Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte d’arrendament per concurs d’un immoble a Eivissa per ampliar les dependències de la Direcció Territorial d’Educació d’Eivissa i Formentera

    Número de registre 8304 - Pàgines 44368-44369

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Extracte de la resolució de la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, a proposta de la cap del Servei d’Entitats Jurídiques, per la qual s’ordena la inscripció en el Registre Únic de Fundacions de l’acord d’extinció de la liquidació (cancel·lació dels assentaments) de l’entitat Fundación Juegos Universitarios Universiada Palma de Mallorca 1999

    Número de registre 8272 - Pàgina 44370

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Extracte de la resolució de la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, a proposta de la cap del Servei d’Entitats Jurídiques, relativa a la inscripció de la transformació de l’Associació Tatu Project en l’entitat Tatu Project Fundación en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 8273 - Pàgina 44371

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Anunci de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària del parc fotovoltaic SANTA EULALIA III de 10.000 kW, ubicat al polígon 90, parcel·la 14 de Santa Margalida (RE039/22)

    Número de registre 7852 - Pàgina 44372

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector (programes 4 i 5)

    Número de registre 8288 - Pàgines 44373-44375

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector (programes 4 i 5)

    Número de registre 8289 - Pàgines 44376-44388

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Relació dels convenis de col·laboració subscrits en el segon quadrimestre de 2023 per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 8243 - Pàgina 44389

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de l’ajuda, pròrroga 2022 de data 9 d’agost de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al foment de l’agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 8265 - Pàgines 44390-44393

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de l’ajuda, exp. 4001173 de data 9 d’agost de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al foment de l’agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 8310 - Pàgines 44394-44396

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de l’ajuda, exp. 04004955 pròrroga 2022 de data 9 d’agost de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al foment de l’agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 8311 - Pàgines 44397-44399

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament de dues embarcacions tipus pastera ubicades en el port de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 8312 - Pàgina 44400

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 8313 - Pàgina 44401

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 8316 - Pàgina 44402

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de Portocolom

    Número de registre 8319 - Pàgina 44403

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual es publica la relació dels convenis de col·laboració subscrits per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) en el segon quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 8237 - Pàgina 44404

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del Projecte d’execució de millora del drenatge longitudinal de la carretera EI-300 en el PK 7+440, al TM de Santa Eulària des Riu, Eivissa (Exp. 2023/16210E)

    Número de registre 8290 - Pàgina 44405

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del Projecte per a l’adequació i millora de la seguretat en l’accés al recinte de sa Coma al TM de Sant Antoni de Portmany, Eivissa. (Exp. 2023/16223N)

    Número de registre 8292 - Pàgina 44406

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors. Exp. 2023/5289

    Número de registre 8262 - Pàgina 44407

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Modificació de crèdit 10/2023 en modalitat de suplement de crèdit per a la coberta i paviment pavelló poliesportiu

    Número de registre 8308 - Pàgina 44408

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial de la devolució i sotmetriment a un període d’informació pública de l’expedient núm. EX203/2022/009150 de devolució de les garanties definitives a l’empresa ANTONIO GOMILA, SA, per part de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 8284 - Pàgina 44409

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Exposició pública aprovació inicial exp. Modificació Pressupostària MP ORD 15/2023, baix la modalitat de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit finançats amb el romanent de tresoreria per despeses generals de l'exercici anterior

    Número de registre 8240 - Pàgina 44410

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Aprovació inicial pressupost municipal de l'exercici 2023

    Número de registre 8300 - Pàgina 44411

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Aprovació inicial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de proveïment d'aigua potable d'Estellencs

    Número de registre 8301 - Pàgina 44412

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de 2023, que té per objecte la creació d’una nova plaça d’agent de Policia Local

    Número de registre 8242 - Pàgines 44413-44415

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Anunci d'exposició i cobrança cementeri municipal Muro 2023

    Número de registre 8263 - Pàgina 44416

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 04/2023. Departament Tributari. Aprovació padrons fiscals IBI, IAE i Taxa entrada vehicles i reserva d’estacionament. Exercici 2023

    Número de registre 8277 - Pàgina 44417

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla general i Model de ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 492/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 8266 - Pàgina 44418

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 495/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 8268 - Pàgina 44419

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 505/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 8269 - Pàgina 44420

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 515/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 8270 - Pàgina 44421

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla general i Model de ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 475/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 8271 - Pàgina 44422

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Exposició pública del Compte general de l’Ajuntament de Son Servera de l’exercici 2022

    Número de registre 8281 - Pàgina 44423

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Exposició pública de l’estudi de viabilitat econòmica-financera per al contracte de gestió i explotació del bar-cafeteria del local municipal destinat a l’Associació de la tercera edat de Son Servera (Expedient 3347/2023)

    Número de registre 8293 - Pàgina 44424

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Exposició pública de l'estudi de viabilitat econòmica-financera per al contracte de concessió de serveis la gestió i explotació de la cafeteria ubicada en el camp de futbol Ses Eres de Son Servera (Expedient 3563/2023)

    Número de registre 8294 - Pàgina 44425