Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Reglament insular d’Eivissa de supressió i reducció de càrregues administratives en matèries d’habitabilitat, urbanisme i patrimoni històric i de foment de les agroestades i de la comercialització d’estades turístiques en cases pageses, amb la modalitat de lloguer d’habitatge principal

    Número d'edicte 5542 - Pàgines 26702-26716

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU)

    Número d'edicte 5554 - Pàgines 26717-26724

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestaciód’activitats socioculturals, d’oci i de temps lliure de l'Ajuntament d'Esporles

    Número d'edicte 5538 - Pàgines 26725-26727

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost del 2022 de l'Ajuntament d'Inca

    Número d'edicte 5540 - Pàgines 26728-26729

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament de la Taula Local de coordinació i prevenció contra la violència masclista

    Número d'edicte 5477 - Pàgines 26730-26733

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 07/22 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit extraordinari finançat amb càrrec a el Romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 5516 - Pàgina 26734