Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 571618
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocat per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de novembre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre de 2021, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'apartat 3.8 de les Bases contingudes en l'Annex 1 de la referida convocatòria, estableix el següent:

Per poder optar a un lloc de feina, les persones interessades han de complir el requisit de pertinença al cos, a l'escala i a l'especialitat a què s'adscriu el lloc en qüestió. En cas que s'exigeixi alguna o algunes titulacions o bé uns altres requisits, cal posseir aquesta titulació o titulacions i complir aquests altres requisits.

A l'efecte d'acreditar el requisit d'una experiència determinada per ocupar alguns llocs de feina, s'ha de tenir en compte allò que disposa l'Acord del Consell de Govern de de 22 de març de 2013 (BOIB núm. 40, de 23 de març), modificat per l'Acord del Consell de Govern de 10 de novembre de 2017 (BOIB núm. 138, d'11 de novembre de 2017) pel qual es declara equivalent una formació determinada amb el requisit d'experiència per ocupar llocs de feina concrets.

3. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de dia 22 de novembre de 2021 (BOIB núm. 162, de 23 de novembre) es modifica el punt 4 de l'Acord del Consell de Govern de 22 de març de 2013 relatiu a la vigència de l'experiència assolida en determinats llocs de treball d'una àrea determinada, en el sentit de suprimir la vigència temporal d'aquesta, de tal manera que es pugui acreditar l'experiència adquirida en qualsevol moment de la carrera administrativa per haver ocupat llocs jerarquitzats, amb funcions transversals comunes a totes les conselleries, com ara serveis jurídics, unitats de gestió econòmica (UGE), gestió de personal o funció pública i unitats administratives de contractació (UAC).

4. La modificació esmentada afecta a aquest procediment de provisió, atès que l'apartat 3.1 de les bases disposa que «Les condicions generals, els requisits i els mèrits de tots els candidats s'han de referir a la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds i s'han de mantenir durant tot el procediment del concurs».

Per aquest motiu, procedeix ampliar en deu dies hàbils el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procediment de provisió, atès que aquest termini encara no ha vençut, i que amb aquesta ampliació no es perjudiquen drets de tercers.

No obstant aquesta ampliació de termini, les sol·licituds de participació ja presentades són vàlides i no cal tornar-les a presentar.

Fonaments de dret

1. L'article 32, en els seus apartats 1 i 3, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix el següent:

"1. L'Administració, excepte precepte en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L'acord d'ampliació s'ha de notificar als interessats.

3. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l'ampliació s'han de produir, en tot cas, abans del venciment del termini de què es tracti. En cap cas pot ser objecte d'ampliació un termini ja vençut. Els acords sobre ampliació de terminis o sobre la seva denegació no són susceptibles de recurs, sense perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment."

2.  El Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 41, de 5 d'abril de 1994).

3. El Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 20, de 14 de febrer).

4. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 21, de 15 de febrer).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Ampliar en deu dies hàbils el termini per presentar sol·licituds de participació en el procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocat per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d'octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150 d'1 de novembre).

No obstant aquesta ampliació de termini, les sol·licituds de participació ja presentades són vàlides i no cal tornar-les a presentar. Si, a més de les ja presentades, es presenten una o més sol·licituds, s'ha de prendre en consideració l'ordre en què s'indiquen els llocs de feina en la sol·licitud amb el darrer número de registre d'entrada.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el Butlletí Oficial de l'Estat, en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la pàgina web https://ebap.caib.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució no es pot interposar recurs, sense perjudici del procedent contra la Resolució que posi fi al procediment, d'acord amb l'article 32.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 23 de novembre de 2021

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez