Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 3073
Aprovació del Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme pels anys 2022 a 2025 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Resolució de l'Alcaldia de dia 27 de desembre de 2021, es va aprovar el Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2022 a 2025, subscrit en data 12/11/2021 pel responsable de la coordinació i desenvolupament del servei de taxis de Ciutadella de Menorca, a l'empara de l'article 53.4 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.

Per la qual cosa, es sotmet l'expedient i el Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2022 a 2025 a informació pública, adjuntant còpia del mateix com annexe, durant un termini de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació del corresponent anunci en el BOIB; així com anunciar que l'endemà de la data de la publicació determinarà l'inici del termini de presentació de sol·licituds, durant un termini de 10 dies hàbils, a la convocatòria de les vint llicències temporals de transport públic de viatgers en vehicles turisme d'auto-taxi previstes al Pla per a l'any 2022.

Així mateix, es dóna a conèixer la publicació de l'obertura d'aquest termini al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, annexant el Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicles turisme d'auto-taxi, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les al·legacions i/o sol·licituds que considerin adients.

 

Ciutadella de Menorca, en la data de la signatura electrònica (3 de gener de 2022)

L'alcaldessa accidental

Noemi Camps Villalonga

 

PLA D'ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS EN VEHICLE TURISME PER ALS ANYS QUE VAN DEL 2022 AL 2025

I. Objecte del Pla d'actuació

El present pla d'actuació té com a objecte concretar les condicions a les quals s'han de subjectar les llicències temporals d'àmbit municipal, sense perjudici de l'autorització per a la prestació insular recollida en els articles 53.4 i 69.4 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.

La persona titular d'una llicència temporal estarà habilitada per a realitzar el servei de transport públic de viatgers en vehicles turisme sempre que aquests serveis tenguin l'origen en el municipi de Ciutadella de Menorca. Així, l'objectiu principal del Pla consisteix en l'ampliació, en temporada estival, de la capacitat que el sistema de transport públic de viatgers en vehicle turisme pot prestar a cada moment, mitjançant l'augment de llicències, en aquest cas temporals, com a títol habilitant previst legalment per a la prestació del servei. De forma paral·lela, s'incidirà en la millor ordenació del sector, bàsicament pel que fa al control de la competència deslleial i l'intrusisme.

II. Característiques de les llicències temporals

Les llicències temporals d'àmbit municipal de transport públic de viatgers en vehicle turisme tindran les característiques següents:

- Estacionals: determinada per la temporalitat de la seva vigència, que es limitarà als quatre mesos estivals, de l'1 de juny al 30 de setembre.

Mitjançant decret, i amb la prèvia consulta amb els representants del sector, cada any s'establiran les limitacions en el nombre de dies de la setmana i es determinaran els horaris de les llicències temporals.

L'Ajuntament, de forma justificada, podrà modificar, mitjançant decret, el servei de les llicències temporals per tal d'adaptar-lo a causes sobrevingudes (alta demanda, situació de pandèmia, emergències, etc) i no previstes inicialment a la planificació anual.

- Vigència: les llicències seran vigents des del moment de l'atorgament i durant el període regulat pel Pla de transports (anys consecutius del 2022 al 2025).

- Personal: l'autorització tindrà caràcter personal i, per tant, anirà vinculada a l'atorgament a una persona que tengui els requisits i a un únic vehicle, que igualment tengui les característiques que es demanin. Només podrà obtenir-se una llicència temporal per persona.

- Intransmissibles: aquestes autoritzacions no es podran transmetre en cap cas.

- Revocables: independentment de l'extinció de l'autorització per caducitat, l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca podrà revocar-la per incórrer en la pèrdua de qualsevol dels requisits exigits, així com pel reiterat incompliment de les condicions de prestació del servei.

- Àmbit municipal: aquestes autoritzacions només habilitaran la prestació dels serveis amb origen en l'àmbit territorial del municipi de Ciutadella de Menorca, sense perjudici de la possible autorització del Consell Insular per prestar el servei fora d'aquest.

