Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 271468
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del concurs per al proveïment de diversos llocs de treball corresponents a personal laboral fix de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El capítol III del Conveni col·lectiu vigent per al personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears regula la provisió de vacants, i l'article 21 d'aquest Conveni estableix l'ordre i els procediments que s'han de seguir a l'hora de cobrir els llocs de treball vacants del personal laboral.

2. Així mateix, l'article 24 del Conveni col·lectiu regula de manera concreta el concurs de proveïment de llocs de treball i estableix que els mèrits que s'han de valorar i el barem d'acord amb el qual s'han de puntuar han de ser els que, amb caràcter general, s'estableixin amb el Comitè Intercentres.

3. De conformitat amb l'Acord pres en el si del Comitè Intercentres de dia 21 de març de 2022, i d'acord amb l'article 6.3.f) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de las Illes Balears, es regulen les competències de la consellera.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria del concurs per al proveïment dels llocs de treball corresponents al personal laboral fix que s'assenyalen en l'annex 4 d'aquesta convocatòria.

2. Aprovar les bases i el barem de mèrits que han de regir aquesta convocatòria i que s'adjunten com a annex 1 i annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Designar les persones que seran membres de les comissions tècniques de valoració d'aquesta convocatòria, constituïdes per les persones que s'indiquen en l'annex 3.

4. Aprovar la Relació dels llocs de treball corresponents al personal laboral fix de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, objecte d'aquesta convocatòria, que figura en l'annex 4.

5. Aprovar el model de certificat de serveis prestats en altres administracions, que figura en l'annex 5.

6. Especificar els codis corresponents a les característiques dels llocs de treball convocats, que s'enumeren en l'annex 6.

7. Aprovar el model de sol·licitud per participar en aquest procés selectiu, que figura en l'annex 7.

8. Aprovar el model de sol·licitud de preservació de les dades identificatives de persones víctimes de violència de gènere, que figura en l'annex 8.

9. Aprovar l'annex 9, relatiu a la informació sobre protecció de dades personals.

10. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar una demanda davant els jutjats socials de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

 

(Signat electrònicament: 12 de maig de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és proveir amb personal laboral fix els llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vacants, dotats pressupostàriament i que no estiguin declarats per extingir, que s'assenyalen en l'annex 4.

2. Forma de provisió

La provisió dels llocs de treball objecte d'aquesta convocatòria es du a terme pel sistema de concurs de mèrits o de lliure designació.

3. Requisits i condicions de participació

3.1. Les condicions generals, els requisits i els mèrits de totes les persones candidates han d'estar referits a la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds i s'han de mantenir durant tot el procediment del concurs.

3.2. Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal laboral fix al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sigui quina sigui la seva situació administrativa, llevat de la suspensió ferma.

3.3. Per optar a un lloc de treball s'ha de complir el requisit d'estar contractat o contractada com a personal laboral fix en un lloc de treball del mateix nivell retributiu i de la mateixa categoria professional i, en el supòsit que s'exigeixin altres requisits del lloc en qüestió, se n'ha d'estar en possessió.

3.4. Té l'obligació de participar en aquesta convocatòria tot el personal laboral fix de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que estigui en situació d'adscripció provisional.

3.5. També estan obligades a participar en aquesta convocatòria totes les persones treballadores en situació d'excedència forçosa per alguna de les causes descrites en les lletres a) i b) de l'article 52 del Conveni col·lectiu, com també les que ocupin un lloc de treball adjudicat amb caràcter temporal. A les persones treballadores que es trobin en alguna d'aquestes situacions i no participin en la convocatòria se les ha de declarar en situació d'excedència voluntària ordinària.

3.6. Les persones treballadores en situació de trasllat forçós per necessitat del servei que sol·licitin el trasllat per ocupar vacants a la localitat d'origen del trasllat forçós tenen preferència absoluta, sens perjudici de l'ordre de puntuació en què quedin situades segons la resta de mèrits acreditats per a l'adjudicació d'aquestes vacants.

3.7. D'acord amb l'article 4 del Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per participar en aquesta convocatòria s'ha d'acreditar el nivell de coneixements de llengua catalana d'acord amb els criteris següents:

a) Per concursar a llocs de treball inclosos en els nivells 3 i 4 del Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'han d'acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al certificat B2 (nivell avançat).

b) Per concursar a llocs de treball inclosos en els nivells 5 i 6 del Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'han d'acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al certificat B1 (nivell llindar).

c) Per concursar a llocs de treball inclosos en els nivells 7 i 8 del Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'han d'acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al certificat A2 (nivell bàsic).

En els llocs de treball adscrits a més d'una categoria professional s'ha d'exigir com a requisit per ocupar-los estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana més alt dels exigits per a aquests nivells.

El nivell de coneixements de llengua catalana s'ha d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent d'entre els següents:

— Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

— Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

— Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014).

— Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

3.8. D'acord amb l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, per participar en la provisió de llocs de treball que impliquin contacte habitual amb menors és un requisit no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, que inclogui agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com tràfic d'éssers humans.

