Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 13325
Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la Corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca”, “Consorci Eurolocal Mallorca” i “Consorci del Museu Marítim de Mallorca”, així com l’estat de previsions de despeses i d’ingressos de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases d’execució i plantilles per a l’exercici 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària de dia 27 de novembre de 2018, va aprovar inicialment el Projecte del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la Corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca”, “Consorci Eurolocal Mallorca” i “Consorci del Museu Marítim de Mallorca”, així com l’estat de previsions de despeses i d’ingressos de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases d’execució i plantilles  per a l’exercici  2019.

El Projecte de Pressupost es va sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el BOIB núm. 149, de dia 28 de novembre de 2018, i al Servei de Pressuposts i Comptabilitat de la Intervenció General del Consell de Mallorca, perquè totes les persones que hi estiguessin interessades el poguessin examinar i poguessin formular-hi les al·legacions pertinents.

Durant aquest termini no se’n va presentar cap, per la qual cosa, i d’acord amb el que va aprovar el Ple, l’acord es va esdevenir definitiu i es va ordenar que se’n publicàs en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el resum per capítols i l’estat de consolidació del pressupost propi de la Corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca”, “Consorci Eurolocal Mallorca” i “Consorci del Museu Marítim de Mallorca”, així com l’estat de previsions de despeses i d’ingressos de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU; i les corresponents plantilles de personal.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà  de publicar aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

El resum per capítols del pressupost de cada institució és el que se detalla a continuació:

 

2019 CONSELL DE MALLORCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2019

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

73.506.331,07

2

Despeses corrents en béns i serveis

53.164.201,07

3

Despeses financeres

732.161,80

4

Transferències corrents

217.135.733,14

5

Fons de contingència

2.000.000,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

92.366.548,69

7

Transferències  de capital

31.860.669,32

8

Actius financers

100.000,00

9

Passius financers

3.319.503,63

 

TOTAL DESPESES

474.185.148,72

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

14.376.930,22

2

Imposts indirectes

17.138.500,54

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

15.673.291,51

4

Transferències corrents

354.281.929,81

5

Ingressos patrimonials

1.952.201,87

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

0,00

7

Transferències de capital

70.662.294,77

8

Actius financers

100.000,00

9

Passius financers

0,00

 

TOTAL INGRESSOS

474.185.148,72

2019 INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2019

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

68.772.828,88

2

Despeses corrents en béns i serveis

106.309.131,92

3

Despeses financeres

30.000,00

4

Transferències corrents

24.154.517,79

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

343.500,00

7

Transferències de capital

425.000,00

8

Actius financers

120.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

200.154.978,59

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

6.109.443,30

4

Transferències corrents

193.128.515,48

5

Ingressos patrimonials

28.519,81

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

768.500,00

8

Actius financers

120.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

200.154.978,59

2019 INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2019

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

1.120.081,05

2

Despeses corrents en béns i serveis

1.052.766,11

3

Despeses financeres

3.000,00

4

Transferències corrents

1.049.000,00

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

447.000,00

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

5.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

3.676.847,16

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

272.500,00

4

Transferències corrents

2.553.000,00

5

Ingressos patrimonials

399.347,16

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

447.000,00

8

Actius financers

5.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

3.676.847,16

2019 AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2019

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

2.199.265,99

2

Despeses corrents en béns i serveis

262.000,00

3

Despeses financeres

 

4

Transferències corrents

 

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

180.719,08

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

6.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

2.647.985,07

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

2.126.985,07

4

Transferències corrents

515.000,00

5

Ingressos patrimonials

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

6.0000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

2.647.985,07

 

2019 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2019

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

 

2

Despeses corrents en béns i serveis

511.900,00

3

Despeses financeres

100,00

4

Transferències corrents

111.000,00

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

128.000,00

7

Transferències de capital

600.000,00

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

1.351.000,00

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

1.000,00

4

Transferències corrents

550.000,00

5

Ingressos patrimonials

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

800.000,00

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

1.351.000,00

2019 CONSORCI TIC MALLORCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2019

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

1.683.324,26

2

Despeses corrents en béns i serveis

865.425,00

3

Despeses financeres

1.000,00

4

Transferències corrents

 

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

56.000,00

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

3.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

2.608.749,26

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

424.500,00

4

Transferències corrents

2.128.049,26

5

Ingressos patrimonials

200,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

56.000,00

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

2.608.749,26

 

2019 CONSORCI EUROLOCAL 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2019

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

 

2

Despeses corrents en béns i serveis

200.00

3

Despeses financeres

 

4

Transferències corrents

 

5

Fons de Contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

 

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

200,00

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

 

4

Transferències corrents

200,00

5

Ingressos patrimonials

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

200,00

2019 CONSORCI MUSEU MARÍTIM MALLORCA 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2019

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

109.364,83

2

Despeses corrents en béns i serveis

453.204,82

3

Despeses financeres

 

4

Transferències corrents

 

5

Fons de Contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

100.000,00

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

662.569,65

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

10.000,00

4

Transferències corrents

552.569,65

5

Ingressos patrimonials

 

 

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

100.000,00

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

662.569,65

2019 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2019

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

 

2

Despeses corrents en béns i serveis

33.901,96

3

Despeses financeres

100,00

4

Transferències corrents

 

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

 

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

34.001,96

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

 

4

Transferències corrents

 

5

Ingressos patrimonials

242,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

33.759,96

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

34.001,96

L’estat de consolidació per a l’exercici 2019 del pressupost de la Corporació i  dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, els dels Consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “C. TIC-Mallorca”, “C. Eurolocal- Mallorca” i “C. Museu Marítim de Mallorca” de la societat mercantil “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, a nivell de capítols, és el següent:

2018 PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS , ELS SEUS CONSORCIS I SOCIETATS

CAP

DENOMIN.

CdM

IMAS

IEHM

ADTM

CST

C.TIC

C.

EUROLOCAL

C.

MMM.

RTVMA

TOTAL

SENSE CONSOLIDAR

TRANSF.

INTERNES

TOTAL

CONSOLIDAT

 

DESPESES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)OPERACIONS CORRENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Despeses

de personal

73.506.331,07

68.772.828,88

1.120.081,05

2.199.265,99

0,00

1.683.324,26

0,00

109.364,83

0,00

147.391.196,08

 

147.391.196,08

2

Despeses corrents

en béns i serveis

53.164.201,07

106.309.131,92

1.052.766,11

262.000,00

511.900,00

895.425,00

200,00

453.204,82

33.901,96

162.652.730,88

 

162.652.730,88

3

Despeses financeres

732.161,80

30.000,00

3.000,00

0,00

100,00

1.000,00

0,00

0,00

100,00

766.361,80

 

766.361,80

4

Transferències corrents

217.135.733,14

24.154.517,79

1.049.000,00

0,00

111.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242.450.250,93

196.727.678,19

45.722.572,74

5

Fons

de contingència

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

2.000.000,00

 

2.000.000,00

 

B)OPERACIONS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Inversions reals

92.376.930,22

343.500,00

447.000,00

180.719,08

128.000,00

56.000,00

0,00

100.000,00

0,00

93.621.767,77

 

93.621.767,77

7

Transferències

de capital

31.860.669,32

425.000,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.885.669,32

2.171.500,00

30.714.169,32

8

Actius financers

100.000,00

120.000,00

5.000,00

6.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

234.000,00

 

234.000,00

9

Passius financers

3.319.503,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.319.503,63

 

3.319.503,63

 

TOTAL DESPESES

474.185.148,72

200.154.978,89

3.676.847,16

2.647.985,07

1.351.000,00

2.608.749,26

200,00

662.569,65

34.001,96

685.321.480,41

198.899.178,19

486.422.302,22

 

INGRESSOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)OPERACIONS CORRENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Imposts directes

14.376.930,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.376.930,22

 

14.376.930,22

2

Imposts indirectes

17.138.500,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.138.500,54

 

17.138.500,54

3

Taxes, preus

públics i altres ing.

