Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció tercera. Cursos i formació

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 571630
Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 22 de novembre de 2021 pel qual s’aprova l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP per a l’any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 17 de novembre de 2021, la cap d'estudis de la Prefectura III de l'Escola Balear d'Administració Pública va emetre un informe sobre l'oferta de cursos de català per a l'any 2022 amb la finalitat d'aprovar el pla anual de formació de llengua catalana i la convocatòria de proves corresponents.

2. En la sessió de 22 de novembre de 2021, a proposta de la Direcció Gerència, el Consell de Direcció de l'EBAP, en l'exercici de les funcions que li atribueix l'article 11.2 e) dels Estatuts de l'Escola, ha aprovat el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'any 2022, que inclou la convocatòria de cursos (annex 1) i les instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació (annex 2).

Fonaments de dret

1. D'acord amb el que estableix l'article 12 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponen a l'EBAP la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l'Administració autonòmica i de les entitats que en depenen. Així mateix, aquesta norma afegeix que, en els termes que s'estableixin, correspon a l'EBAP la realització d'activitats formatives i de selecció del personal al servei de les altres administracions de l'àmbit territorial de les Illes Balears.

2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. La Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, regula, entre d'altres, l'ús del català en l'actuació administrativa i en els procediments administratius.

4. La Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, conté mesures de capacitació lingüística adreçades a recuperar i fomentar l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

5. L'article 1 del Decret 191/1996, de 25 d'octubre, pel qual es regulen les condicions generals de les activitats formatives que organitza la Conselleria d'Interior (actualment, Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat), indica que l'Institut Balear d'Administració Pública (actualment, Escola Balear d'Administració Pública) és el principal instrument de la política formativa de l'Administració pública de les Illes Balears, i elabora periòdicament diferents plans de formació que responen als principis d'eficàcia i de qualitat de les activitats formatives, amb la finalitat d'afavorir la participació del personal al servei de l'Administració.

6. L'article únic del Decret 2/1999, de 22 de gener, modifica l'article 14 del Decret 191/1996 esmentat, i regula les condicions per presentar-se a les proves dels diferents nivells de llengua catalana i obtenir els certificats corresponents.

7. L'article 5.18 del Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública, inclou, entre les seves funcions, oferir l'ensenyament de la llengua catalana al personal de l'Administració autonòmica i al personal de les altres administracions públiques de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i avaluar-ne els coneixements per mitjà de proves per obtenir els certificats corresponents.

8. Aquest Pla de Formació té la consideració de pla interadministratiu d'acord amb el que estableix l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP).

9. Tenint en compte la durada dels cursos de llengua catalana i que és necessari que els cursos s'iniciïn durant la segona quinzena de gener de 2022 a fi que la convocatòria de proves sigui al mes de juny, com era abans del retard motivat per la pandèmia, és indispensable agilitar els tràmits de gestió de les sol•licituds que presentin les persones interessades—que s'espera que siguin nombroses. Per això, es considera convenient declarar la urgència dels tràmits de presentació i d'esmena de sol•licitud i el tràmit de vista, prevists en el procediment, d'acord amb el que estableix l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, d'acord amb les atribucions que atorga l'article 11.2 e) dels Estatuts de l'EBAP, el Consell de Direcció adopta els acords següents:

ACORDS

Primer. Publicar la convocatòria dels cursos de llengua catalana del Pla de Formació de Llengua Catalana aprovat pel Consell de Direcció de l'EBAP per a l'any 2022, d'acord amb el que estableix l'annex 1 d'aquest Acord.

Segon. Publicar les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana, també aprovades pel Consell de Direcció de l'EBAP, d'acord amb el que estableix l'annex 2 d'aquest Acord.

Tercer. Delegar en la Direcció Gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública la modificació o la supressió dels cursos en funció de la demanda i la disponibilitat pressupostària, com també la fixació i la modificació, si escau, dels calendaris dels cursos i de les proves.

Quart. Declarar l'aplicació de la tramitació d'urgència al procediment i reduir a la meitat els terminis establerts en el procediment ordinari, excepte per als tràmits de presentació de sol·licituds i d'interposició de recursos.

Cinquè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Direcció de l'EBAP en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Acord, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 22 de novembre de 2021

La presidenta del Consell de Direcció Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1

Oferta de cursos

a) Cursos presencials

MALLORCA

Certificat de nivell B2

Codi del curs

Dies i horari

Lloc d'impartició

CA0001 - 1

Dilluns i dimecres, de 16.00 a 18.00 h

EBAP (pol. de Son Rossinyol, Palma)

MENORCA

Certificat de nivell B2

Codi del curs

Dies i horari

Lloc d'impartició

CA0001 - 2

Dilluns i dimecres, de 16.00 a 18.00 h

IES Joan Ramis i Ramis

(av. de Vives Llull, 15, Maó)

EIVISSA

Certificat de nivell B2

Codi del curs

Dies i horari

Lloc d'impartició

CA0001 - 3

Dilluns i dimecres, de 16.30 a 18.30 h

EBAP Sa Coma

(ctra. d'Eivissa-Sant Antoni, km 2,3)

b) Cursos en línia

Certificat de nivell B2

Codi del curs

Illa

Modalitat

CA0002 - 4

MALLORCA

En línia

CA0002 - 5

MENORCA

En línia

CA0002 - 6

EIVISSA

En línia

CA0002 - 7

FORMENTERA

En línia

 

Certificat de nivell C1

Codi del curs

Illa

Modalitat

CA0003 - 8

MALLORCA

En línia

CA0003 - 9

MENORCA

En línia

CA0003 - 10

EIVISSA

En línia

CA0003 - 11

FORMENTERA

En línia

 

Certificat de nivell C2

Codi del curs

Illa

Modalitat

CA0004 - 12

MALLORCA

En línia

CA0004 - 13

MENORCA

En línia

CA0004 - 14

EIVISSA

En línia

CA0004 - 15

FORMENTERA

En línia

 

Certificat de llenguatge administratiu

Codi del curs

Illa

Modalitat

CA0005 - 16

MALLORCA

En línia

CA0005 - 17

MENORCA

En línia

CA0005 - 18

EIVISSA

En línia

CA0005 - 19

FORMENTERA

En línia

 

ANNEX 2 Instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP de 2022

Punt 1. Objecte

1.1. L'objecte d'aquestes instruccions és fixar el termini de presentació de les sol·licituds, els requisits d'inscripció, els criteris de selecció dels alumnes, el desenvolupament dels cursos i l'organització de les proves de llengua catalana del Pla de Formació de Llengua Catalana de l'any 2022.

1.2. La inscripció als cursos de llengua catalana de l'EBAP suposa l'acceptació d'aquestes instruccions.

1.3. Correspon a l'EBAP resoldre els aspectes i les incidències que puguin sorgir sobre l'aplicació d'aquestes instruccions o sobre els casos que no s'hi prevegin.

Punt 2. Cursos

S'ofereixen els cursos dels certificats de coneixements de llengua catalana que s'indiquen a continuació:

Coneixements generals

 • Certificat de nivell B2 (nivell avançat)
 • Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu)
 • Certificat de nivell C2 (nivell de domini)

Coneixements específics

 • Certificat de llenguatge administratiu

L'oferta de cursos inclou cursos presencials i cursos en línia.

L'EBAP estudiarà la viabilitat d'oferir tallers de llengua oral i de llengua escrita, de 20 hores de durada cadascun i amb una capacitat màxima de 20 alumnes per taller. Aquests tallers aniran adreçats als alumnes que hagin estat admesos a algun dels cursos de coneixements generals de llengua catalana, de qualsevol modalitat, corresponents a la convocatòria de 2022, i als alumnes que tenguin dret d'examen d'acord amb els punts 24.3 i 24.4 de les instruccions per les quals es regia el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP de 2021. En cas que l'EBAP ofereixi aquests tallers, se'n publicarà la convocatòria corresponent.

Punt 3. Destinataris

3.1. Pot participar en els cursos de llengua catalana:

a) Tot el personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) —inclòs el personal del Servei de Salut i el dels cossos docents.

b) El personal dels organismes i els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) El personal de les altres administracions de l'àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats dependents.

El personal empleat públic de les administracions amb les quals l'EBAP ha subscrit un conveni de cessió del material didàctic i dret de reserva de plaça per a un nivell corresponent no pot inscriure's en els cursos; en concret, el personal del Consell de Mallorca no pot inscriure's en els cursos del nivell C2 i de llenguatge administratiu, i el personal de l'IMAS no pot inscriure's en els dels nivells B2, C1 i de llenguatge administratiu.

d) El personal dels serveis administratius de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Punt 4. Requisits d'inscripció

4.1. Per inscriure's al certificat de nivell B2 s'ha d'acreditar el nivell A2 o el nivell B1 o equivalents.

4.2. Per inscriure's al certificat de nivell C1 s'ha d'acreditar el nivell B2 o equivalent.

4.3. Per inscriure's al certificat de nivell C2 s'ha d'acreditar el nivell C1 o equivalent.

4.4. Per inscriure's al certificat de llenguatge administratiu s'ha d'acreditar el nivell C1 o equivalent, o el nivell C2 o equivalent.

4.5. A l'efecte d'acreditar nivells de coneixement, només es reconeixen els certificats expedits per l'EBAP, o els expedits, homologats o declarats equivalents per la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Per a això, són aplicables l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març), i l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014), o les normes que les substitueixin, si escau.

