Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 9244
Departamento de Mobilitat - Convocatòria extraordinària de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l’exercici de l’activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera regulat en el 284/2021, de 20 d’abril, que tindran lloc a l’illa de Menorca dia 26 de gener de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fem pública la resolució de la consellera executiva del Departament de Mobilitat d'aquest Consell Insular de Menorca, de dia 04/01/2022, resolució núm. 2022/MOB/1 mitjançant la qual es comunica la convocatòria extraordinària de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l'exercici de l'activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera regulat en 284/2021, de 20 d'abril, que tindran lloc a l'illa de Menorca dia 26 de gener de 2022, que estableixen el següent:

“Atès el Reial Decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera i pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre;

Atès que MANTOLAN, SL, dia 21/12/2021 (GE/031896/2021) ha presentat la sol·licitud per realitzar una prova extraordinària per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l'exercici de l'activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport per carretera;

Atès que, d'acord amb la resolució de la consellera executiva del Departament de Mobilitat del CIM 2021/MOB/185, de 22-11-2021, les proves ordinàries per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l'exercici de l'activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport per carretera, no comencen fins dia 22 de febrer de 2022 ;

Com a titular del Departament de Mobilitat, en exercici de les competències atribuïdes pel Decret de presidència núm. 425/2019 de 10 de juliol (BOIB núm. 95 ext. d'11 de juliol de 2019) en relació amb els Decrets de presidència núm. 421/2019 i núm. 422/2019 de 9 de juliol (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019);

RESOLC:

PRIMER. Aprovar la convocatòria extraordinària de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l'exercici de l'activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport per carretera de mercaderies i de viatgers regulat en el Reial Decret 284/2021, de 20 d'abril, que tindran lloc el proper dia 26/01/2022 a les 16:30 hores en la seu del Consell Insular de Maó.

SEGON. Determinar que l'esmentada convocatòria es regirà per les normes establertes en la resolució de la consellera executiva del Departament de Mobilitat del CIM 2021/MOB/185, de 22-11-2021, mitjançant la qual es comunica la convocatòria de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l'exercici de l'activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera que tindran lloc a l'illa de Menorca durant l'any 2022.

TERCER. Determinar que el tribunal qualificador de les proves estarà constituït per les persones següents:

Presidenta:

Gabriela Mir Losada

Vocals:

José Luis Florit Moll

Ana Fernández Villaverde

Dolores Mier Aliaga

 

Secretari:

Titular: Jordi Garí Prats

Suplent: Jesús Cuesta Tàrrega

QUART – El termini per presentar sol·licituds serà del 5 al 20 de gener de 2022 ambdós inclosos. “

La qual cosa us comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que us faig saber que contra l'acord precedent, que no esgota la via administrativa, podeu interposar, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de recepció d'aquesta notificació, recurs d'alçada davant la Presidència del Consell Insular, sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si no se us n'ha notificat la resolució quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

  

Maó, en el lloc i en la data de la signatura electrònica (5 de gener de 2022)

La consellera executiva de Mobilitat

Francesca Gomis Luis