15.673.291,51

6.109.443,30

272.500,00

2.126.985,07

1.000,00

424.500,00

0,00

10.000,00

0,00

24.617.719,88

 

24.617.719,88

4

Transferències corrents

354.281.929,81

193.128.515,48

2.553.000,00

515.000,00

550.000,00

2.128.049,26

200,00

552.569,65

0,00

553.709.264,20

196.727.678,19

356.981.586,01

5

Ingressos

patrimonials

1.952.201,87

28.519,81

399.347,16

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

242,00

2.380.510,84

 

2.380.510,84

 

B)OPERACIONS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Alienació

inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

7

Transferèncie

s de capital

70.662.294,77

768.500,00

447.000,00

0,00

800.000,00

56.000,00

0,00

100.000,00

0,00

72.833.794,77

2.171.500,00

70.662.294,77

8

Actius financers

100.000,00

120.000,00

5.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.759,96

264.759,96

 

264.759,96

9

Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

TOTAL INGRESSOS

474.185.148,72

200.154.978,59

3.676.847,16

2.647.985,07

1.351.000,00

2.608.749,26

200,00

662.569,65

34.001,96

685.321.480,41

198.899.178,19

486.422.302,22

Les plantilles de personal de la Corporació i les dels organismes autònoms, “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic”, “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, i dels Consorcis, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci Museu Marítim de Mallorca” per a l’exercici 2019 són les següents:

PLANTILLA CONSELL DE MALLORCA EXERCICI 2019

PERSONAL FUNCIONARI

Grup

Total

Habilitació Nacional

 

 

Subescala Secretaria

 

 

Classe Primera

 

 

Secretari -ària superior

A1

3

Classe Segona

 

 

Secretari  -ària d'entrada

A1

1

Subescala Intervenció-Tresoreria

 

 

Classe Primera

 

 

Intervenció - Tresoreria superior

A1

5

Classe Segona

 

 

Intervenció - Tresoreria entrada

A1

2

Subescala Secretaria-Intervenció

 

 

Secretari -ària interventor -a

A1

1

Administració General

 

 

Subescala Tècnica

 

 

TAG

A1

65

Subescala Administrativa

 

 

Administratiu -iva  administració general

C1

46

Subescala Auxiliar

 

 

Auxiliar administració general

C2

162

Administració Especial

 

 

Subescala Tècnica

 

 

Classe Tècnica Superior

 

 

Arquitecte -a superior

A1

24

Biòleg -òloga

A1

3

Enginyer -a de camins canals i ports

A1

16

Enginyer -a industrial

A1

11

Enginyer -a superior agrònom -a

A1

1

Lletrat -ada

A1

3

Metge especialista medicina d'educació física i esport

A1

4

Tècnic -a superior

A1

49

Tècnic -a superior arqueòleg -òloga

A1

3

Tècnic -a superior arxiu biblioteca

A1

2

Tècnic -a superior bibliotecari -ària

A1

1

Tècnic -a superior cartògraf -a

A1

2

Tècnic -a superior de formació

A1

4

Tècnic -a superior de medi natural

A1

1

Tècnic -a superior economista

A1

14

Tècnic -a superior en qualitat i avaluació

A1

1

Tècnic -a superior geografia

A1

1

Tècnic -a superior gestió RRHH

A1

2

Tècnic -a superior historiador -a

A1

1

Tècnic -a superior informàtica

A1

4

Tècnic -a superior patrimoni artístic

A1

1

Tècnic -a superior patrimoni etnològic

A1

2

Tècnic -a superior patrimoni marítim

A1

1

Tècnic -a superior pedagogia

A1

2

Tècnic -a superior protecció medi ambient

A1

1

Tècnic -a superior selecció

A1

1

Classe Tècnica Mitja

 