D'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que hi consti oposició expressa, l'EBAP podrà verificar les dades relatives als certificats de coneixement de llengua catalana següents:

 • Els certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.
 • Els certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.
 • Els certificats de català inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.
 • Els certificats expedits per l'EBAP.

4.6. A més d'acreditar el requisit corresponent, el personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la Universitat de les Illes Balears (UIB), i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d'altres administracions de l'àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents, ha de presentar la capçalera de la nòmina del mes anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds o, en cas d'impossibilitat material, la del penúltim mes (novembre de 2021 o, subsidiàriament, octubre de 2021).

4.7. Les persones interessades són responsables del compliment dels requisits d'inscripció a l'inici del curs. L'EBAP es reserva el dret de comprovar-los en qualsevol moment del procediment a fi d'assegurar que es compleix el que estableixen els punts 3 i 4 d'aquestes instruccions amb vista a l'admissió i la selecció dels alumnes. Si escau, podran ser excloses les persones que no compleixin les condicions i els requisits dels punts esmentats.

Punt 5. Inscripció

5.1. El termini d'inscripció als cursos de llengua catalana de l'EBAP és de vuit dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. No s'admetrà cap sol·licitud presentada fora de termini.

5.2. En la sol·licitud d'inscripció s'ha de fer constar una adreça electrònica que sigui operativa i d'ús freqüent, perquè el correu electrònic serà el mitjà de comunicació habitual i preferent entre l'EBAP i els alumnes admesos, llevat dels actes que hagin de ser objecte de publicació o notificació.

És obligació dels alumnes admesos comunicar els canvis d'adreça electrònica a l'EBAP.

5.3. Tota persona interessada es pot inscriure a qualsevol curs dels que s'ofereixen, independentment del lloc de treball que ocupi. En qualsevol cas, correspon a l'EBAP decidir l'admissió final dels alumnes.

5.4. Només es permet la inscripció a un sol nivell de coneixement i a una sola modalitat d'aprenentatge.

5.5. La presentació de la sol·licitud per participar en aquest procediment suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Punt 6. Relacions amb els ciutadans

6.1. Els tràmits efectuats i els actes administratius dictats en el marc d'aquest procediment es publicaran en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat), excepte els actes que s'indiqui expressament que es notificaran de manera individual.

6.2. En tot cas, només tindran efectes jurídics les comunicacions trameses pels mitjans de notificació i publicitat que es preveuen en aquesta convocatòria.

Punt 7. Modalitats d'inscripció

7.1. El personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (inclòs el personal del Servei de Salut i el dels cossos docents) i el del seu sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal ha de tramitar la sol·licitud per aquest mitjà.

7.2. El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d'altres administracions de l'àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents, pot tramitar la sol·licitud seguint dos procediments:

 

a) Mitjançant la inscripció per Internet, per a la qual cosa s'ha de seguir la ruta següent: Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) > Pla de Formació de Llengua Catalana 2021 > Inscripció.

b) Mitjançant el model de sol·licitud, disponible en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat > Pla de Formació de Llengua Catalana 2021 > Inscripció) i a les seus de l'EBAP. S'han d'emplenar totes les dades de la sol·licitud. Les sol·licituds incompletes poden ser causa d'exclusió. Aquestes sol·licituds s'han de presentar en el Registre de l'EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Punt 8. Presentació dels requisits d'inscripció

8.1. El personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental les dades del qual estiguin actualitzades en el Portal de Serveis al Personal no ha de presentar cap requisit relatiu a l'acreditació de nivells de coneixements de català dels esmentats en el punt 4. En cas que les dades no estiguin actualitzades, s'ha d'enviar una còpia de la documentació corresponent a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19.

8.2. El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d'altres administracions de l'àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents, ha d'enviar a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19 la documentació següent:

 

a) La capçalera de la nòmina del mes anterior a la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds o, en cas d'impossibilitat material, la del penúltim mes (novembre de 2021 o, subsidiàriament, octubre de 2021).

b) El certificat del nivell de coneixements de llengua catalana que sigui requisit per inscriure's al curs sol·licitat, tret que s'hagi obtingut el certificat corresponent en alguna convocatòria de l'EBAP, circumstància que s'ha d'indicar en la sol·licitud.

Punt 9. Llista de les persones que compleixen els requisits i de les que han d'esmenar deficiències​​​​​​​

9.1. L'EBAP publicarà en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista de persones que compleixen els requisits per ser seleccionades i la llista de persones que han d'esmenar alguna deficiència, amb la indicació de la causa provisional d'exclusió.

9.2. La inclusió en la llista de persones que compleixen els requisits no implica l'admissió automàtica als cursos, atès que abans s'ha de dur a terme el procés de selecció que s'indica en el punt 10.

9.3. Les persones inicialment excloses disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista de persones excloses en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat), per esmenar les deficiències que pertoquin. La documentació s'ha d'enviar a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19.