III. Determinació del nombre total d'autoritzacions

El present pla regulador tindrà una vigència de quatre anys consecutius, de 2022 a 2025. Per al primer any, s'atorgaran un màxim de 20 autoritzacions temporals.

Per a les temporades 2023, 2024 i 2025 es podran afegir altres llicències temporals de nova creació que resultin necessàries, amb la prèvia negociació i justificació amb el sector del taxi i els grups municipals, i en consonància amb la valoració de l'efectivitat de les autoritzacions ja concedides. El procediment implicarà la convocatòria d'un nou concurs d'adjudicació i la vigència de les noves llicències temporals serà la mateixa que la del present pla regulador.

IV. Procediment d'autorització

1. Inici

Una vegada aprovat el present pla regulador, s'haurà de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears; i l'endemà de la data de la publicació determinarà l'inici del termini de presentació de sol·licituds, durant un termini de deu dies naturals. Així mateix, es publicarà l'obertura d'aquest termini al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, amb indicació dels requisits exigits per optar a la concessió de les autoritzacions.

Els requisits exigits per optar a la concessió de les autoritzacions seran els que es detallen a continuació:

2. REQUISITS

1.1. Ser persona física o jurídica.

1.2. Complir les obligacions fiscals, socials i laborals establertes en la legislació vigent.

1.3. Disposar del permís de conduir classe B o superior, estar en possessió del permís municipal de taxi de l'Ajuntament de Ciutadella i complir la resta de requisits que assenyali el Reglament municipal del serveis de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers amb conductor de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

1.4. Explotar personalment la llicència temporal, entenent-se com a explotació personal la conducció de vehicle per part del titular de la llicència o del conductor contractat amb aquesta finalitat, i no la seva simple gestió.

1.5. Ser titular de llicència municipal de taxi o assalariat del sector del taxi d'acord amb el següent:

- Qui hi opti com a titular de llicència municipal haurà de justificar estar en actiu i presentar acreditació del compliment de la declaració censal d'estar donat d'alta davant l'Administració Tributària i en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, d'acord amb la documentació que es detalla a l'apartat següent.

- Qui hi opti com a assalariat del sector del taxi (d'acord amb el previst en el procediment d'atorgament), a més dels requisits recollits als apartats que van de l'1.1 a l'1.4, tots do inclusivament, haurà d'acreditar el fet d'haver estat contractat pel titular d'una llicència municipal de taxi de Ciutadella de Menorca, almenys durant vint mesos durant els cinc anys anteriors a l'inici del termini de presentació d'instàncies, així com haver realitzat aquest treball durant almenys dos mesos al llarg de l'any 2020.

2. Sol·licituds i documentació a presentar

2.1. El termini de sol·licituds s'obrirà l'endemà de la publicació en el BOIB del present pla regulador, amb instància dirigida a l'Alcaldia d'aquesta corporació, amb la utilització del model preparat amb aquesta finalitat, que es podrà obtenir a l'Ajuntament mateix o al web municipal. Aquest termini finalitzarà deu dies naturals posteriors a la data d'inici (considerats tots dos dies inclosos).

En cas que l'últim dia del còmput del termini sigui dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil. Quan es publiquin anuncis de correcció d'errors, rectificacions o aclariments, el termini de presentació de proposicions es computarà a partir de la data del nou anunci.

La presentació de proposicions pressuposa l'acceptació, per part de la persona interessada, de les clàusules del present pla.

També s'admetrà la documentació presentada d'acord amb les disposicions legals i que compleixi els requisits que s'hi estableixen, sempre que tengui entrada a les dependències municipals abans de la finalització del termini indicat.

2.2. Cada sol·licitant haurà de presentar la sol·licitud que comprengui els extrems següents:

a) Declaració responsable del compliment dels requisits establerts en el present pla regulador (annex I).

b) Declaració responsable de no estar inclòs el licitador en les prohibicions per contractar recollides en la legislació de contractació del sector públic (annex I).

c) Declaració responsable de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents (annex I).

d) Certificat expedit per la Prefectura Provincial de Trànsit, en el qual s'acrediti que la persona interessada no ha estat sancionada per resolució ferma en els dos últims anys per alguna de les infraccions qualificades com a molt greus de les previstes en el Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual es va aprovar el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

e) Compromís que s'adscriurà a la llicència temporal un vehicle conformement a l'establert en el present pla regulador. Se n'hauran d'especificar les característiques (annex I).

f) Compromís d'aportar pòlissa d'assegurança per cobrir-ne de forma il·limitada la responsabilitat civil pels danys que es causin en ocasió del transport (annex I).

g) Indicació de l'adreça electrònica o del fax, amb la finalitat d'efectuar notificacions quan escaigui (annex I).

h) En el cas de conductors assalariats o persones titulars de llicència que pretenguin que es computi la seva experiència, declaració responsable on s'indiqui l'antiguitat amb la qual compten, i que hauran d'acompanyar amb una relació detallada dels titulars i dels números de llicència on s'han prestat els serveis de conductor, amb indicació de les dates d'inici i de finalització dels serveis (annex I).

Amb la finalitat d'evitar irregularitats i contradiccions, es determina que la persona sol·licitant que falsegi la documentació, una vegada acreditat aquest extrem, quedarà automàticament exclosa del procediment d'atorgament de llicències temporals en el marc del vigent pla de transports.

Les persones que, com a titulars d'una llicència de taxi al municipi de Ciutadella de Menorca, optin per la llicència temporal hauran de fer constar en la seva sol·licitud el nombre de llicència de la qual són titulars, així com també hauran d'aportar còpia dels rebuts o de la documentació acreditativa del pagament de dotze mesos cotitzats en el règim especial d'autònoms, al llarg dels últims vint mesos. Pel que fa al requisit de no haver estat jubilades, aquelles persones amb edat suficient per trobar-se en tal circumstància n'hauran de presentar certificat negatiu, emès per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

3. Esmena de deficiències

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, l'Ajuntament obrirà un període de 3 dies hàbils per a l'esmena de deficiències, amb relació a aquelles persones sol·licitants que no hagin acreditat suficientment el compliment dels requisits.

L'endemà de la data de publicació d'aquesta relació al tauler d'anuncis i al web municipal es determinarà l'inici del còmput dels 3 dies hàbils per a l'esmena.

Transcorregut aquest termini sense esmenar les deficiències que fossin trobades, la persona sol·licitant quedarà exclosa del procés d'adjudicació.

4. Llista provisional d'admesos

En cas de no existir deficiències a esmenar, o esmenades aquestes, o, si escau, transcorregut el termini habilitat amb aquesta finalitat sense haver-hi esmena, la corporació haurà d'elaborar la llista provisional de persones admeses, que serà exposada al públic al tauler d'anuncis municipal i al web.

Publicada l'anterior llista provisional, s'obrirà un termini de cinc dies naturals perquè les persones interessades puguin, si és el cas, al·legar allò que al seu dret convengui.

 

​​​​​​​5. Llista definitiva d'admesos

Transcorregut el termini per a la presentació d'al·legacions sense que s'haguessin presentat, o, si escau, resoltes aquestes, la corporació aprovarà la llista definitiva de persones admeses, que serà exposada al públic al tauler d'anuncis municipal i del web.

Aquesta llista classificarà les persones admeses en dos grups (titulars i assalariades), segons el que es disposa a continuació, i assenyalarà dia, hora i lloc en els quals es durà a terme el sorteig per a l'adjudicació de les llicències temporals, en cas que hi hagués empat en la puntuació de possibles persones adjudicatàries.

