DESENVOLUPAMENT NORMATIU: INGRÉS I PROVISIÓ

Decret 27/1994 d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés

Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional

Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés de persones amb discapacitats

Decret 136/2005, pel qual es modifiquen els Decrets 36/2004 i 68/2005

Decret 119/2008, de 7 de novembre, de modificació del Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret 5/2009, de 23 de gener, de modificació de l'article 37 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de feina i de promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 27 de gener de 2017 pel qual es corregeixen errors materials del Decret 2/2017, de 13 de gener, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els  procediments de provisió de llocs de treball de les entitats locals de les Illes Balears reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional
Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Acord del Consell de Govern de 26 de maig de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de dia 11 de maig de 2023 pel qual s’aproven les bases i el barem de mèrits que han de regir en el processos de concurs obert i permanent i de promoció interna del personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears