Torna

Advocacia

Preguntes freqüents sobre INSIDE - CAIB

1. Per què l’Administració de la CAIB i els ens instrumentals han d’utilitzar INSIDE per enviar els expedients administratius als òrgans judicials?

Per acomplir l’obligació de trametre els expedients administratius requerits pels òrgans judicials a través de mitjans electrònics (article 273.3 i 4 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, i article 37.4 de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de justícia):


Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de justícia
Article 37. Tramitació del procediment utilitzant mitjans electrònics
(...)
4. Els expedients i les altres actuacions que hagin de remetre altres administracions i organismes públics s’han de fer en tot cas per via telemàtica a través de la seu judicial electrònica corresponent. L’expedient administratiu electrònic ha de complir els requisits que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i s’ha de remetre degudament foliat mitjançant un índex electrònic que permeti la deguda localització i consulta dels documents incorporats (...).


Això té relació amb l’article 70 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:


Article 70. Expedient administratiu
1. S’entén per expedient administratiu el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències encaminades a executar-la.
2. Els expedients han de tenir format electrònic i s’han de formar mitjançant l’agregació ordenada de tots els documents, les proves, els dictàmens, els informes, els acords, les notificacions i altres diligències que els hagin d’integrar, així com un índex numerat de tots els documents que contingui quan es remeti. Així mateix, ha de constar a l’expedient una còpia electrònica certificada de la resolució adoptada
3. Quan en virtut d’una norma sigui necessari remetre l’expedient electrònic, s’ha de fer d’acord amb el que preveuen l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i les normes tècniques d’interoperabilitat corresponents, i s’ha d’enviar complet, foliat, autentificat i acompanyat d’un índex, així mateix autentificat, dels documents que contingui.
L’autenticació de l’índex esmentat ha de garantir la integritat i immutabilitat de l’expedient electrònic generat des del moment de la seva signatura i ha de permetre recuperar-lo sempre que sigui necessari; és admissible que un mateix document formi part de diferents expedients electrònics.
(...)

Atenció! Vegeu la pregunta 16, sobre la necessitat de foliar els expedients.

 

2. Quan s’han d’enviar els expedients administratius als òrgans judicials via INSIDE?

  • En general, sempre que un òrgan judicial requereixi l’expedient administratiu mitjançant un ofici adreçat a l’òrgan gestor (conselleries i ens instrumentals).
    Aquest ofici de requeriment pot arribar a l’òrgan gestor en paper, via registre, o a través de la bústia electrònica de la CAIB, que, a hores d’ara i únicament respecte de les comunicacions judicials adreçades a l’Administració de la Comunitat Autònoma i als ens del sector públic instrumental sense CIF propi (SOIB, EBAP, Institut Balear de la Dona, etc.), es gestiona a l’Advocacia de la CAIB, des d’on es tramet per correu electrònic als òrgans administratius competents en la matèria.

  • Quan des de l’Advocacia , com a representació processal, s’assenyali expressament, mitjançant un correu electrònic, que s’enviï l’expedient administratiu a l’òrgan judicial corresponent.

  • Específicament, respecte a l’ordre social, s’han d’enviar als òrgans judicials, utilitzant INSIDE, els expedients administratius que corresponen als tipus de plets següents:

- Impugnació d’actes de l’Administració (IAA)
- Grau de discapacitat (SS)
- Impugnació d’altes mèdiques (SS)
- Pensions no contributives (PNC)

Per a la resta de tipus de plets de l’ordre social (en els quals no hi ha conformat un expedient pròpiament dit, sinó únicament documents relacionats), la documentació pertinent NO s’ha d’enviar a l’òrgan judicial, sinó que únicament s’ha de trametre a l’Advocacia en suport electrònic (CD, USB, c/e, etc.).

 

3. Quan NO s’han d’enviar els expedients administratius als òrgans judicials (ni per INSIDE ni mitjançant CD)?

  • Quan l’òrgan judicial NO ho requereixi mitjançant un ofici adreçat a l’òrgan gestor.
  • Quan l’Advocacia ho comuniqui expressament a l’òrgan gestor.
  • Específicament, a l’ordre social, llevat d’excepcions, NO s’ha d’enviar als òrgans judicials, ni a través d’INSIDE ni tampoc en suport electrònic (CD, USB, etc.), la documentació referent als tipus de procediments següents:


- Procediments ordinaris (PO).
- Acomiadaments i cessaments en general (DSP).
- Sancions disciplinàries (qualificades en ocasions com a IAA).
- Altres de no inclosos en el darrer apartat de la pregunta 3.


