Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució de la secretària general d’Economia, Hisenda i Innovació, per delegació del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, per la qual s’aprova la convocatòria per a ajudes a projectes i actuacions de recerca en biodiversitat emmarcats en els plans complementaris del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 3355 - Pàgines 15906-15926

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 8 d’abril de 2024 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 3368 - Pàgines 15927-15928

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del sector del transport discrecional i turístic de viatgers per carretera de les Illes Balears i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000855011982)

    Número d'edicte 3356 - Pàgines 15929-15962

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual s'aprova la convocatòria 2024 d'ajuts per a compensar les despeses del primer any de cotització de la tarifa plana d’autònoms residents a les Illes Balears

    Número d'edicte 3416 - Pàgines 15963-15978

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a l’execució del programa d’incentius 4 i 5 lligat a la implantació d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 4 i 5)

    Número d'edicte 3344 - Pàgines 15979-15982

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es deneguen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 3345 - Pàgines 15983-15985

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 3346 - Pàgines 15986-15989

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)

    Número d'edicte 3419 - Pàgines 15990-15992

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)

    Número d'edicte 3420 - Pàgines 15993-16009

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitats de dia 12 de gener de 2024, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

    Número d'edicte 3376 - Pàgina 16010

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i els processos d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic, de disseny i de música i es convoquen les proves específiques d’accés per al curs 2024-2025

    Número d'edicte 3307 - Pàgines 16011-16034

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Resolució del conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural per la qual es modifica l’època de perill alt d’incendis forestals de manera individualitzada per a les illes de Mallorca i Menorca i se n’avança l’inici al 15 d’abril de 2024

    Número d'edicte 3351 - Pàgina 16035

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2023, dels ajuts per al foment de l’agricultura ecològica

    Número d'edicte 3308 - Pàgines 16036-16037

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R2 de data 2 d’abril de 2024, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d’abril de 2023, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2023

    Número d'edicte 3401 - Pàgines 16038-16042

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i President del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament per compensar pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats pel període 2022-2025

    Número d'edicte 3331 - Pàgines 16043-16046

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i President del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament per compensar pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives vinculades al Catàleg de Qualificacions Professionals, concretament certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 i de competències clau de nivell 2 adreçades als col·lectius amb especials dificultats d’inserció en el mercat laboral («SOIB Vulnerables CP»), per al període 2022-2025

    Número d'edicte 3332 - Pàgines 16047-16049

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i President del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament per compensar pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per al període 2021-2023

    Número d'edicte 3333 - Pàgines 16050-16053

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i President del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament per compensar pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats pel període 2022-2024

    Número d'edicte 3336 - Pàgines 16054-16057

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases reguladores de la convocatòria de subvenció per al foment de la prevenció, la reutilització, la preparació per a la reutilització, el reciclatge i la millora de la recollida selectiva dels residus, adreçada als ajuntaments de l’illa d’Eivissa de l'any 2024

    Número d'edicte 3371 - Pàgines 16058-16086

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència en relació a la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa per al període 2023-2025

    Número d'edicte 3357 - Pàgines 16087-16088

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució dels expedients de sol·licitud d’ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana en els àmbits del comerç, la restauració, la indústria i els serveis a Formentera (convocatòria de 2023)

    Número d'edicte 3303 - Pàgina 16089

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell insular de Formentera al Club Surf Formentera

    Número d'edicte 3301 - Pàgines 16090-16094

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club de Tennis illa de Formentera

    Número d'edicte 3302 - Pàgines 16095-16101

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club de Tennis Illa de Formentera

    Número d'edicte 3304 - Pàgines 16102-16106

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Proposta d’acord de correcció de la redacció dels punts 5.6 i 18.3 de la convocatòria de subvencions d’arts escèniques 2024

    Número d'edicte 3360 - Pàgina 16107

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Acord de cessió gratuïta del vehicle furgó marca mercedes model 917AF, matrícula IB-2314-DK i d’altre material operatiu, propietat del Consell de Mallorca, a l’organització sense ànim de lucre Inca Mallorca Solidaria

    Número d'edicte 3317 - Pàgines 16108-16109

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Resolució del conseller executiu de Territori, Mobilitat i Infraestructures d’aprovació de la llista definitiva de persones aspirants aptes, no aptes i no presentades, resultat de la prova avaluadora de 23 de febrer de 2024, en el marc de la Convocatòria 2024 per obtenir l’acreditació professional de personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives de les Illes Balears

    Número d'edicte 3353 - Pàgines 16110-16113

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCACONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL

   • Resolució del vicepresident del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per entitats que promoguin i fomentin la custòdia del territori a la Serra de Tramuntana per a l’any 2024

    Número d'edicte 3335 - Pàgines 16114-16137

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret del president del Consell Insular de Menorca núm. 25/2024, de 22 de febrer, relatiu al canvi de membres de la comissió tècnica assessora d’Urbanisme i Ordenació del Territori (exp. 0342-2023-000001)

    Número d'edicte 3421 - Pàgina 16138

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució de la consellera executiva del departament d’Economia i Serveis Generals de dia 9 d’abril de 2024 i núm. 2024/ESG/0000446 relativa a la convocatòria d’ajuts en matèria cinegètica corresponent a l’any 2023 (concessió i pagament) Exp. 5311-2023-00001

    Número d'edicte 3310 - Pàgina 16139

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Bunyola per a l'exercici 2024

    Número d'edicte 3422 - Pàgina 16140

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Convocatòria de Subvencions Directes i Nominatives del municipi de Sant Joan de Labritja per a l'any 2024 – Expedient núm. 378/2024

    Número d'edicte 3193 - Pàgines 16141-16151

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Modificació del Pla d'Actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2022 i 2023

    Número d'edicte 3388 - Pàgina 16152