Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 526288
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 es va aprovar l'oferta pública d'ocupació d'estabilització corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit dels serveis generals, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (BOIB núm. 67, de 24 de maig).

2. L'article 4 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears regula el procés excepcional d'estabilització de places ocupades de manera temporal de llarga durada de conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. Aquestes disposicions preveuen que les administracions públiques convoquin, amb caràcter excepcional i per una sola vegada pel sistema de concurs, les places que, complint els requisits establerts en l'article 2.1 de la Llei 20/2021, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016. Aquesta disposició es complementa amb la disposició addicional vuitena, la qual estableix que, addicionalment, els processos d'estabilització prevists en la disposició addicional sisena han d'incloure en les convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior al dia 1 de gener de 2016.

3. Pel que fa al concurs com a procés excepcional d'accés a la funció pública, cal tenir en compte la doctrina fixada pel Tribunal Constitucional sobre el principi d'igualtat en l'accés als càrrecs i les ocupacions públiques (article 23.2 CE), que diu que únicament pot ser exceptuada per raons excepcionals i objectives. A més, aquest accés s'ha d'ordenar de manera igualitària a la convocatòria mitjançant normes abstractes i generals per tal de preservar la igualtat davant la llei de la ciutadania, fet que obliga el legislador i l'Administració a triar regles fundades en criteris objectius i presidits pels cànons de mèrit i capacitat que l'article 103.3 de la CE disposa (STC 67/1989, 27/1991 i 60/1994).

Entre les condicions que, d'acord amb la jurisprudència constitucional, s'han de donar perquè no es pugui apreciar cap infracció del principi d'igualtat d'accés a càrrecs i llocs de treball públics de l'article 23.2 de la CE es troba, en primer lloc, que sigui una situació excepcional; en segon lloc, que només s'acudeixi a aquest tipus de procediments per una sola vegada, ja que altrament es perdria la seva condició de remei excepcional i, en tercer lloc, que aquesta possibilitat estigui prevista en una norma amb rang legal (STC 12/1999, d'11 de febrer de 1999).

4. Amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, i l'article 4 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, es dona empara normativa al concepte jurisprudencial d'interinitat de llarga durada superior a cinc anys.

5. El Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears, ha creat, de manera excepcional i transitòria, la Mesa de Negociació de les Administracions Públiques per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, per tal de dur a terme la negociació sindical preceptiva limitada a la tramitació dels processos d'estabilització. Així mateix, aquesta norma crea la Comissió de Coordinació per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública de les Illes Balears, amb l'objectiu de coordinar l'execució dels processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. En aquesta Comissió hi han d'estar representades: l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les administracions insulars, l'Ajuntament de Palma i la resta d'administracions locals per mitjà de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).

L'articulació d'aquests processos selectius ha de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, les bases comunes han estat objecte de negociació en la Mesa de Negociació de les Administracions Públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, creada a aquest efecte, i han de ser coordinats per la Comissió de Coordinació per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública de les Illes Balears.

En les bases generals negociades s'han aprovat uns criteris comuns que han de regir tots els processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021 que convocaran les administracions adherides a la Mesa, excepte el personal docent i el personal estatutari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. L'apartat 3 de l'article 2 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, per evitar dilacions en aquests nous processos, exigeix que la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública d'estabilització s'ha de produir abans del 31 de desembre de 2022. Així mateix, disposa que la resolució d'aquests processos selectius ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

7. L'apartat 3 de l'article 48 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, preveu que en «en les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha de reservar una quota no inferior al 7 % de les vacants per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, de manera que progressivament s'arribi al 2 % dels efectius totals en cada administració pública».

L'apartat 2 de l'article 3 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, diu que pel que fa a les administracions o entitats en què s'hagi arribat al 2 % dels efectius totals, les places ofertes per la quota de reserva es poden limitar a les que s'emparen en llocs de treball ocupats actualment per persones amb discapacitat, d'acord amb les previsions que s'estableixen en la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Atès que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes balears té superat el percentatge del 2 % dels efectius totals, la reserva realitzada en aquestes convocatòries es limita als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat que compleixen les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Això no obstant, l'article 4 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, disposa que «en les ofertes dels processos d'estabilització en el cas dels processos de la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei, en tractar-se de processos per concurs com a procés excepcional, per una sola vegada, la convocatòria de les places s'ha de fer amb caràcter general per igual valoració dels mèrits objectius fixats per a tots els aspirants, excepte quan l'administració convocant motivi la convocatòria per torn de reserva de persones amb discapacitat».

8. L'article 12 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny preveu que «Les convocatòries dels processos selectius poden establir que, de conformitat amb el que estableix l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els aspirants que participin en els processos de selecció d'estabilització regulats en aquest Decret llei quedin obligats a relacionar-se amb l'administració de què es tracti telemàticament (...)».

Tenint en compte que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, ha suposat un impuls per a la implementació de l'administració electrònica i que l'article 56 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre, exigeix per participar en els processos selectius, entre d'altres requisits, el de tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, es considera convenient que la convocatòria estableixi l'obligatorietat que els aspirants es relacionin per mitjans electrònics en determinades fases del procediment, ja que el desenvolupament adequat de les funcions dels empleats públics, exigeix que aquests disposin d'habilitats relacionades amb l'administració electrònica, les quals pressuposen els coneixements necessaris per tal de realitzar els tràmits telemàtics prevists en aquesta convocatòria.

La inscripció per aquests mitjans facilitarà als aspirants la presentació de sol·licituds, atès que podran dur a terme el tràmit, en tot o en part, en qualsevol lloc i hora, sempre dins el termini establert, i, a la vegada, suposarà una major agilitat en la tramitació del procediment administratiu, en el qual es preveu una elevada concurrència.

Per tot això, fent ús de les competències que m'atorga de l'article 6.3.c) de la Llei 3/2007, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria de concurs extraordinari de mèrits per cobrir 330 places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el sistema de selecció de les quals és el de concurs extraordinari de mèrits (disposició addicional sisena i disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre) incloses en l'oferta pública d'estabilització aprovada per l'Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022, d'acord amb la distribució que consta en l'annex 1.

2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria, que s'adjunten en aquesta Resolució com a annex 2.

3. Aprovar el barem de mèrits que ha de regir aquest procés que figura com a annex 3 d'aquesta Resolució.

4. Aprovar els requisits de titulació per accedir a cada un dels cossos convocats que figuren en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

5. Aprovar les instruccions per tramitar les sol·licituds telemàtiques i les declaracions responsables que consten en l'annex 5.

6. Fer públic que el model de sol·licitud i d'autobaremació de mèrits estan inclosos dins el tràmit telemàtic disponible a disposició de les persones interessades en la pàgina web http://oposicions.caib.es.

7. Fer públic el model de presentació de documentació per acreditar els requisits que consta en l'annex 6.

8. Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura en l'annex 7.

9. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 16 de setembre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1 Places convocades

1. Torn lliure ordinari

1.1 Administració general

Cossos generals

 

Cos Superior

45 places a Mallorca i 2 a Eivissa

Cos de gestió

6 places a Mallorca

Cos administratiu

12 places a Mallorca i 1 a Eivissa

Cos auxiliar

53 places a Mallorca, 6 a Menorca, 5 a Eivissa i 1 a Formentera

Cos subaltern

33 places a Mallorca, 5 a Menorca i 8 a Eivissa

1.2 Administració especial

Cos facultatiu superior

 

Escala d'arquitectura

1 plaça a Mallorca

Escala d'enginyeria, especialitat enginyer de camins

1 plaça a Mallorca

Escala d'enginyeria, especialitat enginyer industrial

2 places a Mallorca

Escala d'enginyeria, especialitat enginyer agrònom

4 places a Mallorca

Escala d'enginyeria, especialitat pilot de la marina mercant

1 plaça a Mallorca

Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

2 places a Mallorca

Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament

1 plaça a Mallorca

Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística

1 plaça a Mallorca

Escala científica, especialitat biologia

5 places a Mallorca

Escala científica, especialitat ciències ambientals

1 plaça a Mallorca

Escala científica, especialitat química

1 plaça a Mallorca

Escala científica, especialitat geologia

2 places a Mallorca

Escala científica, especialitat ciències de la mar

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball

3 places a Mallorca i 1 a Menorca

Escala sanitària, especialitat farmàcia

6 places a Mallorca

Escala sanitària, especialitat veterinària

8 places a Mallorca, 3 a Menorca, 2 a Eivissa i 1 a Formentera

Escala sanitària, especialitat metge/essa

3 places a Mallorca i 2 a Eivissa

Escala sanitària, especialitat inspecció mèdica

1 plaça a Mallorca i 1 a Eivissa

Escala de prevenció de riscs laborals, especialitat higiene industrial

1 plaça a Mallorca

 

Cos facultatiu tècnic

 

Escala d'arquitectura tècnica

2 places a Mallorca

Escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyer tècnic de mines

1 plaça a Mallorca

Escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyer tècnic agrònom

3 places a Mallorca

Escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyer tècnic naval

1 plaça a Mallorca

Escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyer tècnic industrial

1 plaça a Eivissa

Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

3 places a Mallorca

Escala cientificotècnica, especialitat medi ambient

2 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat treballador social

3 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat educador social

1 plaça a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa

Escala humanística i de ciències socials, especialitat formació

2 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball

29 places a Mallorca

Escala de prevenció de riscs laborals, especialitat riscs laborals

1 plaça a Eivissa

Escala sanitària, especialitat ATS

1 places a Mallorca i 1 a Eivissa

Escala sanitària, especialitat fisioteràpia

1 plaça a Mallorca i 1 a Eivissa

 

Cos ajudant facultatiu

 

Escala tecnologies de la informació, especialitat operador d'informàtica

1 plaça a Mallorca

Escala de suport professional especialitzat, especialitat ajudant de laboratori

2 places a Mallorca

Escala socioeducativa, especialitat educador infantil

1 plaça a Mallorca i 2 Menorca

Escala d'agents de medi ambient

2 places a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa

 

