Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva modificació Base 69ª de les Bases d'Execució del Pressupost General per a l'any 2023 de l'Ajuntament d'Eivissa

    Número d'edicte 8244 - Pàgines 44118-44119

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 15/2023 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals

    Número d'edicte 8233 - Pàgina 44120

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació definitiva expedient 21-2023 suplement de crèdit

    Número d'edicte 8307 - Pàgina 44121

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació de crèdit núm. 09/2023

    Número d'edicte 8280 - Pàgina 44122