 

ATS / DUI

A2

1

Arquitecte -a tècnic -a

A2

10

Enginyer -a tècnic -a

A2

4

Enginyer -a tècnic -a  industrial

A2

2

Enginyer -a tècnic -a obres públiques

A2

10

Graduat -ada social

A2

5

Inspector -a tècnic -a d'artesania

A2

1

Professor -a EGB

A2

3

Treballador -a social

A2

1

Tècnic -a GM de medi ambient

A2

9

Tècnic -a GM espec seguretat treball

A2

2

Tècnic -a GM especialista higiene industrial

A2

1

Tècnic -a GM joventut

A2

3

Tècnic -a GM laboratori carreteres

A2

1

Tècnic -a GM selecció

A2

1

Tècnic -a ajudant -a  arxiu-biblioteca

A2

18

Tècnic -a ajudant -a documentalista

A2

1

Tècnic -a de GM de gestió econòmica

A2

12

Tècnic -a de GM documentalista

A2

1

Tècnic -a de GM patrimoni històric

A2

2

Tècnic -a de grau mitjà

A2

32

Tècnic -a de grau mitjà agent local d'igualtat

A2

1

Tècnic -a de grau mitjà d'emergències

A2

4

Tècnic -a de grau mitjà de museus

A2

1

Tècnic -a de sistemes d'informació territorial

A2

1

Tècnic -a grau mitjà comptabilitat

A2

1

Tècnic -a mitjà informàtica

A2

13

Tècnic -a superior d'audiovisuals (B)

B

1

Tècnic -a superior  interpretació llengua de signes (B)

B

1

Classe Tècnica Auxiliar

 

 

Agent de medi ambient

C1

6

Ajudant -a facultatiu -iva

C1

13

Delineant

C1

7

Mecànic -a supervisor -a

C1

2

Operador -a de sistemes d' informació territorial

C1

1

Pràctic -a topogràfic -a

C1

1

Tècnic -a ajudant educador -a ambiental

C1

1

Tècnic -a auxiliar arts plàstiques i disseny

C1

1

Tècnic -a auxiliar arxiu biblioteca

C1

5

Tècnic -a auxiliar d'obres públiques

C1

4

Tècnic -a auxiliar de promoció, cultura i oci

C1

1

Tècnic -a auxiliar extensió cultural

C1

1

Tècnic -a auxiliar gestió econòmica

C1

10

Tècnic -a auxiliar gestió personal

C1

2

Tècnic -a auxiliar informació turística

C1

6

Tècnic -a auxiliar informàtica

C1

9

Subescala Serveis Especials

 

 

Classe Comeses Especials

 

 

Auxiliar animació sociocultural

C2

1

Auxiliar arxiu biblioteca

C2

6

Auxiliar de gestió

C2

1

Auxiliar de gestió econòmica

C2

3

Auxiliar de tresoreria

C2

1

Auxiliar facultatiu -iva

C2

3

Auxiliar geriàtric -a

C2

2

Auxiliar informació turística

C2

5

Coordinador -a  de serveis

C2

2

Guarda  vigilant de sa Dragonera

C2

2

Guarda de camp

C2

5

Majordom -a

C2

1

Mecànic -a inspector -a

C2

5

Operador -a de comunicacions

C2

10

Vigilant- Informador -a

C2

3

Auxiliar de recepció i admissió

E

1

Ordenança

E

1

Ordenança - Porter -a

E

17

Recepcionista - Telefonista

E

2

Telefonista

E

1

Vigilant porter -a

E

1

Classe Extinció d'Incendis

 

 

Sergent -a

C1

8

Suboficial -a

C1

1

Bomber -a conductor -a

C2

190

Caporal  -a

C2

48

Classe Oficis

 

