Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

Núm. 570723
Convocatoria concurs-oposició per torn lliure d'una plaça de tècnic mitjà en habitatge (taxa reposició) corresponent a la oferta pública 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 19/11/2021 i amb núm de decret HAB202100548 es va resoldre el següent:

PRIMER.- Convocar concurs-oposició torn lliure, per a la cobertura d´UNA plaça de tècnic mitjà en habitatge dotada pressupostàriament i corresponent a la taxa de reposició de l'oferta d'ocupació pública de 2018, publicada al BOIB núm. 153 de 6 de desembre de 2018.

SEGON.- Aprovar les bases específiques que regiran aquesta convocatòria, que s'adjunten com annex al present acord. 

TERCER.- El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

QUART.- Les instàncies s'hauran de dirigir a la presidenta del PMHRIBA en la forma establerta en la base tercera de les bases generals que regeixen aquesta convocatòria.

CINQUÈ.- No es podrà declarar superat el procés selectiu a un número d'aspirants superior al de la plaça convocada.

SISÈ.- Donar compte de la present resolució al proper Consell Rector que es dugui a terme.

BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCEDIMENT SELECTIU D´INGRES, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE PER  COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC MITJÀ EN HABITATGE (taxa de reposició) INCLOSA A L´OFERTA D´OCUPACIÓ PÚBLICA DE L´ANY 2018.

OBJECTE I NORMES GENERALS.

El Patronat  Municipal  de l'Habitatge i de  Rehabilitació Integral de Barris  - d'ara en endavant PMHRIBA - convoca  proves selectives, mitjançant el sistema de concurs-oposició pel torn lliure, per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC MITJÀ EN HABITATGE, vacant a la plantilla, especialitat arquitectura tècnica, dotada pressupostàriament i corresponent a l'oferta  d'ocupació pública de l'any 2018.

La present convocatòria està, a més, subjecta al que es disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Les presents bases tindran en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes,  pel que fa a l'accés a l'ocupació, d'acord amb l'article 14 de la Constitució Espanyola, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears.

La convocatòria es regirà per les bases generals publicades en el BOIB núm. 134, de 30 de setembre de 2021.

L'article 55 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes disposa que "L'aprovació de convocatòries de proves selectives per a l'accés a l'ocupació pública haurà d'acompanyar-se d'un informe d'impacte de gènere, excepte en casos d'urgència i sempre sense perjudici de la prohibició de discriminació per raó de sexe", que es complementa amb l'article 43.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol d'Igualtat de dones i homes de les Illes Balears: "A les ofertes d'ocupació pública de les Administracions Públiques de les Illes Balears, s'hi ha d'adjuntar una avaluació de l 'impacte de gènere". Tot això posa de manifest el compromís assumit pel PMHRIBA en relació amb la promoció activa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com de prevenció i actuació davant la violència de gènere.

REQUISITS  DE  L'ASPIRANT: A més dels que es preveuen a les bases generals:

1-. Estar en possessió del títol universitari d' arquitectura tècnica o aquell que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons s'estableix a las Directives Comunitàries en la data de la finalització del termini de presentació d'instàncies

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s'escau, l'homologació del títol. Aquest requisit no és aplicable als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

2-. Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell B2 mitjançant un certificat expedit per l'EBAP, o bé pels títols, diplomes i certificats homologats establerts a l'Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Jovent (BOIB núm. 34, de 12-03-2013) o per certificat expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Joventut, que segons el Decret 6/2012, de 3 de febrer, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, (BOIB número 19, de 07-02-2012), garanteixi els coneixements de català exigits. Aquest document acreditatiu, original o fotocòpia compulsada, s'haurà de presentar dins el termini d'admissió de sol·licituds al procés selectiu, sense que es puguin presentar en cap altre moment.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

Les persones aspirants a les proves selectives hauran d'emplenar l'imprès establert pel PMHRIBA, que se'ls facilitarà a la Oficina del Patronat. Així mateix, el referit imprès podrà obtenir-se a través d'Internet consultant la pàgina web www.patronathabitatge.es ; aquest imprès haurà d'obtenir-se per duplicat a l'objecte que l'interessat es quedi una còpia segellada de la instància presentada.