9.4. Les persones que no esmenin les deficiències i no presentin la documentació pertinent dins el termini fixat quedaran excloses. La llista definitiva de persones excloses es publicarà en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat).

Punt 10. Nombre de places per curs i criteris de selecció​​​​​​​

10.1. Amb caràcter general, en els cursos presencials s'ofereixen 30 places per curs, i en els cursos en línia 35 places per curs. Si el nombre de persones admeses a un curs supera el nombre previst de places, es farà una selecció d'alumnes. Només participaran en el procés de selecció les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits que estableixen aquestes instruccions.

10.2. En els cursos presencials s'ofereix, del nivell B2, un curs a Mallorca, un a Menorca i un a Eivissa. Pel que fa als cursos en línia, amb caràcter general, s'ofereixen, per al conjunt de totes les illes, 140 places per al certificat de nivell B2, 175 places per al certificat de nivell C1, 140 places per al certificat de nivell C2 i 140 places per al certificat de llenguatge administratiu.

10.3. En els cursos presencials, els criteris de preferència en la selecció són els següents:

1r. Les sol·licituds de les persones que mai no hagin estat admeses a cap edició del nivell sol·licitat o que hagin estat admeses fa més de cinc anys per darrera vegada. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud.

2n. Les sol·licituds de les persones admeses, en els darrers cinc anys, a una edició anterior del nivell sol·licitat i que hagin assistit a un mínim del 80 % d'hores. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud.

3r. Les sol·licituds de les persones admeses, en els darrers cinc anys, a més d'una edició del nivell sol·licitat i que hagin assistit a un mínim del 80 % d'hores. Entre aquestes sol·licituds es tindran en compte el nombre d'admissions i la data de registre de la sol·licitud.

4t. Les sol·licituds de les persones admeses, en els darrers cinc anys, a una edició o més del nivell sol·licitat i que no hagin assistit a un mínim del 80 % d'hores. Entre aquestes sol·licituds es tindran en compte el nombre d'admissions i la data de registre de la sol·licitud.

10.4. En els cursos en línia, els criteris de preferència en la selecció de les sol·licituds són els que s'indiquen a continuació.​​​​​​​

1r. Les sol·licituds de les persones que mai no hagin estat admeses a cap edició del nivell sol·licitat o que faci més de cinc anys des de la seva darrera admissió. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud, per illes i amb la prelació següent:

 

1. Formentera

2. Menorca

3. Eivissa

4. Mallorca

 

2n. Les sol·licituds de les persones que hagin estat admeses, en els darrers cinc anys, a una edició anterior del nivell sol·licitat i que hagin superat el mínim d'activitats obligatòries. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud, per illes i amb la prelació següent:

 

1. Formentera

2. Menorca

3. Eivissa

4. Mallorca

 

3r. Les sol·licituds de les persones que hagin estat admeses, en els darrers cinc anys, a més d'una edició del nivell sol·licitat i que hagin superat el mínim d'activitats obligatòries. Entre aquestes sol·licituds es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud, per illes i amb la prelació següent:

 

1. Formentera

2. Menorca

3. Eivissa

4. Mallorca

 

4t. Les sol·licituds de les persones que hagin estat admeses, en els darrers cinc anys, a una edició o més del nivell sol·licitat i que no hagin superat el mínim d'activitats obligatòries. Entre aquestes sol·licituds es tindran en compte el nombre d'inscripcions i la data de registre de la sol·licitud, per illes i amb la prelació següent:

 

1. Formentera

2. Menorca

3. Eivissa

4. Mallorca

10.5. D'acord amb la Llei 39/2015, per al registre de les sol·licituds del personal que prové de l'Administració local o estatal i les del sector públic instrumental, si escau, s'ha de tenir en compte la data de registre de la sol·licitud a l'organisme o entitat d'origen.​​​​​​​

10.6. Les persones que, en el moment de presentar la sol·licitud, acreditin que s'han reincorporat al servei actiu després d'un permís de maternitat o paternitat, o d'una excedència per cura de familiars o de persones amb discapacitat, tindran màxima preferència en la selecció, durant aquesta convocatòria, sempre que compleixin els requisits.​​​​​​​

Punt 11. Selecció i llista d'espera

11.1. Les persones que compleixin els requisits per ser seleccionades, juntament amb les que esmenin les deficiències i presentin la documentació pertinent dins el termini fixat, entraran en el procés de selecció, que es farà d'acord amb els criteris de preferència esmentats en el punt 10.

11.2. Una vegada acabat el procés de selecció, es publicarà en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista definitiva de persones admeses a cada un dels cursos convocats. També es comunicarà individualment l'admissió per correu electrònic, i no serà necessari enviar a l'EBAP cap missatge electrònic o escrit de confirmació.