3.9. Aquesta circumstància ha de ser comprovada d'ofici per l'Administració mitjançant la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL) si les persones interessades hi consenten expressament.

3.10. Si la persona interessada no hi dona el consentiment, aquesta ha d'adjuntara la sol·licitud de participació en el concurs la certificació negativa preceptiva expedida pel Registre Central de Delinqüents Sexuals.

4. Persones amb discapacitat

4.1. Les persones interessades que tenguin alguna discapacitat que ja estigui reconeguda davant l'Administració poden instar en la sol·licitud de llocs de treball vacants l'adaptació del lloc o llocs de treball sol·licitats que no suposi una modificació substancial del context de l'organització.

4.2. L'Administració ha de demanar a la persona interessada la informació que consideri necessària, com també el dictamen dels òrgans tècnics de què disposa, sobre la procedència de l'adaptació i sobre la seva compatibilitat amb les tasques i funcions del lloc en concret. En tot cas l'Administració ha de tenir cura que durant el procés no es produeixi cap tipus de discriminació envers aquesta persona.

4.3. En la resolució que posi fi al concurs de mèrits s'ha de resoldre, així mateix, sobre l'adaptació sol·licitada del lloc o llocs de treball de què es tracti.

5. Sol·licituds i documentació

5.1. El personal laboral fix de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en situació de servei actiu pot emplenar i registrar telemàticament la sol·licitud, juntament amb la memòria, si escau, segons el model normalitzat fent ús de l'aplicació Portal de Serveis al Personal, accessible des de la Intranet o per l'adreça portaldelpersonal.caib.es, d'acord amb les instruccions que s'hi indiquen.

En el cas que, una vegada registrada una sol·licitud per via telemàtica, per qualsevol causa s'hagi d'emplenar i registrar una nova sol·licitud, necessàriament s'ha de fer per aquesta mateixa via telemàtica.

Quan s'hagi completat el tràmit de sol·licitud i registrat telemàticament, es pot imprimir el justificant de la sol·licitud registrada a través de l'apartat «Les meves gestions» del menú principal del Portal de Serveis al Personal.

En aquest cas, si un cop fets la sol·licitud i el registre telemàtic han de presentar documentació que no consta en l'expedient personal, han de presentar-la, adjunta, amb indicació del número, la procedència i la data, al model «Documentació per completar la sol·licitud», annex 7, que és a disposició de les persones interessades a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el web de l'EBAP http://ebap.caib.es, dins el termini establert, d'acord amb qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.2. La sol·licitud es pot formular en suport de paper amb el model oficial que és a disposició de les persones interessades a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el web de l'EBAP http://ebap.caib.es i s'ha de presentar presencialment, juntament amb la documentació que no consti en l'expedient personal, dins el termini establert, en el Registre de l'EBAP. També es pot presentar d'acord amb qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

5.3. El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5.4. Cada persona treballadora pot presentar una única sol·licitud en què ha d'enumerar, per ordre de preferència, tots els llocs sol·licitats. Juntament amb la sol·licitud s'han d'aportar tots els documents acreditatius dels requisits exigits i dels mèrits al·legats, sens perjudici del que disposa la base 6.2. S'han de presentar els documents originals o les còpies.

5.5. No es valorarà cap mèrit que no s'hagi justificat com cal dins el termini de presentació de sol·licituds.

5.6. En cas de dubte sobre l'ordre de preferència consignat per la persona interessada, la Comissió Tècnica de Valoració ha de prendre en consideració l'ordre en què s'hagin enumerat les places en la sol·licitud i, quan n'hagi presentada més d'una, aquella amb el darrer número de registre d'entrada.

5.7. El personal laboral que estigui en situació d'adscripció provisional ha de sol·licitar la totalitat dels llocs de treball vacants de l'illa de residència, corresponents a la seva categoria professional i dels quals compleixi els requisits, sens perjudici del dret de sol·licitar-ne a les altres illes. Al personal laboral que incompleixi aquesta obligació i no obtengui cap lloc de treball se li ha d'adjudicar el primer lloc de treball vacant corresponent a la seva categoria professional segons l'ordre de publicació dels llocs de treball vacants oferts, sempre que compleixi els requisits i la destinació adjudicada sigui de la mateixa illa on té la residència habitual.

5.8. El personal laboral que sol·liciti el reingrés mitjançant la seva participació en aquesta convocatòria pot sol·licitar tots els llocs de treball dels quals compleixi els requisits.

5.9. Les persones treballadores incloses en els supòsits prevists en l'article 52.a) i b) del Conveni col·lectiu tenen l'obligació de participar en aquest concurs i de sol·licitar la totalitat de les vacants corresponents a la seva categoria situades a l'illa on resideixen, sens perjudici del dret de sol·licitar-ne a les altres illes. També tenen aquesta obligació les persones treballadores que es trobin en la situació prevista en els dos primers paràgrafs de l'article 23 del Conveni col·lectiu.

5.10. La presentació de la sol·licitud per participar en aquest procediment de provisió suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes en l'annex 9. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

5.11. En el termini d'un mes comptador des del dia en què la resolució d'adjudicació dels llocs de treball objecte d'aquesta convocatòria sigui ferma, les persones que hi hagin participat i que no hagin obtingut cap lloc de treball poden sol·licitar la devolució de la documentació original aportada. Transcorregut aquest termini, l'Administració pot destruir d'ofici els documents que no s'hagin reclamat.

5.12. Amb el venciment del termini de presentació de sol·licituds, caduca el termini per renunciar a participar en el concurs o desistir-ne. Una vegada transcorregut aquest període, les sol·licituds formulades són vinculants per a la persona sol·licitant, i les destinacions són irrenunciables, llevat que, abans de la presa de possessió, s'hagi obtingut una altra destinació mitjançant una convocatòria pública.

6. Acreditació dels requisits i dels mèrits

6.1. Els requisits i els mèrits de tots els candidats i candidates s'han d'acreditar amb referència al darrer dia del termini general per presentar sol·licituds, el qual es computa a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6.2. Els requisits i els mèrits corresponents al personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'han d'acreditar de la manera següent:

a) Els requisits s'acrediten amb els documents que consten en l'expedient personal i, si escau, amb les dades que puguin ser comprovades per l'Administració mitjançant plataformes d'intermediació de dades. Les persones interessades poden aportar al Servei de Registre de Personal, en el termini per presentar sol·licituds, els documents que acreditin els requisits o els mèrits que hagin al·legat per valorar en aquest concurs i que no figurin en l'expedient personal.

b) L'Administració, d'ofici, ha d'incorporar a l'expedient del concurs un extracte dels mèrits que figuren en l'expedient personal de cada persona aspirant, així com els que hagin estat al·legats per la persona aspirant i puguin ser comprovats per l'Administració mitjançant plataformes d'intermediació de dades, i amb referència al darrer dia de presentació de sol·licituds.

c) A l'efecte de tenir la informació necessària per participar en aquesta convocatòria, el personal laboral que vulgui comprovar les dades que figuren en el seu expedient en pot sol·licitar, abans de l'expiració del termini per presentar sol·licituds, un extracte per conèixer els requisits i els mèrits que hi figuren i, si escau, per aportar al Servei de Registre de Personal la documentació que consideri adient.

d) Això no obstant, les persones candidates han d'acreditar el compliment dels requisits i dels mèrits al·legats que no siguin susceptibles d'inscripció en l'expedient personal o que no són susceptibles de comprovació per part de l'Administració mitjançant plataformes d'intermediació de dades mitjançant documents originals o còpies dels certificats o dels títols corresponents, els quals s'han d'adjuntar a la sol·licitud.

e) Les persones interessades també poden adjuntar a la sol·licitud l'original o una còpia de la documentació que considerin pertinent per completar o aclarir els certificats o títols que figurin en l'expedient personal o que hagin acreditat amb la sol·licitud i que puguin plantejar dubtes a les comissions tècniques sobre la procedència de la proposta de valoració.

f) En el supòsit que la documentació acreditativa d'un mèrit consti en llengua estrangera, la persona interessada ha d'adjuntar una traducció jurada. Sense aquesta traducció, el mèrit no es pot considerar acreditat i, per tant, no s'ha de valorar.

6.3. Excepcionalment, quan la rellevància del document ho exigeixi o hi hagi dubtes derivats de la qualitat de la còpia, l'Administració podrà sol·licitar a la persona interessada l'exhibició del document o de la informació original per tal de fer l'acarament de les còpies que hagi aportat.

6.4. El personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que hagi prestat serveis en altres administracions, excepte les persones transferides a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha d'aportar, amb la sol·licitud de participació al concurs, el certificat dels serveis prestats en altres administracions, expedit per l'administració corresponent amb l'expressió de la data d'inici i d'acabament, el cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional, així com el nivell corresponent a cada un dels llocs ocupats com a personal laboral. S'adjunta el model d'aquest certificat com a annex 5.

7. Documentació corresponent al proveïment de llocs de lliure designació

7.1. A les sol·licituds de participació els aspirants hi han d'adjuntar el currículum, en el qual consti la informació següent:

a) Títols acadèmics.

b) Els llocs de treball exercits anteriorment, tant a l'Administració pública com a l'empresa privada, especialment referits als requisits exigits per la convocatòria.

c) Els estudis realitzats.

d) Altres mèrits que es considerin oportuns.

7.2. La documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats que no constin en l'expedient personal s'ha d'acreditar mitjançant documents originals o còpies.

8. Llistes de persones admeses i excloses

8.1. Quan hagi finalitzat el termini per presentar sol·licituds, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de dictar una resolució mitjançant la qual aprova i fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses del concurs o d'algun dels llocs convocats, amb expressió de la causa d'exclusió per a cada persona i lloc de treball.

8.2. Aquesta Resolució s'ha de publicar a la pàgina web http://ebap.caib.es.

8.3. Les persones excloses disposen d'un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució a la pàgina web per esmenar les deficiències detectades i per aportar els documents preceptius.

