Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 86030
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de peó d'obres i manteniment de l'Ajuntament des Castell

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat, per Junta de Govern, amb data de 11 de febrer, les bases que han de regir la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de peó d'obres i manteniment de l'Ajuntament des Castell, es publiquen les mateixes a continuació, en els efectes oportuns.

 

Es Castell, 14 de febrer de 2022

La batllessa Juana Escandell Salom

 

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS DE PEÓ D'OBRES I MANTENIMENT DE L'AJUNTAMENT DES CASTELL.

Primera. Objecte de la convocatòria.

L'objecte de la present convocatòria és la creació d'una borsa de treball en la categoria de peó d'obres i manteniment, personal laboral o funcionari interí, equivalent al grup E, nivell 10, per cobrir de manera temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina que siguin necessaris a l'Ajuntament des Castell, mitjançant el sistema de concurs.

L'anunci de la convocatòria es publicarà al BOIB, a la pàgina web de l'Ajuntament (www.aj-escastell.org) i al tauler d'anuncis de la Corporació.

Segona. Requisits dels aspirants.

Per poder participar en el concurs serà necessari:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna de les previstes a l'article 57 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que permeti l'accés a l'ocupació pública. En el supòsit que les persones aspirants no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua castellana, han d'acreditar-ne el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen «els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE)» expedit per les entitats previstes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent al territori espanyol.

b) Haver complert 16 anys d'edat i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del certificat d'escolaritat d'estudis primaris o equivalent o superior.

En cas d'invocar un títol equivalent a l'exigit, correspon a l'aspirant la seva acreditació mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d'Educació.

En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, han de venir acompanyades de l'Ordre Ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l'homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.

d) No tenir cap malaltia ni discapacitat que impossibilitin l'exercici normal de la funció.

e) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades o inhabilitades. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

f) Acreditar el coneixement de la llengua catalana en el nivell A2 de conformitat amb el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència dels coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquests requisits s'han de tenir el dia de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Tercera. Presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds per a prendre part al concurs s'adreçaran a la Batlessa i es podran presentar durant el termini de 7 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) mitjançant alguna de les següents formes:

a) Telemàtica

Es pot fer la sol·licitud de manera telemàtica mitjançant DNI electrònic o un certificat digital vàlid a través de https://www.carpetaciutadana.org/web/

b) Presencial

Es pot fer la sol·licitud de forma presencial davant l'Ajuntament des Castell amb el model de sol·licitud que s'adjunta com a Annex I. La sol·licitud s'ha d'emplenar i després registrar demanant cita prèvia, o mitjançant qualsevol de les altres formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si la instància es presenta per correu cal que sigui certificat, per la qual cosa s'ha de presentar a l'oficina de correus en sobre obert.

Tant si es presenta a les oficines de correus com a qualsevol altre registre de l'Administració, cal enviar per correu electrònic a l'adreça registre@aj-escastell.org la sol·licitud amb el segell de correus o el registre d'entrada d'una altra administració, per tal de poder-ne tenir constància dins el termini de presentació d'instàncies.

A les instàncies els aspirants hauran de fer constar que accepten aquestes Bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la seva Base segona, referides sempre a la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Les instàncies hauran d'anar acompanyades dels següents documents, originals o validats correctament per l'Ajuntament:

1. DNI.

2. Currículum acadèmic i professional.

3. Certificació acreditativa de la titulació exigida.

4. Documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguin per a ser valorats pel tribunal. Els mèrits insuficientment acreditats no es valoraran.

5. Acreditació del nivell de català

6. Acreditació del coneixement de castellà, si escau.

Quarta. Admissió dels aspirants.

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la Alcaldessa dictarà resolució, en el termini màxim de 30 dies hàbils, en la qual es declararà aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. En el mateix acord s'establirà la composició del Tribunal avaluador.

L'esmentada resolució es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament (www.aj-escastell.org), amb els llistats complerts d'aspirants amb detall de les causes d'exclusió si és el cas. Aquesta publicació substitueix la notificació personal.

Els errors de fet podran corregir-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

S'obrirà un termini de 3 dies hàbils des de la publicació de la Resolució, per a què els aspirants que hagin estat declarats exclosos o no figurin en el llistat provisional puguin presentar al·legacions o reclamacions. Qui no presenti al·legacions dins del termini assenyalat, justificant el seu dret d'estar-hi admès/essa, s'exclourà definitivament del procés.

