Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 4768/21)

    Número d'edicte 7040 - Pàgina 24216

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 33/2021, de 14 de juny, pel qual es modifica el Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears

    Número d'edicte 7053 - Pàgines 24217-24218

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 16/2021 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2021 per suplement de crèdit (SUP05/2021)

    Número d'edicte 7024 - Pàgina 24219

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’expedició de documents aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió celebrada el 6 d’abril de 2021

    Número d'edicte 7037 - Pàgina 24220

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària 3/2021

    Número d'edicte 6971 - Pàgina 24221

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Aprovació definitiva Pressupost 2021. Mancomunitat de Raiguer

    Número d'edicte 7008 - Pàgines 24222-24223