Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE BINISSALEM

Núm. 84730
Rectificació error material procés selectiu plaça arquitecte

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Sr. Batle-President d'aquest Ajuntament, dia 16 de febrer de 2022, ha dictat la següent resolució:

DECRET DE BATLIA núm. 2022-0162

Vist que el 9 de setembre de 2021, es publicà al BOIB núm. 124/2021 la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu d'una plaça d'arquitecte/a, personal funcionari de carrera, pel procediment de concurs-oposició.

Vist que diu:

«CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA D'UNA (1) PLAÇA D'ARQUITECTE/A, PER TORN LLIURE, DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L'AJUNTAMENT DE BINISSALEM, CORRESPONENT A L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'ANY 2018»

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és la provisió, pel procediment de CONCURS-OPOSICIÓ, d'una plaça d'arquitecte/a, per consolidació i torn lliure, de personal funcionari de carrera, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2018 (BOIB núm. 134, de 27 d'octubre de 2018)».

De conformitat amb l'establert a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, procedeix rectificar l'error material advertit, mitjançant la seva correcció.

RESOLC

PRIMER.- Rectificar l'error material advertit, on diu:

Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2018 (BOIB núm. 134, de 27 d'octubre de 2018)

ha de dir

Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2020 (BOIB núm. 86, de 01 de juliol de 2021)

SEGON.- Corregir l'errada material

TERCER.- Publicar la present resolució al BOIB i a plana web de l'ajuntament. Binissalem, a la data de la signatura electrònica. El batle, firmat i segellat.”

El que es fa públic per general coneixement.

 

Binissalem, document signat electrònicament (16 de febrer de 2022)

El batle Juan Víctor Martí Vallés