8.4. En haver finalitzat el termini indicat, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de dictar una resolució per la qual s'ha d'aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses del concurs o d'algun dels llocs convocats, amb expressió de les causes d'exclusió.

8.5. Aquesta Resolució s'ha de publicar a la pàgina web http://ebap.caib.es i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

9. Relacions amb les persones aspirants

9.1. Al llarg del procediment de concurs s'ha de publicar tota la informació relacionada amb els diferents aspectes del desenvolupament d'aquest procediment a la pàgina web de l'EBAP: http://www.ebap.caib.es.

D'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, els actes administratius que integren aquest procediment i s'hagin de notificar a les persones interessades, així com els de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial i els tràmits d'audiència), en comptes de notificar-se, s'han de publicar a la pàgina web http://www.ebap.caib.es. Tot això, sens perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els actes administratius que segons les bases d'aquesta convocatòria s'hi hagin de publicar. En tot cas, només tenen efectes jurídics les comunicacions trameses pels mitjans de publicació prevists en aquesta convocatòria.

9.2. Preservació de les dades identificatives de les persones víctimes de violència de gènere.

Amb la finalitat de fer efectiva la protecció de les persones víctimes de violència de gènere, al llarg de tot el procediment s'han de preservar la seva identitat i les seves dades personals.

A aquest efecte, l'EBAP els ha d'assignar un pseudònim, que ha de consensuar amb la víctima i que ha de consistir en l'atribució d'un nom i dos llinatges ficticis, així com un número de document nacional d'identitat també fictici.

En tots els actes i tràmits del procediment que s'hagin de publicar en diaris oficials, pàgines web, seu electrònica, taulers d'anuncis i, si escau, en altres llocs d'accés públic, s'ha d'utilitzar el pseudònim per referir-se a la persona interessada.

L'EBAP ha d'emetre un certificat que acrediti la identitat de la víctima, així com el pseudònim que se li ha atribuït, perquè el pugui utilitzar als efectes oportuns l'òrgan competent, en particular per acreditar la seva identitat en el moment de prendre possessió del lloc que li hagi estat adjudicat.

Les persones interessades han de sol·licitar aquesta protecció en qualsevol moment del procediment mitjançant el model de sol·licitud que s'adjunta en l'annex 8 i han d'acreditar la situació de violència de gènere que han patit o que pateixen pels mitjans següents:

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, encara que no sigui ferma, en què es declari que la persona interessada ha patit alguna de les formes de violència de gènere.

b) L'ordre de protecció vigent.

c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

d) Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció, de seguretat o d'assegurament vigent.

e) L'informe de l'Institut Balear de la Dona i dels departaments competents en aquesta matèria dels consells insulars.

f) Qualsevol altre dels mitjans de prova prevists en l'article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

10. Barem de mèrits

10.1. El barem de mèrits que s'ha d'aplicar per resoldre el concurs és el que figura en l'annex 2.

10.2. El concurs de mèrits és independent per a cada lloc de treball.

10.3. S'ha de computar, a l'efecte de valorar el treball desenvolupat i els mèrits corresponents, el temps que els candidats hagin estat en les situacions d'excedències, reduccions de jornada, permisos o altres beneficis relacionats amb la maternitat o paternitat i per raó de guarda legal o cura de familiars.

10.4. En cas d'empat quant a la puntuació total dels mèrits obtinguts, per dirimir aquesta situació, s'han de tenir en compte els criteris següents i per aquest ordre:

a) Més antiguitat en el lloc de treball actual.

b) Més antiguitat en l'Administració de les Illes Balears.

c) Més grans de 45 anys.

d) En cas de persistir l'empat, el lloc s'ha d'atorgar a la persona treballadora de més edat.

10.5. Això no obstant, de conformitat amb l'article 43 de la Llei 11/2016, si hi ha una infrarepresentació de dones en una categoria, en cas d'empat s'ha de seleccionar la dona, llevat que concorrin en l'altre candidat circumstàncies que no siguin discriminatòries per raó de sexe i que justifiquin que no s'apliqui la mesura, com ara la pertinença a altres col·lectius amb dificultats especials per accedir al treball, una vegada considerades objectivament totes les circumstàncies concurrents en els candidats d'ambdós sexes amb l'informe previ de l'Institut Balear de la Dona. En el cas que siguin dues o més dones, s'han d'atendre els criteris generals que indica l'apartat anterior.

11. Comissió Tècnica de Valoració

11.1. Hi haurà dues comissions tècniques de valoració:

 -Una per als llocs de la categoria professional d'auxiliar tècnic/a educatiu/iva.

 -Una per a la resta de llocs de treball de la convocatòria.

11.2. En la composició de les comissions tècniques de valoració, amb incidència especial en els càrrecs més representatius (presidència i secretaria), s'ha de procurar respectar el principi de presència equilibrada de dones i homes, sempre que això no impliqui vulnerar els principis de professionalitat i especialització dels seus membres. En aquest sentit, en els col·lectius en què, tradicionalment, hi hagi una infrarepresentació de la dona, s'ha de procurar, de manera especial, que se n'incrementi el nombre, llevat que per raons fundades i objectives, degudament motivades, no es pugui fer efectiva la mesura. A aquest efecte, s'ha de desagregar la informació sobre el sexe dels membres dels tribunals i de les comissions de valoració.