 

Conductor -a

C2

6

Electricista

C2

1

Encarregat -ada de magatzem

C2

2

Maquinista

C2

1

Oficial

C2

1

Oficial -a d`oficis

C2

4

Oficial -a de carreteres

C2

6

Oficial -a de manteniment

C2

5

Utiller -a

C2

1

Xofer -a

C2

10

Mosso -a d'oficis

E

12

Personal de neteja

E

1

Porter -a d'escenari

E

1

PERSONAL LABORAL

 

 

Categoria

Grup

Total

Ajudant -a d'assaigs materials

C1

1

Capatàs -assa d'obres L

C1

3

Encarregat -ada d'equip taller mecànic

C1

1

Operador -a de màquines pesades

C1

5

Pràctic -a topogràfic -a L

C1

3

Tècnic -a auxiliar d'obres públiques L

C1

1

Tècnic -a auxiliar patrimoni històric i industrial L

C1

1

Zelador -a d'explotació L

C1

1

Auxiliar facultatiu -iva L

C2

7

Conductor -a  L

C2

7

Encarregat -ada de picapedrers -res

C2

1

Encarregat -ada forestal L

C2

1

Encarregat -ada taller patrimoni industrial

C2

1

Guarda refugi

C2

15

Mariner -a

C2

2

Mestre -a d'oficis jardineria

C2

1

Mestre -a d'oficis marger -a

C2

7

Mestre -a d'oficis picapedrer -a

C2

3

Mestre -a d'oficis picapedrer -a restaurador -a

C2

1

Mestre -a d'oficis-Mestre -a d'aixa

C2

1

Mestre -a oficis fusteria

C2

1

Mestre -a oficis treballador -a forestal

C2

4

Oficial -a 1a forestal

C2

1

Oficial -a 1a marger

C2

1

Oficial -a 1a mestre -a d'aixa

C2

1

Oficial -a 1a moliner -a

C2

3

Oficial -a 1a picapedrer -a

C2

2

Oficial -a 1a picapedrer- a restaurador -a

C2

2

Oficial -a 2a cuiner -a

C2

6

Oficial -a 2a forestal

C2

2

Oficial -a 2a manteniment

C2

1

Oficial -a 2a marger

C2

7

Oficial -a 2a mestre -a d'aixa

C2

2

Oficial -a 2a moliner -a

C2

2

Oficial -a 2a picapedrer -a

C2

15

Oficial -a 2a picapedrer -a restaurador -a

C2

2

Oficial -a de carreteres L

C2

13

Oficial -a de fusteria

C2

1

Oficial -a de jardineria

C2

4

Oficial -a de mecànica

C2

3

Oficial -a de picapedrer -a

C2

1

Patró -na de cabotatge

C2

1

Mosso -a d'oficis L

E

3

Personal de neteja L

E

5

Peó especialista ferrer

E

1

Peó especialista forestal

E

2

Peó especialista fuster

E

2

Peó especialista marger

E

1

Peó especialista mestre d'aixa

E

1

Peó especialista picapedrer -a

E

3

Peó especialista picapedrer -a restaurador -a

E

1

Peó especialitzat -ada L

E

6

PERSONAL EVENTUAL

 

 

Cap de comunicació

 

1

Cap de gabinet

 

3

Periodista

 

6

Secretari -ària 2n Partits Polítics

 

14

Secretari -ària Partits Polítics

 

7

PLANTILLA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS EXERCICI 2019

PERSONAL FUNCIONARI

 

 

Escala: Administració General

 

 

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tecnic-a superior

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

6

Subescala: gestiò

 

 

Classe: tecnic-a de grau mitja

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a de grau mitja

A2

3

Subescala: administrativa

 

 

Classe: administratiu-iva

 

 

Categories

Grup

Total

administratiu-iva

C1

9

Subescala: auxiliar

 

 

Classe: auxiliar

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

50

Subescala: subalterna

 

 

Classe: subaltern-a

 

 

Categories

Grup

Total

subaltern-a

AP

10

Escala: Administració Especial

 

 

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tecnic-a superior

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

47

psicologia

A1

23

metge/metgessa

A1

9

llicenciatura en dret

A1

4

pedagog/a

A1

4

informàtica

A1

1

metge/metgessa pediatre/a

A1

1

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tecnic-a mitja

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a mitja

A2

64

educador social

A2

27

ajudant tècnic sanitari  /  d.u.i.