Cos auxiliar facultatiu

 

Escala professional d'infraestructures, especialitat auxiliar facultatiu

1 plaça a Mallorca i 1 a Eivissa

Escala de mecànica i conducció

11 places a Mallorca

 

Especialitat

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de recepció i telèfon

3

 

 

 

 

Torn de reserva per persones amb discapacitat

2.1 Administració general

Cossos generals

 

Cos Superior

1 plaça a Mallorca

Cos administratiu

2 places a Mallorca

Cos auxiliar

4 places a Mallorca

Cos subaltern

3 places a Mallorca, 1 a Menorca i 2 a Eivissa

2.2. Administració especial

Cos facultatiu tècnic

 

Escala sanitària, especialitat ATS

1 plaça a Mallorca

 

ANNEX 2 Bases específiques de la convocatòria

1. Normativa reguladora

Aquesta convocatòria es regula per aquesta normativa:

a) Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat(BOE núm. 312, de 29 de desembre)

b) Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna

c) Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, modificat pel Decret llei 7/2022 (BOIB núm. 67, de 24 de maig), d'11 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 12 de juliol).

d) Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, de 30 d'octubre, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (en endavant, TREBEP).

e) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

f) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

g) Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

h) Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

i) Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

j) Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

k) Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènera.

l) Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

m) Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994, d'11 de març.

n) Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració, aprovat pel Decret 33/1994, de 28 de març.

o) Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

p) Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

q) Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014, per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014)

r) Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

s) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

2. Places i procediment selectiu

2.1. L'objecte de la convocatòria és la provisió de les places indicades en el punt 1 de la Resolució i en l'annex 1 corresponents al personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'oferta pública d'estabilització.

2.2. S'estableix com a procediment selectiu el de concurs extraordinari de mèrits, inclosa la reserva de persones amb discapacitat.

2.3. El procés selectiu objecte d'aquesta convocatòria ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

2.4 Places reservades per a persones amb discapacitat

En aquesta convocatòria es reserven 14 places perquè siguin cobertes per persones que acreditin una discapacitat física sensorial o psíquica, que no sigui originada per discapacitat intel·lectual.

2.5 Requisits específics per a la reserva

Per a les persones que accedeixin pel torn de reserva, a més dels requisits generals de la base 3, han de tenir reconeguda la condició legal de discapacitat física, sensorial o psíquica en un nivell igual o superior al 33 % i acreditar, mitjançant un informe expedit per l'equip multiprofessional corresponent de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat, els aspectes següents:

— Que l'aspirant es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del cos escala i/o especialitat al qual aspira, mitjançant, si correspon, a judici de l'Administració, les adaptacions adients del lloc de treball.

—Si s'escau, les adaptacions que fossin necessàries per realitzar les proves d'accés; respectant, en tot cas, els principis de mèrit i capacitat.

Les persones que es presentin pel torn de reserva, sols en cas que s'oposin que l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) l'obtengui d'ofici, han de sol·licitar l'emissió de l'informe d'aptitud o adaptació de l'equip multiprofessional de la Direcció General d'Atenció a la Dependència o l'organisme públic equivalent.

La participació en el procés selectiu de les persones que optin per aquest torn quedarà condicionada al fet que l'informe esmentat relatiu a les condicions personals per exercir les funcions de la plaça sigui favorable.

D'acord amb el que estableix l'article 4.2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, es consideren afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tenguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei.

3. Requisits i condicions generals de les persones interessades

3.1. Per tenir la condició d'aspirant i ser admès a aquest procés selectiu, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del TREBEP.

b) Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió de la titulació acadèmica que s'indica en l'annex 4 per cada un dels cossos, escales i especialitats convocades.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de disposar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

d) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.

e) No haver estat separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) a què s'opta.

g) Disposar dels coneixements de la llengua catalana que s'indiquen a continuació, llevat dels casos indicats en la base 4:

Administració general

Cos

Coneixements de llengua catalana que s'exigeixen

Superior, gestió i administratiu

Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu)

Auxiliar

Certificat de nivell B2 (nivell avançat)

Subaltern

Certificat de nivell B1 (nivell llindar)

Administració especial

Cos

Coneixements de llengua catalana que s'exigeixen

Facultatiu superior, facultatiu tècnic, ajudant facultatiu

Certificat de nivell B2 (nivell avançat)

Auxiliar facultatiu i facultatiu subaltern

Certificat de nivell B1 (nivell llindar)

Els certificats s'han d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent, d'entre els següents:

— Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).

— Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

— Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

— Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, el requisit s'entén complert malgrat que l'homologació s'obtengui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se amb caràcter previ al nomenament.

També s'entén acreditat el requisit o el mèrit, segons s'escaigui, si els aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

Als aspirants que acreditin, amb els informes previs adients, sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana, se'ls ha d'adaptar l'exigència del requisit de coneixements de llengua catalana, mitjançant una resolució del conseller o consellera competent en matèria de funció pública, d'acord amb l'abast de la discapacitat.

h) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d'acord amb el que preveu l'article 59 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

La taxa per a la inscripció a les proves selectives s'exigirà segons la tarifa següent:

1r. En convocatòries d'accés a places per a les quals s'exigeixi el títol universitari de grau: 28,89 €.

2n. En convocatòries d'accés a places per a les quals s'exigeixin altres titulacions de nivell inferior al títol universitari de grau: 14,42 €.

i) Signar la declaració responsable relativa al compliment dels requisits de participació i als mèrits al·legats (full d'autobaremació), que figura en el tràmit telemàtic d'inscripció en aquest procés selectiu.

S'entén que la declaració responsable està signada quan es presenti i finalitzi el procés d'inscripció.

3.2. Els aspirants han de complir els requisits exigits en aquesta convocatòria el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i han de mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.

3.3. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que es compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

4. Excepció del requisit de coneixements de llengua catalana

Els aspirants que estiguin en servei actiu, en el moment de finalització de la presentació de sol·licituds, a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) i en el mateix cos, escala i especialitat a què opten i no puguin acreditar el requisit exigit per a l'ingrés, queden exempts del requisit d'acreditació del coneixement de la llengua catalana.

En el supòsit que aquestes persones, mitjançant la participació en aquests processos d'estabilització, assoleixin la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix, restaran obligades, en el termini de dos anys, comptadors a partir de la presa de possessió o de la signatura del contracte de treball, a acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per a l'accés al cos, o l'escala, la subescala, la classe o la categoria, o bé la categoria professional.

Si transcorregut el termini de dos anys, no s'acredita el nivell de coneixements de la llengua catalana exigit per a l'accés, aquestes persones seran remogudes del lloc de treball per manca d'adequació a les funcions d'aquest, mitjançant un procediment contradictori i un cop oïts els òrgans de representació del personal corresponent. La remoció suposa el cessament en el lloc de treball obtingut al corresponent procés selectiu i la pèrdua d'aquest lloc.

Aquestes persones restaran obligades a participar en totes les convocatòries de proves de llengua catalana que durant aquest període convoquin la Direcció General de Política Lingüística i l'Escola Balear d'Administracions Públiques per obtenir el certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell exigit per a l'accés al cos, escala i especialitat; o escala, subescala, classe o categoria; o categoria professional a la qual s'ha accedit.

5. Relacions amb els ciutadans

5.1. D'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, els actes administratius que integren aquest procediment i s'hagin de notificar a les persones interessades, així com els de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial i els tràmits d'audiència), en comptes de notificar-se, s'han de publicar en la seu electrònica www.caib.es i en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es).

Tot això, sens perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els actes que les bases d'aquesta convocatòria determinin expressament que s'hi hagin de publicar.

5.2. En tot cas, només tenen efectes jurídics les comunicacions trameses pels mitjans de publicació prevists en aquesta convocatòria.

6. Relacions a través de mitjans electrònics

D'acord amb l'article 12 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, els aspirants que participin en aquest procés selectiu queden obligats a relacionar-se amb l'Administració convocant a través de mitjans electrònics en la la fase de presentació de sol·licituds.

En la resta de les fases del procediment, les persones interessades poden presentar els documents en qualsevol de les formes establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per a la presentació electrònica podran presentar els documents mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) o de manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.

7. Identificació dels aspirants en les publicacions dels actes administratius

D'acord amb el que estableix la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, quan sigui necessària la publicació d'actes en la seu electrònica, el web o en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, els aspirants s'han identificar amb nom, llinatges i les xifres numèriques quarta, cinquena, sisena i setena del número del DNI o NIE i les xifres tercera, quarta, cinquena i sisena en el cas de passaports.

8. Sol·licitud i declaració responsable

8.1. Procediment

8.1.1. Els aspirants han de presentar una sol·licitud per a cada un dels cossos, escales i/o especialitats convocats en la qual volen participar amb la formalització del corresponent tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració i a la web http://oposicions.caib.es.

En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial, l'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà que la duguin a terme en la forma indicada anteriorment.

Els aspirants han d'indicar en la sol·licitud el torn a les places del qual opten. Són incompatibles entre si el torn lliure i la reserva de persones amb discapacitat . Així mateix, han d'indicar l'illa a la qual opten (Mallorca, Menorca o Eivissa); només poden optar a les places d'una illa. En cas de no elegir cap illa, l'aspirant sirà inscrit d'ofici a l'illa coincident amb el domicili de residència que assenyala a la sol·licitud.

Un cop elegit el torn i l'illa, no es permet el seu canvi. Excepte els aspirants que hagin optat pel torn de reserva i durant el procés perdin la condició legal de persona amb discapacitat, en aquest cas es permetrà el canvi al torn lliure, però no a la inversa.

Els aspirants han de fer constar en la sol·licitud, si escau, la disposició a prestar serveis com a personal interí en una illa diferent de l'illa a les places de la qual opten.

8.1.2. Per ser admès a les proves selectives corresponents i prendre-hi part, els aspirants han de presentar la sol·licitud de forma electrònica, que incorpora una declaració responsable en els termes de l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, relativa al compliment de tots i cada un dels requisits de participació exigits en la base 3, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de les instàncies. En aquesta sol·licitud els aspirants han de consignar les dades relatives al compliment dels requisits de participació i no les han d'acreditar fins al termini que es regula en la base 11.2, amb l'excepció del pagament de la taxa corresponent que s'haurà d'acreditar.