Les al·legacions o reclamacions contra l'exclusió o omissió seran resoltes per l'Alcaldia en el termini màxim de 15 dies hàbils a partir de la finalització del termini de presentació, mitjançant nova Resolució, que, a més, aprovarà el llistat definitiu d'aspirants. Dita Resolució es publicarà al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Cinquena. Tribunal avaluador.

El Tribunal avaluador estarà constituït per un president o una presidenta i dos vocals.

En la sessió constitutiva els membres de l'òrgan de selecció han de designar un secretari d'entre les persones que són vocals.

Tots els membres del Tribunal hauran de comptar amb titulació igual o superior a l'exigida per l'accés a la plaça convocada.

Així mateix, en la mesura de les possibilitats, s'estarà al que regula la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, indistintament, ni sense el seu president o presidenta, ni sense el seu secretari o secretària, i les seves decisions es prendran per majoria.

L'Alcaldessa des Castell nomenarà els membres del Tribunal i els seus suplents. El tribunal tendrà la consideració d'òrgan dependent de la seva autoritat.

La designació nominal dels membres, que inclourà la dels seus respectius suplents, es farà per Decret d'Alcaldia, es publicarà a la pàgina web (www.aj-escastell.org) , i s'exposarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Al Tribunal podran assistir, amb veu però sense vot, un membre dels delegats de Personal, funcionari o laboral segons el cas, de l'Ajuntament, en qualitat d'observador.

Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, i ho notificaran a l'autoritat convocant, quan concorri alguna de les causes previstes a l'article 23 de la LRJSP, o si han realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives d'accés a la plaça que es tracta durant els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

Així mateix, els aspirants podran recusar els membres del Tribunal quan es doni alguna de les circumstàncies esmentades al paràgraf anterior, d'acord amb el que preveu l'article 24 de la mateixa LRJSP.

Sisena. Procediment de recompte de puntuació

El procés de recompte de la puntuació dels mèrits presentats s'iniciarà després de la publicació del llistat definitiu d'admesos i exclosos.

El Tribunal proposarà a l'autoritat convocant l'exclusió d'aquells aspirants que pretenguin falsejar el resultat de les valoracions.

Un cop duta a terme la valoració de la puntuació dels mèrits presentats aquesta s'exposarà al Tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal.

El Tribunal només valorarà els mèrits al·legats dels aspirants en conformitat amb el barem següent:

a) Experiència professional.

Per serveis prestats en tasques que tinguin relació amb la plaça convocada:

- A l'administració Local: ........................................... 0.065 punts/mes

- A una altra administració pública:............................. 0.040 punts/mes

- A l'empresa privada, ocupant llocs de treball similar:... 0.20 punts/mes

La puntuació màxima d'aquest apartat no podrà ser superior a 12 punts.

Els serveis prestats s'acreditaran mitjançant certificació de la Administració corresponent, i en cas d'Entitat Privada mitjançant el certificat de vida laboral emès per la Tresoreria general de la Seguretat Social juntament amb els contractes de treball corresponents. Només es puntuaran els mesos efectius complerts.

b) Titulacions acadèmiques:

b.1) Cursos de formació i perfeccionament específics relacionats amb el lloc de treball a criteri del Tribunal, realitzats a centres oficials sempre i quan es presenti el corresponent diploma o certificat d'aprofitament o assistència.

 

Amb certificat d'aprofitament:

- De 10 a 20 hores 0,10 punts.

- De 21 a 30 hores 0,20 punts.

- Més de 30 hores 0,30 punts.

Amb certificat d'assistència:

- De 10 a 20 hores 0,05 punts.

- De 21 a 30 hores 0,10 punts.

- Més de 30 hores 0,15 punts

La puntuació màxima de l'apartat b.1) serà de 2,5 punts

b.2) Per a títols de ESO, batxillerat, de grau 0,50 punts per cada curs.

No es valoraran els títols acadèmics que s'han utilitzat per obtenir una titulació acadèmica superior o s'hagin presentat com a requisit.

La puntuació màxima de l'apartat b.2) serà de 3 punts.

c) Coneixements de llengua Catalana:

Coneixements de llengua catalana degudament acreditats mitjançant certificació expedits per l'EBAP, per l'òrgan competent en matèria de política lingüística o expedit per l'organisme oficial habilitat:

 • Nivell B1 o equivalent 0,25 punts
 • Nivell B2 o equivalent 0,50 punts
 • Nivell C1 o equivalent 0,75 punts
 • Nivell C2 o equivalent 1,25 punts
 • Nivell LA o equivalent 0,25 punts

Es valorarà únicament el certificat que correspongui al nivell més alt aportat, a excepció del certificat corresponent a llenguatge administratiu en què la puntuació s'acumularà al certificat més alt.