6. Classificació de sol·licitants admesos

El procediment per a l'adjudicació de les llicències temporals estableix la següent classificació de persones sol·licitants i distribució d'autoritzacions:

Categoria A: ‘Titulars': titulars de llicència municipal de taxi

Categoria B: ‘Assalariats': assalariats del sector del taxi.

El procediment d'adjudicació es regirà per la preferència dels titulars (categoria A) respecte dels assalariats (categoria B), de conformitat amb el que preveu l'article 52.4 dela Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.

Dins del terme municipal de Ciutadella de Menorca es reservarà el 100% del nombre de les autoritzacions per als titulars de llicències de taxi del municipi de Ciutadella de Menorca. En cas que el nombre de titulars sol·licitants no cobreixi la quota d'autoritzacions atorgables, el nombre restant s'adjudicarà a assalariats del terme municipal.

Si en aquest procés d'adjudicació es presenten més sol·licituds que nombre de llicències a atorgar, es constituirà un contingent de reserva al qual poder acudir en els supòsits de renúncies o vacants sobrevingudes de les llicències temporals objecte d'aquest concurs per a la concessió de vint llicències temporals. Aquest contingent de reserva estarà format per les sol·licituds que no s'hagin adjudicat, ordenades conformement a la puntuació obtinguda a l'apartat 7.

En tot cas, si en temporades següents (anys 2023, 2024 i 2025) l'Ajuntament de Ciutadella augmenta el nombre de llicències, s'haurà d'obrir expressament una nova convocatòria concurs d'adjudicació d'aquestes llicències temporals de nova creació.

7. Adjudicació de les llicències temporals

Les llicències temporals s'atorgaran a aquelles persones sol·licitants que obtenguin una major puntuació, atenent als criteris següents:

1. Categoria A: titulars de llicències ordinàries d'autotaxi de Ciutadella de Menorca

S'atorgarà la puntuació atenent als criteris següents:

- Per rigorosa i continuada antiguitat com a titular de llicència municipal de taxi en el municipi de Ciutadella de Menorca, 0,10 punts per cada any d'antiguitat, amb un màxim de 3 punts. Aquesta antiguitat, entesa fins a la data de finalització de presentació de sol·licituds, únicament es computarà per anys complets, sense que es puguin tenir en compte la fracció o el decimal que poguessin resultar d'aquest còmput.

Amb aquesta finalitat també es computa, en aquest apartat, el temps durant el qual haguessin prestat servei com a assalariats del sector.

- Aportació de vehicle d'emissions «0»: 5 punts.

- Aportació de vehicle amb menys de 2 anys d'antiguitat: 5 punts.

- Aportació de vehicle «ECO»: 3 punts.

- Aportació de vehicle amb menys de 5 anys d'antiguitat 2.5 punts.

- Aportació d'un vehicle de 7 places: 1 punt.

- Aportació d'un vehicle adaptat: 1 punt.

2. Categoria B: assalariats

S'atorgarà la puntuació atenent als mateixos criteris que se segueixen per a les persones titulars de llicència, quant a antiguitat i característiques del vehicle, però amb l'excepció que sempre tindran preferència les persones titulars de llicències ordinàries.

 

​​​​​​​8. Aprovació de la llista ordenada

La corporació aprovarà, mitjançant resolució de la regidoria delegada en matèria de taxis, la llista ordenada per classes, que s'exposarà al tauler d'anuncis i al web municipal, a l'efecte de notificació individual a cadascuna de les persones adjudicatàries, i els atorgarà un termini per complir l'obligació d'aportar la resta de documentació necessària per a la finalització de l'expedient d'autorització corresponent.

La publicació d'aquesta llista ordenada equival a la concessió provisional de l'autorització temporal, l'eficàcia de la qual quedarà condicionada a la presentació, per part de la persona interessada, de la documentació que segueix, i en les dates que s'assenyalen a continuació.

