Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Extracte de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoquen ajuts destinats a les entitats de voluntariat de les Illes Balears per atendre les despeses d’assegurances

    Número de registre 7015 - Pàgines 24486-24487

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fan públiques la ratificació del president i la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Colombofília un cop finalitzat el procés electoral corresponent al període 2020-2024

    Número de registre 7016 - Pàgina 24488

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2320/2020 relatiu al projecte de reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar aïllat al polígon 8, parcel•les 193 i 280, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, a zona de policia

    Número de registre 6552 - Pàgina 24489

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2069/2020 relativa al projecte de construcció d'un habitatge aïllat i piscina al polígon 29, parcel·la 503 i 504, al terme municipal de Manacor, a zona de policia

    Número de registre 6650 - Pàgina 24490

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de la sol·licitud d’autorització d’abocament a la mar de les aigües procedents de l’esplanada d’avarada del port de Calanova, t.m. de Palma (expedient 15/20-Abocaments)

    Número de registre 6950 - Pàgina 24491

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, R20, R22 I R50 (exps. 296, 315 i 319) de data 4 de juny de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 7036 - Pàgines 24492-24494

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, R1 Exps. 184, 305, 323 i 420 de data 3 de juny de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 7038 - Pàgines 24495-24497

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Informació pública en relació a l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de dia 28 de maig de 2021, d’incoació de l’expedient sobre revisió d’ofici instat per l'entitat SUNWAY, SL de l’expedient urbanístic promogut per Morsanix, S.L. a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 87/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma, tot obrint un termini de vint (20) dies als efectes de formular possibles al·legacions o suggeriments

    Número de registre 7035 - Pàgines 24498-24499

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 21/2021 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2021, per crèdit extraordinari (CE02/2021) i suplement de crèdit (SUP06/2021)

    Número de registre 7025 - Pàgina 24500

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Plama, per pal·liar els efectes de la covid-19

    Número de registre 7011 - Pàgines 24501-24503

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Lloseta, per pal·liar els efectes de la covid-19

    Número de registre 7012 - Pàgines 24504-24506

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic de la modificació pressupostària 07/2021, per crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 6 de maig de 2021

    Número de registre 7057 - Pàgina 24507

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació UA/PG-03 de Peguera

    Número de registre 7019 - Pàgina 24508

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Segona aprovació inicial modificació puntual NNSS sector son Massip i sa Calobra

    Número de registre 6990 - Pàgina 24509

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Segona aprovació inicial modificació puntual NNSS a sa Calobra serveis a infraestructures

    Número de registre 6991 - Pàgina 24510

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Extracte bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a les famílies d'Inca per a l'adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2021/2022

    Número de registre 6919 - Pàgines 24511-24512

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Extracte del Decret de Batlia de dia 9 de juny de 2021 de l'Ajuntament de Marratxí pel qual es modifica la convocatòria de subvencions 2020-2021 destinades a empreses del municipi de Marratxí per a protegir l'activitat econòmica local de l'impacte econòmic de la COVID-19

    Número de registre 7014 - Pàgines 24513-24514

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Anunci de l’extracte de les bases reguladores de la convocatòria de la IX edició del concurs Millors projectes empresarials d’estudiants. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID 569090)

    Número de registre 7029 - Pàgines 24515-24516

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de la aprovació per decret d'alcaldia núm. 2021-1810 de data 07 de juny de 2021, de la convocatòria extraordinària d'ajudes adreçades a pal.liar les conseqüencies de les restricciones motivades per la crisi sanitària de la covid-19 de l'ajuntament de Sant Josep amb finançament del govern balear i del Consell d'Eivissa amb el programa del pla insular d'impuls social i econòmic

    Número de registre 6995 - Pàgines 24517-24520

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Anunci exposició pública padrons municipals exercici 2021

    Número de registre 7034 - Pàgina 24521