Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número de registre 5524 - Pàgina 26905

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 141/2022

    Número de registre 5536 - Pàgina 26906

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R4 de data 21 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 23 de març de 2015, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 5515 - Pàgines 26907-26911

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R5 de data 27 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de gener de 2021, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 5588 - Pàgines 26912-26915

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Parcial 1A 3ATanda (anualitat 2021) de data 22 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 5589 - Pàgines 26916-26921

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, 2.1 Totals (anualitat 2021) de data 20 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 5590 - Pàgines 26922-26925

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de juny de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 5528 - Pàgina 26926

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 3 de juny de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 5529 - Pàgina 26927

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 3 de juny de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 5530 - Pàgina 26928

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Aprovació inicial del modificat 1 del projecte constructiu de millora de l’enllaç Ma-1, Camp de Mar, dins el terme municipal d’Andratx, amb Clau 16-35.1-ML, de l’ampliació de la relació de béns i drets afectats, i de l’obertura d’un període d’informació pública

    Número de registre 5572 - Pàgines 26929-26931

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I NAVEGACIÓ D'EIVISSA I FORMENTERA

   • Convocatòria per al desenvolupament de plans de màrqueting online per a les empreses d'Eivissa i Formentera

    Número de registre 5521 - Pàgina 26932

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Informació pública modificació PGOU pel canvi d'ús detallat de dos equipaments existents al c/Margalida Comas Camps i c/de les Escoles

    Número de registre 5547 - Pàgina 26933

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Informació pública Compte General 2021, Ajuntament de Costitx

    Número de registre 5520 - Pàgina 26934

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Convocatòria subvencions en matèria de premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà curs 2021/2022

    Número de registre 5537 - Pàgina 26935

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Extracte de la Resolució de Batlia número 529 de dia 28 de juny de 2022, per la qual s’aproven la convocatòria i les bases que regeixen la concessió de beques de l’Ajuntament des Mercadal de pràctiques professionals i formatives per al període estival de l’exercici 2022

    Número de registre 5546 - Pàgina 26936

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Exposició Pública Padró taxa parades de venda al mercat setmanal de Manacor per a l'exercici 2022

    Número de registre 5575 - Pàgina 26937

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Informació pública del projecte de "Reforma i modernització de l’enllumenat del camp de futbol municipal de Port de Pollença"

    Número de registre 5358 - Pàgina 26938

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 10/2022 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

    Número de registre 5555 - Pàgina 26939

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 13/2022 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

    Número de registre 5556 - Pàgina 26940

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 14/2022 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

    Número de registre 5557 - Pàgina 26941

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 15/2022 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

    Número de registre 5558 - Pàgina 26942

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació del projecte per a l'ampliació de la dotació de serveis del Poliesportiu Municipal de sa Pobla i obertura del termini d'informació pública

    Número de registre 5535 - Pàgina 26943

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Extracte de la resolució de 28 de juny de 2022 per la que s’aprova la convocatòria que ha de regir la concessió de beques de formació pràctica per a estudiants universitaris a l’Ajuntament de Santanyí

    Número de registre 5568 - Pàgina 26944