Les sol·licituds s'han de dirigir a la  presidenta del Patronat i es podran presentar a l´ oficina del patronat, a  les Oficines d'Atenció a la Ciutadania del l´Ajuntament  de Palma,   o bé en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. Els  successius anuncis es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades hauran d'acompanyar:

a. Una fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).

b. Una fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en cada convocatòria (anvers i revers) o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

c. Còpia autèntica del certificat de coneixements de llengua catalana que s'indiqui en la convocatòria específica. Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant un certificat expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

Exhaurit el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan competent dictarà resolució en el termini màxim d'un mes aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses, que se publicarà en el tauler electrònic d'edictes i anuncis de la pàgina web del Patronat d'Habitatge i a l'apartat d'oferta pública de feina de la mateixa pàgina web, amb indicació  de les causes d'exclusió. La relació de persones excloses es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Per a esmenar possibles defectes i presentar  reclamacions, les persones excloses o omeses disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de la publicació de la relació indicada en el BOIB. Si no es presenten esmenes la llista esdevindrà definitiva.

Transcorregut aquest termini anteriorment assenyalat s'aprovarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, que es publicarà al tauler electrònic d'edictes i anuncis de la pàgina web www.patronathabitatge.es , i a l'apartat d'oferta pública de feina de la mateixa pàgina web. A la relació de persones excloses es farà constar les resolucions de les reclamacions presentades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs oposició pel torn lliure.

El present procediment selectiu generarà un borsí i es podran nomenar per ordre de puntuació final les persones que figurin en el borsí de persones candidates que hagin superat el primer exercici de la fase d'oposició.

QUALIFICACIONS: Els exercicis obligatoris seran eliminatoris i es puntuaran d'acord amb allò establert a les presents bases específiques.

CALENDARI DELS EXERCICIS:

El primer exercici s'efectuarà el primer trimestre de 2022, la resta es determinaran pel tribunal.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: El tribunal qualificador estarà constituït per un president o presidenta, designat discrecionalment per l'òrgan competent, i quatre vocals, que seran designats per sorteig d' entre personal funcionari i laboral de l' Ajuntament de Palma i del  Patronat Municipal de l'Habitatge, entre d' altres si escau, en servei actiu que reuneixi els requisits exigits a la normativa vigent. Aquesta designació implicarà la dels respectius suplents. El secretari/a serà designat per votació d' entre els vocals.

El tribunal podrà disposar la incorporació de personal assessor especialista per a totes o algunes de les proves.

Podran assistir, amb veu però sense vot, les persones representants de les organitzacions sindicals representatives, per a efectuar funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

PROGRAMA DEL CONCURS OPOSICIÓ.

FASE D'OPOSICIÓ ( 50 PUNTS)

La puntuació màxima de la fase d'oposició serà de 50 punts. L'oposició constarà de tres exercicis, de caràcter obligatori i eliminatori, les qualificacions dels quals s'obtindran sumant les puntuacions atorgades sempre amb tres decimals, per cada membre del tribunal i dividint el total pel nombre d'assistents. S'eliminarà la nota més alta i la més baixa de les atorgades quan la diferència entre elles sigui igual o superior a tres punts. El quocient obtingut serà la qualificació definitiva.

La fase d'oposició suposarà un 80% de la puntuació final.

PRIMER  EXERCICI:

Obligatori i eliminatori. Consistirà en l'exposició escrita, durant tres hores, de dos temes elegits entre quatre temes designats per sorteig públic del temari específic que s'annexa a les  presents bases.

Es valorarà fins a un màxim de 20 punts. Cada tema es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtenir una qualificació mínima de 10 punts per superar aquest exercici, 5 per cada tema.

Es valorarà, fonamentalment, els coneixements exposats sobre els temes que corresponguin, així com la claredat, l'ordre d'idees i la qualitat de l'expressió escrita.

SEGON EXERCICI:

Obligatori i eliminatori. Consistirà a resoldre un supòsit pràctic elegit a l'atzar d'entre els tres que proposi el tribunal, relacionats amb les funcions pròpies de la plaça. El  temps  màxim per desenvolupar aquest exercici serà de dues hores.

Es valorarà fins a un màxim de 20 punts, i serà necessari obtenir una qualificació mínima de 10 punts per superar aquest exercici.

Es valorarà la capacitat de raciocini, la correcta interpretació de la normativa aplicable al cas plantejat, l'adequada formulació de conclusions i els coneixements exposats.

TERCER EXERCICI    

Obligatori i eliminatori. Consistirà a contestar per escrit, en un temps màxim d'una hora, un tema  entre dos temes extrets a l'atzar per sorteig públic del temari de la part general.

