DESENVOLUPAMENT NORMATIU: RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS
PDF

Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2024 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball.

PDF

Acord del Consell de Govern de 4 de juliol de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries.

PDF

Decret 5/2017, de 27 de gener, de la Comissió Interdepartamental de Retribucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 4/2020, de 24 de gener (Per consultar la versió consolidada, podeu accedir-hi mitjançant aquest enllaç o clicant a la icona de l'esquerra)

PDF Decret 16/2016, de 8 d'abril, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració autonòmica de les Illes Balears
PDF Decret 89/1997, de 4 de juliol, que regula el règim retributiu i de condicions de treball del personal funcionari que ocupa llocs de treball al Servei Balear de la Salut
PDF Decret 85/1990, de 20 de setembre pel qual es regula el règim retributiu