El tràmit mateix de presentació de sol·licitud inclou el model d'al·legació de mèrits (autobaremació) que té igualment la consideració de declaració responsable en els termes de l'article 69 esmentat.

8.1.3. L'Administració, d'ofici o a proposta de la persona que presideixi el tribunal, pot requerir en qualsevol moment que els aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu, i la persona interessada ha d'aportar-los. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació que, si escau, s'hagi requerit per acreditar el compliment d'allò declarat determina l'exclusió del procediment selectiu, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer.

8.1.4. El procediment per a la presentació i formalització de les sol·licituds i de les declaracions responsables per via telemàtica es detallen en l'annex 5.

8.1.5. La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

8.1.6. Si algun aspirant és nomenat personal funcionari de carrera del mateix cos, escala o especialitat a què opta, si escau, durant el transcurs d'aquest procés selectiu, o bé ja té aquesta condició, en serà exclòs, amb la corresponent devolució de taxes.

8.2. Termini

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

9. Admissió i exclusió d'aspirants

9.1. En el termini màxim de dos mesos, comptadors des que acabi el termini de presentació de sol·licituds, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de dictar una resolució mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés selectiu, amb expressió de la causa d'exclusió. Aquesta resolució es publicarà segons la base 5.1.

Es publicarà una llista per a cada un dels cossos, escales i/o especialitats convocades i per illes i torns. En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació pertinent de persones admeses.

9.2. Els aspirants exclosos o omesos disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

Si les persones excloses o omeses no esmenen el defecte o no presenten els documents preceptius, es consideraran excloses del procediment mitjançant la resolució per la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses a la qual es refereix el paràgraf següent.

9.3. Acabat el termini al qual fa referència la base 9.2 i esmenades les sol·licituds, si escau, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat dictarà una resolució en què declararà aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses. La resolució, amb la llista, es publicarà segons la base 5.1.

9.4. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

9.5. Devolució dels drets d'examen: D'acord amb l'article 62.3 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, no és procedent cap devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causes imputables a la persona interessada.

10. Autobaremació de mèrits i llista provisional de mèrits al·legats

10.1. Tal com estableix la base 8.1.2, els aspirants, juntament amb la sol·licitud de participació, han d'emplenar, d'acord amb el tràmit telemàtic, el full d'autobaremació de mèrits, que té la consideració de declaració responsable en els termes prevists en l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

En aquest full d'autobaremació els aspirants han d'al·legar, sota la seva responsabilitat, quins són els mèrits dels quals disposen d'entre els prevists en l'annex 3. Els mèrits s'han d'al·legar i, quan escaigui, acreditar, en referència a la data que finalitzi el termini de presentació d'instàncies. La falsedat en les dades consignades en l'al·legació de mèrits determina l'exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a més de les actuacions legals que es derivin per la falsedat en les dades.

10.2. Els aspirants queden vinculats pels mèrits que al·leguen dins el tràmit telemàtic; per tant, la puntuació resultant dels mèrits declarats determina la seva posició màxima en l'ordre de prelació del concurs. D'acord amb aquestes puntuacions, els tribunals conformaran una llista provisional de mèrits al·legats, que es publicarà segons la base 5.1, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses. Si el tribunal encara no s'hagués constituït, la publicació d'aquesta llista la realitzarà la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d'autobaremació), com a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta un mèrit en l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial.

11. Llista informativa d'ordre d'aspirants i requeriments

11.1. Un cop finalitzat el termini de la base 10.2 i esmenats, si s'escau, els errors manifestats pels aspirants a la llista provisional de mèrits, el tribunal elevarà aquesta llista a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per tal que dicti una resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació, que s'ha de publicar en ells llocs establerts en la base 5.1. Juntament amb aquesta Resolució, es farà públic l'oferiment de llocs de feina.

11.2. En la mateixa llista informativa, es requerirà els aspirants perquè en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits i els requisits al·legats en la declaració responsable, a un nombre d'aspirants igual al 120 % del nombre de places convocades seguint l'ordre de prelació de la llista informativa. Així mateix, dins aquest termini els aspirants han de presentar un escrit d'elecció de llocs de treball oferts, per ordre de preferència.

Si cal, es pot requerir un nombre addicional d'aspirants per acreditar els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable.

11.3. Els requisits poden ser comprovats en qualsevol moment, i sempre abans que es publiqui la llista definitiva de mèrits comprovats.

11.4. L'acreditació dels mèrits s'ha de realitzar segons l'establert en la base 13 i en l'annex 3 de mèrits.

11.5. L'acreditació de requisits s'ha de realitzar segons l'establert en la base 12 i d'acord amb el model annex 6.

12. Documentació que han de presentar els aspirants per acreditar el compliment dels requisits

12.1. En el termini de deu dies hàbils atorgat segons la base 11.2 anterior els aspirants seleccionats han de presentar els documents següents:

a) Còpia autèntica del títol acadèmic exigit en cada convocatòria o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol (sols si l'EBAP no el comprova d'ofici segons la base 12.2).

b) Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana exigits en la base 3 (sols si l'EBAP no el comprova d'ofici segons la base 12.2).

c) Declaració responsable de no haver estat separats mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitats de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per una resolució judicial per accedir al cos o l'escala del funcionariat del qual haguessin estat separats o inhabilitats, segons el model que facilitarà la direcció general competent en matèria de funció pública.

En el cas de ser nacionals d'un altre estat, han d'acreditar no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Un certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat quan es tracti de personal funcionari de nou ingrés.

e) Escrit en què s'elegeixin, de major a menor interès, els llocs de treball oferts. La sol·licitud haurà d'incloure la totalitat dels llocs.

f) Certificació acreditativa, si escau, del reconeixement de la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33 % i del tipus de discapacitat a què fa referència la base 2.4 d'aquesta convocatòria (Persones amb discapacitat: reserva de places. Condicions específiques) quan es tracti de persones que s'hagin presentat pel torn de reserva per a persones amb discapacitat a què fa referència l'article 2 del Decret 36/2004 (sols si l'EBAP no el comprova d'ofici).

g) Si escau, informe d'aptitud per exercir les funcions del cos, escala o especialitat expedit per la Direcció General d'Atenció a la Dependència (sols si l'EBAP no el comprova d'ofici).

12.2. No obstant el que disposen els apartats anteriors, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) ha de comprovar d'ofici els documents emesos per administracions públiques que constin en la Plataforma d'Intermediació de Dades o altres sistemes habilitats a l'efecte.

A aquests efectes, llevat que l'aspirant manifesti expressament la seva negativa, l'EBAP verificarà d'ofici els documents assenyalats en els apartats a), b), f) i g) referents a titulació acadèmica i certificació acreditativa de la condició legal de discapacitat, informe d'aptitud de la Direcció General d'Atenció a la Dependència i els certificats de coneixements de llengua catalana següents:

— Els certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).

— Els certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

— Els certificats de català que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

12.3. Incompliment dels requisits

Si no es presenta la documentació dins el termini fixat en la base 11.2, llevat de casos de força major, que han de ser degudament acreditats i, si escau, apreciats per l'Administració mitjançant una resolució motivada o, si en el moment d'examinar la documentació es dedueix que hi manca algun dels requisits exigits, la persona interessada no podrà ser nomenada personal funcionari de carrera i les seves actuacions quedaran anul·lades, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

13. Acreditació dels mèrits

13.1 Els mèrits dels aspirants s'han d'haver assolit en la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds.

13.2. Els mèrits al·legats pel personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que constin en el seu expedient personal s'incorporaran d'ofici per l'Administració, sense que sigui necessari acreditar-los.

13.3. A l'efecte de tenir la informació necessària per participar en aquesta convocatòria, el personal funcionari que vulgui comprovar les dades que figuren en el seu expedient, pot comprovar els mèrits que hi consten en el portal de personal i, si pertoca, aportar al Servei de Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública, abans que finalitzi el termini per presentar sol·licituds, la documentació que no hi consti i que consideri adient que figuri en el procediment del concurs.

13.4. Això no obstant, els candidats han d'acreditar el compliment dels mèrits al·legats que no són susceptibles d'inscripció en l'expedient personal o que no són susceptibles de comprovació per part de l'Administració mitjançant plataformes d'intermediació de dades amb documents originals o còpies dels certificats o títols corresponents, o no constin en poder de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) o de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).

Als efectes anteriors, l'EBAP mitjançant la Plataforma d'Intermediació de Dades únicament pot comprovar les titulacions acadèmiques.

13.5. Les persones interessades també poden adjuntar la documentació que considerin pertinent per completar o aclarir els certificats o títols que figuren en l'expedient personal o que han acreditat, quan pertoqui, i que poden plantejar dubtes als tribunals sobre la procedència de valorar-los.

13.6. En el supòsit que la documentació acreditativa d'un mèrit consti en llengua estrangera, quan el tribunal ho consideri necessari, pot requerir a la persona interessada que adjunti una traducció jurada. En aquest cas, sense aquesta traducció, el mèrit no es pot considerar acreditat i, per tant, no s'ha de valorar.

13.7. Els interessats són els responsables de la veracitat dels documents presentats electrònicament en les diverses fases dels procediments selectius, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, esmentada.

13.8. Excepcionalment, quan la rellevància del document ho exigeixi o hi hagi dubtes que derivin de la qualitat de la còpia, l'Administració pot sol·licitar a la persona interessada que exhibeixi el document o la informació original per tal de fer l'acarament de les còpies que hagi aportat.

14. Comprovació de mèrits

14.1. Els tribunals han de revisar la documentació acreditativa dels mèrits requerits seguint el barem que figura en l'annex 3. La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat pot dictar les instruccions que consideri oportunes per homogeneïtzar els criteris d'aplicació de les bases i del barem de mèrits per part dels tribunals.

