Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 4079
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen subvencions per possibilitar l’accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva respecte de la protecció i el foment de la cultura autòctona i del llegat històric de les Illes Balears, d'acord amb l'article 34 de l'Estatut d'autonomia, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer. També a l'article 30.25 li atribueix la competència exclusiva en matèria de patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic arqueològic, científic i paisatgístic, sens perjudici d'allò que disposa l'article 149.1.28 de la Constitució.

L'article 30.26 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears disposa que la Comunitat Autònoma té les competències corresponents a les activitats artístiques i culturals i al foment de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts combinades, com també les de fer-ne la difusió nacional i internacional.

Així mateix, per reforçar i protegir el sector cultural, el Govern de les Illes Balears va aprovar, en l'Acord del Consell de Govern de 14 d'octubre de 2020, declarar la cultura com un bé essencial per a la societat i per al desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lectiva.

2. Com a primer referent legislatiu en el marc del patrimoni cultural de les Illes Balears, trobam la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, que preveu en l'article 89, relatiu a la difusió en l'ensenyament, que el Govern de les Illes Balears ha d'incloure en els currículum dels diferents nivells del sistema educatiu reglat obligatori el coneixement del patrimoni històric de les Illes Balears.

3. Així mateix, com a marc de referència del patrimoni cultural immaterial, hom compta amb la Llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears que indica, en l'apartat 1 de l'article 7, que constitueix un deure de les administracions públiques de les Illes Balears fomentar el patrimoni cultural immaterial, en els marcs competencials respectius, per tal que aquest es manifesti plenament en els àmbits socials i culturals de les Illes Balears, i assegurar-ne així la pervivència en el futur.

Així mateix, en la lletra b) de l'apartat 2 del mateix article 7, assenyala que un dels objectius que ha de perseguir és difondre el patrimoni cultural immaterial en tots els àmbits; i en la lletra c) indica que altre objectiu és potenciar la valoració social i cultural de les distintes manifestacions del patrimoni cultural immaterial.

Per això, s'han de revitalitzar, potenciar, prestigiar i donar a conèixer les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, que es manifesta, en particular, en els àmbits establerts en l'article 3 de la Llei 18/2019.

D'altra banda, l'article 23 de la Llei 18/2019 disposa que l'administració educativa, a més de preveure en els currículums dels diferents nivells, etapes, cicles, graus i modalitats del sistema educatiu el coneixement del patrimoni cultural immaterial i del patrimoni etnològic, propi de cada localitat i general de cada una de les Illes Balears, ha de promoure, entre l'alumnat, la participació activa en la comprensió, la conservació i la difusió del patrimoni cultural immaterial.

4. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix, entre d'altres, les competències de difusió i foment de la cultura; promoció de la cultura balear a l'exterior; llibres i propietat intel·lectual; patrimoni cultural i patrimoni cultural immaterial a la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

5. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 27 d'octubre de 2021 per la qual es modifica l'annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 i prorrogat mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021 (BOIB núm. 152, de 4 de novembre), pel que fa a l'objectiu VI sobre Accés a l'ensenyament i a la cultura, en l'apartat VI.6 relatiu a la Conservació i promoció del patrimoni cultural, s'afegeix una línia nova, que es concreta en el punt 4, ajuts per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» durant el cur escolar.

6. El Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, especialment, pel qual estableix l'article 3, apartat 2, segons el qual l'import total de les ajudes de minimis concedides per un Estat membre a una única empresa no pot excedir de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

D'acord amb l'apartat 4 del mateix article, les ajudes de minimis es consideraran concedides en el moment en què es reconegui a l'empresa el dret legal a rebre l'ajuda en virtut del règim jurídic nacional aplicable, amb independència de la data de pagament de l'ajuda.

7. L'objecte d'aquesta Resolució és convocar subvencions d'acord amb el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

8. La Direcció General de Cultura, en l'àmbit de les seves competències, organitza anualment el programa «Viu la cultura» destinat als centres docents públics, privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, de les Illes Balears, que té com a objectiu contribuir a iniciar i engrescar els infants des de ben petits a apreciar, consumir i produir cultura en tots els seus àmbits, en el primer cicle d'educació infantil (de 0 a 3 anys), el segon cicle d'educació infantil (de 3 a 6 anys), l'educació primària, l'educació secundària, el batxillerat o els cicles formatius, amb la finalitat d'apropar-los al món de la cultura.