11.3. Les comissions estaran formades per cinc persones titulars i els suplents corresponents, d'acord amb els criteris següents:

-Un president o presidenta, que designa la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

-Dos vocals designats pel Comitè Intercentres.

-Dos vocals designats per sorteig.

11.4. D'entre les persones vocals designades per sorteig, la Comissió ha de designar en la primera sessió quina d'elles ha d'actuar com a secretari o secretària, la qual pot ser substituïda, en cas d'absència a alguna de les sessions de la Comissió, per qualsevol altra de les persones vocals que hi assisteixin.

11.5. Les persones que són membres de la Comissió Tècnica de Valoració, encara que hagin començat a exercir-ne les funcions, poden cessar en aquestes funcions i ser substituïdes per l'òrgan que les va nomenar.

11.6. Les persones que són membres de la Comissió Tècnica de Valoració s'han d'abstenir de formar-ne part si hi concorren els motius d'abstenció prevists en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Els interessats també poden promoure la seva recusació mitjançant un escrit en què n'indiquin la causa o les causes en les quals es fonamenta.

11.7. Perquè la Comissió Tècnica de Valoració es constitueixi vàlidament, als efectes de fer sessions, deliberacions, valoracions, puntuacions i de presa d'acords, es requereix sempre la presència del president o presidenta i del secretari o secretària, i que hi sigui present la majoria de persones que en són membres, titulars o suplents.

11.8. Les funcions bàsiques de la Comissió Tècnica de Valoració són les següents:

a) Valorar els mèrits que al·leguen i acrediten les persones candidates en la forma que estableix aquesta convocatòria. A aquest efecte, cada comissió ha de requerir als aspirants, abans que es publiqui la llista provisional d'adjudicació del lloc de treball, que acreditin els mèrits que hagin al·legat de manera defectuosa; també pot reclamar formalment a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la documentació addicional que consideri necessària per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han al·legat tal com estableix la convocatòria.

b) Elaborar una llista en la qual, per ordre de puntuació, han de constar totes les persones aspirants presentades i les puntuacions obtingudes per a cada lloc de treball i cada apartat dels mèrits.

c) Fer la proposta corresponent, per a cada lloc de treball inclòs en la convocatòria, de la persona candidata que hagi obtingut la puntuació més alta.

11.9. La Comissió Tècnica de Valoració no ha d'actuar en els supòsits de lliure designació, en aquests casos serà aplicable el que disposa l'article 24.2 del Conveni col·lectiu.

11.10. La Comissió Tècnica de Valoració pot sol·licitar a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que designi personal assessor perquè, en qualitat d'expert, amb veu sense vot, els presti suport tècnic.

11.11. Cada persona que és membre de la Comissió Tècnica de Valoració ha de puntuar els diversos mèrits que al·leguen les persones aspirants. El secretari o secretària de la Comissió ha de signar els fulls de barem de mèrits, si bé totes les persones que en són membres han de donar la conformitat a l'acta a la qual s'adjunten els fulls de barem.

11.12. El secretari o secretària ha d'estendre una acta de totes les sessions de la Comissió Tècnica de Valoració, que, en acabar la sessió o abans de començar-ne la següent, han de signar totes les persones que en són membres i que hi hagin assistit.

11.13. Si alguna persona que n'és membre no vol signar, se n'ha de deixar constància a l'acta, la qual es donarà per vàlida sense la seva signatura.

11.14. Quan a una comissió li resulti necessari aplicar criteris d'interpretació de les bases per valorar determinats mèrits, en aplicació de la denominada discrecionalitat tècnica, aquests criteris s'han d'indicar clarament en l'acta de la sessió en què s'han acordat.

11.15. Els acords han de ser adoptats per majoria de vots. El president o presidenta dirimeix els empats amb el seu vot. Les persones que són membres de la Comissió Tècnica de Valoració poden fer constar a l'acta el seu vot contrari a l'acord i els motius que el justifiquen, i fins i tot el sentit del seu vot favorable.

11.16. Qualsevol persona que en sigui membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti, en el mateix moment o en el termini que indiqui el president o la presidenta, un escrit que contengui fidelment la intervenció o la proposta.

11.17. Quan es consideri necessari per exercir les funcions pròpies dels membres de les comissions tècniques de valoració, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat pot decidir la comissió de serveis d'atribució temporal de funcions un cop consultades les conselleries afectades.

11.18. Les sessions de les comissions tècniques de valoració s'han de dur a terme preferentment durant la jornada laboral.

11.19. En tot cas, les persones que són membres de la Comissió Tècnica de Valoració tenen dret a percebre les indemnitzacions per raó del servei establertes en el Decret 13/2016, de 8 d'abril, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració autonòmica de les Illes Balears.