14.2. El tribunal ha de requerir als aspirants que esmenin els defectes que presenti la documentació acreditativa dels mèrits i ha d'atorgar un termini d'esmena de deu dies hàbils a través dels mitjans establerts en la base 5.1. També pot reclamar formalment a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la documentació addicional que consideri necessària per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han al·legat i acreditat tal com estableix la convocatòria.

14.3. Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació, el tribunal aprovarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els aspirants. Aquesta llista s'ha de publicar segons la base 5.1 per ordre de major a menor puntuació total.

14.4. Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini, les persones interessades poden sol·licitar veure l'expedient de valoració. Amb aquesta finalitat l'EBAP comunicarà en la pàgina web http://oposicions.caib.es la data i l'hora en què les persones interessades podran tenir vista de l'expedient.

Els aspirants que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit han de presentar la documentació original o una còpia corresponent en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant un escrit adreçat al tribunal.

14.5. El tribunal ha de resoldre i notificar de forma motivada les al·legacions efectuades pels aspirants. Aquesta notificació es pot realitzar mitjançant les publicacions en els llocs indicats en la base 5. Un cop resoltes les al·legacions, ha de publicar en els mateixos termes la llista definitiva de valoració de mèrits. El tribunal sols pot modificar la llista provisional de puntuacions arran de l'estimació d'al·legacions o per rectificar errades materials, de fet o aritmètiques.

15. Superació del concurs i desempats

15.1.La relació d'aspirants que hagin superat el concurs, que no pot contenir un nombre de persones superior al de places convocades per a cada una de les illes i per a cada torn, quedarà determinada per la suma de la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits corresponents.

15.2. En cas que es produeixin empats, s'han de resoldre atenent successivament els criteris següents:

1r. La major antiguitat en el mateix cos, escala, o especialitat acreditada a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).

2n. La major antiguitat acreditada a l'Administració a la qual s'opta.

3r. La major puntuació obtinguda en el mèrit de cursos de formació.

4t. La major puntuació obtinguda en el mèrit de superació d'exercicis en convocatòries anteriors.

5è. La major antiguitat acreditada en el conjunt d'administracions i entitats del sector públic.

6è. Ser dona, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en el cos, l'escala, o l'especialitat de què es tracti.

7è. Les persones víctimes de violència de gènere.

8è. La persona de més edat.

9è. Si finalment persisteix l'empat, s'ha de fer un sorteig.

En relació amb el reconeixement de les situacions de violència de gènere, aquestes s'acreditaran tal com s'estableix en l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre.

15.3. Un cop comprovat el compliment dels requisits per ser nomenats funcionaris de carrera, seguint l'ordre obtingut en les puntuacions de la llista definitiva de valoració de mèrits i aplicats els desempats quan escaigui, el tribunal elevarà a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat la proposta d'aspirants que han superat el procés selectiu del concurs, desglossada per torns d'accés i referida a cada una de les illes en què es convoquen places. D'acord amb l'article 52.3 de la Llei 3/2007, en concordança amb l'article 61.8 del TREBEP aquesta llista ha de contenir, com a màxim, tantes persones aprovades com el nombre de places convocades per a cada illa, separadament.

Això no obstant, amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin les places convocades, quan hi hagi renúncies d'aspirants seleccionats abans del nomenament o la presa de possessió, el tribunal ha d'elevar a l'òrgan convocant una relació complementària dels aspirants que estiguin situats a continuació de les persones proposades, per ordre de puntuació, per al seu possible nomenament com a personal funcionari de carrera en substitució de les que renunciïn a les places.

15.4. Les places de reserva per a persones amb discapacitat no adjudicades incrementen les no reservades.

Les places sense cobrir d'una de les illes no s'acumulen a les places convocades de les altres illes.

16. Publicació de la llista d'aspirants seleccionats, nomenament i presa de possessió

16.1. Llista d'aspirants seleccionats

D'acord amb la proposta del tribunal, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat dictarà una resolució per la qual s'aproven les llistes d'aspirants que hagin superat el concurs extraordinari de mèrits per als diferents cossos, escales i especialitats, separades per illes i torns, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de l'EBAP. Aquesta Resolució inclourà l'adjudicació del lloc de feina.

16.2. Nomenament

Les persones que hagin superat el procés selectiu seran nomenades, per resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, personal funcionari de carrera del cos, escala i especialitat corresponent de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el mateix dia que la publicació de la llista d'aspirants que han superat el concurs.

16.3. Presa de possessió

La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que es publiquin en el BOIB les resolucions anteriors, sens perjudici de l'aplicació del que disposa el paràgraf segon de l'article 37 del Decret 27/1994.

Abans de prendre possessió del lloc adjudicat, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que du a terme cap activitat en el sector públic de les que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Si du a terme alguna activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la presa de possessió, per tal que l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

17. Adjudicació dels llocs de treball

L'adjudicació de llocs de treball es farà per ordre de prelació, atenent les preferències de les persones seleccionades.

D'acord amb l'article 22.1 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, els llocs de prefectures orgàniques i llocs singularitzats s'han d'adjudicar en adscripció provisional.

Les persones seleccionades del torn de reserva per a persones amb discapacitat han d'elegir segons l'ordre de prelació que els correspongui.

Això no obstant, d'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 36/2004, s'han d'oferir a les persones amb discapacitat que hagin superat el procés aquells llocs de treball adaptats o adaptables a la seva discapacitat.

18. Permanència en la destinació

El personal funcionari que obtengui una destinació definitiva no podrà participar en els procediments de provisió de llocs de treball durant un termini mínim de tres anys, comptadors des del dia en què prengui possessió del lloc de treball, de conformitat amb la disposició transitòria setena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Tampoc no podrà participar en el mateix termini en les convocatòries per atorgar comissions de serveis.

19. Efectes de la no superació o no participació en els processos selectius d'estabilització

1. Al personal funcionari interí que, estant en actiu com a tal, vegi finalitzada la seva relació amb l'Administració en el moment de la resolució d'aquest procés d'estabilització per la no superació d'aquest, li correspon una compensació econòmica, equivalent a vint dies de retribucions fixes per any de servei, i s'han de prorratejar per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats.

4. La no participació en el procés selectiu d'estabilització no dona dret a compensació econòmica en cap cas. A aquest efecte, s'entén que no han participat en aquesta convocatòria les persones que no han presentat la sol·licitud, les que no han presentat la declaració responsable, o les que no han al·legat la totalitat dels mèrits baremables de què disposen, d'acord amb allò que ja consta en poder de les administracions o entitats. Pel que fa al barem de formació, basta que al·leguin un nombre de cursos suficient per arribar a la valoració màxima.

20. Òrgan de selecció

20.1. Composició de l'òrgan de selecció

20.1.1. El tribunal és l'òrgan de selecció encarregat de dur a terme aquest procés selectiu.

Els tribunals s'han d'ajustar, pel que fa a la constitució i la composició, al que estableixen els capítols V i VI del Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994, d'11 de març, en tot allò que no contradigui el que estableix la lletra a) de l'article 9 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny.

20.1.2. Els tribunals han d'estar constituïts, com a mínim, per tres membres titulars, amb el mateix nombre de suplents. S'ha de constituir un tribunal per cada grup o subgrup de titulació per a la valoració dels mèrits per a l'accés als cossos, les escales i les especialitats convocats, amb independència de si són d'Administració general o d'Administració especial.

Tots els membres dels tribunals han de posseir una titulació́ acadèmica d'igual o de superior nivell a l'exigit als aspirants per a l'ingrés.

Com a mínim un dels membres dels tribunals ha de posseir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixement a l'exigida per a l'ingrés, si aquesta titulació és específica.

20.1.3. La determinació de la composició dels tribunals s'ha de dur a terme d'acord amb les normes següents:

a) El president, el secretari i els vocals dels tribunals han de ser nomenats per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat entre els membres de la Comissió Permanent de Selecció i Provisió creada per la disposició addicional quarta del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna.

La composició dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar, llevat de raons fonamentades i objectives, degudament motivades, al criteri de paritat entre homes i dones, amb capacitació, competència i preparació adequades. S'entén per representació equilibrada la presència de dones i homes de manera que cap sexe no superi el 60 % del conjunt de persones a què es refereix ni sigui inferior al 40 %.

Quan no es pugui completar el nomenament dels membres dels tribunals per l'existència de causa d'abstenció, vacant, malaltia, manca de requisit de titulació o una altra causa legal, en els membres de la Comissió Permanent de Selecció i Provisió, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de designar lliurement els membres necessaris per formar l'òrgan d'entre persones que siguin o hagin estat personal funcionari de carrera de l'Administració autonòmica de les Illes Balears, amb experiència reconeguda, i sempre que compleixin els requisits exigits pel Decret 27/1994, d'11 de març.

20.1.4. No poden formar part dels tribunals:

— Les persones que hagin realitzat en els tres anys anteriors a la publicació de la convocatòria corresponent les tasques de preparació dels aspirants a proves selectives per al cos, escala o especialitat de què es tracti.

— Les persones que tenguin la consideració d'alt càrrec de l'Administració del Govern de les Illes Balears o si fa menys de quatre anys del cessament d'aquesta condició. Tampoc no en poden formar part els funcionaris interins ni el personal eventual.

— Atès que la pertinença als òrgans de selecció ha de ser sempre a títol individual, d'acord amb el punt 3 de l'article 60 de l'EBEP, tampoc no en poden formar part els representants de les empleades i dels empleats públics com a tals.

20.2. Nomenament dels membres dels tribunals

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de nomenar els tribunals encarregats de la selecció, els quals tenen la consideració d'òrgans dependents de la seva autoritat.

De conformitat amb l'apartat 1 de l'article 13 del Decret 27/1994, d'11 de març, el nomenament dels membres dels tribunals s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears un cop finalitzat el període de presentació d'instàncies.

20.3. Funcionament dels tribunals

Els òrgans de selecció actuen amb autonomia funcional i els acords que adoptin vinculen l'òrgan del qual depenen, sens perjudici de les facultats de revisió que s'estableixen legalment.

