Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 9826
Acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022 pel qual s’aproven els models tipus de plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació d’obres, de serveis i de subministrament cofinançats amb l’instrument de finançament Next GenerationEU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 122.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de caràcter no bàsic, estableix que l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars correspon a l'òrgan de contractació, que també pot aprovar models de plecs particulars per a determinades categories de contractes de naturalesa anàloga. L'article 122.6 del mateix text legal estableix que, en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, l'aprovació dels models de plecs requereix l'informe previ del servei jurídic.

La Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en l'article 18 estableix que el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, ha d'aprovar uns models tipus de clàusules o de plecs de clàusules administratives, amb la finalitat d'agilitar i homogeneïtzar els procediments de contractació. Aquests models han de contenir els aspectes susceptibles d'estandardització. En aquest sentit, han de contenir les regles sobre els criteris de solvència exigida per licitar, els criteris d'adjudicació o els aspectes que s'han de negociar, i també les fórmules per aplicar que poden contenir els plecs de clàusules particulars, les condicions especials d'execució, la possibilitat o les condicions i els requisits per a la subcontractació, les penalitats i les mesures per al control de l'execució del contracte.

Per altra banda, l'article 2 a del text consolidat del Decret 3/2016, de 29 de gener, pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, modificat pel Decret 36/2017, de 21 de juliol, estableix que correspon a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears emetre un informe preceptiu, entre d'altres, sobre els models tipus de plecs de clàusules administratives particulars.

Els models de plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d'obres, de subministrament i de serveis cofinançats amb l'instrument de finançament Next GenerationEU, mitjançant procediment obert, que s'annexen a aquest Acord, n'han informat favorablement la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, el 7 de desembre de 2021, i la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, el 30 de desembre de 2021.

Per tot això, el Consell de Govern a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en la sessió de dia 10 de gener de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar els models de plecs de clàusules administratives particulars que han de fer servir els òrgans de contractació del sector públic autonòmic que tenguin la consideració d'administració pública, als efectes de la legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic, per a la contractació per procediment obert d'obres, de serveis i de subministrament cofinançats amb l'instrument de finançament Next Generation EU.

Els models que s'aproven en versió catalana i castellana són els següents:

a) Contracte d'obres mitjançant procediment obert i els seus annexos (annexos 1 i 2).

b) Contracte de serveis mitjançant procediment obert i els seus annexos (annexos 3 i 4).

c) Contracte de subministrament mitjançant procediment obert i els seus annexos (annex 5 i 6).

Segon. Autoritzar els òrgans de contractació perquè modifiquin el model d'oferta econòmica dels models de plecs de clàusules administratives particulars per adaptar-lo al sistema de determinació del preu de cada contracte.

Tercer. Facultar a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors per a l'aprovació de les modificacions dels models de plec que siguin necessàries per a la seva adaptació a la normativa vigent.

Quart. Facultar a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors per a l'aprovació de les instruccions sobre la utilització dels models de plec de clàusules administratives particulars per a la contractació d'obres, de serveis i de subministrament cofinançats amb l'instrument de finançament Next GenerationEU,

Cinquè. Publicar aquest Acord, sense els annexes, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sisè. Publicar aquest Acord i els annexes en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (http://www.caib.es/), concretament a la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (http://jcca.caib.es/).

 

Palma, 10 de gener de 2022

La secretària del Consell de Govern Rosario Sánchez Grau (Per suplència d'acord amb l'article 5.2 del Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears)