Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 232520
Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs, d’una borsa extraordinària de treball de personal laboral d’educador/a

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Acord de la Junta de Govern de dia 20 d'abril de 2022 s'han aprovat la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs, d'una borsa extraordinària de treball de personal laboral d'educador/a, per a cobrir les necessitats que es produeixin a la corporació mitjançant contractacions laborals temporals, la part dispositiva del qual és la següent:

PRIMER.- Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs, d'una borsa extraordinària de personal laboral educador/a per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal.

SEGON.- Aprovar les Bases que han de regir la present convocatòria i que figuren en el document Annex al present Acord.

TERCER.- Publicar un Edicte amb el contingut del present acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Llucmajor, a la seva pàgina Web i al BOIB.”

Contra aquesta Resolució les persones interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També podran interposar alternativament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Palma, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que estableixen els articles 30, 112.3 i 114.1.c) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En cas d'optar per interposar el recurs de reposició no es podrà interposar un recurs contenciós administratiu fins que s'hagi notificat la resolució expressa del recurs de reposició o hagi transcorregut un mes des de la seva interposició sense haver rebut la notificació, data en què es podrà entendre desestimat per silenci administratiu.

Tot això sense perjudici que hi puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin oportú.

BASES PER A CONSTITUIR UNA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE TREBALL PER PROVEIR, AMB CARÀCTER TEMPORAL, LES SUBSTITUCIONS O NECESSITATS URGENTS I INAJORNABLES DE LA CATEGORIA D'EDUCADOR/A A LES ESCOLES D'EDUCACIÓ INFANTIL MUNICIPALS DE LLUCMAJOR.

Vistes les necessitats organitzatives de les Escoles d'educació infantil Municipals de Llucmajor, es fa necessari procedir a la convocatòria d'una borsa de treball extraordinària de treball de la categoria EDUCADOR/A pel sistema de concurs, per proveir, amb caràcter temporal, les substitucions del personal que conforma la plantilla de les Escoles d'Educació Infantil Municipals o bé cobrir de manera eventual necessitats urgents i inajornables, de les Escoles d'Educació Infantil Municipals de Llucmajor.

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA:

Denominació de la plaça: Educador/a

Nivell de titulació acadèmica: en aplicació del Decret 33/2020, de 31 de juliol, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (art. 11), les persones aspirants hauran d'estar en possessió d'alguna de les titulacions o acreditacions següents:

- Títol de mestre/a amb l'especialitat d'educació infantil o títol de grau equivalent.

- Títol de tècnic superior en educació infantil o titulacions equivalents acadèmicament i professionalment.

- Certificat de professionalitat d'educació infantil.

- Certificació de les unitats de competència que componen la qualificació d'educació infantil.

- Professionals en possessió de qualsevol altre títol o acreditació declarats equivalents a algun dels anteriors o que hagin estat habilitats per a l'atenció a infants de 0-3 anys.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció de personal per integrar una borsa de treball pròpia d'educador/a per a la cobertura de les substitucions del personal que conforma la plantilla de les Escoles d'Educació Infantil Municipals i que té reserva de plaça, o bé cobrir de manera eventual necessitats urgents i inajornables. El procés de selecció es durà a terme mitjançant concurs. A aquest efecte, el Tribunal qualificador durà a terme l'avaluació dels mèrits degudament acreditats per les persones aspirants en el termini de presentació d'instàncies.

La convocatòria i les Bases es publicaran al BOIB i en la pàgina web d'aquest Ajuntament. Els successius anuncis es publicaran únicament en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en la seva pàgina web.

2. CARACTERÍSTIQUES

2.1. Funcions:

a) Atendre les necessitats dels infants que se li encomanin, tant físiques i sanitàries (alimentació, neteja...) com socials i educatives (comunicació, aprenentatge, adquisició d'hàbits...).

b) Fer les reunions i entrevistes que siguin necessàries per informar els pares i les mares de l'evolució i de les necessitats dels seus fills.

c) Assistir a les reunions per consolidar la feina en equip, necessària per a un centre d'educació infantil; participar en totes les tasques educatives que requereixi el centre i col·laborar activament amb la direcció de l'escola, juntament amb la resta de l'equip i la junta directiva de l'escola.

d) Realitzar les programacions i memòries de les activitats realitzades durant el curs.

e) Totes les altres funcions que la normativa estableixi.