Les funcions bàsiques dels tribunals d'aquest procés selectiu són les següents:

a) Valorar els mèrits al·legats pels aspirants i acreditats en la forma que estableixen les bases de la convocatòria.

b) Revisar la valoració dels mèrits d'acord amb les al·legacions que presentin les persones interessades. El tribunal ha de fer constar en acta els fets i els resultats dels actes de revisió que hagi duit a terme.

c) Requerir els aspirants perquè aclareixin o esmenin els defectes de forma en l'acreditació dels mèrits, sempre que s'hagin acreditat dins termini (defectes de compulsa, d'indicació d'hores o de contingut d'una acció formativa, o altres defectes similars).

d) Elaborar i aprovar la llista provisional i definitiva de mèrits comprovats dels aspirants ordenats d'acord amb la puntuació per mèrits que hagin obtingut.

e) Elevar la llista definitiva de persones que han superat el procés selectiu d'acord amb la puntuació que han obtingut a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, perquè dicti una resolució per la qual aprova les persones que han superat el procediment de concurs.

f) La resta de funcions determinades en aquestes bases i en la normativa d'aplicació.

Al funcionament del tribunal li és d'aplicació el règim jurídic previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i a l'establert en el Decret Llei 6/2022 i a les bases d'aquesta convocatòria.

Els membres del tribunal poden fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat, la seva abstenció o el sentit del seu vot favorable. L'abstenció únicament pot ser exercida i posteriorment recollida en l'acta corresponent quan estigui degudament justificada.

Les persones interessades poden impugnar els actes que derivin de les actuacions dels òrgans de selecció d'acord amb els casos i amb les formes que preveu la Llei 39/2015.

Si en qualsevol moment el tribunal té coneixement que un aspirant no compleix algun dels requisits exigits que impossibilitin l'accés al cos o escala corresponent en els termes establerts en aquesta convocatòria, una vegada feta l'audiència prèvia a la persona interessada, ha de proposar-ne l'exclusió a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat. En la proposta ha de comunicar les inexactituds o falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud.

El tribunal pot sol·licitar a l'òrgan gestor del procés que nomeni el personal col·laborador o el personal assessor especialista que consideri necessaris per a la valoració dels mèrits. A aquest efecte, són aplicables les mateixes prohibicions de participació i les causes d'abstenció i recusació que tenen els membres dels òrgans de selecció.

Correspon al tribunal, en el desenvolupament del procés selectiu, aplicar, interpretar i integrar aquestes bases específiques, amb ple respecte al principi d'igualtat. També està habilitat per considerar i apreciar les qüestions d'ordre i les incidències que sorgeixin.

Durant el desenvolupament del procés, el tribunal ha de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases de la convocatòria, i també, com s'hagi d'actuar en els casos no prevists.

A l'efecte de comunicacions i de la resta d'incidències, el tribunal té la seu a l'Escola Balear d'Administració Pública (c. del Gremi de Corredors, 10, 3r, pol. de Son Rossinyol, 07009 Palma).

20.4. Òrgan de suport

D'acord amb l'article 14 bis del Decret 27/1994, d'11 de març, si l'elevat nombre d'aspirants o la logística del procés selectiu ho faci recomanable, es podrà nomenar un òrgan de suport del tribunal seleccionador. Els seus membres queden adscrits al tribunal i han d'exercir les funcions de conformitat amb les seves instruccions.

20.5. Abstenció i recusació

Les persones que són membres dels tribunals, els assessors especialistes i el personal col·laborador s'han d'abstenir d'intervenir en el procés i ho han de notificar a l'autoritat que els va nomenar, quan hi concorrin les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Els aspirants poden recusar els membres dels tribunals, els assessors especialistes i el personal col·laborador quan, sota el seu judici, hi concorri alguna de les circumstàncies assenyalades, en aquest cas s'ha de seguir el procediment establert en l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

21. Publicació de la composició de les borses preferents de personal interí

21.1. Les persones que hagin participat en aquest procediment i no hagin superat el procés selectiu i no tenguin la possibilitat de participar en el procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició perquè no hi ha places del mateix cos, escala o especialitat convocades per aquest sistema, s'han d'incloure en una borsa de personal funcionari interí del corresponent cos, escala i especialitat en què hagin participat. Aquesta borsa ha de tenir de caràcter preferent a qualsevol altra borsa ordinària i/o extraordinària que estigui vigent en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

21.2. Als efectes anteriors, un cop finalitzat el procés selectiu, els tribunals requeriran a les persones incloses en la llista informativa d'ordre d'aspirants de la base 11 que compleixin els requisits del paràgraf anterior i que haguessin declarat disposar d'un mínim de 10 punts, que en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits al·legats en la declaració responsable. Aquest requeriment es pot fer de forma parcial en un percentatge mínim corresponent al 120 % de places convocades i respectant la posició de la llista informativa.

El tribunal ha de revisar i baremar els mèrits declarats segons el procediment establert en les bases 13 i 14, i un cop revisats, conformarà una llista per ordre de puntuació obtinguda amb totes les persones que hagin assolit un mínim de 10 punts.

Si el requeriment és parcial, es conformarà una llista parcial un cop comprovats els mèrits segons el paràgraf anterior, i aquesta llista es pot emprar per nomenar personal funcionari interí. Amb caràcter previ a l'exhauriment de la llista parcial, i sempre que no s'hagi creat una nova borsa com a resultat d'un nou procés selectiu del mateix cos, escala o especialitat, es farà un nou requeriment segons l'establert en el paràgraf anterior.

21.3. Un cop comprovats els mèrits del tots els aspirants que hagin declarat un mínim de 10 punts, s'ha de publicar la constitució de les borses de personal interí de cada cos, escala o especialitat corresponent, derivades d'aquesta convocatòria i que quedaran formades per illes, segons el major nombre de puntuació obtinguda un cop revisats els mèrits, i sempre que s'hagi obtingut un mínim de 10 punts.

 

ANNEX 3 Barem de mèrits

Els mèrits que s'han de valorar per a places de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'han d'ajustar als criteris següents:

1. Mèrits professionals (màxim 45 punts)

1.1. Els mèrits professionals s'han de baremar d'acord amb els criteris generals següents:

a) A l'efecte de valorar el treball desenvolupat s'ha de computar el temps que els candidats hagin estat en les situacions d'excedències, reduccions de jornada, permisos o altres beneficis relacionats amb la maternitat o paternitat i per raó de guarda legal o cura de familiars.

b) S'han de computar com a situacions assimilades a actiu als efectes del còmput de serveis prestats les següents:

 • Les persones que hagin gaudit d'una excedència per cura de familiars (article 89.4 del TREBEP i article 105 de la LFPCAIB, art 53.2 Conveni Col·lectiu).
 • Les persones que hagin gaudit d'una excedència per raó de violència de gènere (article 89.5 del TREBEP i article 106 de la LFPCAIB).
 • Les persones declarades en serveis especials (article 87 del TREBEP i article 99 de la LFPCAIB).
 • El personal laboral, declarat en excedència forçosa (article 46.1 del TRET)

c) El temps de serveis prestats del personal que ocupi places afectades per un procés de traspàs de competències i que compleixin els requisits establerts en la Llei 20/2021 s'ha de considerar com a temps prestat a l'administració que ha rebut la competència transferida.

d) Les fraccions inferiors al mes no es valoren.

1.2. Per a la valoració de l'experiència prèvia, amb el màxim de 45 punts, s'han de distingir:

i) Per a places d'Administració general

 • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes treballat a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies del cos o l'escala a què s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en un altre cos, escala o especialitat diferent d'aquells a què s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funcions anàlogues, sempre que es tracti d'Administració general i sigui del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

ii) Per a places d'Administració especial

 • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes treballat a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies del cos, l'escala o l'especialitat a què s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en un altre cos, escala o especialitat diferent d'aquells a què s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes de serveis prestats en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funcions anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

1.3. Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent: sempre que l'aspirant no s'hi oposi expressament, en el cas de serveis prestats a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'Administració ha d'expedir d'ofici el certificat que acrediti els serveis que consten en el Servei de Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública, el qual s'ha d'incorporar d'ofici a l'expedient; si la persona aspirant s'oposa a la comprovació d'ofici o si, excepcionalment, l'EBAP no pot comprovar aquests documents, es podrà requerir a la persona interessada que els aporti.

En el cas de serveis prestats en altres administracions públiques, s'ha d'aportar el certificat acreditatiu expedit per l'Administració en què s'hagin prestat aquests serveis.

2. Altres mèrits (màxim 55 punts)

Altres mèrits (màxim 55 punts). La suma de tots aquests mèrits no pot superar els 55 punts.

2.1. Per la superació d'exercicis en convocatòries anteriors (màxim 20 punts)

2.1.1. Per a la valoració de la superació d'exercicis en convocatòries anteriors d'accés com a personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta, amb un màxim de 20 punts:

 • Per haver superat el primer exercici d'un o de diversos processos selectius: 4 punts per cada exercici amb un màxim de 8 punts.
 • Per haver superat més d'un exercici dins el mateix procés selectiu: 12 punts.
 • Per haver superat més d'un exercici en diversos processos selectius: 15 punts.
 • Per haver superat tots els exercicis del procés selectiu: 20 punts.

Sols es valorarà una sola vegada la superació dels exàmens en un mateix procés selectiu. En aquest apartat, quan es refereix a personal funcionari en el mateix cos, escala o especialitat, s'ha d'entendre que, per a les administracions insulars i els ajuntaments, es refereix a personal funcionari en la mateixa escala, subescala, classe o categoria, en la mateixa categoria professional de l'administració a la qual s'opta.

2.2.2. Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent: sempre que l'aspirant no s' hi oposi expressament, l'EBAP ha d'expedir d'ofici l'acreditació dels exercicis superats i la incorporarà a l'expedient. En cas contrari l'ha d'aportar la persona aspirant.