En cas d'empat, si hi hagués més persones sol·licitants que llicències temporals a atorgar, s'atorgaria a qui hagués obtingut més punts pel tipus de vehicle, i, en cas de persistir l'empat, s'efectuaria un sorteig públic entre aquelles persones sol·licitants que obtinguessin la mateixa puntuació.

9. Documentació a presentar per a l'adjudicació definitiva i per al començament de la prestació del servei

L'eficàcia de l'atorgament de la llicència temporal estarà condicionada a la presentació, per part de la persona interessada, de la documentació que segueix, abans de les dates que s'indiquen:

9.1. Acreditació d'haver efectuat un dipòsit (retornable i amb les condicions que es descriuran a continuació) de cinc-cents euros (500 €) a la Tresoreria de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, i que respondrà en cas de:

- Renúncia a l'obtenció de l'autorització.

- No presentar la documentació necessària en els terminis assenyalats per poder obtenir definitivament l'autorització.

- No complir l'obligació de retirar del vehicle (i acreditar-ho així davant l'Ajuntament) tots els signes externs identificatius, en el termini màxim d'un mes des de la finalització de la vigència de la llicència temporal, o en els casos de substitució regulats a l'apartat V.

Transcorregut el període de vigència de l'autorització temporal, i comprovat per l'Ajuntament el compliment dels requisits anteriors, s'emetrà informe favorable al moment de la devolució del depòsit, una vegada finalitzi l'última temporada, sempre que se segueixin complint la resta de requisits establerts per a la devolució del depòsit.

- Termini màxim per a la realització del dipòsit: deu dies naturals després de la publicació en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de la resolució d'adjudicació.

9.2. Acreditació de disponibilitat d'un vehicle turisme, amb passi per a servei públic, inspecció tècnica de vehicles en vigor, en règim de propietat, usdefruit, arrendament financer o lísing, que tengui les característiques tècniques a les quals s'hagin compromès, essent les següents:

- El vehicle aplicat a la llicència temporal no podrà tenir inicialment una antiguitat superior als set anys des de la seva primera matriculació.

- Aquesta antiguitat màxima inicial de set anys no serà d'aplicació en cas que el vehicle incorporat a la llicència temporal procedeixi d'una llicència de taxi ordinària del municipi, amb l'objectiu de facilitar, amb aquesta mesura, la renovació de la flota ordinària de taxis de Ciutadella. - En aquest sentit, el vehicle procedent de la llicència ordinària i transferit a una llicència temporal d'acord amb el punt anterior ja no podrà tornar posteriorment, en cap cas, a la situació inicial de vehicle adscrit a una de les llicències de caràcter ordinari.

- En qualsevol cas, s'hauran de substituir obligatòriament els vehicles de les llicències temporals quan tenguin dotze anys d'antiguitat si són de DIÈSEL/BENZINA, i catorze anys d'antiguitat si són d'etiqueta ECO o CERO.

Els vehicles amb llicència temporal hauran d'anar retolats d'igual manera que les llicències ordinàries; a més, hauran de col·locar de manera ben visible a la part davantera en ambdues portes laterals i a la porta posterior la lletra ‘T' en color negre i de 15 cm d'alçària, que els distingeixi com a vehicle temporal.

9.3. Tenir assegurada de forma il·limitada, o pel mínim que estableixi la normativa d'aplicació, i durant el temps de vigència de l'autorització, la responsabilitat civil amb tercers, en ocasió de danys ocasionats per raó d'aquest servei.

9.4. Acreditació de disposar d'un conductor assalariat, amb els permisos de conduir exigits per la normativa corresponent.

- Els documents acreditatius de l'antiguitat declarada, així com la resta de documentació (apartats del 9.2. al 9.4), s'hauran d'aportar dins els deu dies naturals després de la publicació en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de la resolució d'adjudicació el primer any, i, en les temporades següents, abans del dia 15 de maig de cada any de vigència.

9.5. La llicència temporal haurà de començar a prestar servei l'1 de juny i fins al 30 de setembre sense perjudici de les jornades de descans legal fix i excepte l'autorització expressa en supòsits de força major. L'incompliment d'aquesta condició donarà lloc a la declaració de la llicència com a vacant.