2.2. Retribucions:

Les retribucions seran les previstes al Conveni colectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Llucmajor per a la categoria professional d'educador/a del Grup III.

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS.

Per prendre part a la convocatòria serà necessari reunir les condicions següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa la lletra g).

b) Estar en possessió de la titulació requerida al Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (art. 11), els i les professionals hauran d'estar en possessió d'alguna de les titulacions o acreditacions següents:

- Títol de mestre o mestra amb l'especialitat d'educació infantil o títol de grau equivalent.


- Títol de tècnic superior en educació infantil o titulacions equivalents acadèmicament i professionalment.

- Certificat de professionalitat d'educació infantil.

- Certificació de les unitats de competència que componen la qualificació d'educació infantil.

- Professionals en possessió de qualsevol altre títol o acreditació declarats equivalents a algun dels anteriors o que hagin estat habilitats per a l'atenció a nens de 0-3 anys. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger haurà de presentar-se fotocòpia de la credencial que acrediti la seva homologació a Espanya, de conformitat a la Directiva 89/48, de 21 de desembre de 1988, al RD 1665/1992 i altra normativa de transposició i desenvolupament.

c) Acreditar el certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament en el primer cicle d'educació infantil (CCI) en el cas dels tècnics/tècniques superiors en educació infantil o amb titulacions equivalents acadèmicament o professionalment (llengua i cultura popular i coneixements mitjans de català, nivell B2, de conformitat amb la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB, mitjançant l'aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit o homologat per la Comissió Avaluadora de Coneixements de Català, o per l'anterior Junta Avaluadora de Català, o per l'Escola Balear d'Administració Pública); o el certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament en el segon cicle de l'educació infantil i a l'educació primària (CCIP) o un d'equivalent, en el cas de diplomatura en estudis de mestre/a, especialitat d'educació infantil, i els graduats i graduades en educació infantil; o en procés d'obtenir-lo, per a la qual cosa haurà d'adjuntar aquesta acreditació el darrer dia de la presentació de sol·licituds.

Si no es posseeix cap certificat expedit per la Junta Avaluadora de Català, Escola Balear d'Administració Pública o un altre organisme reconegut a l'efecte en la legislació vigent, podrà demostrar el coneixement del català davant el Tribunal. En aquest cas haurà de sol·licitar la realització de la prova de català en presentar la sol·licitud per participar en el procés de selecció.

d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions.

e) Tenir complerts setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualssevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat, no s'ha de trobar inhabilitat o en situació equivalent, ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

g) Pel que fa a nacionals d'altres estats:

g.1. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols a la present convocatòria.

Les previsions de l'apartat anterior són aplicables, sigui quina sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint anys o majors d'aquesta edat dependents.

g.2. L'accés al procés de selecció s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals acordats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'apliqui la lliure circulació de treballadors, en els termes establerts en el punt anterior.

h) Abonar la taxa de 20 euros corresponent als drets de participació en el procés selectiu, dins el termini per presentar les sol·licituds, sense que es puguin abonar en un altre moment. Quan la sol·licitud de participació́ en el procés selectiu no es presenti a les oficines d'assistència en matèria de registres de l'Ajuntament de Llucmajor, l'aspirant haurà̀ d'expedir una autoliquidació́ a través de la pàgina web de l'Ajuntament (https://seu.llucmajor.org); Tributs i pagaments; autoliquidacions; crear nova liquidació́; expedició́ de documents; Assistència proves selecció́ personal. El document d'ingrés, en el concepte del qual ha de figurar clarament el nom de la persona aspirant, així com la plaça a la qual es presenta, s'ha d'aportar amb la instància i la resta de documentació.

Estaran exemptes del pagament dels drets d'assistència a proves de selecció de personal:

- Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, havent d'acompanyar a la sol·licitud certificat acreditatiu de tal condició.

- Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria, essent requisit per gaudir de l'exempció que, en el termini de què es tracte, no hagueren rebutjat oferta d' ocupació adequada.

- Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c de la Llei 40/2003, de 18 de novembre de Protecció de la Família Nombrosa.

i) Sobre la base del Reglament (CE) núm 852/2004, es requerirà que el personal hagi rebut formació genèrica en qüestions d'higiene alimentària, d'acord amb la seva activitat laboral. Aquesta formació serà requerida en el moment en què es faci la crida a la persona de la borsa.

j) Certificat de delictes de naturalesa sexual, expedit pel Ministeri de Justícia. Aquest certificat serà requerit en el moment en què es faci la crida a la persona de la borsa.

Els requisits establerts en els apartats anteriors s'hauran de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds, excepte els dels apartats i) i j), i gaudir dels mateixos durant el període selectiu.

Amb anterioritat a la contractació, la persona interessada haurà de fer constar que no està sotmesa a cap dels motius d'incompatibilitat establerts en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que regula les incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques o s'haurà de comprometre, si s'escau, a exercir l'oportuna opció en el període de temps que preveu l'article 10 de la disposició legal anterior, i no percebre pensió de jubilació, de retir o d'orfandat.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

4.1. Les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria es presentaran segons el model que figura a l'annex I d'aquestes bases, i aniran dirigides al Sr. Batle de l'Ajuntament de Llucmajor. Es presentaran en el Registre General d'aquest Ajuntament, o en qualsevol de les formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4.2. El termini per presentar les sol·licituds és de deu (10) dies hàbils comptadors a partir del dia següent a la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.

4.3. Per ser admeses, i si escau, prendre part a la convocatòria, bastarà que les persones aspirants manifestin a les sol·licituds que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la convocatòria, i adjuntin a la sol·licitud:

a) Una còpia original del document nacional d'identitat. Els aspirants estrangers hauran de presentar un document que acrediti que és nacional de la Unió Europea o d'algun Estat, al qual, en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors. Tots els documents hauran d'estar traduïts al castellà o al català.

b) El justificant d'haver pagat la taxa per participar en el procés selectiu.

c) Còpia original de la documentació i titulació requerida

d) Còpia original dels mèrits al·legats. Els mèrits que es valoraran a la fase de concurs, i que vindran referits a la data de termini de presentació d'instàncies, s'hauran d'acreditar mitjançant la presentació d'originals o fotocòpies acarades en el model normalitzat establert a l'efecte per l'Ajuntament de Llucmajor i en el mateix ordre que figura en el barem,

4.4 Tota la documentació que no es presenti en cap de les llengües oficials a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

4.5 Les persones que han presentat una sol·licitud per participar a una convocatòria donen el consentiment perquè l'Administració tracti les seves dades personals a tots els efectes que se'n derivin.

5. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS.

Exhaurit el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan competent dictarà resolució en el termini màxim de 10 dies hàbils aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses, que es publicarà en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en la seva pàgina web, amb indicació de les causes d'exclusió, així com el termini d'esmena de defectes i presentació de reclamacions que es concedeix a les persones aspirants excloses, que serà de 10 dies hàbils.

Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

No serà esmenable l'abonament de les taxes després de la data de tancament del termini de presentació d'instàncies.

Transcorregut aquest termini s'aprovarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, que es publicarà en la web municipal on es farà constar les resolucions de les reclamacions presentades. De no presentar-se cap reclamació es considerarà definitiva la relació inicialment publicada. En qualsevol altre cas, resoltes les reclamacions i esmenes, es donarà publicitat a través de la pàgina web de la Corporació.

Si en qualsevol moment del procés selectiu el tribunal tingués coneixement que alguna de les persones aspirants no compleix un o més dels requisits exigits o que de la certificació acreditativa resultés que la seva sol·licitud pateix errors o falsedats, que impossibilitessin el seu accés a la borsa convocada en els termes establerts a la convocatòria, haurà de proposar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la seva exclusió de la convocatòria a l'autoritat convocant, i comunicar als efectes procedents, les inexactituds o les falsedats formulades per la persona aspirant a la sol·licitud d'admissió a la convocatòria.

