Torna

Advocacia

Coordinació dels serveis jurídics de les conselleries i dels ens instrumentals

Correspon a l’Advocacia coordinar l’actuació dels serveis jurídics de les conselleries i dels ens instrumentals en l’àmbit de les funcions de representació i defensa judicial, i també en les funcions consultives de transcendència especial, per fixar criteris jurídics i pautes d’actuació comunes.

A aquests efectes, la Direcció de l’Advocacia pot dictar instruccions i circulars, com també emetre les directrius i, quan escaigui, les ordres necessàries per fer efectius la unitat de criteri i el funcionament eficaç dels serveis jurídics de les conselleries i dels ens instrumentals. Així mateix, es poden establir altres fórmules de coordinació entre l’Advocacia i la resta de serveis jurídics.

En aquest sentit, s’han dut a terme, entre d'altres, les actuacions següents:

—     Jornades formatives sobre la potestat sancionadora

—     Implantació de l’aplicació INSIDE

—     Publicació de la Instrucció 1/2019