CIRCULARS
CIRCULAR 1-2011 CAPS DE SERVEI DGFP.pdf Circular 1/2011 del director general de Funció Pública i Interior adreçada a les prefectures orgàniques de la Direcció General de Funció Pública i Interior sobre l'aplicació de la normativa de protecció de dades personals.
CIRCULAR 2-2011 DIFUSIÓ I DIVULGACIÓ DS.pdf Circular 2/2011 del director general de Funció Pública i Interior en què s'estableixen les pautes per a la difusió i la divulgació del Document de seguretat establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, i per a la signatura, per part dels usuaris, del compromís de confidencialitat.
PDF Circular de la directora de Funció Pública i Administracions Públiques de 29 de juliol de 2015 relativa a la remoció de llocs de feina obtinguts pel sistema de lliure designació i de finalització de comissions de serveis obtingudes discrecionalment