Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es es nomenen la notària i els notaris adjudicataris d’una notaria a Alcúdia, Sa Pobla i Palma de Mallorca en l’àmbit de les Illes Balears

    Número de registre 3348 - Pàgines 15817-15818

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de dia 9 d’abril de 2024, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

    Número de registre 3372 - Pàgines 15819-15820

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’IMAS per la qual aprova la llista definitiva de les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari de l’escala d’Administració especial subescala tècnica, classe tècnic-tècnica superior del subgrup A1, de l’especialitat metge-metgessa del treball, nomenar i adjudicar els llocs de treball

    Número de registre 3203 - Pàgines 15821-15822

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Nomenament de personal funcionari de carrera, categoria Administratiu, concurs-oposició Exp. 5955/2023

    Número de registre 3039 - Pàgina 15823

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament de personal funcionari de carrera

    Número de registre 3386 - Pàgina 15824

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament de personal funcionari de carrera

    Número de registre 3410 - Pàgina 15825

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Nomenament personal funcionari de carrera,escala administració general, subescala auxiliar administratiu, subgrup C2

    Número de registre 3252 - Pàgines 15826-15827

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Nomenament personal eventual com a coordinador/a d'Urbanisme

    Número de registre 3315 - Pàgina 15828

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu en el procediment abreujat núm. 216/2022

    Número de registre 3403 - Pàgina 15829

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) per la qual s’aprova la llista definitiva de l’ordre dels aspirants que conformen la BORSA 3, categoria llicenciatura/grau, grup A (Borsins Extraordinaris MRR), corresponent a la convocatòria d’un procediment extraordinari per a la constitució de borses de personal laboral per cobrir places vacants de l’AETIB

    Número de registre 3402 - Pàgines 15830-15840

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de tècnic o tècnica superior en investigació, del grup professional A, per al projecte «A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study to Demonstrate the Efficacy and Safety of Milvexian, an Oral Factor XIa Inhibitor, for Stroke Prevention after an Acute Ischemic Stroke or High-Risk Transient Ischemic Attack LIBREXIA-STROKE A Phase 3 Placebo-controlled Study of Milvexian after an Acute Ischemic Stroke or High-Risk Transient Ischemic Attack» (ECSE/PATNEUROVASC) Codi d'expedient: 2024-18-ASHUSE

    Número de registre 3405 - Pàgines 15841-15847

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es modifica la composició dels Tribunals Qualificadors del procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Agència Tributària de les Illes Balears

    Número de registre 3312 - Pàgina 15848

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es modifica la composició dels Tribunals Qualificadors del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 3313 - Pàgina 15849

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses a la borsa única d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia i per la que s’adjudiquen les places en la 45a promoció del curs bàsic de capacitació per l’any 2024 a l’illa d’Eivissa

    Número de registre 3314 - Pàgines 15850-15851

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s'adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector mèdic / subdirectora mèdica de la Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 3423 - Pàgines 15852-15853

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s'adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de director mèdic / directora mèdica de la Gerència de l'Hospital Universitari Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d'1 d’agost

    Número de registre 3424 - Pàgines 15854-15855

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector mèdic / subdirectora mèdica de l’Àrea de Serveis Mèdics de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 3425 - Pàgines 15856-15861

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/directora d’Infermeria de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 3426 - Pàgines 15862-15867

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu número 202/2024 seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1

    Número de registre 3406 - Pàgina 15868

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual es modifica la composició dels Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1 i A2 derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 3413 - Pàgines 15869-15870

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’IMAS per la qual aprova la llista definitiva de les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari de l’escala d’Administració especial subescala tècnica, classe tècnic-tècnica superior del subgrup A1, de l’especialitat Pedagogia, es nomena personal funcionari de carrera i s’adjudiquen els llocs de treball

    Número de registre 3373 - Pàgines 15871-15872

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’IMAS per la qual aprova la llista definitiva de les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari de l’escala d’Administració especial subescala tècnica, classe tècnic-tècnica superior del subgrup A1, de especialitat Prevenció de Riscos Laborals, es nomena personal funcionari de carrera i s’adjudiquin els llocs de treball

    Número de registre 3374 - Pàgines 15873-15875

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’IMAS per la qual aprova la llista definitiva de les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari de l’escala d’Administració especial subescala tècnica, classe tècnic-tècnica superior del subgrup A1, de l’especialitat Metge-Metgessa Psiquiatre-Psiquiatra, nomenar i adjudicar els llocs de treball

    Número de registre 3204 - Pàgines 15876-15877

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual deixa sense efectes l’adjudicació d’un lloc de treball i s’adjudica a una altra persona que ha superat el procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari a l’escala d’administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar del subgrup C2, amb adscripció definitiva

    Número de registre 3375 - Pàgines 15878-15879

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Acord plenari de declaració de lesivitat en referència a una de les places d'enginyer/era industrial previstes de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'any 2022

    Número de registre 3387 - Pàgina 15880

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Convocatòria per a la selecció dels aspirants que formaran part de la borsa de treball de la Fundació Ciutadella Cultura, que es cobrirà mitjançant contracte laboral, per assumir les tasques relacionades amb la gestió administrativa i cultural de la Fundació Ciutadella Cultura, de l'Ajuntament de Ciutadella

    Número de registre 3329 - Pàgines 15881-15891

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Correcció d'error en les bases de la Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera una plaça vacant de la categoria de Policia Local de l'Ajuntament des Castell mitjançant el procediment ordinari

    Número de registre 3427 - Pàgina 15892

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Llista definitiva borsa d’assessors/es lingüístics/ques-bibliotecaris/àries

    Número de registre 3378 - Pàgina 15893

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Llista definitiva borsa operari polivalent

    Número de registre 3384 - Pàgina 15894

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Llista definitiva borsa oficial de manteniment

    Número de registre 3411 - Pàgina 15895

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Adjudicació de llocs de treball a les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional de mèrits de personal laboral fix del subgrup C2 de l’Ajuntament de Manacor

    Número de registre 3385 - Pàgines 15896-15897

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria que regirà el procediment, per torn lliure, per a la selecció de dos places d'enginyer tècnic, personal funcionari de carrera, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 3370 - Pàgines 15898-15899

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aprova l’adjudicació de places de la 45a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per a l’any 2024 a l’illa d’Eivissa

    Número de registre 3409 - Pàgines 15900-15901

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aprova l’adjudicació de places per al curs de capacitació per accedir a la categoria d’oficial de policia local per a l’any 2024

    Número de registre 3407 - Pàgines 15902-15903

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual el declara la superació del curs bàsic de capacitació per a l’accés a la categoria de policia del cos de policia local per a l’any 2023, corresponent a la 44a promoció grup 5 per part de l'alumna FCM

    Número de registre 3408 - Pàgines 15904-15905