10. Procediment per cobrir renúncies d'adjudicataris

Si, una vegada dictada la resolució de la llista ordenada, les persones adjudicatàries renunciessin a la llicència temporal o, si escau, aquesta no arribés a adquirir eficàcia per falta de presentació de la documentació necessària, la plaça corresponent a aquesta llicència quedaria vacant, i l'Ajuntament acudiria perquè fos coberta amb la persona sol·licitant que correspongui segons l'ordre de puntuació resultant.

La renúncia, la falta de presentació de la documentació o el retard injustificat per començar a prestar el servei comportarà la declaració de vacant de la llicència temporal i la pèrdua del dret a la devolució del dipòsit, en cas que aquest ja s'hagués constituït, d'acord amb el procediment administratiu que es dugui a terme amb aquesta finalitat.

11. Emissió de targeta de transports

Les persones sol·licitants que finalment compleixin tots els requisits i aconsegueixin l'atorgament d'una llicència temporal rebran, per part de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, una targeta de transports acreditativa del títol habilitant obtingut, amb indicació de la persona titular, el termini de vigència i la matrícula del vehicle.

V. Prestació del servei. Drets i obligacions

A. Exercici de l'activitat

1. La prestació d'aquest servei s'haurà d'efectuar exclusivament mitjançant la utilització del vehicle ofert per a l'autorització temporal; no obstant açò, en el cas que el concessionari de la llicència temporal sigui també concessionari d'una llicència ordinària es podrà vincular el vehicle temporal a la llicència ordinària; en aquest cas, la llicència temporal es cobrirà amb el turisme que fins en aquest moment apareixia a la llicència ordinària.

També es podran donar supòsits de substitució definitiva o temporal en els termes que s'indiquen a continuació:

- SUBSTITUCIÓ DEFINITIVA: en cas que, durant la prestació del servei, la persona titular de l'autorització temporal vulgui substituir el vehicle vinculat a l'autorització atorgada, haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, amb l'acreditació de la disponibilitat de nou vehicle, amb les seves dades, el model i la matrícula, i l'acreditació que compleix els mateixos requisits o uns de millors que tenia el vehicle a substituir.

A més, haurà d'acreditar, mitjançant certificat de la ITV, haver retirat tots els distintius externs del vehicle original.

Comprovat l'anterior, l'Ajuntament dictarà resolució per a autoritzar la substitució i emetre amb aquesta finalitat nova targeta de transport.

En cas que no es compleixin els requisits anteriors, la substitució serà denegada.

- SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: excepcionalment, es podrà accedir a una substitució temporal en cas d'avaria o d'accident. En aquests casos, la persona interessada ho haurà de sol·licitar a l'Ajuntament mitjançant instància, la qual haurà d'acompanyar amb acreditació de disposar d'un altre vehicle per a la prestació del servei, amb els requisits de l'apartat 9.2 i la certificació de taller mecànic, acreditativa de la incidència i la durada estimada de la resolució.

En aquests casos excepcionals, s'admetrà que la titularitat del vehicle no coincideixi amb la de l'autorització.

Igual que en el cas anterior, l'Ajuntament, una vegada comprovat que es compleixen tots els requisits, dictarà resolució amb l'autorització de la substitució temporal i l'emissió amb aquesta finalitat de nova targeta de transport (també de caràcter temporal).

No obstant açò, aquest supòsit, per l'excepcionalitat del seu règim i atesa la durada de la vigència de l'autorització temporal, no podrà excedir de 15 dies. En cas que la previsió de substitució temporal excedeixi el termini indicat, la persona interessada haurà d'acudir al procediment de substitució definitiva abans regulat, excepte en cas d'autorització expressa en supòsits degudament justificats.