2.2. Formació acadèmica (màxim 15 punts)

2.2.1. Quant a la formació acadèmica, s'han de valorar les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació, d'acord amb els criteris següents:

 • La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que s'acredita com a requisit d'accés, i del mateix nivell o d'un nivell superior. A aquests efectes s'ha de valorar qualsevol titulació que sigui superior a la que s'exigeix com a requisit d'accés, ja sigui una titulació d'un nivell immediatament superior o una titulació superior en dos o tres nivells.
 • Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb les funcions del cos, l'escala o l'especialitat a què s'opta. A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de tots els cossos, escales o especialitats o categoria les titulacions de les branques de coneixement de ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, relacions laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del treball i relacions laborals.
 • Les titulacions d'ESO i batxillerat s'entenen relacionades amb les funcions de tots els cossos, les escales i les especialitats que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior.
 • Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita, la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres titulacions que es posseeixin.
 • Per a la valoració concreta, amb un màxim de 15 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent:
  • Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4 (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior): 15 punts
  • Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3: 13 punts.
  • Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2: 11 punts.
  • Títol de tècnic/tècnica superior de formació professional reconegut com a nivell MECES 1 o equivalent acadèmic: 9 punts.
  • Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional o equivalent acadèmic: 7 punts.
  • Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent acadèmic: 5 punts.

2.2.2. Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent: llevat que l'aspirant s'oposi expressament, l'EBAP verificarà les dades relatives a les titulacions acadèmiques a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades i el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública; si la persona aspirant s'oposa a la comprovació d'ofici o si, excepcionalment, l'EBAP no pot comprovar aquests documents, es podrà requerir a la persona interessada que els aporti.

2.3. Coneixements de llengua catalana (màxim 15 punts)

2.3.1. Només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés i amb un màxim de 15 punts. La puntuació que s'ha d'atorgar és la següent:

 • Per al nivell B1: 6 punts
 • Per al nivell B2: 8 punts
 • Per al nivell C1: 10 punts
 • Per al nivell C2: 12 punts
 • Per al llenguatge administratiu: 3 punts

2.3.2. Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent: llevat que l'aspirant s'oposi expressament, l'EBAP verificarà les dades relatives als certificats de coneixement de llengua catalana següents que s'al·leguin com a mèrits:

- Els certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).

- Els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública.

- Els certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

- Els certificats de català que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

Si s'oposa a la comprovació d'ofici d'aquestes dades o si aquests certificats no consten a la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, per acreditar aquest mèrit, la persona interessada ha d'aportar l'original o una còpia d'aquests certificats.

Si la persona interessada al·lega el mèrit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, de conformitat amb l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014), el mèrit es pot baremar malgrat l'homologació s'obtengui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el mèrit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se dins el termini d'acreditació de mèrits al·legats.

També s'entén acreditat el requisit o mèrit segons escaigui, si els aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

2.4. Cursos de formació (màxim 20 punts)

2.4.1 Es baremen tots els cursos rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació o dels plans de formació contínua del personal de les administracions públiques.

2.4.2. Es baremen tots els cursos impartits o promoguts certificats amb aprofitament o assistència per qualsevol administració pública territorial. Dins el concepte d'administració pública territorial s'emmarquen els cursos impartits per ens del sector públic adscrits i dependents d'aquests administracions territorials.

2.4.3. Es baremen tots els cursos impartits o promoguts certificats amb aprofitament o assistència per qualsevol escola d'administració pública, o bé homologats per aquestes.

2.4.4. Es baremen tots els cursos impartits certificats amb aprofitament o assistència per les organitzacions sindicals en el marc dels antics Acords de Formació Contínua en les Administracions Públiques (AFCAP) com en l'actual l'Acord de formació per a l'Ocupació de les Administracions públiques (AFEDAP).

2.4.5. La valoració de tota la formació es regeix pels criteris generals que s'indiquen a continuació:

a) Es valoraran tots els cursos de formació rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència, segons la puntuació següent:

- Cursos amb certificat d'aprofitament: 0,10 punts per hora.

- Cursos amb certificat d'assistència: 0,06666 punts per hora.

b) No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

c) Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS.

Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

d) En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació o la impartició.

e) Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

Acreditació del mèrit: l'EBAP incorporarà d'ofici en l'expedient del concurs un extracte dels mèrits de formació que figuren en l'expedient personal de cada aspirant. Si el curs no consta en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública, s'ha s'aportar el certificat expedit per l'òrgan que hagi impartit la formació.

2.5. Triennis reconeguts: fins a un màxim de 15 punts.

Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o com a personal laboral amb 3 punts per trienni, fins a un màxim de 15 punts.

Acreditació del mèrit: en cas que la persona interessada no s'hi oposi expressament, l'EBAP incorporarà d'ofici en l'expedient del concurs un extracte dels triennis reconeguts al personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En el cas de triennis reconeguts per altres administracions públiques, s'ha d'aportar el certificat o document acreditatiu expedit per l'Administració corresponent.

 

ANNEX 4 Requisits de titulació

Per a tots els cossos

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar la corresponent credencial d'homologació o reconeixement del ministeri competent en la matèria.

Per a les professions regulades

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar la corresponent credencial d'homologació o reconeixement del ministeri competent en la matèria. Aquest requisit no serà d'aplicació als aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

COSSOS GENERALS

 

Cos superior:

- Títol universitari de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

Cos de gestió:

- Títol universitari de grau, diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica.

Cos administratiu:

- Títol de batxillerat o títol de tècnic/tècnica de formació professional.

Cos auxiliar:

- Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o graduat escolar.

Cos subaltern:

- No s'exigeix cap titulació.

COSSOS ESPECIALS

COS FACULTATIU SUPERIOR

Escala d'arquitectura:

- Títol d'arquitecte (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons el que estableixen les directives comunitàries.

Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria de camins:

- Títol d'enginyer/enginyera de camins, canals i ports (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons el que estableixen les directives comunitàries.

Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial:

- Títol d'enginyer/enginyera industrial (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons el que estableixen les directives comunitàries.

Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma:

- Títol d'enginyer agrònom /enginyera agrònoma (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons el que estableixen les directives comunitàries.

Escala d'enginyeria, especialitat pilot de marina mercant

- Títol professional de pilot de primera de la marina mercant.

Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica:

- Títol de grau en l'àmbit de l'enginyeria informàtica o títol en enginyeria informàtica.

En tot cas, es consideren inclosos en l'àmbit de l'enginyeria informàtica el graus següents:

- Grau en enginyeria informàtica

- Grau en enginyeria informàtica en enginyeria de computadors

- Grau en enginyeria informàtica-enginyeria de computadors

- Grau en enginyeria informàtica en computació

- Grau en enginyeria informàtica en sistemes d'informació

- Grau en enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació

- Grau en enginyeria informàtica en tecnologies de la informació

- Grau en enginyeria informàtica de serveis i aplicacions

- Grau en enginyeria informàtica de serveis

- Grau en enginyeria informàtica del software

- Grau en enginyeria informàtica-enginyeria del programari (software)

- Grau en enginyeria informàtica-tecnologies informàtiques

- Grau en enginyeria informàtica i tecnologies virtuals

Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament:

- Títol de grau, doctor, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent.

Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística:

- Títol d'enginyeria, arquitectura o llicenciatura en ciències i tècniques estadístiques, matemàtiques, física, ciències econòmiques i empresarials, economia, administració i direcció d'empreses, investigació i tècniques de mercat, sociologia, psicologia, documentació, ciències actuarials i financeres, biologia, ciències ambientals o grau en els àmbits anteriors

Escala científica, especialitat biologia:

- Títol de grau en l'àmbit de biologia o bioquímica o llicenciatura en biologia o bioquímica.

En tot cas, es consideren inclosos en l'àmbit de biologia o bioquímica el graus següents:

- Grau en biologia

- Grau en bioquímica

- Grau en bioquímica i biologia molecular

- Grau en biologia ambiental

- Grau en biotecnologia

Escala científica, especialitat ciències ambientals:

- Títol de grau en l'àmbit de les ciències ambientals o llicenciatura en ciències ambientals.

En tot cas, es considera inclòs en l'àmbit de les ciències ambientals el grau següent:

- Grau en ciències ambientals

Escala científica, especialitat química:

- Títol de grau en l'àmbit de química o llicenciatura en química.

En tot cas, es considera inclòs en l'àmbit de química el grau següent:

- Grau en química

Escala científica, especialitat geologia:

- Títol de grau en l'àmbit de la geologia o llicenciatura en geologia.

En tot cas, es considera inclòs en l'àmbit de la geologia el grau següent:

- Grau en geologia

Escala científica, especialitat ciències de la mar:

- Títol de grau en l'àmbit de ciències de la mar o llicenciatura en ciències de la mar.

En tot cas, es consideren inclosos en l'àmbit de ciències de la mar els graus següents:

- Grau en ciències de la mar

- Grau en ciències i tecnologies de la mar

Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic:

- Títol de llicenciatura o grau de les branques d'arts i humanitats o ciències socials i jurídiques

- Nivell C2 de coneixements de llengua catalana

Escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia:

- Títol de grau en l'àmbit de la psicologia o llicenciatura en psicologia.

En tot cas, es considera inclòs en l'àmbit de la psicologia el grau següent:

- Grau en psicologia

Escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia:

- Títol de grau en l'àmbit de la geografia o llicenciatura en geografia.

En tot cas, es consideren inclosos en l'àmbit de la geografia els graus següents:

- Grau en geografia, desenvolupament territorial i sostenibilitat

- Grau en geografia i història

- Grau en geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient

- Grau en geografia

- Grau en geografia i ordenació del territori

- Grau en geografia i planificació territorial

Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/tècnica en ocupació i mercat de treball:

- Títol de llicenciatura o grau de les branques d'arts i humanitats o ciències socials i jurídiques

Escala sanitària, especialitat farmàcia:

- Títol de llicenciatura en farmàcia (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons el que estableixen les directives comunitàries.

