Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 14 de juny de 2021 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 7051 - Pàgines 24278-24396

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 14 de juny de 2021 de delegació de la competència en determinats consellers per a l’aprovació de les mesures que garanteixin els serveis mínims en la jornada de vaga del dia 18 de juny de 2021

    Número d'edicte 7052 - Pàgines 24397-24398

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoquen ajuts destinats a les entitats de voluntariat de les Illes Balears per atendre les despeses d’assegurances

    Número d'edicte 7017 - Pàgines 24399-24429

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió d’ajuts 9/2021 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, del 7/11/2019)

    Número d'edicte 7018 - Pàgines 24430-24432

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 17/2021 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 7020 - Pàgines 24433-24435

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la revisió de l’Autorització Ambiental Integrada de la CT d’Alcúdia a nom de Gas y Electricidad Generación SAU, vista la decisió d’execució de la comissió de 31 de juliol de 2017 per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) d'acord a la directiva 2010/75 / UE del Parlament Europeu i de Consell per a les grans instal·lacions de combustió (IPPC M28/2019)

    Número d'edicte 7007 - Pàgines 24436-24446

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aprova el Protocol que fixa les condicions de prevenció i higiene i les mesures de limitació de capacitat, d’organització interna, de seguretat i de protecció dels alumnes en el desenvolupament de les activitats formatives i de capacitació impartides per l’Escola

    Número d'edicte 7026 - Pàgines 24447-24454

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Inici de les tramitacions per a l’obtenció de les acreditacions corresponents a l’autorització per a l’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa de Formentera, tot de conformitat amb la llei 7/2019, de 8 de febrer, per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l’illa de Formentera, durant el període de 24 de juny al 7 de setembre de 2021

    Número d'edicte 7033 - Pàgines 24455-24456

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució de la convocatòria d’ajuts 2021 per donar suport a l’organització de festivals, mostres o cicles de cinema

    Número d'edicte 6963 - Pàgines 24457-24458

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució de la convocatòria d’ajuts al fons de cooperació cultural universitària 2021

    Número d'edicte 6964 - Pàgina 24459

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Acord del Consell Executiu, de dia 9 de juny de 2021 de modificació de la convocatòria de subvencions per al foment de la compra de productes de Mallorca, any 2021

    Número d'edicte 6993 - Pàgines 24460-24462

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució del President del IMAS de dia 10 de juny de 2021 de modificació i rectificació de la Resolució del president de l’IMAS de dia 20 d’abril de 2021, per a l’aprovació del règim regulador per a l’atorgament d’una prestació econòmica d’urgència social, modalitat d’emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 7031 - Pàgines 24463-24465

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS

   • Resolució per concedir i reconèixer les subvencions derivades de la convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020 en l’illa de Mallorca, a través de l’entitat col·laboradora Ajuntament de Campos

    Número d'edicte 6924 - Pàgines 24466-24467

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS

   • Resolució per concedir i reconèixer les subvencions derivades de la convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020 en l’illa de Mallorca, a través de l’entitat col·laboradora Ajuntament d’Inca

    Número d'edicte 6929 - Pàgines 24468-24470

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS

   • Resolució per concedir i reconèixer les subvencions derivades de la convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020 en l’illa de Mallorca, a través de l’entitat col·laboradora Ajuntament d’Estellencs

    Número d'edicte 7030 - Pàgines 24471-24472

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 10 de maig de 2021, relatiu a la modificació de l'instructor i membres de la Comissió Avaluadora del programa, bases i convocatòria d’ajuts per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges per a pal·liar la pobresa energètica (exp. 5105-2020-000008)

    Número d'edicte 6992 - Pàgines 24473-24474

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret alçament de la suspensió horari en treballs a la via pública, obres i edificacions

    Número d'edicte 7054 - Pàgines 24475-24476

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Oferta d'ocupació pública 2021 de l'Ajuntament d'Inca

    Número d'edicte 7009 - Pàgina 24477

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació oferta pública de col·locació 2021

    Número d'edicte 7010 - Pàgines 24478-24479

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Llistat provisional de les persones admeses i les persones en llista d’espera, per a les activitats del programa Estiu Jove 2021 del Servei de Joventut

    Número d'edicte 7003 - Pàgines 24480-24483

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Modificació horari del lloc de treball de tècnic/a mitjà de gestió econòmica. ML-702

    Número d'edicte 7013 - Pàgines 24484-24485