6. TRIBUNAL QUALIFICADOR

En la mateixa resolució que declari aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses s'efectuarà el nomenament dels membres del tribunal qualificador.

El tribunal qualificador estarà constituït de la següent forma:

President: una persona funcionària de carrera o personal laboral fixo en servei actiu, d'igual o superior categoria de l'Ajuntament de Llucmajor.

Secretari: una persona funcionària de carrera o personal laboral fixo en servei actiu, d'igual o superior categoria de l'Ajuntament de Llucmajor.

Vocals: tres persones funcionàries de carrera en servei actiu, o personal laboral fix, d'igual o superior categoria de les administracions insular o local en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

La designació del tribunal inclourà la dels corresponents suplents.

El tribunal qualificador que actuï en aquestes proves selectives tindrà la categoria de segona, de les previstes en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

La designació nominativa dels membres del tribunal es farà pública a la pàgina web de la corporació.

El tribunal estarà facultat per resoldre qualsevol dubte o incident que pogués sorgir durant el procés selectiu, i per adoptar els acords i dictar les instruccions que siguin necessàries per al correcte desenvolupament del procés selectiu.

El tribunal ha de respectar rigorosament el tenor literal de les bases. Només en allò no previst expressament a les bases, el tribunal podrà aplicar la seva discrecionalitat tècnica i autonomia funcional.

El tribunal qualificador podrà disposar la incorporació als seus treballs d'assessors o especialistes d'algunes proves, els quals tindran veu però no vot i es limitaran a l'exercici de les seves especialitats tècniques i a col·laborar amb el tribunal.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar vàlidament sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, indistintament. En tot cas s'haurà de comptar amb l'assistència de president i secretari i les decisions s'adoptaran per majoria dels presents. En cas d'empat serà diriment el vot del president. Quan, en absència del president titular del tribunal, tampoc sigui possible la presència del designat com a suplent, n'assumirà la presidència el vocal que resulti en atenció als criteris de major jerarquia, antiguitat o edat, aplicats per aquest ordre.

Els membres del tribunal estaran exposats a les causes d'abstenció i recusació previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. Tots els membres del tribunal tindran veu i vot, inclòs el secretari.

El comitè d'empresa podrà designar un representant a la comissió que participarà amb veu però sense vot.

7. PROCÉS DE SELECCIÓ.

El procés de selecció serà per concurs de mèrits. La puntuació màxima es de 21 punts.

No obstant, amb caràcter previ a la baremació dels mèrits es durà a terme un únic exercici de caràcter obligatori i eliminatori per a aquells aspirants que no hagin acreditat el requisit de coneixement de la llengua catalana nivell B2.

Consistirà en una prova estructurada en 4 àrees:

Àrea 1: Comprensió oral i comprensió lectora

Àrea 2: Domini pràctic del sistema lingüístic

Àrea 3: Expressió i interacció escrites

Àrea 4: Expressió i interacció orals

El temps màxim per a la seva realització serà el següent:

Àrea 1: 30 minuts

Àrea 2: 30 minuts

Àrea 3: 40 minuts

Àrea 4: 20 minuts

Total: 120 minuts.

Aquesta prova es realitzarà en dues parts:

• Primera part: Àrees 1, 2 i 3

• Segona part: Àrea 4

Aquesta prova es qualificarà com a APTE o NO APTE. Per aconseguir la qualificació d'APTE s'ha d'obtenir un mínim del 60 % de la puntuació total de cada àrea.

Els aspirants que no obtinguin la qualificació d'APTE en la primera part (àrees 1, 2 i 3), no podran realitzar la segona part de la prova (àrea 4).

La qualificació NO APTE implicarà que l'aspirant queda eliminat per no cumplir els requisits establerts a la convocatòria.

Per la correcció d'aquest exercici es comptarà amb l'assistència d'un assessor lingüístic.

La qualificació de l'exercici es farà pública el mateix dia que s'acordi i s'exposarà a la pàgina web d'aquest Ajuntament. Per efectuar la reclamació oportuna, o sol·licitar la revisió de l'exercici, les persones interessades disposaran d'un termini de 3 dies hàbils comptadors a partir de la publicació de la llista provisional. Als efectes esmentats, es facilitarà la vista dels exercicis propis a les persones interessades.

