Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 83431
Modificació base Primera de les Bases Específiques que han de regir la convocatòria de dues places d'oficial de la policia local per torn de promoció interna

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat per la Junta de Govern Local,  en sessió de 15 de febrer de 2022, es fa públic als efectes pertinents, el següent:

Es modifica la Base Primera de de les Bases Específiques, publicades al BOIB núm. 173, de 18 de desembre de 2021, que queda amb el següent tenor literal:

“BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE DUES PLACES D'OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte de les presents bases és regular el procediment per cobrir, com a funcionari de carrera i mitjançant el torn restringit de promoció interna, dos (2) llocs de treball d'oficial de la Policia local (escala bàsica) vacants a la plantilla d'aquest Ajuntament, inclosos a l'Oferta pública d'ocupació dels anys 2018 i 2019.

Característiques del lloc de treball:

Escala: Administració especial.

Subescala: serveis especials.

Classe: Policia local. Categoria oficial.

Grup C1.

Nombre de llocs de treball: dos pel torn restringit de promoció interna.”

 

Pollença, document signat electrònicament (16 de febrer de 2022)

El batle Bartomeu Cifre Ochogavía