La puntuació màxima d'aquest apartat no podrà ser superior a 1'5 punts.

d) Coneixements de llengües estrangeres:

Coneixements de llengües estrangeres degudament acreditats mitjançant certificació expedits per escoles oficials d'idiomes o equivalents:

 • Nivell A1, 0,25 punts.
 • Nivell A2, 0,50 punts.
 • Nivell B1, 1 punt.
 • Nivell B2, 1,5 punts.
 • Nivell C1, 2 punts.
 • Nivell C2, 2,5 punts.

Únicament es valorarà el certificat del nivell superior presentat de cada llengua.

La puntuació màxima d'aquest apartat no podrà ser superior a 2'5 punts.

Tots els mèrits s'hauran d'acreditar amb l'aportació dels corresponents diplomes o certificats. Si es tracta de períodes de temps determinats han de venir expressats el dia inicial i final de cada període, i si es tracta de cursos han de venir expressades les hores de durada de cada un d'ells.

Setena. Llistat de candidats.

Realitzat el corresponent recompte de punts, el Tribunal farà públic mitjançant acta en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament la relació dels candidats amb els resultats de la valoració dels mèrits per estricte ordre de puntuació. A partir del dia següent d'aquesta publicació, els candidats disposaran de 3 dies hàbils per presentar al·legacions a l'esmentada acta.

Una vegada resoltes les al·legacions, si les hagués, el Tribunal elevarà la proposta de constitució d'una borsa de treball a la Presidència de la Corporació amb l'objectiu de procedir als nomenaments que siguin convenients per cobrir vacants i necessitats urgents de contractació mitjançant nomenament interí o contracte temporal, si resulta oportú.

Vuitena. Borsa de treball i cobertura de places.

Els aspirants podran ser cridats per l'Ajuntament d'acord amb l'ordre de valoracions, per a la seva contractació en règim temporal o nomenament interí per a llocs de treball com a personal de neteja, a comptar des de la data de finalització del procés selectiu i fins una nova convocatòria de Borsa de treball (vigència de la borsa 5 anys). L'Ajuntament podrà no efectuar la corresponent convocatòria quan es tracti de contractacions o nomenaments pels que calgui una selecció o requisits personals diferents dels establerts en aquesta convocatòria.

L'oferiment de llocs de treball vacants o substitucions es faran, en funció de les necessitats que es vagin produint, d'acord amb el número d'ordre assignat.

Els integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l'actualització permanent del correu electrònic o telèfon de contacte davant l'Ajuntament des Castell, mitjançant instància de modificació de dades personals que hauran de presentar en el Registre d'entrades d'aquesta Corporació.

Si la persona integrant de la borsa de treball rebutja la proposta de nomenament temporal perdrà la seva posició dins l'ordre de prelació i passarà a ocupar l'últim lloc de la mateixa.

No obstant això, aquest sistema de penalització no s'aplicarà als integrants de la borsa de treball que acreditin que no poden acceptar la proposta de nomenament per trobar-se en aquell moment en alguna de les situacions següents:

a. Situació de baixa per maternitat o paternitat o d'incapacitat temporal reconeguda per la Seguretat Social.

b. Gaudir d'un permís per adopció o acolliment, segons l'establert en el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

c. Tenir cura de fills menors de tres anys, o de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que no es puguin valer per ells mateixos.

d. Tenir un nomenament interí vigent amb l'Ajuntament des Castell.

Novena. Incidències.

El Tribunal Avaluador queda facultat per interpretar aquestes bases, resoldre dubtes i incidències que es plantegin, i prendre els acords necessaris per assegurar el correcte desenvolupament de la convocatòria aprovada, en tot allò no previst a les bases.

Abans de la constitució del Tribunal Avaluador, s'atribueix a l'Alcaldessa de l'Ajuntament des Castell la facultat d'aprovar i interpretar aquestes bases i resoldre les incidències i els recursos que poguessin donar-se. Dins d'aquestes facultats s'inclouen les de desqualificar als aspirants i, en conseqüència, no puntuar els seus mèrits, quan aquests vulnerin les lleis o les bases de la convocatòria o el seu comportament suposi un abús o frau.

Si els dies de finalització de terminis o d'actuació recauen en festiu o dissabte, es passaran al següent dia hàbil.

Desena. Recursos.

Les presents bases i tots els actes administratius que se'n derivin d'aquestes i de les actuacions del Tribunal Qualificador, podran ser impugnats conforme al que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documents adjunts