Es valorarà fins a un màxim de 10 punts, i serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 punts per superar aquest exercici.

FASE DE CONCURS ( 22 PUNTS).

La fase de concurs suposarà un 20% de la puntuació final.

Els mèrits que es valoraran a la fase de concurs, i que vindran referits a la data de termini de presentació d'instàncies, s'hauran de presentar mitjançant la presentació d'originals o fotocòpies acarades en el model normalitzat establert a l'efecte pel PMHRIBA, dins el termini de 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició.

Els mèrits o serveis a tenir en compte estaran referits a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l´ Estat. Per tant, no es computaran els serveis prestats ni la resta de mèrits obtinguts amb posterioritat a aquesta data.

En cap cas es valoraran els mèrits al·legats no justificats degudament abans de la finalització del termini de la seva presentació. En cap cas es requerirà documentació o esmena d'errades relativa als mèrits, excepte errades merament formals advertides en la documentació presentada per l'aspirant, sempre que aquesta acrediti el mèrit al·legat en el seu aspecte substantiu.

No es tindrà en compte la remissió a altres expedients de convocatòries anteriors.

L'acreditació de treballs fets en entitats públiques empresarials, entitats de dret públic sotmeses al dret privat, en consorcis, en fundacions del sector públic, en empreses societàries del sector públic i en empreses privades es farà mitjançant el certificat de la vida laboral, i l'acreditació de la categoria i de les funcions fetes amb el contracte laboral o un certificat de l'empresa, del consorci o de la fundació corresponent, o d'una altra manera en què quedin acreditades la categoria i les funcions dutes a terme.

L'acreditació dels serveis prestats al PMHRIBA serà realitzada d'ofici per registre de personal i  informàtica de l'Ajuntament.

Els documents acreditatius del mèrits presentats podran ser retirats pels aspirants en el termini de tres mesos comptadors des de l'endemà d'adquirir fermesa la resolució definitiva del procediment. En cas contrari seran destruïts.

Els mèrits a valorar seran els que es relacionen a continuació:

Experiència professional.

1. Serveis prestats en una empresa privada exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la plaça convocada: 0,05 punts per mes, fins a un màxim de 4 punts.

2. Serveis prestats en el sector públic (que no siguin Administracions Públiques) exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la plaça convocada: 0,07 punts per mes, fins a un màxim de 5 punts.

3. Serveis prestats en qualsevol Administració Pública, sempre que es trobin dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 70/1978, de reconeixement de serveis previs en l'Administració Pública, exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la plaça convocada: 0,10 punts per mes, fins a un màxim de 6  punts.

La puntuació màxima  a considerar serà de  6 punts.

Cursos de formació.

Es valorarà la formació específica i relacionada amb les funcions pròpies de la plaça convocada. La valoració d'aquest criteri es du a terme d'acord amb el següent barem:

Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l'Escola  Municipal de Formació, l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), l'Administració de l'Estat, l'Autonòmica o la Local, les organitzacions sindicals signants dels acords de formació continua de les Administracions Públiques, les universitats i les escoles tècniques, o els homologats per qualsevol d'aquestes institucions, així com la formació organitzada i impartida pels  col·legis professionals. En aquest apartat s'inclouen els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i per altres entitats o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.

Els cursos poden tenir qualsevol durada. Els crèdits d'aprofitament suposen els d'assistència; és a dir, no són acumulatius l'assistència i l'aprofitament.

No es valoren les assignatures encaminades a obtenir les titulacions acadèmiques. Tampoc es valoraran els cursos de doctorat ni la impartició d'assignatures a la universitat, ni aquells presentats com a requisit d'accés a la plaça convocada.

Aquesta formació es valorarà d'acord al següent:

-L'hora d' impartició es valora amb: 0,007 punts

-L'hora d'aprofitament es valora amb: 0,005 punts

-L'hora d'assistència es valora amb: 0,002 punts

Un crèdit equival a 10 hores de formació.

La puntuació màxima és de 5 punts.

Formació  que es valorarà  a qualsevol especialitat.

Es valoren per a qualsevol especialitat les següents accions formatives:

1. Cursos de l'àrea jurídico-administrativa.

2. Cursos d'igualtat de gènere.

3.  Cursos d'informàtica.

4.  Cursos de qualitat, habilitats, competències professionals i comandaments

5. Cursos de prevenció de riscs laborals

Aquesta formació es valorarà d'acord al següent:

-L'hora d' impartició es valora amb: 0,005 punts

-L'hora d'aprofitament es valora amb: 0,004 punts

-L'hora d'assistència es valora amb: 0,0018 punts

Un crèdit equival a 10 hores de formació.

La puntuació màxima és de 3 punts.

Titulacions acadèmiques

1. Estudis que es valoren.

1.1 Es valoren en aquest apartat les titulacions acadèmiques el caràcter oficial  o l'equivalència de les quals tingui reconegut i establert el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, així com els títols propis de grau i els títols propis de postgrau establerts per les universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments propis, quan estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies de la plaça convocada.

1.2 La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valora el de nivell inferior o el primer cicle que sigui imprescindible per obtenir-lo, excepte en el supòsit del títol de doctor, màster oficial o títol propi de postgrau en que sí es pot valorar la llicenciatura o equivalent.

1.3 Es valoraran les titulacions de nivell superior a les exigides com a requisits, sense que en cap cas es pugui valorar l'acreditada com a requisit. 

2. Puntuació.

2.1 Estudis de Postgrau.

2.1.1 Per cada títol de doctor/a: 3 punts.

2.1.2 Per cada títol de màster universitari oficial: 2 punts.

2.1.3 Títols propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert universitari, i curs d'actualització universitària) es valoren a raó de 0,015 punts per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel RD 1393/2007, de 27 d'octubre) o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25 hores lectives, amb un màxim de 1 punt.

En el supòsit que el màster oficial o títol propi de postgrau no indiqui els crèdits o no esmenti si es tracten de crèdits LRU o ECTS, s'entén que els crèdits són LRU i s'han de computar, d'acord amb els paràgrafs anteriors, a raó de 0,025 punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives, si són títols oficial, ó 0, 015 punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives si es tracta de títols propis.

No es tindrà en compte com a mèrit el títol de màster que habilita per a l'exercici de la professió objecte d'aquesta convocatòria, en el supòsit de presentar el títol de grau, en ser-ne requisit.

2.2 Estudis universitaris:

2.2.1 Per cada titulació acadèmica oficial de segon cicle universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent: 2 punts.

La puntuació màxima és de 6  punts.

Coneixement de llengua catalana.

Es valoraran els certificats expedits o homologats per L'EBAP o la Direcció General de Política Lingüística. El certificat LA  es pot acumular al C1 o al C2. La puntuació en cada cas serà: 

1. Nivell de domini funcional efectiu  (certificat C1): 1 punt.

2. Nivell de domini (certificat C2): 1,50 punts.

3. Coneixements de llenguatge administratiu (certificat LA): 0,50 punts.

La puntuació màxima és de 2 punts.

   

ANNEX TEMARI

TEMARI PART ESPECÍFICA:

Tema 1.- La Organització administrativa de d'urbanisme. Competències de l'Administració de l'Estat, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del Consell de Mallorca i de l'Administració Local.

Tema 2. -La Llei 2/2014, de Ordenació  i ús del sòl (I). Principis generals. Competències administratives. Convenis urbanístics. Estructura de la llei.

Tema 3.- La Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Tema 4.- Pla general d'Ordenació Urbana de Palma (I). Continguts. Estructura del pla, sistemàtica i documentació.

Tema 5.- Les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma (II). Règim dels edificis existents.

Tema 6.- Les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma (III). Normes reguladores dels usos.

Tema 7. Les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma (IV). Normes d'edificació a sòl urbà.

Tema 8.- Les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma (V). Protecció i conservació del patrimoni. El catàleg de protecció d'edificis i elements d'interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma.

Tema 9.- Les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma (VI). L'ordenació del sòl rústic.

Tema 10.- Les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma (VII). Condicions d'higiene, composició interior i estètica en l'edificació.

Tema 11.- Ordenança municipal de l'informe d'avaluació dels edificis (IEE). La certificació energètica d'edificis. Normativa d'aplicació. Continguts. Tramitació administrativa.

Tema 12.-Ordenança municipal de publicitat.

Tema 13.- Ordenança municipal d'aparcaments privats.

Tema 14.- Llei 12/2017 de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears (I). Principis generals. Competències administratives. Convenis urbanístics. Estructura de la Llei i el Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca, en tot allò que sigui compatible amb la Llei 12/2017.