9. La Direcció General de Cultura, a través d'una modificació de crèdit, transfereix a la Conselleria d'Educació i Formació Professional l'import total de les activitats didàctiques del programa «Viu la cultura» que han sol·licitat els centres docents públics durant el curs escolar en vigor. Un cop transferit el crèdit, la Conselleria d'Educació i Formació Professional, en el marc de les seves competències, tramita els pagaments als centres docents públics pels imports que la Direcció General de Cultura hagi assignat a cadascun.

10. Atès que aquest mateix procés no es pot dur a terme amb els centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars perquè no formen part de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és necessari crear una línia de subvencions, per tal de garantir la igualtat d'accés a l'educació i a la cultura de l'alumnat dels centres docents esmentats.

Fonaments de dret

1. Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52, d'1 de març , correcció d'errates en el BOE núm. 77, de 30 de març).

2. Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears.

3. Llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears (BOIB núm. 48, de 13 d'abril).

4. Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

5. Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

6. Decret 4/2021, de 15 de febrer, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es disposa la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del cessament del personal eventual (BOIB núm. 22, de 15 de febrer).

7. Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

8. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

9. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost i BOE núm. 202, de 22 d'agost).

10. Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

11. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

12. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que sigui d'aplicació i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

13. Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L352, de 24 de desembre de 2013).

14. Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 27 d'octubre de 2021 per la qual es modifica l'annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 i prorrogat mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021 (BOIB núm. 152, de 4 de novembre).

15. Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau (BOE núm. 261, de 30 d'octubre).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022 , durant el període comprès entre el 30 de setembre de 2021 i el 23 de juny de 2022, d'acord amb l'annex 1 de la convocatòria.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (4 de gener de 2022)

El conseller de Fons Europeus,

Universitat i Cultura

Miquel Company i Pons

 

ANNEX 1

Convocatòria

1. Objecte

Aquesta convocatòria té com a objecte possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022 i subvencionar els centres esmentats per tal que les duguin a terme amb la finalitat de donar a conèixer, fomentar, difondre i promocionar la cultura de les Illes Balears, als seus portadors i la seva obra.

2. Persones i entitats beneficiàries

2.1. Poden ser beneficiaris de la subvenció els centres docents privats, privats concertats, escoletes municipals i escoletes dels consells insulars de la comunitat autònoma de les Illes Balears que sol·licitin alguna de les activitats didàctiques culturals incloses dins l'oferta del programa «Viu la cultura» del curs 2021-2022 i que imparteixin el primer cicle d'educació infantil (de 0 a 3 anys), el segon cicle d'educació infantil (de 3 a 6 anys), l'educació primària, l'educació secundària, el batxillerat o els cicles formatius.

2.2. Només poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions, els centres docents privats, privats concertats, escoletes municipals i escoletes dels consells insulars, que estiguin autoritzats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional per al curs 2021-2022.

2.3. En els termes que disposa l'article 9.3 del Text refós de la Llei de subvencions, podran accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme les activitats i estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció, d'acord amb l'apartat anterior.

2.4. En el cas d'agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat, s'han de fer constar de manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, com també l'import de la subvenció que hi ha d'aplicar cadascun, que també tenen la consideració de beneficiaris. En tot cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.

2.5. No poden ser beneficiàries de la subvenció les persones o entitats sol·licitants que hagin estat sancionades o condemnades per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma d'acord amb l'article 11 de la Llei 11/2016, o que hagin estat sancionades mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir una subvenció, d'acord amb la Llei 8/2016, o qualsevol altra d'aplicable.

2.6. Els beneficiaris, pel fet de sol·licitar la subvenció, es comprometen a acceptar el contingut de la convocatòria i el resultat, com també a complir amb les obligacions següents:

a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que siguin procedents de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern, i també facilitar tota la informació que aquests requereixin en relació amb les subvencions concedides.

b) Comunicar l'acceptació a la proposta de resolució de la subvenció a la Direcció General de Cultura o la renúncia mitjançant el model normalitzat (annex 5), com està previst en els apartats 12.5, 12.6 i 12.7 d'aquesta convocatòria.

c) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Concurrència i compatibilitat de subvencions

Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat. Ara bé, l'import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d'una quantitat que superi el cost de l'activitat subvencionada.

4. Període subvencionable

El període subvencionable està comprès entre el 30 de setembre de 2021 i el 23 de juny de 2022, ambdós inclosos.