A2

25

diplomatura en treball social

A2

21

arquitectura tècnica

A2

2

enginyeria tècnica industrial

A2

1

fisioterapeuta

A2

1

fisioteràpia

A2

1

teràpia ocupacional

A2

1

Informàtica

A2

4

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: comeses especials / mestre-a

 

 

Categories

Grup

Total

coordinadora de serveis

C1

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: personal d'oficis / mestre-a

 

 

Categories

Grup

Total

oficial

C1

7

cuiner-a de primera

C1

3

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tecnic-a auxiliar

 

 

Categories

Grup

Total

informàtica

B

4

tècnic/a auxiliar d'infermeria

C1

97

tecnic-a auxiliar

C1

12

gestió econòmica

C1

7

gestió de personal

C1

2

informàtica

C1

1

subescala: serveis especials

 

 

Classe: comeses especials / ajudant-a

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar de serveis

C2

10

auxiliar de recepcio i registre

C2

1

auxiliar educatiu/educativa

C2

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: comeses especials / oficial-a

 

 

Categories

Grup

Total

coord. de serveis/governanta

C2

3

coordinadora de serveis

C2

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: personal d'oficis / ajudant-a

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliars educatius

C2

14

auxiliar de serveis

C2

4

modist/a

C2

1

xofer/conductor/a

C2

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: personal d'oficis / oficial-a

 

 

Categories

Grup

Total

oficial de manteniment / oficial oficis

C2

8

cuiner-a de primera

C2

6

oficial

C2

3

personal d'oficis / oficial-a

C2

2

coord. de serveis/governanta

C2

2

oficial de magatzem / oficial oficis

C2

2

encarregat / encarregada de instal·lacions

C2

1

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tecnic-a auxiliar

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a auxiliar

C2

81

tècnic/a auxiliar d'infermeria

C2

29

auxiliar tecnic infermeria

C2

19

auxiliar de geriatria

C2

4

gestió econòmica

C2

2

auxiliar de comptabilitat

C2

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: comeses especials / operari-a

 

 

Categories

Grup

Total

ordenança

AP

8

ordenança-auxiliar recepcio admissio

AP

3

porter-a / conserge / ordenança / ordenança - porter-a / vigilant-a - porter-a

AP

3

ordenança / porter

AP

2

zelador-a

AP

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: personal d'oficis / operari-a

 

 

Categories

Grup

Total

personal de serveis

AP

90

personal de neteja

AP

18

empleat/da de serveis

AP

13

ajudant-a de cuina

AP

11

cambrer-a - netejador-a

AP

8

zelador-a

AP

8

cambrer-a menjador

AP

7

personal de bugaderia

AP

6

personal de manteniment

AP

4

marmito/marmitona

AP

3

costurer-a

AP

1

peo magatzem

AP

1

practic-a manteniment

AP

1

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tecnic-a superior

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

7

1

Transferits CAIB

 

 

Cos: cos facultatiu superior de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

psicologia

A1

1

Cos: cos superior d'administració de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

2

Cos: escala sanitària del cos facultatiu superior de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

metge geriatra

A1

2

Cos: tots els cossos i/o escales dels grups als quals està adscrit

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

1

Cos: cos facultatiu tècnic de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

diplomatura en treball social

A2

4

educació (educador/a)

A2

1

fisioteràpia

A2

1

teràpia (terapeuta)

A2

1

Cos: e.a.t.s. de aisna, a extingir

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a mitja

A2

1

Cos: escala sanitària del cos facultatiu tècnic de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

ajudant tècnic sanitari  /  d.u.i.

