Torna

Advocacia

L'Advocacia de la Comunitat Autònoma

L’Advocacia de la Comunitat Autònoma és l'òrgan directiu dependent de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears que té encomanades les funcions següents:

 

—  Assessorament jurídic del president del Govern, del Govern, de l’Administració de la Comunitat Autònoma i, si escau, dels ens del sector públic instrumental.

—  Representació i defensa en judici, davant tots els ordres i òrgans jurisdiccionals, de l’Administració de la Comunitat Autònoma i, així mateix, si escau, dels ens del sector públic instrumental.

—  Coordinació dels serveis jurídics de les conselleries i dels ens instrumentals.

—  Validació de poders i avals.

 

D’altra banda, l’Advocacia de la Comunitat Autònoma participa, entre d'altres òrgans col·legiats, en el Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears i en la Junta Consultiva de Contractació administrativa.

Novetats

11/03/2023 Procés selectiu 2023. Convocatòria de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia
19/07/2022 Publicació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses - borsa extraordinària cos advocacia
14/07/2022 Borsa extraordinària del cos d'advocacia: publicació de data i lloc de realització dels exercicis