Transcorregut el termini de durada màxima de 15 dies d'aquesta substitució temporal, la persona titular de l'autorització haurà d'acreditar davant l'Ajuntament haver retirat els distintius externs del vehicle autoritzat temporalment.

Aquesta acreditació s'haurà de produir en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la finalització del període de 15 dies, sense que, en cap cas, tots dos vehicles puguin simultaniejar la prestació.

2. Les persones titulars de les llicències temporals hauran de prestar el servei personalment i hauran de comptar amb un o més conductors assalariats, per a garantir la prestació del servei en les condicions indicades en aquest pla.

3. Tots els conductors d'una autorització temporal hauran d'acreditar trobar-se en possessió del permís B o superior i del permís municipal de taxi de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

4. Les persones titulars de les llicències temporals (ja es tracti de titulars de llicència municipal o d'assalariats) hauran de trobar-se de forma ininterrompuda donats d'alta en el règim especial dels treballadors autònoms durant els dies de vigència de la llicència.

5. Les persones titulars hauran d'assegurar la prestació del servei durant tots els dies corresponents al termini de vigència de l'autorització, excepte en el cas que açò es contradigui amb l'establert en la normativa laboral d'aplicació pel que fa a la durada de les jornades i la seva distribució setmanal, així com la legislació que resulti d'aplicació amb relació als temps màxims de conducció i descans per al conductor.

6. Una vegada conclòs el període de vigència de la llicència temporal, les persones adjudicatàries quedaran obligades a eliminar del vehicle tots els signes externs identificatius de l'activitat i acreditar-ho mitjançant la presentació a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca d'un certificat emès per la ITV amb aquesta finalitat, en el termini màxim d'un mes després de la finalització del seu torn.

Una vegada acreditat el compliment d'aquesta exigència, els serveis competents de l'Ajuntament hauran d'emetre un informe per procedir, en finalitzar l'última temporada, a la devolució del dipòsit que es va efectuar en ocasió de l'adjudicació de l'autorització temporal.

B. Règim tarifari

En qualsevol cas, les tarifes que resultessin d'aplicació seran les mateixes que siguin aplicables per a les llicències de caràcter ordinari.

C. Règim sancionador

L'incompliment, per part de la persona titular d'una autorització temporal, de les condicions de prestació del servei o la pèrdua d'alguna de les condicions exigides per a la seva obtenció determinaria l'obertura del corresponent expedient, de manera que podrà ser sancionada, després de l'oportuna tramitació, d'acord amb el previst a la normativa general de transports i, si escau, la normativa local que resultin d'aplicació.

D. Revocació

L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca podrà revocar l'autorització, que no tindrà caràcter de sanció, per incórrer en la pèrdua de qualsevol dels requisits exigits, així com pel reiterat incompliment de les condicions de prestació del servei, fet que suposarà la pèrdua de tots els drets vinculats a l'autorització i la impossibilitat de prestar el servei que aquesta emparava. Abans de resoldre la revocació de qualsevol autorització, serà preceptiu el tràmit d'audiència a la persona interessada. La revocació, com qualsevol altre acte administratiu, es podrà recórrer en via administrativa.

VI. Pla d'inspeccions

Durant la vigència d'aquestes autoritzacions, es reforçaran les inspeccions realitzades per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en coordinació amb el Consell Insular i amb les forces i els cossos de seguretat, dependents dels diferents municipis i de la Direcció Insular de l'Administració General de l'Estat.

En aquest sentit, es preveu la realització d'inspeccions específiques per controlar la competència deslleial en el sector del taxi, preferentment en hores i ubicacions on s'acumulin els incompliments. Així, d'acord amb la planificació dels serveis propis de les diferents policies locals i dels agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, en coordinació i amb la supervisió dels serveis d'Inspecció de Transports del Consell Insular, es durà a terme, durant els mesos de vigència del Pla d'actuació, una major vigilància per al control de les pràctiques il·legals amb relació al transport de viatgers en vehicle turisme.

