Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears per al 2022

    Número d'edicte 5525 - Pàgines 26797-26805

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna

    Número d'edicte 5541 - Pàgina 26806

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de juny de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat d’Educació Especial Mater Misericordiae, de Palma, amb l’ampliació de dues unitats d’educació especial bàsica, al centre específic

    Número d'edicte 5531 - Pàgines 26807-26809

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de juny de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Madre Alberta, de Palma, amb l’ampliació d’una unitat de batxillerat

    Número d'edicte 5563 - Pàgines 26810-26812

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 23 de juny de 2022 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin estudiants en pràctiques d’estudis de la Universitat de les Illes Balears (UIB)

    Número d'edicte 5549 - Pàgines 26813-26822

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 23 de juny de 2022 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin estudiants en pràctiques dels estudis oficials de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)

    Número d'edicte 5550 - Pàgines 26823-26827

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 23 de juny de 2022 per la qual s’estableix el procediment perquè les universitats de l’Estat amb les quals no s’ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin sol·licitar que els alumnes d’estudis oficials facin les pràctiques a centres educatius dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional

    Número d'edicte 5551 - Pàgines 26828-26832

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en relació amb les sol·licituds presentades en la convocatòria de subvencions per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022

    Número d'edicte 5586 - Pàgines 26833-26836

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R4 de data 17 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de gener de 2021, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número d'edicte 5526 - Pàgines 26837-26842

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució per la qual es resol la destrucció de tretze embarcacions tipus pasteres declarades abandonades per Ports de les Illes Balears

    Número d'edicte 5570 - Pàgina 26843

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució per la qual es resol la destrucció de tretze embarcacions tipus pasteres declarades abandonades per Ports de les Illes Balears

    Número d'edicte 5571 - Pàgina 26844

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades advertides a la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB de 8 de juny de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per finançar programes de formació d'especialitats formatives no dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat adreçats prioritàriament a treballadors ocupats («SOIB Formació: no CP per a ocupats»), per al període 2022-2025

    Número d'edicte 5581 - Pàgines 26845-26846

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades advertides a la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB de 8 de juny de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per finançar programes de formació de certificats de professionalitat adreçats prioritàriament a treballadors ocupats («SOIB Formació: CP per a ocupats»), per al període 2022-2025

    Número d'edicte 5582 - Pàgines 26847-26848

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament d’ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat, ajuts a la conciliació i beques per a dones víctimes de violència de gènere per al període 2021-2022

    Número d'edicte 5583 - Pàgines 26849-26859

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva del "Projecte de prestació del servei regular permanent d'ús general del transport de viatgers per carretera de l'illa d'Eivissa"

    Número d'edicte 5574 - Pàgina 26860

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva del Reglament intern de funcionament del Consell de Persones Majors de l'Illa de Mallorca

    Número d'edicte 5543 - Pàgines 26861-26869

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Resolució d'aprovació del projecte de construcció de rotonda al camí vell de Muro (Ma-3240, PK 3+000) dins el terme municipal d'Inca, amb Clau 17-26.0-ML, versió 3

    Número d'edicte 5566 - Pàgines 26870-26872

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució complementària d'atorgament i denegació de la convocatòria publica d'ajudes econòmiques individuals a persones majors de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2018

    Número d'edicte 5576 - Pàgines 26873-26876

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de correcció d'errades en la tramesa per a la publicació de l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 24 de maig de 2022 relatiu a l’aprovació de l’expedient administratiu núm. 2/2022 de modificació de la Relació de Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 5533 - Pàgines 26877-26878

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de modificació del Reglament intern de 28 de maig de 2010, pel qual s’atribueixen funcions als llocs de feina adscrits a l’IMAS

    Número d'edicte 5532 - Pàgines 26879-26892

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució de convocatòria de subvencions en matèria de Benestar Social en règim de concurrència competitiva, per a projectes d’intervenció social i sociosanitària dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat social per l’any 2022

    Número d'edicte 5573 - Pàgina 26893

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Rectificació de l'error material de l'enllaç del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 5579 - Pàgina 26894

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Acord d'aprovació del Pla Estratègic Municipal de Prevenció de les Addiccions (2022-2026)

    Número d'edicte 5519 - Pàgina 26895

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Decret de batlia de modificació dels decrets de nomenament del titular de l'Àrea Delegada de Promoció Econòmica i Ocupació i del règim de dedicació

    Número d'edicte 5539 - Pàgina 26896

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Delegació competències senyora batlessa

    Número d'edicte 5584 - Pàgina 26897

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució de batlia de revocació de la delegació feta en la Junta de Govern Local de les atribucions següents: Aprovació de complements de productivitat no periòdics del personal municipal. S'exclou de la delegació la concessió de gratificacions i reconeixement d’hores extraordinàries. Adquisició directe de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros

    Número d'edicte 5544 - Pàgines 26898-26899

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria que ha de regir la concessió de beques de formació pràctica per a estudiants universitaris a l’Ajuntament de Santanyí

    Número d'edicte 5569 - Pàgines 26900-26904