Acabat l'exercici, i una vegada resoltes les reclamacions, es publicarà la llista de les persones aspirants que han superat la prova de anivellació i que passen a la fase de concurs, juntament amb aquells aspirants que haguin acreditat documentalment el coneixement de la llengua catalana nivell B2 amb caràcter previ.

7.1. Fase de concurs

Els mèrits que es valoraran al concurs, i que vindran referits a la data de termini de presentació d'instàncies, s'hauran de presentar mitjançant la presentació de còpies originals en el mateix ordre del barem que figura a la convocatòria, juntament amb la presentació de la instància.

Únicament es valoraran aquells mèrits que estiguin adequadament i clarament acreditats d'acord amb el barem de la convocatòria. No es tindrà en compte la remissió a altres expedients de convocatòries anteriors. Les persones aspirants que siguin personal d'aquest Ajuntament podran fer remissió al seus expedients personals.

Els documents acreditatius dels mèrits presentats podran ser retirats per les persones aspirants en el termini de tres mesos comptadors des de l'endemà d'adquirir fermesa la resolució definitiva del procediment. En cas contrari seran destruïts.

Els mèrits a valorar seran els que es relacionen a continuació:

a) Experiència professional

- Serveis prestats en una empresa privada a la mateixa categoria o similar a la de la plaça convocada, exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la plaça convocada: 0,05 punts per mes, fins a un màxim de 4 punts.

La persona interessada haurà d'aportar un certificat de l'empresa amb indicació de la data d'alta, baixa, categoria professional, tipus de contracte i funcions desenvolupades i certificat de la vida laboral.

Els treballs duts a terme com a autònoms s'han d'acreditar mitjançant certificat d'alta i baixa de l'Impost d'Activitats Econòmiques, amb indicació de la classificació de l'activitat, i, si n'és el cas, de la llicència fiscal per a períodes anteriors a 01-01-92. Excepcionalment, en el cas d'extinció de l'empresa on es prestaren el serveis, s'hauran d'aportar documents originals o fotocòpies acarades que justifiquin les dades indicades anteriorment.

- Serveis prestats en el sector públic (que no siguin administracions públiques) a la mateixa categoria o similar a la de la plaça convocada, exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la plaça convocada: 0,07 punts per mes, fins a un màxim de 5 punts.

- Serveis prestats en qualsevol administració pública, sempre que es trobin dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 70/1978, de reconeixement de serveis previs en l'administració pública, a la mateixa categoria o similar a la de la plaça convocada, exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la plaça convocada: 0,10 punts per mes, fins a un màxim de 6 punts.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 7 punts.

b) Cursos de formació

Es valorarà la formació específica relacionada amb les funcions pròpies de la plaça convocada. La valoració d'aquest criteri es du a terme d'acord amb el següent barem:

Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), l'Administració de l'Estat, l'autonòmica o la local, les organitzacions sindicals signants dels acords de formació continua de les Administracions públiques, les universitats i les escoles tècniques, o els homologats per qualsevol d'aquestes institucions. En aquest apartat s'inclouen els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i per altres entitats o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.

Els cursos poden tenir qualsevol durada. Els crèdits d'aprofitament suposen els d'assistència; és a dir, no són acumulatius l'assistència i l'aprofitament.

No es valoren les assignatures encaminades a obtenir les titulacions acadèmiques. Tampoc es valoraran els cursos de doctorat ni la impartició d'assignatures a la Universitat.

Els cursos o accions formatives de contingut idèntic només poden ser valorats una vegada. En aquest cas se valorarà el curs o acció formativa amb més hores de durada.

Els cursos o accions formatives han de ser valorats sempre que estiguin relacionats amb les funcions pròpies de la plaça convocada i en tots els casos els següents:

- Cursos d'informàtica.

- Cursos en matèria de normativa o aplicació pràctica del contingut propi de les competències municipals.

- Cursos de prevenció de riscs laborals, així com les seves diverses especialitzacions.

