Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s’autoritza la pròrroga de la cessió d’ús gratuïta i temporal de l’obra d’art Projet pour un monument pour la ville de Barcelone, de Joan Miró, a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i s’accepta la cessió de l’obra L’oiseau se niche sur les doigts en fleur, de Joan Miró

    Número d'edicte 8302 - Pàgines 44174-44175

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per la qual s’aproven l’expedient, el plec de condicions particulars i el plec de prescripcions tècniques, i s’acorda l’obertura del procediment d’arrendament, per concurs públic, d’un immoble a Eivissa per ampliar les dependències de la Direcció Territorial d’Educació d’Eivissa i Formentera

    Número d'edicte 8303 - Pàgines 44176-44189

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es concedeixen i es deneguen les subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics

    Número d'edicte 8235 - Pàgines 44190-44231

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual s’aprova la convocatòria informativa per concedir ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació mitjançant projectes que generin ocupació estable

    Número d'edicte 8261 - Pàgines 44232-44245

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es deneguen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 8286 - Pàgines 44246-44254

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal•lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal•lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 8287 - Pàgines 44255-44273

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 31 d’agost de 2023 per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar als ajuts per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024, d’acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitats i el Ministeri d’Educació i Formació Professional

    Número d'edicte 8275 - Pàgines 44274-44276

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 31 d’agost de 2023 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en el director general de Personal Docent

    Número d'edicte 8309 - Pàgines 44277-44278

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 6 de setembre de 2023 per la qual s’aprova el model de Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments, i, si escau, els seus òrgans dependents, com a titulars de centres de la xarxa pública d’escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei d’escolarització bàsica del primer cicle d'educació infantil

    Número d'edicte 8318 - Pàgines 44279-44290

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 6 de setembre de 2023 per la qual s’aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars com a titulars de centres de la xarxa pública d’escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei d’escolarització bàsica del primer cicle d'educació infantil

    Número d'edicte 8321 - Pàgines 44291-44302

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 6 de setembre de 2023 per la qual s’aprova el model de Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els centres de titularitat privada de la xarxa complementària per establir la gratuïtat del servei d’escolarització bàsica del primer cicle d'educació infantil

    Número d'edicte 8324 - Pàgines 44303-44313

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 3 de setembre de 2023 de correcció de les errades observades en l'annex 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures educatives de 26 de juliol de 2023 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’Atletisme, Bàsquet, Hípica, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela amb Aparell Fix i Vela amb Aparell Lliure a les Illes Balears

    Número d'edicte 8285 - Pàgines 44314-44317

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat de 24 d’agost de 2023 per la qual es dicten les instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que durant el curs 2023-2024 imparteixen cicles formatius de formació professional de grau bàsic, de grau mitjà o de grau superior i cursos d’especialització de formació professional del sistema educatiu

    Número d'edicte 8320 - Pàgines 44318-44321

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes de minimis per a l’any 2023 per al control i l'erradicació de la febre Q

    Número d'edicte 8230 - Pàgines 44322-44327

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa per a l’aprovació de la composició de la Comissió Avaluadora de la convocatòria d’ajudes per la realització dels cursos per a la l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial, ampliació o renovació dels conductors residents a Eivissa, de determinats vehicles destinats al transport per carretera

    Número d'edicte 8314 - Pàgines 44328-44329

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Pròrroga del Pla estratègic de subvencions per al 2022 i el primer semestre de 2023 (fins al 31 de desembre de 2023)

    Número d'edicte 8274 - Pàgines 44330-44331

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Proposta d’aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al grup esportiu Espalmador (esdeveniments)

    Número d'edicte 8247 - Pàgines 44332-44335

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 27 de juliol de 2023, d'ampliació del servei de centre de dia fins a 240 dies prevista a la concertació social del servei de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament

    Número d'edicte 8259 - Pàgines 44336-44341

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 23 d’agost de 2023 de concessió, autorització i disposició d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes d’agost de 2023

    Número d'edicte 8298 - Pàgines 44342-44344

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 18 d’agost de 2023 de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes d’agost de 2023

    Número d'edicte 8299 - Pàgines 44345-44346

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 185/2023 de 4 de setembre, relatiu a la designació de presidència en funcions per absència del titular

    Número d'edicte 8297 - Pàgina 44347

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva del Reglament de funcionament de la Comissió d’Igualtat d’Artà

    Número d'edicte 8248 - Pàgines 44348-44350

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Oferta d'ocupació pública corresponent a l'any 2023

    Número d'edicte 8305 - Pàgines 44351-44354

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Ampliació del termini de delegació de funcions del Batle-President per absència temporal

    Número d'edicte 8246 - Pàgines 44355-44356

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria públca de subvencions relatives a l'estudi per al curs acadèmic 2023-2024

    Número d'edicte 8317 - Pàgines 44357-44360

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria pública d'ajuts al transport escolar 2023-2024

    Número d'edicte 8322 - Pàgines 44361-44364

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació de les bases reguladores i convocatòria pública d'ajuts per esportistes locals 2023-2024

    Número d'edicte 8325 - Pàgines 44365-44367