5. Activitats subvencionables

Es poden sol·licitar subvencions exclusivament de les activitats didàctiques culturals incloses dins l'oferta del programa «Viu la cultura» del curs 2021-2022, impulsat per la Direcció General de Cultura del Govern de les Illes Balears. L'oferta d'aquestes activitats es pot consultar en el web: https://www.viulacultura.com.

6. Despeses subvencionables

6.1. Només es podrà subvencionar l'import de les funcions i/o dels tallers inclosos en l'oferta del programa «Viu la cultura» que els centres docents autoritzats hagin sol·licitat prèviament segons els termes indicats en el web de «Viu la cultura» i que els hagi justificat, d'acord amb l'apartat 14 d'aquesta convocatòria.

6.2. L'oferta del programa «Viu la Cultura» es va publicar en el web el 30 de setembre de 2021. Des d'aquesta data i fins al 21 de gener de 2022, d'acord amb les indicacions que s'hi especifiquen, els centres docents autoritzats han de triar les activitats que volen dur a terme durant el curs escolar.

6.3. Queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses derivades de dietes, manutenció i desplaçaments.

7. Import i imputació pressupostària

7.1. L'import màxim que es destina a aquestes subvencions és de 60.000 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries del capítol 4 de la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura per al 2022, o a les que les substitueixin en els pressuposts generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb la previsió següent:

A corporacions locals:

11901.455A01.46001 00...............................................18.000 euros

A consells insulars:

11901.455A01.46101 00................................................. 1.200 euros

A empreses privades:

11901.455A01.47000 00.............................................. 34.200 euros

A famílies i institucions sense finalitat lucrativa:

11901.455A01.48000 00................................................ 6.600 euros

7.2. Aquesta distribució inicial per a cada partida és orientativa i, a l'efecte de la concessió de subvencions, els imports estan vinculats, de forma que, si no s'exhaureix el crèdit d'alguna, pot passar a una altra. La redistribució pressupostària dels imports prevists en les partides no exigeix la modificació de les bases ni de la convocatòria.

7.3. La concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria queda condicionada a la disponibilitat pressupostària que estableix l'apartat 7.1.

7.4. Sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti, es pot incrementar l'import d'aquesta convocatòria. L'import consignat inicialment es pot ampliar mitjançant una resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, sense que això impliqui necessàriament un nou termini de presentació de sol·licituds, i no afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes de forma expressa.

8. Import màxim de les subvencions per als beneficiaris

8.1. L'import màxim per a aquesta convocatòria que es pot concedir per persona o entitat beneficiària és de 2.500 euros.

Les subvencions s'han de concedir en funció del màxim establert sempre que els beneficiaris no hagin rebut cap altra ajuda pel mateix concepte. En aquest darrer cas, el màxim objecte de l'ajuda variarà en funció de les altres subvencions rebudes.

8.2. Els centres docents destinataris d'aquesta convocatòria poden sol·licitar subvenció per a totes les activitats per les quals estiguin interessats, sempre que l'import no superi el màxim indicat en l'apartat anterior.

Ara bé, per a una mateixa activitat, cada centre només podrà sol·licitar subvenció per a un màxim de dues funcions i/o tallers del programa «Viu la cultura».

9. Sol·licitud i documentació

9.1. La sol·licitud s'ha de presentar, amb el model normalitzat (annex 2), emplenada i signada.

a) Si qui presenta la sol·licitud és una entitat ha de signar electrònicament la sol·licitud un representant legal d'aquesta.

b) Si qui presenta la sol·licitud és una persona física pot signar el document la persona sol·licitant, la persona autoritzada per aquesta o qui la representi legalment.

La persona física pot presentar l'annex 2 original signat amb la rúbrica original o signatura electrònica de la persona autoritzada, si es presenta de manera presencial en el registre. Si es presenta mitjançant el registre electrònic s'ha de fer obligatòriament amb la signatura electrònica de la persona autoritzada.

9.2. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de lliurar la documentació següent:

a) Una còpia dels documents següents:

a.1. Persona física: DNI*, NIE* o passaport.

a.2. Persona jurídica: NIF de l'entitat.

a.3. DNI*, NIE*, passaport o NIF de la persona o entitat que la representi.

*Només en el cas que la persona interessada s'oposi a la consulta de la Conselleria de Fons, Europeus, Universitat i Cultura, perquè comprovi d'ofici la identitat, en aplicació de l'article 28.2 de la Llei 39/2015; ho ha d'indicar expressament i cal que aporti una còpia del DNI o el NIE. Si es presenta el passaport o el NIF per acreditar la identitat, s'ha d'aportar una còpia obligatòriament.

a.4. Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

b) Declaració responsable conjunta mitjançant el model normalitzat (annex 3) en què la persona o entitat sol·licitant declari:

- Complir amb les obligacions establertes en l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, i en l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

- Aportar documentació vertadera i correcta.

