Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’estableixen els serveis mínims amb motiu de la vaga plantejada en l’empresa ZARDOYA OTIS, SA

    Número d'edicte 12379 - Pàgines 49339-49340

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es disposa la publicació de la supressió del lloc de treball d’oficial major de l’Ajuntament de Sa Pobla, reservat a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció (codi 21030)

    Número d'edicte 12356 - Pàgines 49341-49342

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes de l’any 2021 per rehabilitar edificis i habitatges inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbana de Sineu, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016

    Número d'edicte 12308 - Pàgines 49343-49380

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Delegació de competències del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa en la Presidència de la Corporació, en el contracte de les obres de rehabilitació del ferm de les carreteres EI-200 i EI-300 de la xarxa viaria del Consell d’Eivissa (Exp. núm. 2021/00000395V)

    Número d'edicte 12391 - Pàgina 49381

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidenta del Consell de Mallorca pel qual es determina el règim de dedicació del conseller i conselleres electes del Grup el El Pi – Proposta per les Illes Balears

    Número d'edicte 12387 - Pàgina 49382

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es modifica la composició de la Comissió de Govern

    Número d'edicte 12389 - Pàgines 49383-49384

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica la composició de la Comissió Informativa General i de Comptes del Consell de Mallorca

    Número d'edicte 12390 - Pàgina 49385

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 30 de d’agost de 2021, relatiu a la concessió de dos ajuts (convocatòria ajuts CARB 2020) (exp. 3211-2020-000001)

    Número d'edicte 12383 - Pàgines 49386-49388

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 30 d’agost de 2021, modificat pel Decret de Presidència núm. 325/2021 de 29 d’octubre, relatiu a la convocatòria d’ajuts ADS 2021 (aprovació bases i convocatòria) (exp. 3408-2021-000001)

    Número d'edicte 12384 - Pàgines 49389-49399

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Convocatòria de subvencions per a empreses amb local amb atenció al públic, que desenvolupen l'activitat en el municipi de Consell, que han hagut de cessar la seva activitat més de quinze dies, per la situació de crisi sanitària del COVID19, segona convocatòria

    Número d'edicte 12364 - Pàgines 49400-49406

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria de premis per als estudiants del municipi de Sant Josep que hagin acabat d’una forma més brillant els estudis universitaris o de CFGS durant el curs 2020-21

    Número d'edicte 12386 - Pàgines 49407-49415

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Primera resolució de concessió directa i a fons perdut d’ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Son Servera

    Número d'edicte 12368 - Pàgines 49416-49419