Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu DF 2/2022 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra l’Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2021 pel qual es modifiquen les mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats establiments en funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa on estiguin radicats, com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19, aprovades per l’Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021

    Número de registre 82 - Pàgina 1218

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/04090E relativa al projecte de millora sistema sanejament del nucli de Sa Marina. Port de Valldemossa, terme municipal de Valldemossa, a zona de policia

    Número de registre 93 - Pàgina 1219

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació i aplicació de sanció addicional al beneficiari de l’ajuda al règim de pagament Fruits de Clovella i als Garrovers a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de convocatòria per a l’any 2020 de determinades ajudes comunitàries directes a l’agricultura i la ramaderia

    Número de registre 13184 - Pàgines 1220-1222

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Anunci d’exposició del projecte bàsic I executiu del Projecte d’accessibilitat a les pistes I local social al Club de Tennis

    Número de registre 94 - Pàgina 1223