En aquests tipus de plets de l’ordre social (en els quals no hi ha conformat un expedient pròpiament dit, sinó simplement documents relacionats), la documentació pertinent s’ha d’enviar únicament a l’Advocacia en suport electrònic (CD, USB, c/e, etc.) per tal que, si escau, s’aporti al plet com a prova documental.

 

4. Com rep l’òrgan judicial l’expedient administratiu via INSIDE?

Utilitzant INSIDE, l’expedient administratiu es rep telemàticament i instantàniament a l’òrgan judicial (al seu DIR3) que s’ha indicat en l’apartat corresponent d’INSIDE.

Si l’òrgan administratiu o l’ens del sector públic remitent ha de fer alguna gestió directa amb l’òrgan judicial respecte de la recepció de l’expedient, és important saber que l’aplicació INSIDE s’integra de manera transparent dins una eina denominada genèricament pels òrgans judicials «Cargador de expedientes», que, a la vegada, s’integra dins el sistema de gestió processal de justícia a les Illes Balears —Minerva—, que forma part del Sistema Lexnet.

Per aquest motiu, pot ser que els funcionaris de Justícia encarregats de la tramitació processal no coneguin quina ha estat la via d’entrada de l’expedient (INSIDE, «Cargador de expedientes», correu electrònic, jutjat degà, etc.) i, simplement, manifesten que ho han rebut a Minerva.

 

5. Si s’envia l’expedient administratiu a l’òrgan judicial mitjançant INSIDE, se n’ha d’enviar una còpia a l’Advocacia mitjançant CD?

No, en lloc d’una còpia de l’expedient (mitjançant CD), s’han de generar credencials d’accés a l’Advocacia (DIR3 A04027009) a través d’INSIDE. La credencial s’ha d’enviar a l’adreça electrònica següent: advocax@ajuridic.caib.es

Atenció! Els primers enviaments s’han de comprovar telefònicament o per correu electrònic amb l’Advocacia (Mercedes Quert, ext. 67912).

 

6. Sempre que s’envia un expedient administratiu a un òrgan judicial via INSIDE s’han de generar credencials per a l’Advocacia?

Les credencials per a l’Advocacia s’han de generar a INSIDE sempre que la Comunitat Autònoma sigui part en el plet en qüestió.

Hi ha procediments judicials en els quals, encara que la Comunitat Autònoma no és part, els òrgans judicials requereixen de la CAIB un determinat expedient com a prova documental. En aquests casos, es pot utilitzar INSIDE per enviar l’expedient a l’òrgan judicial, però NO s’han de generar credencials per a l’Advocacia.

 

7. Com puc saber que s’ha enviat l’expedient correctament a l’òrgan judicial per mitjà d’INSIDE?

INSIDE genera un justificant d’enviament.

 

8.Com s’accedeix des de l’Advocacia a l’expedient administratiu enviat per INSIDE?

Mitjançant les credencials que rep l’Advocacia per correu electrònic (advocax@ajuridic.caib.es).

 

9. Es pot utilitzar INSIDE des de qualsevol ordinador?

No, l’ordinador ha d’estar a la xarxa SARA.

 

10. Com puc aprendre a utilitzar INSIDE?

Mitjançant la lectura del manual introductori de la CAIB en el qual s’especifiquen els requisits tècnics i personals necessaris, els manuals i les versions de demostració d’INSIDE penjats a la pàgina web del Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) del Portal d’Administració Electrònica (PAe).

 

11. Es necessita formació específica per utilitzar INSIDE?

No, amb els manuals d’INSIDE es pot aprendre a utilitzar aquesta aplicació.

 

12.Com puc donar-me d’alta a INSIDE?

Vegeu el punt 4 del manual introductori de la CAIB.

 

13. Què és el DIR3?

És un codi que identifica de manera única cada òrgan i unitat administrativa de totes les administracions públiques (AGE, CA, EL, Administració de justícia, etc.).

 

14. Quin és el DIR3 de la meva unitat administrativa/ens públic instrumental?

El DIR3 de cada unitat administrativa es pot cercar al Directori Comú Organitzatiu (cercador de DIR3): https://intranet.caib.es/dir3caib/unidad/list (únicament accessible des de xarxa SARA)

Hi ha enllaç a la intranet («Accés a aplicacions» / «Mostrar totes les aplicacions» / «Directori Comú Organitzatiu») i als enllaços d’interès del microlloc de l’Advocacia.

El Directori Comú Organitzatiu és una eina estatal, per la qual cosa les denominacions de les unitats administratives s’han d’introduir en castellà.

 

15. Com puc saber quin és el DIR3 de l’òrgan judicial al qual s’ha d’enviar l’expedient?

Utilitzant el Directori Comú Organitzatiu (cercador de DIR3): https://intranet.caib.es/dir3caib/unidad/list (únicament accessible des de xarxa SARA)

Atenció! En el Directori Comú Organitzatiu (cercador DIR3) consten quatre DIR3 de la  Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Per l'enviament d'expedients, llevat excepcions, a partir del 27/05/2021 s'ha d’utilitzar el DIR3 seguent:
J00001623 – Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

 

16. Es necessari foliar l’expedient administratiu que s’ha d’enviar per INSIDE?

La normativa d’aplicació vigent estableix l’obligació de foliar els expedients que s’han d’enviar als òrgans judicials:


—Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:
Article 70. Expedient administratiu
(…)
2. Els expedients han de tenir format electrònic i s’han de formar mitjançant l’agregació ordenada de tots els documents, les proves, els dictàmens, els informes, els acords, les notificacions i altres diligències que els hagin d’integrar, així com un índex numerat de tots els documents que contingui quan es remeti. Així mateix, ha de constar a l’expedient una còpia electrònica certificada de la resolució adoptada.
3. Quan en virtut d’una norma sigui necessari remetre l’expedient electrònic, s’ha de fer d’acord amb el que preveuen l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i les normes tècniques d’interoperabilitat corresponents, i s’ha d’enviar complet, foliat, autentificat i acompanyat d’un índex, així mateix autentificat, dels documents que contingui (…)

—Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa
Article 48
1. El secretari judicial, en acordar el que preveu l’apartat 1 de l’article anterior, o mitjançant una diligència si la publicació no és necessària, ha de requerir l’Administració que li remeti l’expedient administratiu, i li ha d’ordenar que practiqui les citacions a termini que preveu l’article 49. L’expedient s’ha de reclamar a l’òrgan autor de la disposició o l’acte impugnat o a aquell al qual s’imputi la inactivitat o via de fet (...).
4. L’expedient, original o copiat, s’ha d’enviar complet, foliat i, si s’escau, autenticat, juntament amb un índex, també autenticat, dels documents que conté (...).

—Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.
Article 143. Remissió de l’expedient administratiu
1. En admetre’s a tràmit la demanda s’ha de reclamar a l’entitat gestora o a l’organisme gestor o col·laborador la remissió de l’expedient o de les actuacions administratives practicades en relació amb l’objecte d’aquesta, en original o còpia, en suport escrit o preferentment informàtic, i, si s’escau, informe dels antecedents que tingui en relació amb el contingut de la demanda, en el termini de deu dies. L’expedient s’ha d’enviar complet, foliat i, si s’escau, autentificat i acompanyat d’un índex delsdocuments que contingui. Si es remet l’expedient original, el secretari judicial l’ha de tornar a l’entitat de procedència, quan sigui ferma la sentència, i deixar-ne nota a les actuacions.

—Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil
Article 273. Forma de presentació dels escrits i documents
3. Els escrits i documents presentats per via telemàtica o electrònica han d’indicar el tipus i el número d’expedient i l’any al qual es refereixen i han d’anar degudament foliats mitjançant un índex electrònic que en permeti la deguda localització i consulta. La presentació s’ha de fer emprant signatura electrònica reconeguda i s'ha d’adaptar al que estableix la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de justícia.
(...)
 

18. És necessari adjuntar un índex de la documentació que conforma l'expedient si s'envia per INSIDE?

Sí, és imprescindible que dins l'expedient electrònic d'INSIDE i com un document més s'inclogui un índex de la documentació que conté l'expedient administratiu, atès que encara que INSIDE genera automàticament un índex electrònic, a hores d'ara, la informació que proporciona no permet la localització i l'ordenació dels documents incorporats.

 

17. Es pot utilitzar INSIDE per enviar oficis o altres documents als òrgans judicials?

En principi, INSIDE està pensat per enviar expedients expedients administratius. No obstant això, a falta d’una eina telemàtica adequada i atesa l'extraordinària situació provocada per la covid-19, els oficis i altra documentació que les unitats administratives han d’enviar als òrgans judicials sobre assumptes diversos, es poden enviar a través d’INSIDE sempre i quan l’òrgan judicial estigui d’acord.

Aquests assumptes poden ser els següents:
—Emplaçaments que no s’han enviat amb l’expedient.
—Informació sobre tercers interessats.
—Confirmació que l’expedient s’ha enviat complet.
—Informació sobre l’òrgan responsable del compliment d’una sentència o interlocutòria.
—Certificats
—Proves documentals.