- Conèixer iels supòsits de prohibició i incompatibilitat per ser persona o entitat beneficiària dels que preveu l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, i no estar-hi incurs en cap d'ells.

- Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Complir amb la legalitat vigent i aplicar criteris d'igualtat d'oportunitats pel que fa a la contractació de personal.

- No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

- Indicar, si escau, totes les ajudes o subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

- Indicar si li han concedit o no cap ajuda de minimis.

- Indicar l'adreça electrònica de contacte per efectuar els tràmits corresponents, d'acord amb el que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

- Indicar si la persona o entitat sol·licitant està exempta de l'impost sobre el valor afegit (IVA), si és consumidor final i no se'l pot deduir o si no és consumidor final i se'l pot deduir.

c) Relació de les activitats didàctiques, incloses dins l'oferta del programa «Viu la cultura» 2021-2022, que s'han fet o que està previst fer-les, que hagi sol·licitat el centre docent. S'ha d'emplenar el model normalitzat (annex 4), en què cal indicar:

- Nom de l'activitat.

- Data en què s'ha fet o es preveu fer l'activitat.

- Nombre de funcions o tallers de la mateixa activitat.

- Nombre d'alumnes que han participat en cada taller o funció.

- Nom de la persona que ha sol·licitat l'activitat.

- Import de l'activitat, segons correspongui: sense IVA o amb IVA inclòs.

d) Document original de la Declaració responsable de les dades bancàries, si la persona o entitat sol·licitant no són perceptores de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.

L'imprès normalitzat es pot descarregar de la convocatòria publicada en el web de la Seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Entitats: cal presentar l'imprès original, signat amb la signatura electrònica.

— Persona física: cal presentar l'imprès original signat amb la rúbrica original o signatura electrònica de la persona autoritzada, si es presenta de manera presencial en el registre . Si es presenta mitjançant el registre electrònic s'ha de fer obligatòriament amb la signatura electrònica de la persona autoritzada.

9.3. La Direcció General de Cultura, en qualsevol moment, pot sol·licitar a la persona o entitat interessada la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient, com també, en el supòsit de concessió de la subvenció, requerir la documentació original per acarar-la.

9.4. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir l'entitat interessada que, en el termini de cinc dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

9.5. Si la documentació presentada amb la sol·licitud s'ha d'esmenar o és incompleta, la data d'entrada de la documentació aportada o esmenada, que s'hagi lliurat posteriorment a la sol·licitud o s'hagi requerit, estableix l'ordre de prelació per atorgar la subvenció , d'acord amb el que assenyala l'apartat 11 d'aquesta convocatòria.

9.6. L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de les sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta que no s'admetrà la sol·licitud.

10. Termini i manera de presentació de les sol·licituds

10.1. Les sol·licituds, mitjançant el model normalitzat annex 2, s'han d'adreçar al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

10.2. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del desè dia natural després de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acabarà el 15 de març de 2022.

10.3. En el cas de les empreses o entitats estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, de conformitat amb el que disposa l'article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015. Per això, per mitjà de la persona que els representa, han de lliurar les sol·licituds (annex 2), signades electrònicament i únicament podran presentar-les en el registre electrònic. Els diferents annexos i impresos estaran disponibles en la Seu electrònica d'aquesta Administració. També s'han de signar electrònicament els annexos 3 i 5, si escau.

En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial, l'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, requerirà a l'empresa o entitat perquè la presenti com s'ha indicat anteriorment.

10.4. En el cas de les persones físiques es pot presentar la sol·licitud d'acord amb el que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015; en concret, de les maneres següents:

a) Telemàtica: la sol·licitud s'ha de presentar mitjançant el registre electrònic i els documents (annexos 2, 3 i 5 si escau), s'han de signar electrònicament.

b) Presencial: la sol·licitud es pot presentar en el registre de la Direcció General de Cultura o a qualssevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. S'han de presentar els documents originals dels annexos 2, 3 i 5 (si escau) signats amb la rúbrica original.

10.5. No s'admetrà cap sol·licitud presentada fora del termini indicat.

11. Criteris d'ordre de prelació per concedir la subvenció

11.1. Per concedir les subvencions que estableix aquesta convocatòria s'ha d'aplicar el procediment d'ordre d'entrada de les sol·licituds en el registre electrònic i el registre presencial atès que, d'acord amb la seva naturalesa, no són necessàries la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, segons l'article 6.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009.

