Torna

Advocacia

Representació i defensa judicial

La representació i defensa judicial de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears davant tots els ordres (civil, contenciós administratiu, penal i social) i els òrgans jurisdiccionals correspon als advocats i advocades de la Comunitat Autònoma.

 

Així mateix, la representació i defensa en judici dels organismes autònoms de la Comunitat Autònoma també correspon a l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, llevat que la llei de creació de l’ens disposi l’existència d’un servei jurídic propi amb aquestes funcions. En aquest sentit, l’Advocacia exerceix la representació i defensa jurídica dels següents organismes autònoms de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

—     Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)

—     Institut Balear de la Dona (IBDona)

—     Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

—     Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

—     Servei  d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

—     Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut)

 

D’altra banda, la representació i defensa en judici de les entitats públiques empresarials i de les fundacions del sector públic només correspon als advocats i advocades de la Comunitat Autònoma si s’ha subscrit un conveni d’assistència jurídica. Actualment hi ha conveni d’assistència jurídica en vigor amb els ens instrumentals següents:

—     Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

—     Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

—     Ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3)

—     Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació (IBETEC)

—     Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

—     Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació Bit)

—     Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE- IB)

—     Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

—     Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears

—     Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)

—     Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel

—     Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

—     Fundació per a l’Esport Balear

—     Gestió d’Emergències de les Illes Balears (GEIBSA)

—     Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB)

—     Institut Balear de la Joventut (IBJove)

—     Institut Balear de la Natura (IBANAT)

—     Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)

—     Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)

—     Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

—     Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

—     Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

—     Ports de les Illes Balears (Ports IB)

—     Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)

—     Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

—     Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

 

Respecte a la representació i defensa de les societats mercantils públiques i dels consorcis, correspon als advocats col·legiats que designin aquestes entitats. No obstant això, per a casos i àmbits concrets, el Consell de Govern o la persona titular de la conselleria d’adscripció de la Direcció de l’Advocacia pot acordar que correspon als advocats i advocades de la Comunitat Autònoma. En aquest sentit, s’han dictat resolucions de representació i defensa en judici per als ens següents:

 —     Consorci Velòdrom Illes Balears (en extinció)

—     Consorci de Transports de Mallorca (CTM)

—     Consorci per a la Millora d’Infraestructures Turístiques i Foment de la Desestacionalització de l’Oferta a l’Illa de Mallorca (Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics)

—     Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

—     Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears

—     Consorci per a la Millora i l’Embelliment de la Platja de Palma

 

Per últim, els advocats i advocades de la Comunitat Autònoma poden assumir la representació i defensa en judici de les institucions que regula l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.