Contra aquest decret es pot interposar el recurs contenciós administratiu assenyalat en l'article 46 de la Llei 29/98, de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la present publicació, llevat que es presenti el recurs previ potestatiu de reposició de l'article 123 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la publicació; segons disposa l'article 30 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini per a la presentació del recurs de reposició acabarà el mateix dia en el qual es va produir la publicació en el mes de venciment; no obstant, es poden utilitzar altres recursos, si es considera procedent.

 

 

ANNEX I

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD:

........................................................................., amb DNI/CIF núm., ............................... i domicili a ......................................................, c./pl./av. ....................................................................., codi postal ..................., telèfon núm. ................................ i adreça electrònica ,

3. EXPÒS:

· Que tenc tots i cada un dels requisits exigits en el Pla d'actuació de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys que van del 2022 al 2025, aprovat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca mitjançant el Decret d ....... d ...................... de 20 (BOIB

núm. ......., d ......... d ............................ de 20    ).

En conseqüència, SOL·LICIT:

- Poder participar en el concurs establert a l'esmentat pla d'actuació per a l'atorgament d'una autorització municipal estacional de transport públic de viatgers en vehicle turisme, amb les condicions que es preveuen i amb el compliment de les característiques que a continuació assenyal:

També DECLAR, sota la meva responsabilitat:

1. Complir els requisits establerts en el present pla regulador.

2. No estar incurs en les prohibicions per contractar recollides en la legislació de contractació del sector públic.

3. Trobar-me al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

ASSUMESC, així mateix, el compromís d'adscriure un vehicle a la llicència temporal, conformement com ho estableix el present pla regulador i d'acord amb les característiques que indic.

I EM COMPROMET a aportar pòlissa d'assegurança per cobrir de forma il·limitada la responsabilitat civil pels danys que es puguin causar en ocasió de l'exercici de l'activitat.

4. Categoria A: persones titulars de llicències ordinàries d'autotaxi. Puntuació

DECLAR sota la meva responsabilitat que som titular de la llicència de taxi núm. …........... del servei d'autotaxi del municipi de Ciutadella de Menorca, des de l'any ..................…

Tenc una antiguitat com a titular d.................... anys.

Per antiguitat com a titular de llicència municipal de taxi a Ciutadella de Menorca (0,1 punts per cada any, fins a un màxim de 3): ...............

(_) Aportació de vehicle d''emissions 0': 5 punts.

(_) Aportació de vehicle amb menys de 2 anys d'antiguitat: 5 punts.

(_) Aportació de vehicle ECO: 3 punts.

(_) Aportació de vehicle amb menys de 5 anys d'antiguitat 2.5 punts.

(_) Aportació de vehicle de 7 places: 1 punt.

(_) Aportació d'un vehicle adaptat: 1 punt. 5.

Categoria B: Persones assalariades. Puntuació

DECLAR sota la meva responsabilitat que som conductor/a assalariat/ada del servei d'autotaxi, amb una antiguitat ininterrompuda acreditada d anys.

Per antiguitat com a assalariat/ada (0,1 punts per cada any, fins a un màxim de 3): (_) Aportació de vehicle d''emissions 0': 5 punts.

(_) Aportació de vehicle amb menys de 2 anys d'antiguitat: 5 punts.

(_) Aportació de vehicle ECO: 3 punts.

(_) Aportació de vehicle amb menys de 5 anys d'antiguitat: 2.5 punts.

(_) Aportació de vehicle de 7 places: 1 punt.

(_) Aportació d'un vehicle adaptat: 1 punt.

6. PERÍODES DE TREBALL COM A TREBALLADOR/A ASSALARIAT/ADA DEL SECTOR DEL TAXI:

Núm. llicència:

Titular de la llicència:

Data inici:

Data fi:

Antiguitat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciutadella de Menorca, en la data de la signatura electrònica (3 de gener de 2022)

L'alcaldessa accidental

Noemi Camps Villalonga