Tema 15.- Llei 12/2017 de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears (II).  Classificació del sòl. Drets i deures al sòl urbà i urbanitzable i el Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca, en tot allò que sigui compatible amb la Llei 12/2017.

Tema 16.- Llei 12/2017 de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears (III).  Planejament urbanístic i el Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca, en tot allò que sigui compatible amb la Llei 12/2017.

Tema 17.- Llei 12/2017 de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears (IV). Gestió i execució del planejament i el Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca, en tot allò que sigui compatible amb la Llei 12/2017.

Tema 18.- Llei 12/2017 de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears (V). Exercici de les facultats d'ús i edificació del sòl. Expropiació forçosa per raó d'urbanisme i el Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca, en tot allò que sigui compatible amb la Llei 12/2017.

Tema 19.- Llei 12/2017 de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears (VI).  Disciplina urbanística. La inspecció urbanística d'obres. Les infraccions urbanístiques i les sancions i el Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca, en tot allò que sigui compatible amb la Llei 12/2017.

Tema 20.- Llei 12/2017 de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears (VII). La llicència urbanística i la comunicació prèvia i el Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca, en tot allò que sigui compatible amb la Llei 12/2017.

Tema 21.- Llei 12/2017 de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears (VIII). La intervenció urbanística en béns immobles. Deures legals d'ús, rehabilitació i conservació. Ordres d'execució. Declaració d'estat ruïnós i el Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca, en tot allò que sigui compatible amb la Llei 12/2017.

Tema 22.- El Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.

Tema 23.- Teories sobre el valor. El valor dels béns i drets: classes. El preu. Relació entre valor i preu. Influència de l'evolució històrica de les facultats urbanístiques del dret de propietat en el valor dels béns immobles.

Tema 24.- Principis i criteris de valoració dels béns immobles. Sistemes de valoració. Mètodes de valoració. Comparació amb el mercat: components del valor a preus de mercat (en venda i lloguer). Estudis del mercat immobiliari: aplicacions.

Tema 25.- Cost de reposició o reemplaçament: cost actual. La depreciació dels béns immobles: classes. Rendibilitat dels immobles urbans. Rendiment i despeses. Actualització de rendiments (rendes) presents i futurs. Influència de la legislació sobre arrendaments urbans i de les limitacions administratives de la rendibilitat en el valor dels immobles.

Tema 26.- Valor de les construccions. Valoració analítica i valoració sintètica.  Procediment d'amidament. Valor unitari. Valor intrínsec o de cost i cost de reposició. Depreciacions.

Tema 27.- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives. Exigències bàsiques. Contingut del projecte. Documentació del seguiment de l'obra.

Tema 28.- Decret 59/1994, de 13 de maig, pel qual es regula el control de qualitat de l'edificació i del seu ús i manteniment.

Tema 29.- Reial Decret  1027/2007, de 20 de juliol,  Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves posteriors modificacions.

Tema 30.- Codi tècnic d'edificació (CTE). DB SI – Seguretat en cas d'incendi.

Tema 31.- Codi tècnic d'edificació (CTE). DB SUA – Seguretat d'utilització i accessibilitat.

Tema 32.- Codi tècnic d'edificació (CTE). DB HS – Salubritat.

Tema 33.- Codi tècnic d'edificació (CTE). DB HE – Estalvi d'energia.

Tema 34.- Codi tècnic d'edificació (CTE). DB HR – Protecció enfront dels renous.

Tema 35.- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE)

Tema 36.- El Reial decret 105/2008. Producció i gestió dels residus de construcció i demolició. La gestió mediambiental. Normativa: gestió des de la fase de projecte i en fase d'execució d'obra. Bones pràctiques dels actors del procés. L'estudi i el pla de gestió de residus en les obres de construcció i demolició.

Tema 37.- Real Decreto 751/2011, de 27 de maig,  pel qual s'aprova l' instrucció  d'Acer Estructural (EAE) i les seves posteriors modificacions.

Tema 38.- Enderrocament d'obres i edificacions. Processos i condicions d'execució. Tipus d'estintolaments. Control i seguretat d'aquestes obres. Criteris de medició i valoració.

Tema 39.- Apuntalaments. Tipologies. Apuntalament d'estructures horitzontals, apuntalament d'estructures verticals. Estintolament de murs de càrrega i estructures verticals. Control i seguretat d'aquestes obres. Criteris de medició i valoració.