A2

7

tecnic-a mitja

A2

3

Cos: c.general administratiu de la administració de l’estat

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a auxiliar

C1

1

Cos: cos administratiu de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a auxiliar

C1

4

Cos: cos auxiliar de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

4

Cos: cos d'auxiliars facultatius de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

1

Cos: escala sanitària del cos d'auxiliars facultatius de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

28

auxiliar de clínica

C2

23

Cos: cos subaltern de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

subaltern-a

AP

9

PERSONAL LABORAL

 

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a superior psicologia

A1

13

tècnic-a superior

A1

7

tècnic/a d'administració general (tag)

A1

1

tècnic-a superior llicenciatura en dret

A1

1

tècnic-a superior pedagog/a

A1

1

tècnic/a titulat/ada superior pedagog/a

A1

1

tècnic-a de grau mitjà

A2

13

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà

A2

6

tècnic-a de grau mitjà educador social

A2

5

tècnic-a de grau mitjà treballador social

A2

5

tècnic-a de grau mitjà ajudant tècnic sanitari  /  d.u.i.

A2

3

tècnic/a titulat/ada grau mitjà

A2

2

titulat/ada grau mitjà

A2

2

ats

A2

1

tècnic-a de grau mitjà arquitectura tècnica

A2

1

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà ajudantia tècnica sanitària

A2

1

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà fisioteràpia

A2

1

tècnic-a auxiliar

C1

11

tècnic/a especialista personal manteniment

C1

3

tècnic-a auxiliar educador social

C1

2

tècnic-a auxiliar informàtica

C1

2

administratiu-va adm. general

C1

1

comeses especials / mestre-a auxiliar educatiu-educativa / auxiliar de serveis

C1

1

personal d'oficis / ajudant-a auxiliar educatiu/educativa

C1

1

personal d'oficis / mestre-a mestre/mestra de taller

C1

1

auxiliar tècnic-a d'infermeria

C2

44

auxiliar adm. general

C2

15

personal d'oficis / ajudant-a auxiliar educatiu/educativa

C2

9

auxiliar tècnic/a d´infermeria infermeria

C2

8

comeses especials / ajudant-a auxiliar educatiu-educativa / auxiliar de serveis

C2

8

personal d'oficis / ajudant-a auxiliar de serveis

C2

8

auxiliar tècnic/a

C2

2

personal d'oficis / ajudant-a

C2

2

personal d'oficis / oficial-a cuiner-a de primera

C2

2

personal d'oficis / oficial-a oficial 1ª manteniment

C2

2

ajudant/a de cuina

C2

1

auxiliar geriàtric/a

C2

1

comeses especials / oficial-a coord. de serveis/governanta

C2

1

personal d'oficis / oficial-a oficial de manteniment / oficial oficis

C2

1

personal d'oficis / oficial-a oficial oficis

C2

1

tècnic-a auxiliar tècnic/a auxiliar d'infermeria

C2

1

auxiliar d´infermeria

5

1

cuiner/a 1a.

5

1

oficial/a de segona personal manteniment

6

1

empleat/ada de servei

AP

20

personal d'oficis / operari-a personal de neteja

AP

10

personal d'oficis / operari-a empleat/da de serveis

AP

6

personal d'oficis / operari-a cambrer/a menjador

AP

4

personal d'oficis / operari-a personal de serveis

AP

4

comeses especials / operari-a ordenança-auxiliar recepció admissió

AP

3

personal d'oficis / operari-a ajudant-a de cuina

AP

1

personal d'oficis / operari-a cambrer/a netejador/a

AP

1

personal d'oficis / operari-a costurer/a

AP

1

personal d'oficis / operari-a personal de bugaderia

AP

1

subalterna

AP

1

empleat/ada de servei

7

30

empleat/ada de serveis

7

2

empleada de serveis (caib)

7

1

PLANTILLA INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA EXERCICI 2019

PERSONAL LABORAL

 

 

ESCALA: ADMINISTRACIÓ

 

 

Subescala: Adminsitrativa

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

Coordinador/a gestió econòmica

C1

1

Coordinador/a secretaria i personal

C1

1

Subescala: Auxiliar

 

 

CATEGORIES

 

 

Auxiliar en gestió econòmica

C2

1

Secretari-ària de presidència

C2

1

ESCALA ESPECIAL

 

 

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: tècnica auxiliar

 

 

Tècnic/a auxiliar informàtica/coodinador/a d’apostes

C1

1

Responsable programació carreres

C1

1

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: auxiliar

 

 

Auxiliar activitats esportives

C2

1

Coordinador de serveis

C2

1

Subescala: Serveis especials

 

 

Classe: comeses especials

 

 

Encarregat/da de manteniment

C2

1

Oficial/a de manteniment

C2

4

Auxiliar de manteniment

E

2

Mosso de jardineria

E

1

Personal de neteja

E

2

Auxiliar de serveis/conductor-a

E

1

Encarregat-ada de caminadors

E

1

Subescala: Serveis especials

 

 

Classe: comesses especials

 

 

A temps parcial

 

 

Ajudant/a del cap d’apostes

C1

2

Terminalites

C2

13

Conductor/a

C2

4

Auxiliar programador-a carreres

C2

1

Locutor-a

C2

1

Auxiliar de números

C2

2

Auxiliar de pistes

C2

1

Porter-a

E

2

PLANTILLA “AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA” EXERCICI 2019

PERSONAL FUNCIONARI

Grup

Total

Administració General

 

 

Subescala Tècnica

 

 

TAG

A1

12

Subescala Administrativa

 

 

Administratiu ‑iva  administració general

C1

3

Subescala Auxiliar

 

 

Auxiliar administració general

C2

10

Administració Especial

 

 

Subescala Tècnica

 

 

Classe Tècnica Superior

 

 

Arquitecte ‑a superior

A1

3

Lletrat- ada

A1

2

Tècnic -a superior

A1

10

Tècnic -a superior economista

A1

1

Classe Tècnica Mitja

 

 

Arquitecte ‑a tècnic ‑a

A2

3

Classe Tècnica Auxiliar

 

 

Delineant

C1

13

Subescala Serveis Especials

 

 

Classe Comeses Especials

 

 

Vigilant inspector ‑a

C2

1

PLANTILLA CONSORCI “TIC MALLORCA” EXERCICI 2019

PERSONAL DIRECTIU

GRUP

TOTAL

Gerent

 

1

PERSONAL LABORAL

 

 

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

CATEGORIES

 

 

Tècnic/a superior de gestió

A1

1

Administratiu

C1

1

Auxiliar administratiu

C2

1

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

 

Tècnic/a superior informàtic/a

A1

3

Tècnic/a superior cartografia

A1

3

Tècnic/a superior formació

A1

1

Tècnic/a superior web

A1

2

Tècnic/a grau mitjà informàtic/a

A2

4

Tècnic/a grau mitjà formació

A2

2

Tècnic/a auxiliar web

C1

2

Tècnic/a auxiliar SCM

C1

4

Tècnic/a auxiliar GM

C1

4

Auxiliar cartografia

C2

1

 

PLANTILLA CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA EXERCICI 2019

PERSONAL DIRECTIU

Grup

Total

Gerent

A1

1

PERSONA LABORAL

 

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

Administratiu

C1

1

 

Palma,  21 de desembre de 2018

Per delegació del president, el secretari general (Decret de 17 de juliol de 2015, BOIB núm. 114, de 28 de juliol de 2015) Jeroni M. Mas Rigo