11.2. Això no obstant, si la documentació presentada en les sol·licituds, és incompleta o no compleix amb els requisits exigits, l'ordre de prelació que s'ha d'aplicar és el de la data d'entrada de la documentació aportada o esmenada, d'acord amb l'apartat 9.5.

12. Instrucció del procediment

12.1. L'òrgan competent per instruir el procediment és la directora general de Cultura, a qui correspon fer d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades de cada sol·licitud. Correspon a la directora general i al personal adscrit a la Direcció General de Cultura la tramitació de les sol·licituds i els expedients.

12.2. La instrucció del procediment es durà a terme d'acord amb l'article 16 del Decret legislatiu 2/2005 i l'article 8 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009.

12.3. La directora general de Cultura ha d'emetre les propostes de resolució de concessió o denegació de la subvenció, les quals han de contenir la relació de les entitats sol·licitants proposades com a beneficiàries, l'import de la subvenció i la relació de les sol·licituds denegades amb el motiu de la denegació.

12.4. Les propostes de resolució de concessió o denegació de la subvenció s'han de publicar en la pàgina web de la Direcció General de Cultura per tal que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de la publicació de la proposta de resolució en la pàgina web esmentada, la qual cosa es farà constar mitjançant una diligència de l'òrgan instructor.

Com a avís, i sense efectes de notificació, la Direcció General de Cultura ha de comunicar per via telemàtica, a l'adreça electrònica de contacte indicada en la declaració responsable, de quin dia i en quin enllaç s'ha publicat la proposta de resolució de concessió o denegació.

Si transcorregut aquest termini la persona o entitat interessada no ha presentat al·legacions, s'ha de considerar que hi està conforme i s'ha de continuar amb el procediment.

12.5. Una vegada publicades les propostes de resolució, les persones o entitats beneficiàries han de comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o la renúncia de la proposta de resolució a l'adreça de correu electrònic: subvencionsviu@dgcultur.caib.es.

12.6. En qualsevol cas, l'acceptació s'entendrà produïda automàticament si, en el termini de 10 dies comptadors des de l'endemà d'haver-se comunicat, no es fa constar el contrari.

12.7. En cas de renúncia, s'ha de comunicar mitjançant el model normalitzat annex 5.

 

13. Resolució de la subvenció

13.1. L'òrgan competent per resoldre la concessió de subvencions en el marc d'aquesta convocatòria és el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, d'acord amb l'article 10 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, i en concordança amb l'article 8 del TRLS Decret legislatiu 2/2005.

13.2. La resolució de concessió o denegació ha de ser motivada i ha de fixar, amb caràcter definitiu, l'import de la subvenció concedida i n'ha d'especificar l'entitat beneficiària, la descripció i els recursos administratius pertinents.

13.3. Es preveu la possibilitat de dictar resolucions parcials i successives de concessió o denegació, a mesura que l'òrgan instructor formuli les propostes corresponents.

13.4. Les sol·licituds de subvencions es poden resoldre individualment encara que no hagi acabat el termini de presentació, fins que s'exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria i, si escau, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini; d'acord amb l'article 6.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009 i l'article 17.3 del Decret legislatiu 2/2005.

13.5. El termini per dictar i notificar la resolució de concessió o denegació és de sis mesos comptadors des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de les sol·licituds.

S'entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini indicat.

13.6. La resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

13.7. Contra la resolució de concessió o denegació de les subvencions, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

14. Justificació d'activitats i documentació justificativa

14.1. El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada que s'hagin justificat les activitats que se subvencionen en els termes establerts en aquesta convocatòria.

14.2. La subvenció s'ha de justificar mitjançant la presentació en el registre, en els termes que s'indica en l'apartat 10.3 i 10.4 d'aquesta convocatòria, del compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 6-formulari i annex 6-full de càlcul) subscrit per la persona o l'entitat beneficiària o per qui la representi, signats electrònicament, als quals s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta en l'article 15 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura:

a) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció en què s'indiquin els objectius, el nombre d'activitats que s'han duit a terme, el nombre d'alumnes que han participat i, si escau, els ingressos obtinguts pel mateix concepte, mitjançant el model normalitzat (annex 7).

