Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 375943
Resolució de rectificació d'un error material advertit en l'annex 2 de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 30 de juny de 2022 per la qual es fan públiques les bases comunes del concurs ordinari 2022 i les convocatòries específiques per proveir llocs de treball reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- En data 30 de juny de 2022 es va dictar resolució de la consellera de Presidència, funció Pública i Igualtat per la qual feien públiques les bases comunes del concurs ordinari 2022 i les convocatòries específiques per proveir llocs de treball reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

2.-  Aquesta resolució es publica al BOIB núm. 86 de dia 2 de juliol de 2022.

3.- En data 4 de juliol, el Servei de Corporacions Locals emet informe en el qual adverteix d'ofici un error material en l'Annex 2 de la resolució esmentada. Concretament, en la relació de llocs de treball que s'ofereixen, respecte la Intervenció delegada de l'Ajuntament de Palma, ha de constar que són dos llocs de treball, amb idèntics requisits, d'acord amb el contingut de la sol·licitud tramesa per l'Ajuntament.

Fonaments de dret

1.- L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que:

"Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes."

2.- L'article 56 apartats 1 i 2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que:

"1. La revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o disposició.

2. La rectificació d'errors ha d'especificar, si n'és el cas, els efectes jurídics que se'n deriven, i s'ha de notificar o publicar preceptivament quan faci referència a actes que hagin estat notificats o publicats."

3. L'article 37 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix que aquests llocs de treball s'han de proveir mitjançant un concurs ordinari de mèrits, convocat amb caràcter anual per les corporacions locals i publicat simultàniament per l'òrgan competent de les comunitats autònomes.

4. L'article 35 del Reial decret 128/2018 estableix que les bases del concurs, configurades d'acord amb el model de convocatòria i bases comunes que s'incorporen com a annex al Reial decret, han de ser aprovades pel batle o president de la corporació local respectiva i han de contenir indicacions sobre la classe a la qual pertanyen els llocs convocats, la subescala i la categoria a què estan reservats, el nivell de complement de destinació, el complement específic, les característiques especials, la determinació, si escau, dels mèrits específics i la forma d'acreditació i valoració d'aquests, així com la composició del tribunal qualificador i, si escau, la previsió d'entrevista.

5. L'article 2.2.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix l'exercici de la competència en matèria de personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional que presta servei a les corporacions locals a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local.

Per tot això, dict la següent,

RESOLUCIÓ

1. Modificar l'annex 2 de resolució de 30 de juny de 2022, que inclou les convocatòries específiques que han efectuat les corporacions locals. En concret, en l'oferta del lloc d'intervenció de classe segona de l'Ajuntament de Palma, allà on diu:

"Lloc de treball convocat: intervenció delegada"

Ha de dir:

"Llocs de treball convocats:  Intervenció delegada (expansió 2 i 3) codis [23607] i [21591]

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i notificar-la a l'Ajuntament de Palma.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (5 de juliol de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Publica i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez