Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 62419
Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2022 pel qual s’estableixen mesures extraordinàries i transitòries per afavorir la conciliació laboral i familiar del personal docent no universitari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 177, de 15 d'octubre de 2020, es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 14 d'octubre de 2020 pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i transitòries per afavorir la conciliació laboral i familiar del personal docent no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En concret, en un marc jurídic on els permisos recollits en la normativa de funció pública i en la normativa laboral podien resultar insuficients en un context de pandèmia, s'aprovaren una sèrie de mesures extraordinàries i temporals relacionades amb la conciliació de la vida laboral i familiar.

L'Acord va estar vigent fins el 22 de desembre de 2020 i les mesures adoptades varen acomplir el seu objectiu, principalment la referida a la reducció especial de la jornada de treball.

En el BOIB núm. 76, de 8 de juny de 2021, es va publicar la Resolució conjunta del conseller d'Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s'aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022, modificada per les resolucions conjuntes del conseller d'Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 10 de setembre de 2021 (BOIB núm. 128, de 16 de setembre) i d'1 d'octubre de 2021 (BOIB núm. 136, de 5 d'octubre).

L'evolució de l'expansió de la COVID-19 en el territori de les Illes Balears en els darrers mesos ha experimentat uns canvis, en particular per la irrupció de la variant òmicron, que posen de manifest la necessitat de recuperar la mesura relativa a la reducció especial de la jornada de treball de l'Acord del Consell de Govern de 14 d'octubre de 2020 esmentat.

D'acord amb tot l'anterior, prèvia negociació en la Mesa Sectorial d'Educació i amb el Comitè d'Empresa del Professorat de Religió, el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, en la sessió de 7 de febrer de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Establir que el personal docent no universitari que acrediti la necessitat d'atendre una persona en situació de quarantena o aïllament per la COVID-19 amb la qual convisqui pot sol·licitar una reducció especial de la jornada de treball, de caràcter no retribuït, del 50 % o del 100 % de la jornada, pel temps indispensable que duri la quarantena.

Segon. Determinar que la persona amb la qual convisqui ha de ser:

  1. Un fill menor de dotze anys.
  2. Una persona que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se per si mateixa i no desenvolupi activitat retribuïda.

Tercer. Disposar que en el cas de reduccions del 50 %, l'horari concret en què es gaudeixi la reducció de jornada s'ha d'acordar amb el director del centre, de manera que es conciliï el dret al gaudi de la reducció amb les necessitats d'atenció a l'alumnat. En cas de no haver-hi acord, l'horari l'ha d'establir el Departament d'Inspecció Educativa.

Quart. Establir que la sol·licitud s'ha de fer mitjançant el GESTIB, prèvia comunicació al director del centre, i la concurrència dels requisits s'ha d'acreditar, en un primer moment, amb una declaració responsable, sense perjudici de la posterior acreditació documental.

Cinquè. Determinar que la competència per concedir la reducció de jornada correspon a la Direcció General de Personal Docent.

Sisè. Establir que les mesures adoptades en aquest Acord romandran vigents fins el dia 23 de desembre de 2022, sense perjudici de la possibilitat de prorrogar-les si persisteixen les circumstàncies que les motiven.

 

Setè. Determinar que aquest Acord produeixi efectes des del moment de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 7 de febrer de 2022

La secretaria del Consell de Govern ​​​​​​​Mercedes Garrido Rodríguez