Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de dia 10 de gener de 2022 mitjançant el qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 88 - Pàgines 1151-1152

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022 pel qual s’aproven els models tipus de plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació d’obres, de serveis i de subministrament cofinançats amb l’instrument de finançament Next GenerationEU

    Número d'edicte 89 - Pàgines 1153-1154

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022 pel qual es declara d'interès públic l'exercici d'un segon lloc de feina de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 90 - Pàgines 1155-1156

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen subvencions per possibilitar l’accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022

    Número d'edicte 46 - Pàgines 1157-1177

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departamento de Mobilitat - Convocatòria extraordinària de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l’exercici de l’activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera regulat en el 284/2021, de 20 d’abril, que tindran lloc a l’illa de Menorca dia 26 de gener de 2022

    Número d'edicte 84 - Pàgines 1178-1179

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Correcció errades materials de la Resolució definitiva corresponent a la convocatòria d’ajudes a empreses i autònoms que desenvolupen la seva activitat en el municipi de Capdepera

    Número d'edicte 85 - Pàgines 1180-1208

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació del Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme pels anys 2022 a 2025 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número d'edicte 31 - Pàgines 1209-1217