11.3. La llista de persones no admeses que compleixen els requisits, la qual esdevindrà la llista d'espera, es publicarà en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat). No es publicarà cap actualització de la llista d'espera, sinó que l'EBAP, permanentment, l'actualitzarà de manera interna.

11.4. No és aplicable a aquestes instruccions la Resolució de la presidenta de l'Escola Balear d'Administració Pública d'11 de juliol de 2009 per la qual s'aproven noves formes d'inscripció a les accions formatives dels plans de formació de l'EBAP (modalitat d'inscripció del «darrer minut»).

​​​​​​​Punt 12. Persones amb alguna discapacitat reconeguda​​​​​​​

Les persones admeses que tenguin alguna discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % i necessitin alguna adaptació en el curs han de presentar a l'EBAP, abans que comencin els cursos, un informe d'adaptació de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, a fi de poder fer-ne un seguiment especial durant el curs i prendre les mesures o fer les adaptacions que siguin possibles. L'informe s'ha de fer arribar a l'adreça formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19. L'informe que es presenti també es tindrà en compte en el cas que s'hagi de fer una adaptació de la prova.

Si la persona no ha presentat cap informe d'adaptació i ha fet el curs sense adaptació, però té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % i necessita que se li faci alguna adaptació en la prova, ha de presentar l'informe d'adaptació de la Direcció General d'Atenció a la Dependència en el termini d'un mes abans de la data de la prova. L'informe s'ha de fer arribar a l'EBAP de la mateixa manera que s'indica en el paràgraf anterior.

Punt 13. Renúncies​​​​​​​

Les persones admeses que renunciïn al curs ho han de comunicar per escrit a l'EBAP, com a mínim, tres dies hàbils abans d'iniciar-se l'activitat docent. Les renúncies s'han d'enviar a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19. Si la persona inicialment admesa no comunica la renúncia en el termini esmentat, perdrà la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors, excepte en els supòsits que es preveuen en l'apartat 20.4.

Punt 14. Supressió i modificació de cursos. Disponibilitat de places

14.1. L'oferta de cursos i places disponibles es pot modificar, segons la demanda i la disponibilitat pressupostària.

14.2. L'EBAP, per desenvolupar millor les seves funcions, pot suprimir cursos; organitzar-ne de no programats amb anterioritat per necessitats concretes; efectuar-ne diverses edicions, i modificar, si escau, les dates anunciades per adaptar-les millor als requeriments de la formació. De tot això, l'EBAP n'informarà puntualment.

14.3. Es poden suprimir els cursos presencials que no tenguin un mínim de quinze sol·licituds (no excloses) a l'illa de Mallorca, i un mínim de deu sol·licituds (no excloses) a la resta de les illes.

Punt 15. Canvis de nivell

15.1. No es permetrà als alumnes canviar de nivell o de modalitat una vegada publicada en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista definitiva de persones admeses, excepte si hi ha places disponibles, de la qual cosa l'EBAP informarà puntualment.

15.2. En qualsevol cas, no es permetrà cap canvi una vegada començats els cursos.

Punt 16. Horaris i data de començament dels cursos

16.1. Els cursos presencials tenen una durada de 64 hores, i comencen la setmana del 24 de gener de 2022.

L'horari de cada grup és el que s'indica en l'annex 1.

16.2. Els cursos en línia tenen una durada de 64 hores, i comencen entre el 19 i el 24 de gener de 2022.

Punt 17. Normes de funcionament dels cursos presencials

17.1. L'admissió a qualsevol curs de llengua catalana dels que figuren en l'annex 1 no suposa cap autorització de l'EBAP per deixar el lloc de treball.

17.2. És obligatori assistir a la primera sessió del curs. En cas contrari, la persona admesa serà donada de baixa, llevat que justifiqui l'absència per escrit i documentalment. Les justificacions s'han d'enviar a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19.

17.3. Les persones en situació de llicència per maternitat o paternitat o d'excedència per maternitat o paternitat o cura de familiars poden assistir als cursos de llengua catalana de l'EBAP.

17.4. En general, les persones en situació d'incapacitat laboral temporal no poden assistir als cursos de llengua catalana mentre duri aquesta situació. La incapacitat temporal s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19, per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant.

17.5. Respecte del punt anterior, s'exceptuen els casos en què es presenti un informe mèdic a l'EBAP que justifiqui que el seguiment de les activitats és compatible amb la incapacitat temporal i que la malaltia no suposa cap risc per a la salut dels participants en els cursos presencials.

17.6. Per tenir dret d'examen, és necessari assistir a un mínim del 80 % de les hores lectives. Les persones que no arribin a aquest percentatge no tindran dret d'examen.

