Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de febrer de 2023 pel qual es crea l’Institut d’Investigacions Agroalimentàries i d’Economia de l’Aigua (INAGEA) com a institut propi de la Universitat de les Illes Balears

    Número d'edicte 1424 - Pàgines 8373-8374

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoca i es regula el programa d’estímul del sector comercial de la comunitat autònoma de les Illes Balears «Balears bons de comerç»

    Número d'edicte 1332 - Pàgines 8375-8390

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 1346 - Pàgines 8391-8400

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 1345 - Pàgines 8401-8402

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de febrer de 2023 per la qual s’aprova dur a terme el tràmit d’informació pública del projecte d’execució de la fase I de la reforma del CEIPIEEM Son Serra

    Número d'edicte 1342 - Pàgina 8403

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’ordena la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació d’entitats beneficiàries i dels projectes per als quals es concedeix l’ajut en el marc de la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU

    Número d'edicte 1400 - Pàgines 8404-8405

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica l’Ordre 24/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 15 de setembre de 2022, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria d’ajudes del Programa 5 d’Ajuda per Elaborar el Llibre de l’Edifici Existent per a la Rehabilitació i la Redacció de Projectes de Rehabilitació, en el marc del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 1377 - Pàgines 8406-8407

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'AETIB per la qual es dóna publicitat a la convocatòria extraordinària Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en destinacions 2023 convocada per la secretària d'Estat de Turisme (SETUR), finançada íntegrament amb fons europeus Nex Generation-EU

    Número d'edicte 1395 - Pàgines 8408-8410

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2020, subvencions per a inversions a les explotacions agràries

    Número d'edicte 1376 - Pàgines 8411-8413

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'ENERGIA

   • Resolució del president de l’Institut Balear de l’Energia sobre la relació de convenis subscrits en el tercer quadrimestre de 2022

    Número d'edicte 1403 - Pàgines 8414-8415

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i President del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, per la qual s'autoritza i disposa la despesa, es reconeix l'obligació i es proposa el pagament per compensar pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per als exercicis 2021 i 2022

    Número d'edicte 1380 - Pàgines 8416-8419

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i President del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, per la qual s'autoritza i disposa la despesa, es reconeix l'obligació i es proposa el pagament per compensar pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats pel període 2022-2024

    Número d'edicte 1381 - Pàgines 8420-8423

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i President del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, per la qual s'autoritza i disposa la despesa, es reconeix l'obligació i es proposa el pagament per compensar pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per als exercicis 2021 i 2022

    Número d'edicte 1383 - Pàgines 8424-8428

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i President del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, per la qual s'autoritza i disposa la despesa, es reconeix l'obligació i es proposa el pagament per compensar pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per al període 2021-2023

    Número d'edicte 1384 - Pàgines 8429-8432

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 3ª concessió, de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, durant el quadrimestre d’octubre 2021 a gener 2022

    Número d'edicte 1386 - Pàgines 8433-8434

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell d’Eivissa d’aprovació de les bases de la convocatòria del Consell Insular d’Eivissa per a l’obtenció de l’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 1372 - Pàgines 8435-8442

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Correcció d’errades materials a l’acord del Consell Executiu de data 8 de febrer de 2023, de modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del Consell de Mallorca

    Número d'edicte 1401 - Pàgines 8443-8491

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Convocatòria d’un segon procediment d’elecció de la junta de caixers de Maó del bienni 2023-2024

    Número d'edicte 1398 - Pàgines 8492-8499

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la modificació MF-816, relativa al lloc de TAE estadista i la proposta MFU-58, relativa a les funcions específiques assignades a determinats llocs de feina de l’Àrea de Justícia Social, feminisme i LGTBI

    Número d'edicte 1396 - Pàgines 8500-8503

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la modificació MF-824, relativa al canvi d’adscripció del lloc de cap de departament i el lloc de cap de secció de Gestió i la proposta MFU-60 de modificació de funcions

    Número d'edicte 1397 - Pàgines 8504-8507