- Cursos en matèria d'igualtat.

- Cursos en matèria de qualitat.

- Cursos de protecció de dades de caràcter personal.

L'hora d'impartició es valora amb: 0,007 punts

L'hora d'aprofitament es valora amb: 0,005 punts

L'hora d'assistència es valora amb: 0,002 punts

El cursos en el quals no hi figurin ni hores ni crèdits se puntuaran d'una hora.

Les jornades que no indiquin el número d'hores se puntuaran com a set hores diàries.

Un crèdit equival a 10 hores de formació.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 5 punts.

c) Titulacions acadèmiques oficials.

1. Estudis que es valoren.

1.1 Es valoren en aquest apartat les titulacions acadèmiques el caràcter oficial o l'equivalència de les quals tengui reconegut i establert el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, així com els títols propis de grau i els títols propis de postgrau establerts per les universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments propis, quan estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies de la plaça convocada.

1.2 La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valora el de nivell inferior o el 1er cicle que sigui imprescindible per obtenir-lo, excepte en el supòsit del títol de doctor, màster oficial o títol propi de postgrau en que si es pot valorar la llicenciatura o equivalent.

1.3 Es valoraran les titulacions del mateix nivell acadèmic o superior a les exigides com a requisits, sense que en cap cas es pugui valorar l'acreditada com a requisit.

2. Puntuació.

2.1 Estudis de Postgrau.

2.1.1 Per cada títol de doctor/a: 3 punts.

2.1.2 Màster: els títols de màsters universitaris oficials i els títols propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert universitari, i curs d'actualització universitària) es valoren a raó de 0,025 punts per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel RD 1497/1987, de 27 de novembre) o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,075 punts per cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25 hores lectives, amb un màxim de 2 punts.

En el supòsit que el màster oficial o títol propi de postgrau no indiqui els crèdits o no esmenti si es tracten de crèdits LRU o ECTS, s'entén que els crèdits són LRU i s'han de computar, d'acord amb el paràgraf anterior, a raó de 0,025 punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives.

2.2 Estudis universitaris.

2.2.1 Per cada titulació acadèmica oficial de grau, segon cicle universitari, llicenciatura o equivalent: 4 punts.

2.2.2 Per cada títol propi de grau: 3,5 punts.

2.2.3 Per cada titulació acadèmica oficial de diplomatura universitària, primer cicle universitari o equivalent: 3 punts.

2.3 Estudis no universitaris.

2.3.1 Per cada titulació acadèmica de tècnic superior de formació professional, o equivalent: 2,5 punts.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 6 punts

d) Coneixement de llengua catalana.

Es valoraran els certificats expedits o homologats per L'EBAP o la Direcció General de Política Lingüística sempre que siguin de nivell superior al requerit a la convocatòria. El certificat LA es pot acumular al C1 o al C2. La puntuació en cada cas serà:

- Coneixements mitjans (certificat C1): 1,0 punts.

- Coneixements superiors (certificat C2): 1,50 punts.

- Coneixements de llenguatge administratiu (certificat LA): 0,50 punts.

La puntuació màxima d'aquest apartat és d'2 punts.

e) Titulacions de llengües estrangeres.

1. Es valoraran els certificats acreditatius dels coneixements de llengua estrangera, expedits o homologats per escoles oficials d'idiomes o escoles d'Administració pública amb els criteris de puntuació que s'indiquen a continuació.

2. Puntuacions. Puntuació de cada nivell:

NIVELLS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA

 

 

Puntuacions

 

 

EOI

Universitats, escoles d'Administració pública i organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua, amb els continguts del marc europeu comú de referència.