Punt 18. Normes de funcionament dels cursos en línia​​​​​​​

18.1. Als cursos de la modalitat en línia són aplicables les instruccions generals dels cursos de la modalitat presencial, amb les particularitats següents:

a) La durada total dels cursos és de 64 hores, que s'imparteixen totes en la modalitat en línia.

b) Per tenir dret d'examen, és necessari haver lliurat i superat, en la data d'acabament del curs, les activitats que constitueixin els requisits mínims corresponents a cada curs.

18.2 Les persones en situació d'incapacitat temporal poden participar en els cursos, excepte si la persona interessada considera que no pot seguir el programa previst d'objectius i continguts de les activitats. En aquest cas, ho ha de comunicar a l'EBAP per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant.​​​​​​​

18.3. Les persones en situació de llicència per maternitat o paternitat o d'excedència per maternitat o paternitat o cura de familiars poden participar en els cursos de llengua catalana de l'EBAP.​​​​​​​

18.4. Els alumnes admesos estan obligats a accedir als cursos dins els tres primers dies d'activitat docent. En cas contrari, seran donats de baixa i perdran la seva situació de preferència en la selecció, excepte si, amb antelació, justifiquen que no podran accedir al curs.

18.5. Als efectes de reclamacions i descàrrega de documents, els cursos en línia es tancaran i s'ocultaran de la plataforma virtual després de la data de les proves de cada nivell.

18.6. Abans de començar els cursos, els alumnes admesos rebran unes instruccions concretes sobre el funcionament i el desenvolupament del curs, i sobre els requisits mínims per tenir dret d'examen.

Punt 19. Requisits tècnics dels cursos en línia

19.1. Els cursos s'imparteixen mitjançant la plataforma d'aprenentatge Moodle, la qual, d'una banda, inclou els continguts teòrics i pràctics de cada nivell de coneixements i, de l'altra, permet avaluar el rendiment i el progrés dels alumnes, amb informes individualitzats de les activitats lectives i els resultats obtinguts.

19.2. Per fer els cursos en línia és imprescindible que es disposi, mentre duri el curs, d'un aparell amb connexió a Internet que en permeti el seguiment. L'aparell ha de tenir les característiques tècniques següents:

 • Resolució mínima de 1280 x 1024.
 • Targeta de so, micròfon i altaveus.
 • Navegador Mozilla Firefox actualitzat (recomanat).
 • Programari per a l'enregistrament d'àudio (per exemple, Audacity).

Punt 20. Desenvolupament dels cursos​​​​​​​

20.1. En els cursos presencials les faltes d'assistència no es compensen amb la presentació de cap justificant.

20.2. Es podran incorporar als cursos persones de la llista d'espera un cop començada l'activitat docent, sempre que, d'acord amb el calendari dels cursos, puguin complir el que disposa el punt 22.1 pel que fa als requisits per al dret d'examen. L'EBAP comprovarà d'ofici aquesta circumstància i aplicarà, a aquestes persones, un prorrateig segons el que s'indica a continuació:

a) En els cursos presencials, per tal de calcular el percentatge mínim d'assistència, la durada del curs s'establirà a partir de la primera sessió després d'haver comunicat la nova admissió.

b) En els cursos en línia, s'aplicarà un prorrateig per calcular el percentatge mínim de les activitats obligatòries.

20.3. Al llarg del curs, l'EBAP no informarà, en cap cas, sobre el nombre d'absències ni sobre el nombre d'activitats fetes en la modalitat en línia.​​​​​​​

20.4. En cas que s'esdevengui una causa greu, un motiu de força major o una necessitat sobrevinguda que impedeixi la continuïtat en el curs, s'hi podrà renunciar sense perdre la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors. Aquestes circumstàncies s'hauran de justificar documentalment.

20.5. Serà causa d'exclusió del curs falsificar la signatura o signar per altri. L'exclusió s'estendrà a la persona autora de la falsificació, independentment de totes les altres accions que es puguin dur a terme conforme al dret.

20.6. En els cursos en línia es poden excloure de la plataforma d'aprenentatge els alumnes que abandonin l'activitat formativa i no puguin assolir els requisits mínims per tenir dret d'examen.

20.7. Es poden excloure dels cursos els alumnes que no compleixin les normes elementals de comportament, respecte i consideració cap als professors o tutors, la resta d'alumnes o el personal de l'EBAP.

20.8. Només s'expediran certificats d'assistència a les persones que tenguin dret d'examen. Els certificats d'assistència s'han de sol·licitar a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es una vegada acabats els cursos i publicades les llistes de persones amb dret d'examen.​​​​​​​

Punt 21. Convocatòria de proves

21.1. Les proves es duran a terme en convocatòria única, que es farà entre la darrera setmana de maig i el mes de juny de 2022, sempre que les autoritats sanitàries ho permetin. La Direcció Gerència de l'EBAP fixarà, mitjançant una resolució, el calendari de les proves i el sistema d'avaluació.

21.2. Abans d'acabar els cursos es publicaran en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les dates concretes, l'horari i els llocs de realització de les proves.