12. Resolució de la convocatòria

12.1. El termini per resoldre el concurs és de dos mesos comptadors des del dia en què finalitzi el termini per presentar sol·licituds.

12.2. Cinc dies hàbils abans, com a mínim, de complir-se el termini màxim per resoldre el concurs, la Comissió Tècnica de Valoració ha de publicar en el web de l'EBAP http://ebap.caib.es i a la Seu Electrònica la proposta provisional d'adjudicació dels llocs de treball objecte de la convocatòria.

12.3. Atesa la proposta provisional esmentada, les persones interessades hi poden formular observacions o reclamacions en el termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta proposta provisional a la pàgina web de l'EBAP.

12.4. Després d'haver examinat les observacions i les reclamacions presentades dins el termini i d'haver oït, si escau, les persones interessades, la Comissió Tècnica de Valoració ha d'elevar a definitiva la proposta d'adjudicació dels llocs de treball, la qual pot incloure, en tot cas, els canvis que siguin conseqüència de les observacions i reclamacions esmentades abans.

12.5. Així mateix, la proposta definitiva pot incloure, respecte de la provisional, l'esmena d'ofici dels errors materials, aritmètics o de fet detectats.

12.6. S'ha de donar la mateixa publicitat a la proposta definitiva d'adjudicació dels llocs de treball objecte de la convocatòria que a la proposta provisional, i també s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

12.7. Després d'haver vist la proposta definitiva, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat n'ha de dictar la resolució corresponent.

12.8. Al personal laboral fix en adscripció provisional que no obtengui cap lloc se l'ha d'adscriure amb caràcter provisional a algun lloc vacant dels oferts en aquest concurs, d'acord amb les necessitats del servei, i si no n'hi ha cap o no en té els requisits, se l'ha d'adscriure a un dels llocs dotats i vacants de resultes del concurs. En tot cas, està obligat a participar en la convocatòria següent.

12.9. El personal laboral fix que sol·liciti el reingrés mitjançant aquest concurs i no obtengui cap lloc ha de ser adscrit provisionalment a algun dels llocs vacants que hagi sol·licitat, i si no n'hi ha cap i ho sol·licita expressament, se l'ha d'adscriure a un dels llocs dotats i vacants de resultes del concurs.

12.10. Les destinacions adjudicades pel sistema de concurs de mèrits són irrenunciables, i els trasllats voluntaris no donen lloc a cap indemnització.

12.11. En cas que alguna persona perdi el lloc de treball obtingut en el concurs com a conseqüència de l'estimació d'un recurs, i no resti vacant el lloc de treball següent indicat en la seva sol·licitud, se li ha d'adjudicar definitivament un lloc d'entre els disponibles en la relació de llocs de treball, amb dotació pressupostària, de la mateixa categoria al que li correspondria si s'hagués produït l'efecte encadenat (la mateixa forma de provisió, la mateixa categoria i nivell, funcions semblants i les mateixes retribucions complementàries).

Si no hi ha cap lloc de treball disponible de la mateixa naturalesa amb dotació pressupostària, el personal laboral ha de quedar adscrit provisionalment a un lloc de treball el més semblant possible al que li hauria correspost si s'haguessin produït els efectes encadenats o bé, alternativament, si resulta més favorable retornar al lloc d'origen si es troba vacant.

13. Presa de possessió

13.1. El termini per prendre possessió de la nova destinació, que ha de quedar sense efecte mentre no es produeixi la vacant prevista, és de tres dies si es resideix a la mateixa localitat on radica la plaça, de set dies si es resideix a la mateixa illa, o d'un mes si es resideix fora de l'illa. Si la resolució comporta el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió és d'un mes comptador des de l'endemà que es publiqui aquesta Resolució.

13.2. Per necessitats del servei, el conseller o consellera competent en matèria de funció pública pot acordar una pròrroga de fins a un mes perquè aquest personal s'incorpori al lloc de treball i ha de comunicar-ho a la unitat a què s'hagi destinat la persona treballadora.

13.3. Així mateix, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat pot concedir una pròrroga d'incorporació de fins a un mes, si la persona destinada prové de fora de l'illa i així ho sol·licita per raons justificades. En tot cas, la denegació de la pròrroga ha de ser motivada.

13.4. El còmput dels terminis possessoris, en tot cas, s'ha d'iniciar quan finalitzin els permisos o les llicències que s'hagin pogut concedir a les persones interessades, tret que, per causes justificades, l'òrgan competent acordi suspendre'n el gaudi.

13.5. Els efectes econòmics començaran a comptar a partir del dia de la presa de possessió.

14. Període mínim de permanència en el lloc de treball adjudicat

El personal laboral que obtengui destinació en aquesta convocatòria està obligat a restar durant el període de dos anys en el lloc de treball. Durant aquest període no pot participar en convocatòries de proveïment de llocs de treball, tret que hagi estat nomenat posteriorment per ocupar un lloc de lliure designació o sol·liciti llocs de la mateixa conselleria i localitat. Tampoc és aplicable aquesta limitació quan se sol·liciti un canvi de lloc de treball per motius de salut i/o de violència de gènere d'acord amb el que estableix l'article 22 del Conveni col·lectiu, o en els supòsits de remoció o de suspensió en el lloc de treball.

