Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Extracte de la Resolució de la secretària general d’Economia, Hisenda i Innovació, per delegació del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, per la qual s’aprova la convocatòria per a ajudes a projectes i actuacions de recerca en biodiversitat emmarcats en els plans complementaris del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència

    Número de registre 3354 - Pàgines 16153-16154

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Extracte de la resolució de la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament de 8 d'abril de 2024, relativa a la cancel·lació dels assentaments de la Fundación Xafer en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears com a conseqüència de la seva inscripció en el Registre de Fundacions de competència estatal

    Número de registre 3349 - Pàgina 16155

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Requeriment de documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius (programes 1, 2 i 3)

    Número de registre 3347 - Pàgines 16156-16165

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/05702E relativa al Projecte bàsic d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina, C/ Vinyetes 26, TM Bunyola

    Número de registre 2104 - Pàgina 16166

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 946/2019 relativa al «Projecte Bàsic d’habitatge unifamiliar aïllat», polígon 31, parcel·la 176, TM Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 2156 - Pàgina 16167

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació pública relativa a la concessió d'aigües subterrànies CAS_687, localitzada al terme municipal d’Es Castell

    Número de registre 2793 - Pàgina 16168

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Interposició de recurs contenciós administratiu contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de 26 d'octubre de 2023 d'Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per a l'ordenació de volums edificables en les parcel·les situades en la C/ Grasset núm. 17 i 23 i C/Milà núm. 16 i 20, Roca Llisa, Jesús

    Número de registre 3243 - Pàgina 16169

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Exposició pública d’aprovació inicial del “Projecte constructiu de remodelació d’impulsió de sa Senieta. Sant Francesc Xavier, TM Formentera”

    Número de registre 3305 - Pàgina 16170

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCACONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL

   • Extracte de la convocatòria pública de subvencions del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per a entitats que promoguin i fomentin la custòdia del territori a la Serra de Tramuntana per a l’any 2024

    Número de registre 3334 - Pàgines 16171-16172

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Padró-Matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de 2024

    Número de registre 3338 - Pàgina 16173

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdit 6/2024 per via crèdit extraordinari

    Número de registre 3428 - Pàgina 16174

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació inicial de la modificació crèdit 5/2024 crèdit extraordinari i suplement de crèdit

    Número de registre 3429 - Pàgines 16175-16176

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall promogut per Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, corresponent a la parcel·la S4 del Pla Especial del Sistema General d’Equipaments de l’àmbit de Santa Rita

    Número de registre 3330 - Pàgina 16177

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Exposició pública del projecte de concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació d'una infraestructura pública d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics a béns de domini i ús públic en el terme municipal d'Inca

    Número de registre 3300 - Pàgina 16178

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Extracte de la Resolució de Batlia núm. 240 de data 09/04/2024, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del Concurs per a la Creació del Logotip de l’Associació Comercial i Industrial de Ferreries (ACOINFE)

    Número de registre 3363 - Pàgina 16179

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Informació pública de l'aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Lloseta - modificació fitxa número 13 de treballador/a social

    Número de registre 3271 - Pàgina 16180

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2024 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de crèdits

    Número de registre 3311 - Pàgina 16181

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial de la modificació del text de l'Ordenança de Circulació al Municipi de Lloseta

    Número de registre 3339 - Pàgina 16182

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial de la modificació del text de l'Ordenança Municipal reguladora de les Colònies Felines al Municipi de Lloseta

    Número de registre 3341 - Pàgina 16183

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Extracte de la Resolució de la tinenta d'Alcaldia d'Educació, Cultura i Igualtat de l'Ajuntament de Maó núm. DA/2024/0000820 de dia 11 de març, per la qual es convoca el Premi Ciutat de Maó d'Escultura, corresponent a l'any 2024

    Número de registre 3214 - Pàgina 16184

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Modificació de les bases de la convocatòria per a l'exercici de la venda ambulant en el Mercat de Rochina

    Número de registre 3393 - Pàgina 16185

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Extracte de la Convocatòria pública de les subvencions per activitats educatives als centres educatius de Palma curs 2024-2025

    Número de registre 3365 - Pàgines 16186-16187

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació inicial del projecte de Reglament que regula el Reglament de la Infància i Adolescència de sa Pobla

    Número de registre 3340 - Pàgina 16188

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació voluntària de la unitat d'actuació UA-03SC Sant Carles de Peralta, TM Santa Eulària des Riu

    Número de registre 3389 - Pàgina 16189

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació inicial de l'expedient 3-2024 crèdit extraordinari en el pressupost exercici 2024 Ajuntament de Ses Salines

    Número de registre 3350 - Pàgina 16190