INSTRUCCIONS

Instrucció 1/2008 del director general de Funció Pública per la qual es fixen els criteris d'actuació en relació al personal funcionari interí de programes temporals

Instrucció 4/2008 del director general de Funció Pública en relació amb les actuacions a dur a terme per a la presa de possessió del personal laboral fix objecte de l'oferta pública 2003 i de les incloses en el pla d'estabilitat laboral, així com el cessament del personal laboral interí conseqüència de l'execució d'aquest

Instrucció 5/2008 del director general de Funció Pública pel qual es fixen els criteris d'actuació que s'han de seguir en la tramitació de les propostes de contractació laboral de durada determinada
Instrucció 1-2009.pdf Instrucció 1/2009, d'1 d'abril de 2009, del director general de Funció Pública, per la qual es determinen els documents relatius als actes referents a la vida administrativa del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma que s'han de presentar en el Registre General de Personal i en altres serveis de la Direcció General de Funció Pública.
Instrucció 3 2009.pdf Instrucció 3/2009, de 17 de juny de 2009, del director general de Funció Pública sobre el procediment de sol·licitud d'informes jurídics a la Direcció General de Funció Pública en matèria de permisos, llicències i vacances del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Instrucció 2-2010 DGFP vacances no gaudides.pdf Instrucció 2/2010 del director general de Funció Pública, d'1 juny de 2010, per la qual es determinen les pautes d'actuació amb relació al dret del personal funcionari interí i del personal laboral de durada determinada a ser retribuït econòmicament per les vacances no gaudides en la data del seu cessament
PDF  Instrucció 3/2010 conjunta del director general de Funció Pública i del director general de Cooperació de 16 d'agost de 2010, per la qual es fixen els criteris i els requisits per autoritzar comissions de serveis per participar en programes o missions de cooperació internacional
PDF Instrucció 1/2012, de 28 de febrer de 2012, de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis per la qual es fixen els criteris per confeccionar les ordres de funcions dels llocs de treball del personal funcionari
PDF

Instrucció 2/2012, de 27 de març, de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis per la qual es fixen els criteris i les pautes per adjudicar les comissions de serveis de caràcter voluntari en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

PDF Instrucció 1/2015, de 28 de juliol, de la directora general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es modifica la Instrucció 2/2012, de 27 de març de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, per la qual es fixen els criteris i les pautes per adjudicar les comissions de serveis de caràcter voluntari en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
PDF Instrucció 1/2019, de 15 de juliol, del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es suspèn temporalment la vigència del punt 10 de la Instrucció 2/2012, de 27 de març, de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, per la qual es fixen els criteris i les pautes per adjudicar les comissions de serveis de caràcter voluntari en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
PDF Instrucció 5/2012, de 23 de juliol, de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis per la qual es fixen les pautes per tramitar i concedir l'excedència voluntària especial
PDF Instrucció 1/2013 de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis adreçada a les secretaries generals i als òrgans que tenguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal per la qual es fixen els criteris de compliment de l'horari en els supòsits de reducció de jornada voluntària i reducció de jornada i flexibilitat horària addicional per motius de conciliació de la vida familiar i laboral
PDF Nota explicativa del punt 4 Instrucció 1/2013 de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis adreçada a les secretaries generals i als òrgans que tenguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal per la qual es fixen els criteris de compliment de l'horari en els supòsits de reducció de jornada voluntària i reducció de jornada i flexibilitat horària addicional o per motius de conciliació de la vida familiar i laboral
PDF Instrucció 2/2013, de 21 d'agost, del director general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis sobre les comissions de serveis d'atribució temporal de funcions en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
IC 2015-01-29 per a una comunicació no sexista.pdf

Instrucció conjunta de 29 de gener de 2015 de la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, del Gabinet de la Presidència, de la Secretaria General de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència i de l’Institut Balear de la Dona per la qual s’estableixen les pautes i les recomanacions per a una comunicació (imatge i llenguatge) no sexista en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

