Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Ordre 36/2022, de la consellera de Salut i Consum, per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria de recerca i innovació en salut

    Número d'edicte 11248 - Pàgines 56342-56361

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Elevació a definitiu del Reglament que regula l’accés i ús de l’Espai Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera

    Número d'edicte 11249 - Pàgines 56362-56372

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Elevació a definitiva de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a l’Espai Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera

    Número d'edicte 11250 - Pàgines 56373-56375

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord d'aprovació definitiva de la modificació número 1 del Pla Especial d'Ordenació i de Protecció de la Ruta de Pedra en Sec

    Número d'edicte 11297 - Pàgines 56376-56546

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Ciutadella per l'exercici de 2023, que comprèn el de la pròpia entitat, i els dels Patronats Municipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital Municipal, del Consorci per al Desenvolupament Esportiu i de la Fundació Ciutadella Cultura

    Número d'edicte 11274 - Pàgines 56547-56550

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Suplement de crèdit

    Número d'edicte 11276 - Pàgina 56551

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Crèdit extraordinari

    Número d'edicte 11279 - Pàgina 56552

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Reconeixement extrajudicial de crèdit

    Número d'edicte 11280 - Pàgines 56553-56554

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis relatius a la recollida i el tractament dels residus urbans

    Número d'edicte 10411 - Pàgines 56555-56563

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

    Número d'edicte 11227 - Pàgines 56564-56567

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació definitiva d'expedients de modificació de crèdits en la modalitat de crèdit extraordinari/suplement finançat a càrrec del Romanent Líquid de Tresoreria

    Número d'edicte 11270 - Pàgines 56568-56569

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de l'increment dels valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 11329 - Pàgines 56570-56577