 

ANNEX 2

Barem de mèrits

1. Antiguitat a les administracions públiques

Es valora el temps de serveis prestats i reconeguts en l'Administració pública, d'acord amb el que preveu la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública: 0,05 punts per mes complet, fins a un màxim de 15 punts. Només es valoren els mesos sencers.

2. Experiència professional prèvia

2.1. Per mes complet de serveis prestats en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la mateixa categoria professional del lloc al qual es concursa: 0,03 punts fins a un màxim de 9 punts. A aquest efecte, el treball realitzat a l'administració d'origen pel personal transferit a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'entén com a prestat en aquesta darrera.

2.2. Per mes complet de serveis prestats en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en qualsevol categoria professional: 0,02 punts, fins a un màxim de 3 punts.

No es computen dins aquest apartat els serveis que ja hagin estat valorats en l'apartat primer d'aquest punt.

2.3. Per mes complet de serveis prestats en altres administracions en la mateixa categoria professional del lloc al qual es concursa: 0,01 per mes, fins a un màxim d'1 punt.

2.4. Les fraccions inferiors al mes en llocs de diferents administracions públiques en la mateixa categoria professional del lloc al qual es concursa s'han d'acumular fins a completar 30 dies, per tal de poder computar el mes.

2.5. La puntuació màxima per a aquest apartat 2 és de 9 punts.

3. Coneixements orals i escrits de català

3.1. El nivell de coneixements de llengua catalana s'ha d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent d'entre els següents:

— Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

— Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

— Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014).

— Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

3.2. Es valoren els certificats corresponents als nivells de coneixements que s'indiquen a continuació:

a) Certificat de nivell B1 (abans certificat A): 1 punt.

b) Certificat de nivell B2 (abans certificat B): 1,5 punts.

c) Certificat de nivell C1 (abans certificat C): 2 punts.

d) Certificat de nivell C2 (abans certificat D): 2,5 punts.

e) Certificat de coneixements de llenguatge administratiu (abans certificat E): 1 punt.

3.3. Només es valora el certificat del nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior al que s'exigeix com a requisit d'ocupació del lloc de treball a què es concursa.

3.4. En cas que es presentin dubtes sobre la validesa d'algun certificat o sobre la puntuació que s'hi ha d'atorgar, es pot sol·licitar un informe a l'òrgan competent de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

4. Formació

4.1. Criteris generals de valoració de la formació

4.1.1. La valoració de tota la formació es regeix pels criteris generals que s'indiquen a continuació.

4.1.2. Els cursos es valoren sempre que estiguin relacionats directament amb alguna de les funcions pròpies de la categoria professional a la qual s'opta.

4.1.3. A aquest efecte, les comissions tècniques de valoració han d'aplicar per a cada lloc de treball els criteris de valoració que s'indiquen a continuació. Les àrees de formació o categories de cursos que s'enumeren són les que estableix l'Escola Balear d'Administració Pública i són indicatives per a les accions formatives d'altres escoles o les impartides en el marc dels acords de formació contínua i continuada, i també per a les que constitueixen l'apartat 5.3 (altres accions formatives), quan el certificat aportat no especifica l'àrea a què correspon l'activitat o l'activitat no coincideix exactament amb una de les àrees relacionades. En aquest cas, les comissions han de considerar el contingut de l'acció formativa i el seu enquadrament dins una de les àrees o categories definides.

Cursos

Llocs per als quals s'han de valorar

Cursos de l'àrea de gestió de l'organització i la innovació

Tots els llocs de treball

Cursos de l'àrea de tecnologies de la informació i la comunicació

Tots els llocs de treball

Curs bàsic de prevenció de riscs laborals (àrea de gestió de l'organització i la innovació)

Tots els llocs de treball

Els cursos no inclosos en la relació es valoren sempre que estiguin relacionats directament amb les funcions de la categoria professional a la qual s'opta.

4.1.4. Els certificats acreditatius han d'indicar les hores de durada o els crèdits dels cursos. Cada crèdit es valora a raó de deu hores de durada, excepte quan el certificat indica una altra cosa. Els certificats dels cursos d'aplicacions d'informàtica com a usuari han d'acreditar el nivell o el nombre d'hores de durada del curs, d'acord amb el que indica l'apartat 4.1.5.d).