21.3. Les persones que no compareguin en el lloc, el dia i l'hora fixats per a la convocatòria no podran participar en les proves. En aquest sentit, no es permetrà l'accés a les aules una vegada feta la crida a les persones amb dret d'examen.

21.4. Si alguna persona amb dret d'examen no pot comparèixer en el lloc, el dia i l'hora fixats a causa d'alguna força major degudament acreditada, se li conservarà el dret d'examen fins a la convocatòria de proves de l'any 2023.

Punt 22. Persones amb dret d'examen

22.1. Tenint en compte els requisits que s'estableixen en els punts 17 i 18, una vegada acabats els cursos es publicarà en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista de persones amb dret d'examen. El dret d'examen també es notificarà individualment per correu electrònic.

22.2. S'obrirà un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se les llistes, per presentar al·legacions, que s'han d'enviar a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19.

22.3. Les persones amb dret d'examen només es podran examinar del nivell a què s'hagin inscrit.

22.4. D'acord amb el punt 24.3 de les instruccions per les quals es regia el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP de 2021, en la convocatòria de 2022 es conservarà la qualificació d'apte dels blocs de la prova escrita a les persones que en la convocatòria de l'any 2021 no superaren el bloc d'expressió oral i interacció, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves. Aquestes persones només s'hauran d'examinar del bloc d'expressió oral i interacció i seran incloses d'ofici en la llista de persones amb dret d'examen, per la qual cosa no hauran de fer cap tràmit previ ni inscriure's a les proves de 2022.

22.5. D'acord amb el punt 24.4 de les instruccions per les quals es regia el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP de 2021, en la convocatòria de 2022 es conservarà la qualificació d'apte del bloc d'interacció i expressió oral a les persones que en la convocatòria de 2021 no superaren algun dels blocs de la part escrita (comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic o expressió escrita), però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en el bloc d'interacció i expressió oral. Aquestes persones s'hauran d'examinar de tots els blocs de la part escrita i seran incloses d'ofici en la llista de persones amb dret d'examen, per la qual cosa no hauran de fer cap tràmit previ ni inscriure's a les proves de 2022.

22.6. Pel que fa al certificat de coneixements de llenguatge administratiu, i d'acord amb el punt 24.5 de les instruccions per les quals es regia el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP de 2021, en la convocatòria de 2022 tindran dret d'examen les persones que en la convocatòria de 2021 no superaren el bloc d'expressió escrita, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en la resta de blocs. Aquestes persones hauran de fer la prova sencera i seran incloses d'ofici en la llista de persones amb dret d'examen, per la qual cosa no hauran de fer cap tràmit previ ni inscriure's a les proves de 2022.

Punt 23. Avaluació de la transferència

L'EBAP pot establir els mecanismes necessaris per avaluar la transferència de la formació al lloc de treball que ocupin els alumnes, amb l'objectiu de valorar la contribució de la formació a la millora de l'acompliment individual i organitzacional.

Punt 24. Requisits per superar les proves de llengua catalana

24.1. Per superar les proves oficials i obtenir el certificat corresponent, s'ha d'obtenir com a mínim el 60 % de la qualificació de cada bloc de la prova.​​​​​​​

24.2. En el cas de les proves en què no se superi un o més blocs, no es corregirà ni es puntuarà el bloc de l'expressió escrita.

24.3. En cas que no se superi el bloc d'expressió i interacció orals, però, en canvi, s'assoleixi la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves, es conservarà la qualificació d'apte dels blocs de la prova escrita fins a la convocatòria de proves de l'any 2023. En aquest cas, en la convocatòria de 2023 les persones afectades només s'haurien d'examinar del bloc d'expressió i interacció orals.

24.4. En cas que no se superi algun dels blocs de la part escrita (comprensió oral i comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic o expressió i interacció escrites), però, en canvi, s'assoleixi la puntuació mínima exigida en el bloc d'expressió i interacció orals, es conservarà la qualificació d'apte d'aquest darrer bloc fins a la convocatòria de proves de l'any 2023. En aquest cas, en la convocatòria de 2023 les persones afectades només s'haurien d'examinar dels blocs de la part escrita.

24.5. Si en la prova del certificat de coneixements de llenguatge administratiu no se supera el bloc d'expressió escrita, però, en canvi, s'assoleix la puntuació mínima exigida en la resta de blocs, es conservarà el dret d'examen fins a la convocatòria de proves de l'any 2023. En aquest cas, les persones afectades hauran de fer la prova sencera.

24.6. En les proves de coneixements generals, el que estableixen els paràgrafs anteriors respecte de la conservació de la qualificació i el dret d'examen per a la convocatòria de proves de 2023 només és aplicable si les persones amb dret d'examen es presenten a tots els blocs de la prova (part escrita i part oral).

