Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 563383
Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 6 de setembre de 2023 per la qual s’aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars com a titulars de centres de la xarxa pública d’escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei d’escolarització bàsica del primer cicle d'educació infantil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1.L'educació és un dret de totes les persones que s'ha de garantir al llarg de tota la vida i que ha d'atendre totes les facetes del desenvolupament personal, emocional i professional. Una de les obligacions essencials dels poders públics és garantir d'una manera efectiva aquest dret a l'educació, sigui quina sigui la procedència dels infants i independentment de les seves capacitats i de les seves característiques culturals, lingüístiques, de gènere o religioses.

2.L'eix estratègic 2 del Pla d'Acció Estatal per a la Implementació de la Garantia Infantil Europea (2022-2030), que tracta sobre la universalització dels drets socials mitjançant l'accés a serveis essencials de qualitat, accessibles i inclusius i el seu gaudi dins l'àmbit de l'educació infantil, cura i atenció primerenca de la primera infància (de 0 a 6 anys), estableix, entre d'altres, l'objectiu de garantir l'accés universal al primer cicle d'educació infantil.

3.L'article 37 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, determina que, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, les persones menors d'edat tenen dret, des del seu naixement, a l'educació i a rebre una formació integral que garanteixi el ple desenvolupament de les seves capacitats, de la identitat personal des que neixen, des del si de la família, amb la col·laboració de les administracions públiques de les Illes Balears.

4.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix, en l'article 7.2, que:

L'objectiu de la regulació del primer cicle d'educació infantil és universalitzar aquest cicle, fer-lo gratuït progressivament i garantir una educació equitativa i de qualitat.

5.L'article 5 del Decret 30/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum i l'avaluació de l'educació infantil a les Illes Balears, especifica que, en el marc del pla que ha d'establir el Govern de l'Estat en col·laboració amb les administracions educatives que es preveu en la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, es tendeix a la implantació del primer cicle mitjançant una oferta pública suficient i la progressiva extensió de la seva gratuïtat, garantint-ne el caràcter educatiu i prioritzant l'accés dels infants en situació de risc de pobresa i exclusió social, i es té en compte la situació de baixa taxa d'escolarització.

6.El 18 d'agost de l'any 2022 el Govern de les Illes Balears va publicar el Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats del tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per dur a terme la creació d'un fons extraordinari per compensar una part de les despeses i els costos en el transport interurbà a partir de l'1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022. Amb aquest Decret llei 8/2022 es va establir un mòdul específic destinat al sosteniment de les aules de tercer d'educació infantil (2-3 anys) que permet que el servei d'escolarització als centres de titularitat pública de la xarxa pública d'escoles infantils de primer cicle i dels centres de titularitat privada que pertanyen a la xarxa complementària d'escoles infantils de les Illes Balears sigui gratuït per a les famílies.

7.Després del procés electoral autonòmic de maig de 2023, mitjançant el Decret 8/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 94, de 10 de juliol).

8.Un dels compromisos d'aquest nou Govern és ampliar la gratuïtat a la resta de cursos del primer cicle d'educació infantil i, havent-hi la disposició pressupostària necessària, vol, de manera immediata, donar una passa més i establir el mòdul destinat al sosteniment de totes les aules del primer cicle d'educació infantil dels centres de la xarxa pública d'escoles infantils de primer cicle i dels centres de titularitat privada que pertanyen a la xarxa complementària d'escoles infantils de les Illes Balears per permetre que el servei d'escolarització bàsica a aquests centres sigui gratuït.

9.En aquest sentit, el 29 d'agost de 2023 es va publicar el Decret llei 5/2023, de 28 d'agost de mesures urgents en l'àmbit educatiu i en el sanitari mitjançant el qual s'estableixen els mòduls per al sosteniment de les aules de primer cicle d'educació infantil de les escoletes de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears i de la xarxa complementària que permeten la gratuïtat de l'escolarització dels alumnes matriculats i es  permet la suspensió del cobrament de les taxes o dels preus públics de les escoletes de la xarxa pública a partir de l'1 de setembre de 2023, mentre es duu a terme la necessària tramitació de la modificació d'aquestes taxes o preus públics.

A més, estableix que la Conselleria d'Educació i Universitats ha de publicar els models de convenis específics que hauran de signar els titulars dels centres de la xarxa pública i els de la xarxa complementària per tal d'establir la gratuïtat i finançar la prestació del servei educatiu dels alumnes matriculats de primer cicle d'educació infantil en els termes que s'indica en els articles 2 i 3. Aquests convenis hauran de substituir als publicats mitjançant les resolucions del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022, per les quals s'aprovaven els models de convenis específics entre el Govern de les Illes Balears i les entitats públiques i privades de les xarxes pública i complementària per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil.

10.Mitjançant el Text consolidat del Decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, aprovat pel Decret 30/2020, de 28 de setembre, s'estableix, en l'article 1, que la xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears està formada pels centres educatius de primer cicle d'educació infantil dels quals és titular aquesta Comunitat Autònoma, així com pels centres la titularitat dels quals correspon als consells insulars, als municipis i a les institucions o organismes que formen part del sector públic de les entitats esmentades que, de manera voluntària, s'integrin en la xarxa mitjançant la subscripció del conveni corresponent. 

A més, en l'article 3 del Text consolidat aprovat pel Decret 30/2020, modificat pel Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, es determina que les entitats públiques interessades a formar part de la xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de subscriure convenis amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional, l'objecte dels quals és, entre d'altres, la gratuïtat dels nivells del primer cicle d'educació infantil per a les famílies.

11.L'article 2 del Decret llei 5/2023, aprova el mòdul per al sosteniment d'unitats de primer cicle d'educació infantil dels centres de la xarxa complementària a la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears i estableix com s'ha de dur a terme el finançament.

12.L'article 6.1 del Decret llei 5/2023 disposa que la Conselleria d'Educació i Universitats ha de publicar el model de conveni específic que ha d'establir la gratuïtat del servei educatiu de primer cicle d'educació infantil un mínim de quatre hores als centres de titularitat pública d'escoles infantils de les Illes Balears en els termes establerts en l'article 2.

Per tot això, atesos els informes favorables del Departament del Servei Jurídic de la Conselleria d'Educació i Universitats i a l'empara del que estableix l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1.Aprovar el model de conveni de col·laboració, que s'adjunta com a annex a aquesta Resolució, entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars per establir la gratuïtat del servei d'escolarització bàsica del primer cicle d'educació infantil.

2.Establir un termini màxim de 5 dies per sol·licitar a la Conselleria d'Educació i Universitats la subscripció d'aquest conveni, des de la data de publicació d'aquesta resolució, o la data posterior que s'estableixi a la pàgina web de la Conselleria d'Educació i Universitats, mitjançant Resolució de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat.

3.Disposar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (6 de setembre de 2023)

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany

Documents adjunts