Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 24 d’abril de 2023 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació corresponent al «Projecte constructiu de millora de la seguretat i la connectivitat de vianants dels barris de Can Ramon i Siesta a l’EI‑100 entre el PK 11+590 i el PK 12+150 (TM de Santa Eulària del Riu)»

    Número d'edicte 3742 - Pàgines 21552-21556

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 24 d’abril de 2023 de rectificació d’errades materials observades en l’Acord pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació corresponent al «Projecte constructiu del passeig cívic de l’Ma-13A entre el Foro de Mallorca i Inca (TM de Lloseta i Inca)»

    Número d'edicte 3744 - Pàgines 21557-21560

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 24 d’abril de 2023 pel qual es modifica la previsió de les prestacions i els serveis que la Conselleria d’Afers Socials i Esports ha de concertar durant l’any 2023, aprovada per l’Acord del Consell de Govern de 6 de març de 2023

    Número d'edicte 3745 - Pàgines 21561-21562

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 24 d’abril de 2023 pel qual s’autoritza el projecte de la inversió declarada d’interès autonòmic per a la construcció d’un nou Centre d’Educació Infantil i Primària a Can Picafort (Santa Margalida)

    Número d'edicte 3746 - Pàgina 21563

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 24 d’abril de 2023 pel qual es modifica l'acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual es van aprovar les ofertes d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears per la ratificació de l’estimació d’un recurs de reposició

    Número d'edicte 3748 - Pàgines 21564-21568

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 3705 - Pàgines 21569-21570

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica sobre la concessió de subvencions destinades a ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per als exercicis 2022 i 2023 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022)

    Número d'edicte 3722 - Pàgines 21571-21600

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 3707 - Pàgines 21601-21602

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 3708 - Pàgines 21603-21606

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s’autoritza la cessió gratuïta de vehicles a favor de determinades corporacions locals (Exp. SP 97/2022)

    Número d'edicte 3689 - Pàgines 21607-21608

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s’autoritza la cessió gratuïta d’un vehicle a l'Ajuntament de Marratxí (Exp. SP 158/2021)

    Número d'edicte 3690 - Pàgines 21609-21610

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió gratuïta d’un vehicle al Consell Insular de Menorca (Exp. SP 155/2022)

    Número d'edicte 3691 - Pàgines 21611-21612

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s’aprova l'anotació en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la pròrroga tàcita del contracte d'arrendament de l'immoble situat al carrer Eusebi Estada, 48, baixos, de Palma (PRO 02 2023/2524)

    Número d'edicte 3728 - Pàgines 21613-21614

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 d’abril de 2023 per la qual s’autoritza de forma definitiva la modificació de la configuració, amb la implantació de l’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO), al centre privat amb ensenyaments de règim general NAU ESCOLA, de Palma

    Número d'edicte 3719 - Pàgines 21615-21616

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2023, de les ajudes per al foment de la lluita biològica com a alternativa a la lluita química

    Número d'edicte 3702 - Pàgines 21617-21630

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Quarta Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

    Número d'edicte 3721 - Pàgines 21631-21633

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Convocatòria d’ajudes per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l’entorn agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa per a l’any 2023

    Número d'edicte 3675 - Pàgines 21634-21647

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases reguladores de les ajudes per a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 3715 - Pàgines 21648-21664

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Veïns del Pilar per a regular la cessió temporal d'espais del Centre Administratiu i Cultural Polivalent “Casa del Poble de la Mola” i l'atorgament de subvenció per procediment de subvenció nominativa, per al manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i sosteniment d’activitats associatives i comunitàries, a Formentera per a l’any 2023

    Número d'edicte 3192 - Pàgines 21665-21683

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Concessió d'una subvenció nominativa a l'Associació de criadors de porc negre de Formentera i d'Eivissa per a l'exercici 2023

    Número d'edicte 3723 - Pàgines 21684-21685

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de dia 18 d’abril de 2023 d'adjudicació de la concertació social del servei d’acolliment residencial d’acció educativa especial d’alta intensitat educativa per a persones menors d’edat en situació de desprotecció i dependents de l’IMAS

    Número d'edicte 3696 - Pàgines 21686-21689

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l'IMAS de 13 d’abril de 2023 d’aprovació dels atorgaments i denegacions de les ajudes econòmiques de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials per a l’any 2022

    Número d'edicte 3697 - Pàgines 21690-21693

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 12 d’abril de 2023, relativa a la concessió de la prestació econòmica de suport a la inserció social per als mesos de març a maig de 2023 , en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 3698 - Pàgines 21694-21697

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 12 d’abril de 2023, relativa a la suspensió de la prestació econòmica de suport als processos d’inserció social per al mes de març de 2023 en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 3699 - Pàgines 21698-21700

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 12 d’abril de 2023, relativa a l’extinció de la prestació econòmica de suport a la inserció social per al mes de març de 2023 , en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 3700 - Pàgines 21701-21703

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), de data 12 d’abril de 2023, per donar de baixa concessions de la prestació econòmica regulades en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per al mes de març de 2023

    Número d'edicte 3701 - Pàgines 21704-21706

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria extraordinària de la prova per a l'obtenció del permís municipal de conductor d'autotaxi de l'Ajuntament d'Andratx 2023

    Número d'edicte 3724 - Pàgines 21707-21709

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Anunci de la modificació del paràgraf 3 del punt 10 i el punt 11.1 de les bases de la convocatòria de subvencions de la campanya de vals descompte de PalmaActiva 2023 (BOIB 26, de 28 de febrer de 2023)

    Número d'edicte 3716 - Pàgines 21710-21711

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció de la relació de llocs i locals públics reservats pel Consell Insular de Formentera per als actes de campanya electoral de les eleccions municipals del proper dia 28 de maig de 2023 publicats al BOIB núm. 49 de data 18 d'abril de 2023

    Número d'edicte 3720 - Pàgines 21712-21713