Escala sanitària, especialitat veterinària:

- Títol de llicenciatura en veterinària (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons el que estableixen les directives comunitàries

Escala sanitària, especialitat medicina:

- Títol de llicenciatura en medicina (pre-Bolonya o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons el que estableixen les directives comunitàries.

Escala sanitària, especialitat inspecció mèdica:

- Títol de llicenciatura en medicina (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons el que estableixen les directives comunitàries.

Escala de prevenció de riscos laborals, especialitat higiene industrial:

- Títol de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent i títol que habiliti per a l'exercici de funcions de nivell superior de prevenció de riscos laborals en l'especialitat d'higiene industrial.

COS FACULTATIU TÈCNIC

Escala d'arquitectura tècnica

- Títol d'arquitecte tècnic (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons el que estableixen les directives comunitàries.

Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria tècnica de mines

- Títol d'enginyer tècnic / enginyera tècnica de mines (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons el que estableixen les directives comunitàries.

Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria tècnica agrícola

- Títol d'enginyer tècnic / enginyera tècnica agrícola (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons el que estableixen les directives comunitàries.

Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria tècnica naval

- Títol d'enginyer tècnic / enginyera tècnica naval (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons el que estableixen les directives comunitàries.

Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria tècnica industrial

- Títol d'enginyer tècnic / enginyera tècnica industrial (pre-Bolonya), o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons el que estableixen les directives comunitàries.

Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions especialitat informàtica

- Títol de grau en l'àmbit de l'enginyeria informàtica, 1r cicle d'enginyeria informàtica, enginyeria tècnica en informàtica de sistemes o enginyeria tècnica en informàtica de gestió.

En tot cas, es consideren inclosos en l'àmbit de l'enginyeria informàtica el graus següents:

- Grau en enginyeria informàtica

- Grau en enginyeria informàtica en enginyeria de computadors

- Grau en enginyeria informàtica-enginyeria de computadors

- Grau en enginyeria informàtica en computació

- Grau en enginyeria informàtica en sistemes d'informació

- Grau en enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació

- Grau en enginyeria informàtica en tecnologies de la informació

- Grau en enginyeria informàtica de serveis i aplicacions

- Grau en enginyeria informàtica de serveis

- Grau en enginyeria informàtica del software

- Grau en enginyeria informàtica-enginyeria del software

- Grau en enginyeria informàtica-tecnologies informàtiques

- Grau en enginyeria informàtica i tecnologies virtuals

Escala cientificotècnica, especialitat medi ambient

- Estar en possessió del títol oficial de grau, diplomatura o títol corresponent al primer cicle universitari de la branca de ciències.

Escala humanística i de ciències socials, especialitat treball social

- Títol de grau en l'àmbit del treball social o diplomatura en treball social.

En tot cas, es considera inclòs en l'àmbit del treball social el grau següent:

Grau en treball social

Escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social

- Títol de grau en l'àmbit de l'educació social o diplomatura en educació social.

En tot cas, es considera inclòs en l'àmbit de l'educació social el grau següent:

Grau en educació social

- Primer cicle universitari o diplomatura en les branques d'arts i humanitats o ciències socials i jurídiques i l'habilitació per a l'exercici de la professió d'educador social emesa per un col·legi oficial d'educadores i educadors socials.

Escala humanística i de ciències socials, especialitat formació

- Estar en possessió del títol oficial de grau, diplomatura o títol corresponent al primer cicle universitari de les branques d'arts i humanitats o ciències socials i jurídiques.

Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/tècnica en ocupació i mercat de treball

- Estar en possessió del títol oficial de grau, diplomatura o títol corresponent al primer cicle universitari de les branques d'arts i humanitats o ciències socials i jurídiques.

Escala de prevenció de riscos laborals, especialitat riscos laborals

- Títol de grau, primer cicle d'ensenyament universitari o diplomatura, i estar en possessió del títol acreditatiu que habiliti per a l'exercici de funcions de nivell superior en prevenció de riscs laborals.

Escala sanitària, especialitat ATS (infermeria)

- Títol de diplomatura en infermeria (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries.

Escala sanitària, especialitat fisioteràpia

- Títol de diplomatura en fisioteràpia (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries.

COS AJUDANT FACULTATIU

Escala tecnologies de la informació, especialitat operador d'informàtica

- Títol de tècnic/tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa, tècnic/tècnica superior en desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, tècnic/tècnica superior en desenvolupament d'aplicacions web o títols equivalents.

 

​​​​​​​Escala de suport professional especialitzat, especialitat d'ajudant de laboratori

- Títol de tècnic/tècnica superior en química i salut ambiental, tècnic/tècnica superior en laboratori d'anàlisis i control de qualitat, tècnic/tècnica superior en laboratori clínic o biomèdic o títols equivalents.

Escala socioeducativa, especialitat educació infantil

- Títol de tècnic/tècnica superior en educació infantil o títols equivalents.

Escala d'agents de medi ambient

- Títol de batxillerat o de tècnic/tècnica superior en matèria agrària o mediambiental.

COS AUXILIAR FACULTATIU

Escala professional d'infraestructures, especialitat auxiliar facultatiu

- Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria, graduat escolar o títol equivalent.

Escala de mecànica i conducció

Títol de tècnic/tècnica de formació professional específica de la família de transport i manteniment de vehicles o títol d'educació secundària obligatòria (ESO), o graduat escolar o equivalent.

Estar en possessió del permís de conduir de classe B vàlid i vigent.

FACULTATIU SUBALTERN

Especialitat auxiliar de recepció i telèfon

- No s'exigeix cap titulació acadèmica.

 

ANNEX 5 Instruccions per tramitar les sol·licituds telemàtiques i les declaracions de responsable

1. Obligatorietat de la presentació de la sol·licitud per via telemàtica

Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu s'han de presentar obligatòriament per via telemàtica, a l'empara del que estableix la Disposició addicional sisena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i l'article 12 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

Per presentar la sol·licitud de participació i pagar la taxa corresponent, la persona interessada ha de tenir DNI electrònic, certificat digital vàlid, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o estar donat d'alta a Cl@ve.

Per donar-se d'alta a Cl@ve i fer el tràmit telemàtica els aspirants poden acudir al registre de l'EBAP on rebran l'assistència necessària.

Per a això, la persona interessada ha d'accedir al Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) i crear una sol·licitud. A continuació, ha d'emplenar el formulari de dades del sol·licitant. Ha de seguir les passes que indica el programa, pagar la taxa telemàticament i finalitzar el procés. Només es considerarà finalitzat el tràmit i presentada correctament la sol·licitud, quan aparegui en pantalla el text següent: «La seva sol·licitud ha estat registrada correctament». En cas que no aparegui en pantalla el text esmentat, la persona interessada:

- Si ha pagat la taxa, pot recuperar el tràmit a la carpeta ciutadana i continuar-lo.

- Pot iniciar un nou tràmit.

-Si no pot realitzar cap dels tràmits anteriors, haurà d'enviar el mateix dia o, com a màxim, el dia següent a l'intent, un correu electrònic per informar d'aquesta incidència a l'adreça oposicions@caib.es. Si no envia aquest avís, la sol·licitud es considerarà com a no presentada dins termini, sense possibilitat d'esmena posterior.

Si es presenta correctament la sol·licitud i es finalitza el tràmit d'acord amb el que s'ha indicat, el sistema assignarà un número de registre vàlid i la sol·licitud, sense cap més tràmit, constarà com a presentada correctament.

2. Formalització de la sol·licitud

1.1. Els aspirants als processos selectius poden presentar la sol·licitud telemàtica, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, sempre que compleixin els requisits que estableix la base 3 d'aquesta convocatòria per participar en aquest procés selectiu. En la sol·licitud s'han de consignar, en els apartats que s'indiquin, les dades següents:

a) El cos, l'escala o l'especialitat a què es presenten.

b) L'illa a la qual opten (només poden presentar-se a les places d'una illa).

c) Si es presenten pel torn de reserva per a persones amb discapacitat, si escau. Els aspirants que es presentin pel torn de reserva per a persones amb discapacitat no poden participar en cap dels altres torns de la convocatòria general.

d) La titulació acadèmica que posseeixen per accedir-hi (en cas de títols universitaris s'ha d'assenyalar la universitat i l'any d'expedició.

e) El nivell de coneixements de llengua catalana i el tipus de certificat que l'acredita, d'entre els següents:

 • Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).
 • Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.
 • Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.
 • Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

Les persones que estiguin exemptes del requisit d'acreditació del coneixement de la llengua catalana, d'acord amb el que estableix la base 4, ho han d'indicar expressament en la sol·licitud.

d) Els mèrits que s'al·leguen, emplenant cada apartat.

1.2. Amb la sol·licitud de participació no s'ha d'aportar cap document d'acreditació ni dels requisits ni dels mèrits. L'aspirant declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits al·legats i disposa dels mèrits declarats.

1.3. En els casos en què s'hagin de constituir borses d'interins, els aspirants, a l'efecte de millorar-ne l'agilitat, han de fer constar en la sol·licitud, si escau, la seva disponibilitat per prestar serveis com a personal interí en una illa diferent de l'illa a les places de la qual opten.

També poden fer constar la seva disponibilitat amb posterioritat, abans que s'exhaureixi la borsa corresponent, i en aquest cas passaran a ocupar el darrer lloc de la llista.

Únicament s'han de constituir borses d'interins en aquells cossos, escales o especialitats en què no hi hagi places convocades pel sistema de concurs oposició.

1.4. Els aspirants quedaran vinculats a les dades que facin constar en la seva sol·licitud.

En cas que hagin designat la notificació electrònica com a preferent, els avisos de la posada a la disposició de la notificació en la «Dirección Electrónica Habilitada Única» (DEHú) (https://dehu.redsara.es) s'enviaran a l'adreça electrònica del sol·licitant que hagin consignat en la sol·licitud de participació. En el cas que hagin designat com a preferent la notificació per correu postal, el domicili que figuri en la sol·licitud de participació es considerarà vàlid a l'efecte de notificacions.

