Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 2021/348 de 22 de novembre, de cessament de personal eventual (Exp. 0344-2021-2)

    Número de registre 11942 - Pàgina 47324

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’una persona graduada en Bioquímica, Biologia, Biomedicina o afí

    Número de registre 11897 - Pàgines 47325-47331

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocat per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de novembre)

    Número de registre 11946 - Pàgines 47332-47333

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Direcció Gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 18 de novembre de 2021 per la qual es publica la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu, inclòs el període de pràctiques, del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments de Maó, Pollença i Son Servera que han de ser nomenats funcionaris de carrera

    Número de registre 11926 - Pàgines 47334-47336

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 19 de novembre de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Cardiologia de l’Hospital Mateu Orfila (Exp. MEN-03/2021)

    Número de registre 11928 - Pàgines 47337-47346

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en dermatologia mèdica quirúrgica i venereologia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 11959 - Pàgines 47347-47350

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 16 de novembre de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Ponent, corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases (Exp. HUSE 02/21)

    Número de registre 11962 - Pàgines 47351-47361

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Constitució borsa de peons de brigada de l’Ajuntament de Búger

    Número de registre 11954 - Pàgina 47362

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Constitució borsa de treballadors familiars de l’Ajuntament de Búger

    Número de registre 11956 - Pàgina 47363

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Bases específiques de la convocatòria per a la selecció de personal laboral no permanent per crear una borsa de feina d'educador/a social, pel procediment abreujat, mitjançant concurs de mèrits, per a l'Ajuntament de Manacor.

    Número de registre 11980 - Pàgines 47364-47372

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Convocatoria concurs-oposició per torn lliure d'una plaça de tècnic mitjà en habitatge (taxa reposició) corresponent a la oferta pública 2018

    Número de registre 11933 - Pàgines 47373-47382

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases específiques per nomenar un/a tècnic/a jurídic, funcionari interí, per a l’execució d’un programa temporal d’impuls, tramitació i gestió de les tasques de disciplina urbanística

    Número de registre 11887 - Pàgines 47383-47392

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases específiques per cobrir, amb contractació de durada determinada, un lloc de treballador/a social per a l’execució del programa temporal denominat “Impuls de la Taula de Coordinació i Prevenció contra les Violències Masclistes” mitjançant el sistema de concurs

    Número de registre 11888 - Pàgines 47393-47398

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 22 de novembre de 2021 pel qual s’aprova l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP per a l’any 2022

    Número de registre 11947 - Pàgines 47399-47411