A1

Bàsic 1 (1r curs de cicle elemental)

0,05

0,01

A2

Bàsic 2 (2n curs de cicle elemental)

0,2

0,05

C1

 

0,8

0,6

C2

 

1

0,8

B1

Intermedi 1

0,3

0,1

B1+

Intermedi 2 (3r curs de cicle elemental)

0,5

0,15

B2

Avançat (abans 1r curs de cicle superior)

0,6

0,25

B2+

Avançat B2+ (abans 2n curs de cicle superior)

0,7

0,4

ALTRES NIVELLS DE L'EBAP

 

Puntuacions

1r curs de nivell inicial

0,01

2n curs de nivell inicial

0,05

1r curs de nivell elemental

0,1

2n curs de nivell elemental

0,15

1r curs nivell mitjà

0,25

2n curs nivell mitjà

0,4

1r curs nivell superior

0,6

2n curs nivell superior

0,8

3. Per a una mateixa llengua només es valorarà el nivell superior dels acreditats.

4. En el cas que es presentin dubtes sobre la validesa d'algun certificat, sobre l'equivalència de nivells o sobre la puntuació que se li ha d'atorgar, es podrà sol·licitar un informe a l'EBAP.

La puntuació màxima d'aquest apartat és d'un punt.

La puntuació total del concurs de mèrits és de 21 punts.

En cas d'empat, s'ha de resoldre tenint en compte, successivament, els criteris següents:

1. Major puntuació a l'apartat d'experiència professional.

2. Cursos i accions formatives.

3. Major puntuació a l'apartat d'estudis acadèmics oficials.

4. Coneixements de català.

Si persisteix finalment l'empat, es farà un sorteig.

Les puntuacions atorgades s'expressaran sempre en dos decimals.

8. Relació d'aprovats i presentació de documents

Acabada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal farà publica la relació final dels aspirants per ordre de puntuació en la pàgina web de la corporació, i concedirà un termini de tres dies hàbils per a la formulació de les reclamacions i les esmenes que estimi pertinents.

El tribunal qualificador tindrà un termini de 10 dies per resoldre les reclamacions i esmenes, comptadors des de la finalització del període de reclamacions.

Una vegada resoltes les reclamacions i corregits els errors detectats, el tribunal farà pública la relació d'aspirants per tal de constituir la borsa de treball. Els aspirants que conformin la borsa de treball es trobaran a l'espera de ser cridats per l'Ajuntament per ordre de puntuació quan es produeixi la necessitat de contractació temporal de personal laboral.

La resolució de constitució de la borsa es publicarà en la pàgina web de l'Ajuntament i indicarà les persones que la integren, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda.

9. APROVACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL I VIGÈNCIA.

La borsa tindrà una vigència fins que se'n convoqui una de nova i com a màxim de tres anys comptadors a partir del dia de la seva publicació. Sempre serà preferent la darrera borsa activa sobre l'anterior. Una vegada exhaurida la borsa activa perquè totes les persones que en formen part estan en situació de no disponible o perquè han estat excloses, s'ha de reactivar la borsa anterior fins al límit de la seva vigència.

10. GESTIÓ DE LES BORSES.

10.1. Situació de les persones aspirants:

Les persones que formen part d'una borsa estan en situació de disponible o no disponible.

10.1.1 Mentre la persona aspirant estigui en situació de no disponible en la borsa, no se li ha d'oferir cap oferta de contractació.

10.1.2 Estan en situació de disponible la resta de persones aspirants de la borsa i per tant se'ls ha de comunicar l'oferta de contractació d'acord amb la seva posició a la borsa.

10.2. En cas d'haver-hi una necessitat de contractació s'ha d'oferir a la primera persona de la borsa que estigui en situació de disponible, d'acord amb l'ordre de prelació, sempre que compleixi els requisits de la contractació. Si no compleix els requisits se cridarà la següent persona disponible.

10.3. S'ha de comunicar el centre i el termini en el qual cal que es presenti a la persona que correspongui. S'intentarà un màxim de tres vegades el mateix dia, deixant constància de les cridades fetes o correus electrònics. Si la persona interessada no manifesta la seva conformitat amb el nomenament en el termini d'un dia hàbil, o en el segon dia hàbil següent si la crida es fa en divendres, i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat pel departament de Recursos Humans, s'entén que hi renuncia. Aquest termini ha de ser com a mínim de 3 dies hàbils i com a màxim de 15 dies hàbils, el qual es pot prorrogar excepcionalment per atendre al dret de preavís de l'article 49.1 de l'Estatut dels treballadors.