Punt 25. Descripció dels certificats de coneixements de llengua catalana

25.1. Els continguts avaluables de tots els certificats de coneixements, així com l'estructura, la durada, el tipus de prova i els criteris d'avaluació són els que es publiquen en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat).

25.2. La Comissió Tècnica de Català de l'EBAP ha establert els objectius i els continguts de cada certificat de coneixements, el tipus d'avaluació, l'estructura i la valoració de les proves a partir de les adaptacions que ha fet del Decret 21/2019, de 15 de març, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 35, de 16 de març de 2019).​​​​​​​

25.3. És aplicable a aquestes instruccions la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 18 de gener de 2018 per la qual es dona continuïtat a la constitució de la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP, s'aproven les normes de funcionament i les atribucions, i se'n nomenen els membres (BOIB núm. 12, de 25 de gener de 2018), així com la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 18 de març de 2021 per la qual es modifica la composició de la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP (BOIB núm. 42, de 27 de març de 2021), o les resolucions posteriors que la modifiquin, si escau.

Punt 26. Publicació de resultats provisionals i termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista

26.1. Una vegada corregides les proves, es publicarà en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista provisional d'aptes i no aptes.

26.2. Els examinands disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de publicar-se la llista provisional d'aptes i no aptes, per sol·licitar la revisió de la prova i el tràmit de vista.

Punt 27. Tràmit de vista i al·legacions

27.1. Només els examinands que hagin sol·licitat revisió i tràmit de vista i que es presentin a la sessió del tràmit de vista tindran dret a veure la seva prova. En la sessió podran consultar l'original o una còpia de la prova, el solucionari i els criteris de correcció. Aquesta sessió no tindrà caràcter acadèmic. Les dates, els llocs , les hores i les instruccions per al desenvolupament del tràmit de vista es publicaran en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat).

27.2. Els examinands que hagin assistit a la sessió del tràmit de vista disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà que hagi tingut lloc la sessió, per presentar un escrit d'al·legacions contra la puntuació obtinguda. La Comissió Tècnica de Català de l'EBAP contestarà, mitjançant un informe individualitzat, les al·legacions tècniques que estiguin argumentades.

Punt 28. Publicació de resultats definitius

Una vegada que la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP hagi resolt totes les reclamacions, hagi determinat la qualificació final dels exercicis i de les proves de tots els certificats de nivell i hagi tramès els informes de resposta a les al·legacions presentades, es publicarà en el web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista definitiva d'aptes i no aptes.

Punt 29. Enviament dels certificats

L'EBAP enviarà per correu electrònic, amb signatura digital, els certificats de nivell a totes les persones que, d'acord amb els requisits que estableix el punt 24 d'aquestes instruccions, hagin superat la prova oficial.

Punt 30. Tractament de dades personals

Responsable del tractament de dades

 • Identitat: Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
 • Adreça postal: carrer del Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol), 07009 Palma
 • Adreça de correu electrònic: ebap@caib.es

Contacte amb la Delegació de Protecció de Dades

La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

Finalitat

Les dades seran tractades amb la finalitat de seleccionar els alumnes, impartir els cursos i dur a terme les proves d'avaluació de llengua catalana que organitza l'EBAP.

Legitimació

El tractament de les dades és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la formació dels empleats públics, i per assegurar els drets dels ciutadans de les Illes Balears de ser atesos en llengua catalana en les seves actuacions amb les administracions.

La legislació aplicable és la següent:

 • El Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
 • La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.
 • La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.
 • Les lletres c) i e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Categories de dades personals

Dades de caràcter identificatiu

Nom i llinatges, NIF o NIE, sexe, domicili, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic.

Dades acadèmiques i professionals

Certificats de coneixements de llengua catalana, condició d'empleat públic en servei actiu i capçalera de la nòmina.

Dades de salut

Nivell i tipus de discapacitat i baixa per incapacitat laboral.

Consentiment per al tractament de dades relatives a la salut​​​​​​​

La presentació de la sol·licitud per als cursos suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de la persona sol·licitant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts.

​​​​​​​​​​​​​​Destinataris

Els òrgans responsables dels processos de selecció de personal de les administracions públiques quan sol·licitin la validació del certificat de coneixements de català expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

Criteris de conservació de dades

Els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'EBAP tracta dades personals que la concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes en l'article 18 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarà per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb una sol·licitud motivada. L'EBAP deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Exercici de drets i reclamacions

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant l'EBAP mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Amb posterioritat a la resposta de l'EBAP o al cap d'un mes d'haver presentat la sol·licitud, es pot reclamar una tutela de drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Conseqüències de no facilitar les dades personals​​​​​​​

No presentar les dades necessàries implica que la persona interessada no pugui formar part del procediment.

Decisions automatitzades

No es produiran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals de les persones sol·licitants.​​​​​​​