Tema 40.- Condicionament del terreny. Excavacions a cel obert, buidatges i desmunts. Excavacions a pous, rases i estintolaments. Rebliments: tipus i sistemes de compactació. Millora o reforç del terreny. Murs de contenció i estabilitat de talussos. Mesures de seguretat durant l'execució dels treballs. Criteris de medició i valoració.

Tema 41.- Fonamentacions. Tipologies. Estudi geotècnic, pressió admissible sobre el terreny. Amidaments i valoració. Control d'execució i de qualitat. Criteris de medició i valoració.

Tema 42.- Estructures de formigó armat: tipologies. Control d'execució i control de qualitat, patologia de les estructures de formigó. Sistemes de reparació i rehabilitació. Dimensionat de secció a compressió / flexo - compressió, dimensionat de secció a flexió.

Tema 43.- Estructures metàl·liques: tipologies. Control d'execució i control de qualitat, patologia de les estructures metàl·liques. Sistemes de reparació i rehabilitació. Dimensionat de secció a compressió / flexo - compressió, dimensionat de secció a flexió .

Tema 44.- Entramats de sostre: tipologies. Control d'execució i control de qualitat. Apuntalaments. Proves de servei.

Tema 45.- Cobertes: tipologies. Prescripcions tècniques. Patologia i reparació. Control d'execució i control de qualitat. Manteniment.

Tema 46.- Façanes i tancaments a edificis. Tipologies. Patologies i el seu reconeixement. Criteris d'amidament i valoració.

Tema 47.- Legislació de prevenció de riscs en la construcció. Aspectes generals. Avaluació de riscs. L'estudi de seguretat i salut, contingut i obligatorietat. Tramitació de la documentació de seguretat i salut, abans i durant l'obra.

Tema 48.- Les mesures de seguretat i salut a la fase d'obra: implantació de l'obra, proteccions col·lectives, proteccions individuals, senyalització, reunions i formació. Actes de seguretat.

Tema  49.- L'execució d'una obra. Documentació de seguiment de l'obra de la direcció facultativa i la coordinació de seguretat. Controls d'execució de l'obra.

Tema  50.- Documentació dels treballs o actuacions de manteniment dels edificis. El llibre de l'edifici. Elements constructius de l'edifici: les recomanacions d'ús, manteniment i conservació. Periodicitat, revisions i comprovacions de les operacions realitzades. Anàlisi de la vida útil de les instal·lacions: substitucions, reposicions. El cost de la conservació.

Tema  51.- Llei 9/2017, 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. El contracte d'obres.

Tema  52.- Llei 8/2017, 3 d'agost, d'Accessibilitat Universal de les Illes Balears: Codi tècnic de l'edificació: DB-SUA. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques: Principis generals i normativa vigent. Paviments en espais d'ús públic: tipus i funció. Passos de vianants accessibles. Guals de vehicles, interferència amb els itineraris per als vianants accessibles: solucions. Serveis higiènics accessibles. Elements de protecció i senyalització de les obres en via pública, manteniment itinerari per als vianants accessible. Escales i rampes en espais d'ús públic. Mobiliari urbà accessible.

Tema 53.- Habitatges de protecció oficial. Normativa vigent. Control de l'administració. Règim de desqualificacions i règim sancionador.

Tema  54.- Habitabilitat. Cèdules, nivells mínims d'habitabilitat.

Tema 55.- El control de qualitat de l'edificació. La realització d'assajos. Laboratoris homologats. El segell de qualitat dels materials. Gestió de la qualitat segons el CTE.

TEMARI PART GENERAL:

Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1978: estructura i contingut. Drets i llibertats públiques, drets i deures fonamentals: garantia i suspensió. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

Tema 2.- Les formes d'organització territorial de l'Estat. L'Estat autonòmic. Naturalesa jurídica i principis. Els estatuts d'autonomia. El sistema de la distribució de competències entre l'estat i les comunitats autònomes. Les relacions entre l'estat i les comunitats autònomes. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears: estructura, contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La reforma de l'Estatut d'Autonomia.

Tema 3.- Les fonts del Dret en general i, especialment, en el sistema jurídic positiu espanyol. Aplicació de les normes jurídiques. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària.

Tema 4.- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: concepte, principis d'actuació i funcionament. Funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica. Portal d'Internet. Sistemes d'identificació de les Administracions Públiques. Actuació administrativa automatitzada. Sistemes de signatura per a l'actuació administrativa automatitzada. Signatura electrònica del personal al servei de les Administracions Públiques. Intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació. Assegurament i interoperabilitat  de la signatura electrònica. Arxiu electrònic de documents.

Tema 5.- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: l'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Eficàcia: notificació i publicació. La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat.

Tema 6.- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú: les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció. El silenci administratiu. Finalització del procediment. Els recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos.

Tema 7.- Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú: identificació i signatura dels interessats en el procediment administratiu. Dret de les persones en les relacions amb les Administracions Públiques. Dret i obligació a relacionar-se electrònicament amb els Administracions Públiques

Tema 8.- La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l'exercici de la potestat sancionadora. Especialitats del procediment en matèria sancionadora. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.

Tema 9.- Contractació administrativa: concepte, classes i elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment dels contractes. Revisió de preus. Les prerrogatives de l'Administració en els contractes administratius. La modificació dels contractes. Extinció del contracte: recepció i resolució dels contractes administratius. Especialitats dels diversos tipus de contractes. El recurs especial en matèria de contractació.

Tema 10.- La responsabilitat de l'Administració Pública: caràcters. Els pressupostos de la responsabilitat. Danys indemnitzables. L'acció de responsabilitat. Principis del procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques.

Tema 11.- L'activitat administrativa de prestació de serveis. La iniciativa econòmica pública i els serveis públics. El servei públic. Concepte. La reserva de serveis en favor de les entitats locals.

Tema 12.- La gestió directa dels serveis públics. Gestió indirecta dels serveis públics. La concessió de serveis públics: concepte i naturalesa.  Potestats de l'Administració. Drets i obligacions del concessionari. Relacions del concessionari amb els usuaris. Extinció de la concessió.

Tema 13.- El patrimoni de les Administracions Públiques. Les propietats públiques: tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió. El patrimoni privat de les Administracions Públiques. L'inventari a l'Administració Local.

Tema 14.- Les fonts del Dret Local. Regulació bàsica de l'Estat i normativa de les comunitats autònomes en matèria de règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local. La potestat normativa de les entitats locals: reglaments i ordenances. Procediment d'elaboració. El Reglament orgànic. Els bans.

Tema 15.- El municipi: concepte i elements. El terme municipal. Legislació bàsica i autonòmica. L'organització municipal. Òrgans necessaris: alcalde, tinents d'alcalde, Ple i Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Especialitats del règim orgànic-funcional en els municipis de gran població. La Llei 23/2006, de 20 de desembre de capitalitat de Palma: organització del govern municipal.

Tema 16.- Les formes d'acció administrativa de les entitats locals. L'activitat de policia: la intervenció administrativa local en l'activitat privada. Les autoritzacions administratives: les seves classes. El règim de les llicències. La comunicació prèvia i la declaració responsable.

Tema 17.- El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. Accés a l'ocupació pública. Planificació de recursos humans. Estructuració de l'ocupació pública.  Instruments d'ordenació dels llocs de feina. Provisió de llocs de feina i mobilitat. Situacions administratives.

Tema 18.- Els drets dels funcionaris locals. Drets individuals. Especial referència a la carrera administrativa i a les retribucions. Els deures dels funcionaris locals. El règim disciplinari. El règim de responsabilitat civil, penal i patrimonial. Els delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social dels empleats públics. El règim d'incompatibilitats: Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 19.- El pressupost com instrument de planificació, com instrument de gestió i com mecanisme general de coordinació. El cicle pressupostari i les seves fases.

Tema 20.- La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals: àmbit d'aplicació. Drets i deures. Principis de l'acció preventiva. Avaluació de riscs. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscs. Comitè de Seguretat i Salut.

Tema 21.- La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: règim jurídic i els seus àmbits. Vies de protecció de la confidencialitat. Responsable i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals.

Tema 22.- Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat, no discriminació i violència de gènere. El principi d'igualtat a l'ocupació pública. Mesures per a la integració de la perspectiva de gènere a l'actuació de les administracions públiques de les Illes Balears.

Tema 23.- La centralitat del ciutadà. Participació ciutadana. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El Consell de Transparència i Bon Govern. El Portal de Transparència. La transparència i l'accés a la informació en les comunitats autònomes i entitats locals. Govern obert. Codis de bon govern.

Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

  

Palma, 19 de novembre de 2021

La presidenta Patronat Municipal de l'Habitatge i RIBA

Neus Truyol Caimari