b) Compte justificatiu de les funcions o dels tallers de les activitats que s'han duit a terme, que consta de l'annex 6-formulari i de l'annex 6-full de càlcul de la relació de justificants de les despeses, que indiqui el número i la data de la factura, la persona o entitat que ha fet l'activitat (proveïdor), el nom de l'activitat, el nombre de sessions, el nombre d'alumnes participants, la data de pagament i l'import de la factura sense IVA o IVA inclòs segons correspongui, i l'import subvencionable.

c) Comprovant de «Viu la cultura» signat pel centre i per la persona responsable que ha duit a terme l'activitat, mitjançant el model normalitzat (annex 8).

d) Factures de les funcions i/o dels tallers de les activitats que s'han duit a terme.

e) Justificant de pagament de les factures.

14.3. El centre docent beneficiari ha de presentar el compte justificatiu en el termini màxim de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o, si la data de la darrera funció o taller que s'hagi duit a terme fos posterior a aquesta publicació, en un termini màxim de 15 dies hàbils després d'haver fet aquesta darrera funció o taller.

14.4. Transcorregut el termini, sense que s'hagi presentat el compte justificatiu, es requerirà la persona beneficiària per tal que, en el termini improrrogable de 15 dies, el presenti.

La manca de presentació de la justificació en el termini establert en aquest apartat podrà donar lloc a l'inici d'un procediment de revocació d'acord amb l'article 43 del Decret legislatiu 2/2005 i l'eventual reintegrament de la subvenció d'acord amb l'article 44 de l'esmentat Decret legislatiu 2/2005; i es podran exigir la resta de responsabilitats establertes en la normativa reguladora de les subvencions.

La presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no eximirà la persona beneficiària de les sancions que, de conformitat amb la Llei general de subvencions, corresponguin.

14.5. Les factures i els justificants de pagament han d'estar a nom del centre docent beneficiari, i pagades als proveïdors.

14.6. El justificant de pagament pot ser una còpia dels documents següents:

a) Una còpia del comprovant bancari, en el qual figurin la data del pagament, l'import pagat, la identificació del concepte del pagament amb l'objectiu que quedi identificat el pagament de la factura, com també les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb la persona o l'entitat beneficiària i amb l'emissor de la factura, respectivament.

b) Una còpia del xec nominatiu, pagaré nominatiu, lletra de canvi o similar sempre que estigui vençut, acompanyada del corresponent extracte bancari del beneficiari de la subvenció que acrediti el càrrec.

14.7. En el cas de factures pagades al comptat, i per tant, inferiors a 2.500 euros, IVA inclòs, els rebuts de cobrament han de tenir com a mínim:

a) Denominació social de la persona o empresa perceptora del pagament.

b) Data d'emissió del rebut.

c) Número de la factura a la qual fa referència el pagament.

d) Import total de la factura.

e) Signatura original amb nom, llinatges i DNI de la persona perceptora o de la persona representant de l'empresa perceptora.

14.8. En el cas que no es justifiquin totalment les despeses detallades en el compte justificatiu (annex 6-full de càlcul) perquè no s'hagin presentat les factures, rebuts o justificants de pagament o altra documentació que s'indica en l'apartat 14.2 anterior, s'ha de requerir la persona o l'entitat interessada perquè esmeni o aporti els documents justificatius dins un termini de deu dies hàbils, comptadors des del dia en què l'òrgan instructor li ho comuniqui; amb l'advertiment que, si no ho fa així, es revisarà i minorarà proporcionalment l'import concedit.

Així mateix, si l'import de les factures presentades és inferior a la despesa prevista en la relació d'activitats o es presenta documentació de despeses no subvencionables, l'òrgan instructor ha de revisar i minorar l'import concedit.

14.9. No es podrà abonar un import superior al que es justifiqui mitjançant factures.

15. Forma, terminis i condicions de pagament de la subvenció

15.1. Una vegada publicada la resolució de concessió de la subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears es tramitarà el pagament que es durà a terme mitjançant una transferència bancària, un cop que s'hagi duit a terme l'activitat per a la qual s'ha sol·licitat la subvenció i que s'hagi justificat prèviament, en els termes establerts en aquesta convocatòria.

15.2. El pagament de les ajudes s'ha de fer, amb caràcter general, en un únic pagament, que s'ha de fer efectiu una vegada justificada la subvenció concedida en els termes d'aquesta convocatòria.

15.3. El pagament de la subvenció s'ha de fer, en el termini màxim de sis mesos, comptadors des de la data d'entrada del compte justificatiu.

Documents adjunts