4.1.5. La valoració serà la següent:

a) 0,45 punts per crèdit, equivalent a deu hores de durada, o proporcionalment per a les fraccions d'un crèdit, quan el certificat acrediti l'aprofitament.

b) 0,2 punts per crèdit, equivalent a deu hores de durada, o proporcionalment per a les fraccions d'un crèdit, quan el certificat acrediti l'assistència.

c) 0,7 punts quan el certificat n'acrediti la impartició. La participació en un curs pot ser total o parcial. En aquest darrer cas només es valora la part corresponent a les hores impartides.

d) Els cursos de l'àrea de tecnologies de la informació i la comunicació corresponents a cada una de les aplicacions d'ofimàtica (OpenOffice, Microsoft Office, correu electrònic i Internet) s'han de valorar d'acord amb la puntuació següent:

 

Cursos

Puntuació

Curs de nivell elemental

0,0975 punts

Curs de nivell mitjà

0,195 punts

Curs de nivell superior

0,39 punts

Els cursos d'informàtica que no indiquin el nivell a què corresponen s'han de valorar segons el nombre d'hores que acreditin. Cursos de durada entre 10 i 19 hores: 0,0975 punts; cursos de durada entre 20 i 29 hores: 0,195 punts, i cursos de 30 hores o més: 0,39 punts.

 

e) Només es valora el certificat de nivell superior o, si no especifica el nivell, el certificat que acredita un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

f) Els cursos de formació regulats en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, s'han de valorar per a tots els llocs de treball amb una puntuació màxima de 30 hores en total (nivells bàsic, intermedi o superior de prevenció de riscs laborals).

4.1.6. La impartició de cursos amb uns mateixos continguts i objectius només es pot valorar una vegada. En cas d'haver rebut o impartit més d'un curs sobre la mateixa matèria, s'ha de valorar el que atorgui més puntuació a la persona participant. En tot cas, la persona interessada pot acreditar que el contingut de dos o més cursos que es denominen igual no és el mateix, com a conseqüència de canvis normatius o d'altres variacions que hagin motivat la modificació dels continguts.

Només es pot valorar un curs quan la majoria del contingut estigui directament relacionat amb les funcions del lloc, sense que es pugui valorar de forma separada una part de l'acció formativa, excepte allò que disposa el punt 4.1.5.d) respecte dels cursos d'aplicacions d'ofimàtica.

4.1.7. No es valoren en l'apartat de formació els certificats que no indiquen les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, o el nivell en el cas dels cursos d'ofimàtica com a usuari, els cursos de doctorat o els derivats de processos selectius.

4.2. Cursos de formació i de perfeccionament impartits en escoles d'administració pública o homologats per aquestes escoles

4.2.1. S'inclouen en aquest apartat:

a) Els cursos certificats per les escoles d'administració pública o homologats per aquestes escoles.

b) Els cursos realitzats en el marc dels acords de formació contínua de les administracions públiques (AFCAP) i dels acords per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP), per qualsevol administració públicai per les organitzacions sindicals, quan siguin promotores d'aquests acords.

4.2.2. La puntuació màxima de l'apartat 4.2 és de 4 punts.

4.3. Altres accions formatives

4.3.1. En aquest apartat es valoren els cursos o similars impartits o promoguts pels següents centres o organismes de caràcter oficial, no inclosos en l'apartat anterior 4.2:

— L'Administració General de l'Estat.

— Les administracions de les comunitats autònomes.

— Les entitats que integren l'Administració local.

— Els organismes del sector públic instrumental administratiu (organismes autònoms i consorcis).

— Els organismes del sector públic instrumental empresarial (entitats públiques empresarials i les societats mercantils públiques).

— El sector públic fundacional (fundacions).

— Les universitats.

— Les federacions o associacions d'entitats locals (com la FELIB).

— Les corporacions de dret públic (com col·legis professionals).

4.3.2. Quan el caràcter d'oficialitat de l'acció formativa no es dedueix del certificat o del títol que l'acredita, la Comissió Tècnica de Valoració ha de requerir la persona interessada perquè aporti la documentació acreditativa necessària per aclarir la naturalesa de l'entitat promotora.

4.3.3. La puntuació màxima de l'apartat 4.3 (altres accions formatives) és de 3 punts.

 

ANNEX 3

Comissió Tècnica de Valoració de la categoria professional d'auxiliar tècnic/a educatiu/iva

President: Sebastià Gallardo de Arriba

Vocal 1a: María José Avalos Cabello

Vocal 2n: David Palau Marí

Vocal 3a: Catalina María Trías Belmar

Vocal 4t: Antonio Sastre Perelló

President suplent: Daniel Sánchez Llull

Vocal 1a suplent: María Inmaculada Cifre García

Vocal 2a suplent: Francisco Javier Caimari Canals

Vocal 3a suplent: Nuria Garzón Sánchez

Vocal 4a suplent: María Teresa Mateu Torrens

Comissió Tècnica de Valoració per a la resta de categories professionals

President: Diego Llabrés Florit

Vocal 1r: María Asunción Moscardó Covo

Vocal 2n: Fernando Morey de Soto

Vocal 3r: Miguel Martínez García

Vocal 4t: Aurora López Garrido

Presidenta suplent: Rocío Fraile Arroyo

Vocal 1r suplent: Joan Andreu Juan Torrens

Vocal 2a suplent: Esther Leiva Pérez

Vocal 3a suplent: Margarita Ferrer Mercant

Vocal 4t suplent: Francisco Javier Singala Ballesteros

Documents adjunts