PDF Instrucció 1/2015, del director general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, sobre direcció i supervisió centralitzada de les nòmines del personal al servei dels ens que formen el Sector Públic Instrumental regulats en la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears
PDF Instrucció 2/2015, de 19 de maig, del director general de Funció Pública, Administracions Pübliques i Qualitat del Serveis sobre pràctiques acadèmiques externes i curriculars de l'alumnat de la UIB en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
PDF Instrucció conjunta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques i del director general de Pressuposts i Finançament de 29 de gener de 2016 per la qual es regula el requeriment d'informació dels nomenaments del personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears
PDF Instrucció conjunta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques i del director general de Pressuposts i Finançament de 29 de febrer de 2016, per la qual es determina el requeriment d'autorització i d'informes previs per a la contractació de personal laboral fix i temporal dels ens que integren el sector públic autonòmic
PDF Instrucció 1/2016 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques sobre el procediment de petició d'informes en màteria de personal laboral dels ens que integren el sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Instrucció 2-2016 DGFPAP sobre confecció de les memòries justificatives de les propostes de modificació de la RLT.pdf

Instrucció 2/2016 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques sobre la confecció de les memòries justificatives de les propostes de modificació de les relacions de llocs de treball

PDF

Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el control d’entrades i sortides, el compliment de l’horari i les justificacions de les absències

Annexos en format WORD

PDF

Modificació del punt 20 de la Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències.

PDF Instrucció conjunta del director general de Funció Pública i del director general de Pressuposts i Finançament de 9 de febrer de 2018 per la qual es fixen les pautes de nomenament de personal funcionari interí i de la contractació de personal laboral temporal de l'Administració General de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears
PDF Instrucció 2/2021, de 20 juliol de 2021, de la directora general de Funció Pública sobre els criteris que s'han d'aplicar per al cessament del personal funcionari i laboral interí al servei de l'Administració de la Comumitat Autònoma de les Illes Balears
PDF Instrucció 3/2021 de la directora general de Funció Pública, per establir les titulacions i certificats que, amb referència als nivells que estableix el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, acrediten el nivell de coneixement de llengües estrangeres en els processos de provisió de llocs de feina de l'Administració  de la CAIB.
PDF Instrucció conjunta 1/2022 de la directora general de Funció Pública, del director general de Pressuposts i del director de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques relativa a la tramitació dels projectes temporals prevists a l'article 20 de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència.
PDF Instrucció 2/2022, de 16 de maig de 2022, mitjançant la qual modifica la instrucció 2/2021, de 20 de juliol, sobre els criteris que s'han d'aplicar per al cessament del personal funcionari i laboral interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
PDF Instrucció 3/2022, de 26 juliol, de la directora general de Funció Pública sobre pràctiques acadèmiques externes extracurriculars de l'alumnat de la UIB en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
PDF Instrucció 4/2022, de 14 de setembre, de la directora general de Funció Pública, mitjançant la qual fixa les pautes per aplicar el punt 3.3a de la Instrucció 2/2012, en relació a les persones a les quals s'adjudica un lloc per haver participat en el procediment de provisió mitjançant sistemes ordinaris convocat per Resolució de 22 d'octubre de 2021
PDF Instrucció 5/2022, de 16 de novembre, de la directora general de Funció Pública en matèria de carrera professional horitzontal de l'Administració de la CAIB
PDF Instrucció 6/2022, de 23 de novembre, de la directora general de Funció Pública, relativa al tancament de l'exercici pressupostari de 2022 i a l'obertura de l'exercici de 2023 en matèria d'altes o modificacions de retribucions.
PDF Instrucció 1/2023, de 20 de febrer, de la directora general de Funció Pública, sobre els
efectes econòmics derivats de la tramitació de procediments de reconeixement de
serveis previs a l’efecte de triennis
PDF Instrucció 2/2023, de 20 de febrer, de la directora general de Funció Pública,
relativa a la selecció de personal funcionari interí mitjançant crida col·lectiva
PDF Instrucció 3/2023 de la directora general de Funció Pública per la qual es fixen criteris comuns per a l’aplicació del Decret 3/2023, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
PDF Instrucció 4/2023, de 19 de juliol, del director general de Funció Pública, per la qual se suspèn temporalment la vigència de les restriccions de participació establertes en el punt 3.3 de la Instrucció 2/2012, de 27 de març, de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, per la qual es fixen els criteris i les pautes per adjudicar les comissions de serveis de caràcter voluntari en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
PDF Instrucció 5/2023, de 21 de novembre, del director general de Funció Pública per la qual es fixen els criteris i les pautes per seleccionar perrsonal funcionari interí mitjançant oferta genèrica del SOIB