Seran responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

3. Torn de reserva per a persones amb discapacitat

Els aspirants que participin pel torn de reserva de persones amb discapacitat no poden participar en cap dels altres torns de la convocatòria general.

Les persones que optin per aquest torn han de fer constar en la sol·licitud, mitjançant la declaració responsable, el percentatge de discapacitat que tenen reconegut.

Respecte d'aquelles persones que no s'hi oposin, l'EBAP recaptarà d'ofici l'informe d'aptitud o adaptació de l'equip multiprofessional de la Direcció General d'Atenció a la Dependència o organisme públic equivalent sobre les condicions personals per exercir les funcions corresponents a la plaça. Si la persona aspirant s'oposa a l'obtenció d'ofici d'aquest informe, l'haurà d'aportar en el termini de deu dies hàbils establert al punt 11 de les bases.

La participació en el procés selectiu de les persones que optin per aquest torn quedarà condicionada al fet que l'informe esmentat relatiu a les condicions personals per exercir les funcions de la plaça sigui favorable.

4. Declaració responsable

El model oficial de sol·licitud incorpora la declaració responsable del compliment dels requisits i les condicions generals que s'estableixen en el punt 3 de les bases específiques per participar en les proves selectives convocades, així com dels mèrits al·legats en l'autobaremació, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds i durant tot el procés selectiu. No és necessari aportar juntament amb la sol·licitud cap document addicional per acreditar els aspectes declarats.

No obstant tot l'anterior, l'Administració pot requerir a l'aspirant en qualsevol moment del procés selectiu que acrediti que compleix els requisits i les condicions generals de participació.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori o la no presentació davant l'Administració competent de la documentació que, si escau, es requereixi per acreditar el compliment del que s'ha declarat, determina la impossibilitat de continuar el procediment des del moment en què es tengui constància d'aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

5. Consentiment

D'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, l'EBAP ha de comprovar d'ofici els documents emesos per administracions públiques que constin en la Plataforma d'Intermediació de Dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi.

Així, l'EBAP ha de comprovar d'ofici a través de la plataforma d'interoperabilitat corresponent, les dades d'identitat dels aspirants.

Pel que fa a la resta de requisits i als mèrits declarats, la persona aspirant ha de manifestar en la sol·licitud de participació si s'oposa que l'EBAP consulti d'ofici les dades i els documents següents en poder o expedits per les administracions públiques: la titulació acadèmica que consti en el Registre del Ministeri d'Educació i Formació Professional, les dades que constin en el Registre de Personal i els certificats de coneixement de llengua catalana següents:

— els certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística)

— els certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears

— els certificats de català que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública

En el cas de persones amb discapacitat, també hauran de manifestar si s'oposen que l'EBAP consulti el certificat de condició legal de persona amb discapacitat i que sol·liciti d'ofici l'informe de l'equip multiprofessional de la Direcció General d'Atenció a la Dependència.

Excepcionalment, si l'EBAP no pot comprovar d'ofici aquests documents, malgrat que la persona interessada no s'hi oposi, podrà requerir-li que els aporti .

Si la persona aspirant s'oposa a la comprovació d'ofici per part de l'EBAP, haurà d'aportar els documents acreditatius dels requisits i dels mèrits en el termini de 10 dies hàbils que estableixen les bases.

5. Informació estadística del Pla d'Igualtat del Personal de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i enquesta de satisfacció

Tots els aspirants que emplenin la sol·licitud rebran un missatge que els remetrà a una adreça electrònica en què se'ls demanarà que emplenin un formulari anònim amb informació estadística exigida en el Pla d'Igualtat entre Dones i Homes del Personal de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La resposta a qüestionari és voluntària, i les dades que se n'obtinguin seran tractades de forma anònima i només a l'efecte estadístic. La informació obtinguda en aquest qüestionari es destinarà a millorar els processos selectius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a complir els objectius del Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També està previst fer una enquesta de satisfacció sobre el procés de selecció entre totes les persones que presentin una sol·licitud i participin en la convocatòria. Per a això s'utilitzarà el correu electrònic que facilitin les persones interessades. Aquesta enquesta és de participació voluntària i té la finalitat de recollir informació per millorar futurs processos d'aquestes característiques.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable

Escola Balear d'Administració Pública

Finalitat

Gestió del procés selectiu

Legitimació

En compliment de l'interès públic i d'obligacions legals.

Destinataris

Se cediran dades personals a terceres persones (vegeu l'apartat d'informació addicional).

Drets

Drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats tal com s'explica en la informació addicional.

Informació addicional

Vegeu l'annex «Protecció de dades» de la convocatòria.

 

ANNEX 6 ​​​​​​​Presentació de documentació acreditativa de requisits

Dades personals

PRIMER LLINATGE

SEGON LLINATGE

NOM

DNI

 

 

 

 

Denominació del cos, l'escala o l'especialitat

 

TORN LLIURE

TORN RESERVA

 

 

PRESENT els originals o les còpies autèntiques que es consignen a continuació per acreditar el compliment dels requisits que exigeix la convocatòria:

Titulació acadèmica exigida.

Certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana

Declaració de no haver estat separat mitjançant un expedient disciplinar de cap administració pública ni d'estar inhabilitat.

Certificat mèdic en model oficial que acredita que tenc les capacitats i les aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, l'escala i l'especialitat.

En cas de reserva de discapacitat, informe d'aptitud de la Direcció General d'Atenció a la Dependència del compliment de les tasques del cos al qual aspir (sols en cas que s'hagin oposat que l'EBAP l'obtingui d'ofici).

Escrit d'elecció de llocs de treball oferts, per ordre de preferència.

Si escau, certificat acreditatiu del reconeixement de la condició legal de persona amb discapacitat en un nivell igual o superior al 33 %.

Llevat que manifesteu expressament la vostra negativa, l'EBAP comprovarà d'ofici els documents relatius a la titulació acadèmica, la condició legal de persona amb discapacitat, informe d'aptitud i els certificats de català que es determinen en les bases.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable

Escola Balear d'Administració Pública

Finalitat

Gestió del procés selectiu

Legitimació

En compliment de l'interès públic i d'obligacions legals.

Destinataris

Se cediran dades personals a terceres persones (vegeu l'apartat d'informació addicional).

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació i d'oposició al tractament tal com s'explica en la informació addicional.

Informació addicional

Vegeu l'annex «Protecció de dades» de la convocatòria.

 

...................................................................., ...... d......................................... de ..............

[rúbrica]

 

 

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (DIR3 A04013584)

 

ANNEX 7 ​​​​​​​Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa del tractament de dades personals necessàries en el present procediment.

Responsable del tractament:

Identitat: Escola Balear d'Administració Pública

Adreça postal: carrer del Gremi de Corredors, 10, 3r (pol. de Son Rossinyol), 07009 Palma

Adreça de correu electrònic: ebap@caib.es

Finalitat del tractament: Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme aquest procés selectiu de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la posterior adjudicació de places a les persones seleccionades.

Legitimació: El tractament de les dades personals és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la selecció del personal al servei de les administracions públiques d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i transparència.

La legislació aplicable és la següent:

— El text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

— La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Les lletres c) i e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

— La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Categories de dades personals objecte de tractament:

Dades de caràcter identificatiu

Nom, DNI, domicili, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic.

Dades acadèmiques i professionals

Mèrits, formació i experiència professional.

Dades relatives a la salut

Percentatge i tipus de discapacitat.

Dades relatives a antecedents penals

Antecedents penals inscrits en el Registre Central de Penats, inclosos, si s'escau, els inscrits en el Registre Central de Delinqüents Sexuals.

D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que consti l'oposició de la persona interessada, l'Escola Balear d'Administració Pública, mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte, pot obtenir les dades de caràcter identificatiu que consten en el DNI, els certificatS de coneixements de llengua catalana, les titulacions acadèmiques oficials i els mèrits, així com, si s'escau, el certificat acreditatiu de discapacitat i el dictamen d'aptitud per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat a què s'opta, emès pels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència, o de l'organisme públic equivalent. Aquestes dades s'obtindran de l'Administració General de l'Estat i d'altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Consentiment pel tractament de dades: La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts. (Incloses les dades relatives a la salut.)

Destinataris de les dades personals: Se cediran les dades als següents organismes o persones, a l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria de selecció de personal:

Tribunal qualificador del procés: per al desenvolupament i la valoració de la prova i dels mèrits al·legats i acreditats del procés selectiu previst en la convocatòria.

Conselleria competent en matèria de funció pública: per al nomenament del personal.

Butlletí Oficial de les Illes Balears: en aplicació de les obligacions que preveu la normativa per seleccionar empleats públics amb les previsions que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Altres participants en el procediment selectiu: En virtut del principi de transparència que regeix els procediments selectius d'accés a la funció pública, els aspirants podran sol·licitar la consulta dels mèrits al·legats per altres participants per comprovar el funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas, podran obtenir les dades de contacte d'altres aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic.

Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal requereixi l'expedient del procediment, l'Administració trametrà les dades personals que hi constin en l'Administració de justícia.

No se cediran les dades personals a altres organismes o terceres persones, tret que hi hagi obligació legal o un interès legítim, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.

Criteris de conservació de les dades personals: Els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Existència de decisions automatitzades: No es produiran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants.

Transferències de dades a tercers països: Les dades no es transferiran a tercers països.

Exercici de drets i reclamacions: Les persones afectades pel tractament de dades personals tenen dret a sol·licitar a l'Escola Balear d'Administració Pública la confirmació que les seves dades són objecte de tractament, l'accés a les seves dades personals, la informació, la seva rectificació o supressió, la limitació o l'oposició al tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades). També tenen dret a la portabilitat de les dades en els termes que l'exercici d'aquest dret pugui afectar al procés selectiu.

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant el responsable del tractament esmentat abans (EBAP), mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, es pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) (https://www.aepd.es).

Conseqüències de no facilitar les dades personals: No presentar les dades necessàries implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment selectiu.

Dades de contacte de la Delegació de Protecció de Dades: La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.​​​​​​​