10.4. A les persones que renunciïn a l'oferta de forma expressa o tàcita -d'acord amb el punt anterior d'aquest article- se les ha passar al darrer lloc de la borsa de treball corresponent, llevat que al·leguin, dins el termini establert a l'apartat anterior, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, que s'han de justificar documentalment dins els tres dies hàbils següents:

a) Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per a cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.

b) Prestar serveis en un lloc de la relació de llocs de treball a l'administració pública com a personal funcionari interí o com a personal laboral temporal o indefinit no fix.

c) Prestar serveis a l'administració pública com a personal funcionari de carrera i no poder acollir-se, en aplicació de la normativa, a la situació d'excedència voluntària per incompatibilitat per prestació de serveis en el sector públic.

d) Patir malaltia o incapacitat temporal.

e) Estar, en el moment de crida, exercint funcions sindicals.

En aquest cas conservaran el seu ordre de la borsa i passaran a la situació de no disponibles.

10.5. Les persones interessades estan obligades a comunicar per escrit al departament de Recursos Humans l'acabament de les situacions previstes en el punt 10.4 anterior en un termini no superior a deu dies hàbils des de que es produeixi, amb la justificació corresponent. La manca de comunicació en el termini establert suposa passar al darrer lloc de la borsa de treball per la qual va ser cridada.

10.6. La posterior renúncia d'una persona al contracte suposa passar al darrer lloc de la borsa de treball per a la qual va ser cridada, excepte que aquestes circumstàncies es produeixin com a conseqüència de la crida per ocupar un altre lloc de treball a una altra administració pública o en els casos de força major, passant a la situació de no disponible.

10.7. A la finalització del contracte laboral la persona s'ha d'incorporar automàticament a la borsa en el lloc que li correspongui.

10.8. En tot cas, les persones integrants de la borsa de feina únicament seran titulars d'una expectativa de dret a ser contractats temporalment, per ordre de puntuació, en el cas que hi hagués necessitats de nova contractació.

10.9. Les contractacions se faran sempre dins el termini màxim d'un curs acadèmic, es a dir, acabaran com a màxim dia 31 d'agost. Tot el personal contractat tornarà al seu lloc de la borsa i se faran noves contractacions pel curs vinent a partir d l'1 de setembre.

10.10. Les borses són públiques. Se publicaran a la pàgina web de l'Ajuntament amb aquesta informació: nom de la borsa, data de constitució, durada, número d'ordre , dni de les persones que la integren i puntuació.

El Comité d'empresa pot demanar en cada moment informació sobre la situació de cada borsa.

11. IMPUGNACIÓ

La convocatòria, les seves bases i tots els actes administratius que se'n derivin podran ser impugnades per les persones interessades en els casos i en la forma establerta en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Llucmajor, 4 d'abril de 2022

El batle

Eric Jareño Cifuentes

 

 

 

ANNEX I

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ ALS PROCEDIMENTS SELECTIUS PER COBRIR PLACES DE PERSONAL

 

________________________________________________________________________, DNI núm. ________________ amb

                                                                         (nom i llinatges)

domicili a _________________, _______________________________________________________________, núm. _______

                                 (localitat)                                                         (carrer, avinguda, plaça, etc.)

CP _______, telèfon _________, i adreça electrònica____________________________

 

E X P Ò S:

 

Que m'he assabentat de la convocatòria per cobrir places d__________________________________________________________, les bases de la qual van ser publicades a ________________________________________________________________________________________

                                                                                                      (BOIB –data i núm-; web municipal –data de l'anunci-, etc.)

Que reunesc totes i cada una de les condicions exigides a les bases, referides a la data fí del termini assenyalat per a la presentació d'aquesta sol·licitud.

Que declar conèixer, i he satisfet els drets d'examen, la qual cosa s'acredita amb el document que s'adjunta.

Que, de conformitat amb el que es disposa en la convocatòria, en relació amb el requisit del català, he optat per:

(  ) Acreditar el compliment del requisit documentalment

(  ) Realitzar la prova de català

Per tot l'exposat,

SOL·LICIT prendre part en aquesta convocatòria.

_______________________, _____ d____________ de 202____

(localitat) (signatura)

 

 

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR