Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 125963
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoca i es regula el programa d’estímul del sector comercial de la comunitat autònoma de les Illes Balears «Balears bons de comerç»

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Govern de les Illes Balears vol dinamitzar el comerç local, especialment, el desenvolupat per autònoms, microempreses i petites empreses del sector comercial al detall. En aquesta línia s'estableix aquest programa, amb l'objectiu d'estimular el sector comercial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquest programa desenvolupa una mesura d'incentiu i estímul per a la comunitat autònoma mitjançant bons de descompte finançats pel Govern de les Illes Balears a la disposició de la ciutadania, que es distribuiran amb el criteri bàsic del repartiment proporcional entre el nombre d'establiments comercials adherits al programa.

Les subvencions compreses en aquesta convocatòria estan incloses dins el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021.

Les convocatòries de subvencions previstes en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears adquireixen, en aquest moment, el caràcter d'indispensables per a la protecció de l'interès general, ja que són necessàries per facilitar l'activitat empresarial a les Illes Balears, per contrarestar els efectes de la desacceleració econòmica i per intentar pal·liar els efectes econòmics i socials provocats per la crisi sanitària de la COVID-19.

El Pla Estratègic de Subvencions recull entre les seves línies d'actuació el foment d'un escenari més competitiu i professional per al desenvolupament del comerç. En concret, entre altres actuacions, en l'objectiu III, línia 1.1, hi figura la promoció del teixit comercial, plans de millora competitiva, plans de màrqueting i disseny, i actuacions de millora de la competitivitat i/o foment del teixit comercial.

Per aconseguir els objectius enumerats en els paràgrafs anteriors, el Govern de les Illes Balears vol donar suport i impuls a l'activitat econòmica comercial de les nostres illes mitjançant un seguit d'actuacions i mesures que puguin fer front i reduir l'impacte que la pandèmia ha pogut provocar en el petit comerç, mantenir el pols de l'economia balear, i la seva adaptació a criteris de competitivitat, tot això, en l'àmbit territorial de les Illes Balears, atès que aquests establiments són els agents essencials en la dinamització comercial dels municipis.

L'article 30.42 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, d'acord amb la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut, atribueix a aquesta Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de comerç interior, sens perjudici del que disposen els articles 38 i 131 i els números 11 i 13 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució. Aquesta competència inclou l'ordenació de l'activitat comercial; la regulació dels calendaris i horaris comercials pel que fa al principi d'unitat de mercat; les modalitats de venda, sens perjudici de la legislació mercantil; les condicions per exercir l'activitat comercial i l'establiment de les normes de qualitat en matèria de comerç; la promoció de la competència en l'àmbit autonòmic, sens perjudici de la legislació estatal i europea, i l'establiment i la regulació dels òrgans de defensa de la competència de la Comunitat Autònoma.

D'altra banda, el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (Diari Oficial de la Unió Europea L 352/1, de 28 de desembre), estableix les condicions que s'han de tenir en consideració a l'hora de concedir segons quins tipus d'ajut.

En virtut del que estableix el capítol III (article 26 i els següents) del Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les bases reguladores de les subvencions poden establir que el lliurament dels fons públics als beneficiaris o la realització d'altres funcions de gestió de les subvencions es duguin a terme mitjançant entitats col·laboradores.

L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç i serveis (BOIB núm. 52, de 17 d'abril) fixa les bases per a aquesta convocatòria d'ajuts, tot això d'acord amb el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

L'article 13 de l'Ordre esmentada abans recull també que les convocatòries poden preveure la col·laboració de les entitats que, a aquests efectes, assenyala l'article 26.2 del Text refós de la Llei de subvencions, quant al lliurament dels fons públics a les persones o entitats beneficiàries de les subvencions o a la realització d'altres funcions de gestió.

L'article 2.1 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 1/2022, de 27 de juliol, atribueix a la Direcció General de Comerç el foment en matèria de comerç.

En aquesta convocatòria s'apliquen les mesures de simplificació establertes en el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental, i en la Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la microempresa, petita i mitja empresa, quant a la simplificació administrativa a emprenedors i a empreses.

D'acord amb l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i amb l'article 5 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de comerç i serveis, correspon aprovar la convocatòria d'aquests ajuts mitjançant una resolució.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria del programa d'estímul del sector comercial de la comunitat autònoma de les Illes Balears «Balears bons de comerç».

2. Aprovar les bases d'aquesta convocatòria pública de subvencions per la qual es regula el programa d'estímul del sector comercial de la comunitat autònoma de les Illes Balears «Balears bons de comerç», la relació dels sectors d'activitat susceptibles d'adhesió a les campanyes i el model de sol·licitud d'adhesió al programa, que s'adjunten, respectivament, com a annexos 1, 2 i 3.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (16 de febrer de 2023)

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Juan Pedro Yllanes Suárez

 

ANNEX 1 Bases per les quals es regula el programa d'estímul del sector comercial de la comunitat autònoma de les Illes Balears «Balears bons de comerç»

Primer

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el programa de foment del comerç detallista a la comunitat autònoma de les Illes Balears «Balears bons de comerç», desenvolupat per autònoms, microempreses i petites empreses.

El programa, que es durà a terme en dues campanyes, la primera, des del 21 de març fins al 15 d'abril de 2023, i la segona, des del 2 d'octubre fins al 31 de desembre de 2023, té els objectius següents:

  • Propiciar l'enfortiment dels autònoms, de les microempreses i de les petites empreses del sector comercial detallista.
  • Afavorir tant la ciutadania com el teixit empresarial sobre el qual reposa el sector comercial i estimular la demanda.
  • Dinamitzar l'activitat comercial i promoure'n la repercussió en l'àmbit local i comarcal.

Segon

Beneficiaris i requisits

1. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

Els beneficiaris han de ser titulars de microempreses o de petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis, i han de complir els requisits que estableix l'article 4 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008. Dins la categoria de pime es considera petita empresa la que tengui, en l'exercici anterior a la presentació de la sol·licitud de subvenció, menys de 50 treballadors i un volum de negoci anual o un balanç general que no superi els deu milions d'euros, i es considera microempresa la que tengui menys de deu treballadors i un volum de negoci o un balanç general que no superi els dos milions d'euros.

En tot cas, han de complir els requisits següents:

a) Han d'exercir, en el moment de la publicació de la convocatòria de la subvenció, alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques —IAE— (impost regulat pels reials decrets legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d'agost), que es detallen en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

b) Que siguin establiments comercials amb seu o raó social ubicada a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Que estiguin al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Sens perjudici de qualssevol altres formalitats que puguin estar obligades a complir, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pot sol·licitar en qualsevol moment el document acreditatiu del compliment d'aquests requisits mínims.

3. Així mateix, s'entenen com a beneficiàries indirectes les persones físiques, més grans de setze anys, que accedeixin als bons, segons els mitjans i les vies establertes en aquesta Resolució.

Tercer

Entitat col·laboradora

1. La distribució dels fons subvencionables mitjançant el bescanvi dels bons i la comprovació del compliment de les condicions i els requisits de cada operació de venda es farà amb la col·laboració de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, que té la condició d'entitat col·laboradora.

2. La col·laboració d'aquesta entitat per al desenvolupament del programa s'estableix mitjançant un conveni de col·laboració, que es regeix per les normes contingudes en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. S'aplicarà a les entitats el règim jurídic previst en aquestes lleis i en les seves disposicions de desplegament, per a les entitats col·laboradores en la gestió de subvencions.

Quart

Actuacions subvencionables i quantia dels ajuts

1. Se subvencionarà la compra de béns en els establiments comercials detallistes adherits a les campanyes a través d'un únic tipus de bo de descompte disponible en aquests.

2. Cadascun d'aquests bons tindrà la consideració de bo de descompte per un valor de quinze euros sobre una compra mínima de trenta euros en els establiments adherits. L'aplicació dels bons de descompte serà efectuada pels mateixos establiments després de la identificació de les persones beneficiàries en el mateix moment de l'adquisició dels béns, per un valor mínim de trenta euros. En aquest sentit, l'entitat col·laboradora ha d'habilitar els mecanismes necessaris per garantir i comprovar el que indica aquest apartat.

3. En cada campanya, cada persona pot tenir dret a l'aplicació d'un màxim de quatre bons de descompte per un valor de seixanta euros.

Aquests bons de descompte poden ser utilitzats per cada persona beneficiària en diversos o en un únic establiment, i en una sola compra en la qual es pot aplicar un descompte de quinze euros per cada trenta euros consumits en aquesta compra, o es poden aplicar en compres diferents que tenguin un valor mínim de trenta euros. Les persones, pel que fa al dret a aplicar el bo o bons de descompte per haver fet una compra mínima de trenta euros, no es poden reservar aquests bons per aplicar-los a compres posteriors, sinó que cada bo de descompte al qual es té dret s'ha d'aplicar en el mateix moment en què es fa la compra mínima de trenta euros.

En cas que no es faci ús del bo de descompte en el moment en què s'obté dret a emprar-lo, la persona física (que no l'establiment) perdrà la possibilitat d'utilitzar-lo, i per tornar a generar aquest dret la persona haurà de tornar a fer una compra mínima de trenta euros en un establiment adherit al programa, sempre que no hagi exhaurit el màxim de quatre bons per persona i per campanya.

Aquests bons de descompte es poden aplicar també a compres (sempre que siguin compres mínimes de trenta euros) de productes que ja tenguin aplicats altres descomptes per altres ofertes, promocions o descomptes en general que assumeixi el comerciant.

4. Els comerços han d'emplenar a la plataforma web per a la gestió i l'execució del programa el bo o bons amb les dades de la persona física beneficiària, que serviran per controlar el límit de quatre bons per persona i per campanya, i han d'adjuntar una còpia del tiquet de la compra mínima de trenta euros.

5. Els comerços no poden reservar ni retenir bons per als seus clients.

6. Les vendes bonificades són les realitzades des de l'entrada en vigor del programa i el 31 de desembre de 2023, sempre i quan aquestes estiguin incloses dins els períodes establerts per a cada una de les campanyes.

7. Els ajuts que es concedeixin en el marc d'aquest programa tenen la consideració de subvencions a fons perdut no reintegrables.

Cinquè

Import econòmic de la convocatòria

1. L'import econòmic d'aquesta convocatòria és de 1.375.200 euros que es distribuiran en les diferents campanyes de la següent manera:

– 1a campanya: 499.995 euros

– 2a campanya: 875.205 euros

2. Els ajuts s'han de concedir amb càrrec a la partida pressupostària 19301 761A01 47000 00 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de l'any 2023.

3. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es podrà augmentar l'import d'aquesta convocatòria. Això suposarà un increment dels bons de descompte, que es distribuiran en les mateixes condicions que regeixen aquesta convocatòria.

4. En el cas que a la primera campanya no s'esgoti tot el crèdit disponible, aquest s'acumularà al de la segona.

Sisè

Òrgan responsable de la gestió dels ajuts

1. L'òrgan responsable de la tramitació dels ajuts és la Direcció General de Comerç, adscrita a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a la qual correspon desenvolupar actuacions de supervisió i control de l'execució correcta del programa.

2. La realització de les tasques de gestió d'aquest programa, així com la distribució dels fons subvencionals, s'ha de dur a terme amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Mallorca.

3. La gestió dels fons públics assignats a aquest programa s'ha de fer d'acord amb els principis següents:

  • Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
  • Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'administració atorgant.
  • Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

Setè

Procés d'adhesió al programa

1. No es tindran en compte ni s'admetran les sol·licituds presentades per entitats que no compleixin amb els requisits establerts en l'apartat 2 d'aquesta Resolució.

2. Els comerços que vulguin adherir-se a aquest programa hauran de formalitzar el formulari d'adhesió corresponent i adjuntar la documentació prevista en aquesta convocatòria, que es trobarà disponible a la plataforma web habilitada a tal efecte

www.bonsillesbalears.com.

3. Pel que fa a la primera campanya, el termini perquè els establiments comercials es puguin adherir al programa serà de 15 dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quant a la segona campanya, el període d'adhesió es realitzarà de l'1 al 15 de setembre de 2023.

4. Per a cada campanya, la Cambra de Comerç de Mallorca, després de la verificació de la informació i documentació aportades, comunicarà als comerços sol·licitants d'adhesió al programa l'admissió o el rebuig de la seva sol·licitud. En cas de rebuig caldrà especificar-ne el motiu, que haurà de ser a causa de l'incompliment d'algun dels termes prevists en aquesta Resolució o en la normativa reguladora de subvencions, i, si escau, el nombre de bons de descompte assignats. En el cas de sol·licituds amb falta de documentació, o que no compleixin amb algun o alguns dels requisits prevists o per algun altre defecte que sigui esmenable, se'ls concedirà un termini de deu dies per esmenar la deficiència o deficiències que corresponguin.

5. Als establiments adherits se'ls facilitarà la documentació necessària i el material promocional del programa.

Vuitè

Distribució dels bons de descompte

1. Per a cada una de les campanyes, el total dels bons de descompte emesos es distribuirà per igual entre el nombre d'establiments que s'adhereixin al programa.

El nombre total de bons emesos pel programa serà de 91.680, amb la següent distribució:

– 33.333 bons per a la primera convocatòria

– 58.347 bons per a la segona convocatòria

En tot cas, si a la primera de les campanyes no s'esgoten tots els bons, el sobrant s'acumularà a la segona.

2. Així, en cada campanya el nombre de bons corresponent a cada establiment adherit tindrà un caràcter lineal i estarà establert per la relació existent entre la quantitat de bons emesos i el nombre final d'establiments adherits al programa.

3.La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica no es farà càrrec de l'accés a bons en un nombre superior als 91.680.

4. Dins el mes següent a la formalització del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica i la Cambra de Comerç de Mallorca per a l'execució del programa, s'ordenarà el pagament del 100 % de l'import dels fons en què consisteixen els ajuts en el compte indicat per la Cambra de Comerç de Mallorca. Des d'aquest moment, la Cambra es constituirà en dipositària dels fons.

Novè

Sistema de funcionament i gestió per al bescanvi dels bons

1. La gestió del programa subvencional per a les dues campanyes es durà a terme a través d'una plataforma tecnològica específica i de les aplicacions informàtiques tècnicament més idònies per a la posada en marxa i l'execució eficaç de l'operativa de funcionament dels bons de descompte.

2. A través d'aquesta plataforma es faran tots els tràmits relacionats amb l'adhesió al programa subvencional, així com la formalització de tota l'operativa d'emissió, obtenció, aplicació, bescanvi, compensació i verificació aleatòria dels bons de descompte en els termes especificats en aquesta Resolució.

3. En cada campanya, els comerços adherits a disposaran d'un usuari i una contrasenya personalitzats per accedir a la plataforma, en què tindran disponibles els cupons de descompte que li hagin estat assignats.

4. Cada cupó disposarà d'una numeració específica que el farà únic i anirà associat al comerç adherit concret.

5. L'establiment adherit pot oferir a la seva clientela els cupons de descompte, sempre que aquests compleixin amb els requisits establerts en aquesta Resolució.

6. El comerç adherit tindrà accés a la informació relativa als cupons utilitzats i pendents, en tot moment, durant la vigència de cada una de les campanyes.

7. Els establiments adherits al programa podran fer efectius els bons de descompte aplicats i el seu cobrament, amb caràcter quinzenal.

8. El comerç ha de formalitzar en la plataforma cadascun dels bons utilitzats i adjuntar com a documentació justificativa el número de DNI (en el cas de nacionals) o passaport (en el cas d'estrangers) de la persona compradora i el tiquet de compra.

És responsabilitat dels establiments comercials adherits al programa verificar la identificació de les persones adquiridores per a l'aplicació del descompte.

9. Una vegada verificat a través d'un mostreig el compliment dels requisits, es durà a terme la liquidació i el pagament de l'import corresponent als comerços adherits en el compte bancari facilitat per a aquesta finalitat.

Desè

Obligacions dels establiments adherits al programa

1. Els establiments adherits al programa, a través de la subscripció de la sol·licitud d'adhesió, assumeixen les obligacions següents:

a) Fer publicitat a l'exterior de l'establiment de l'adhesió al programa mitjançant la recepció i la col·locació dels materials publicitaris corresponents en un lloc visible.

b) No retornar a les persones compradores diners en metàl·lic en cap cas.

c) Possibilitar ser contactats per verificar el funcionament i la seva opinió sobre el procés i la campanya en general.

d) Conservar durant un termini de quatre anys tots els bons i els tiquets de compra o les factures justificatives de l'aplicació dels fons percebuts, mentre puguin ser objecte de comprovació i control per part de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

e) Custodiar amb diligència les claus d'accés a la plataforma amb la finalitat d'evitar que puguin ser utilitzades indegudament, i comprometre's a no facilitar-les a altres persones.

f) Verificar la identificació de les persones adquiridores per a l'aplicació del descompte.

2. L'execució del programa, per part del comerciant adherit, amb finalitats diferents i fraudulentes de les establertes en aquesta Resolució pot comportar l'expulsió definitiva del programa.

3. Una vegada transcorregut, en cada campanya, el 50 % de l'execució del programa de bescanvi de bons, en el cas que els comerciants no hagin executat almenys el 50 % dels bons adjudicats, els bons que no hagin estat efectivament executats respecte a aquests comerciants podran ser distribuïts a parts iguals entre la resta de comerciants que hagin arribat a executar el 100 % dels bons.

Onzè

Obligacions de l'entitat col·laboradora

1. L'entitat col·laboradora es compromet a desenvolupar les accions següents:

a) Col·laborar en la gestió de les campanyes i ser via de relació amb els comerços participants, per articular-ne l'adhesió i controlar el desenvolupament adequat dels compromisos adquirits en virtut d'aquesta.

b) Col·laborar en la creació i l'edició dels materials publicitaris, i dur a terme la publicitat activa de la campanya en els mitjans de comunicació i altres suports.

c) Difondre el programa a través de la seva pàgina web i altres mitjans possibles per arribar al major nombre de comerços que siguin susceptibles de poder adherir-s'hi. Aquesta difusió també es durà a terme amb la col·laboració de les organitzacions empresarials que representen el sector del comerç de les Illes Balears i els municipis.

d) Distribuir el material identificatiu i informatiu del programa als comerços.

e) Informar els comerços interessats i assistir-los per a la formalització de l'adhesió a les campanyes.

f) Ser la dipositària i la distribuïdora dels fons, així com coordinar les operacions de distribució dels bons a les persones físiques beneficiàries i efectuar el bescanvi dels bons usats en les operacions de compravenda bonificades.

g) Facilitar als comerços adherits i a les persones consumidores la informació necessària per al millor coneixement de les condicions d'adquisició i gaudi dels bons que hagin de ser emesos, i la informació sobre els comerços participants.

h) Comprovar a través d'un mostreig el compliment dels requisits de les compravendes bonificades, documentades en un o diversos bons i en una factura o tiquet de venda.

i) Abonar als establiments comercials adherits al programa els imports corresponents als bons de descompte.

j) Dur a terme la correcta gestió i l'execució del programa.

k) Informar de tota la gestió a través dels informes indicats en el punt 1.l) de la clàusula cinquena del conveni de col·laboració formalitzat entre l'entitat col·laboradora i la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

l) Actualitzar a la seva web la llista de comerços adherits a cada campanya.

m) Comunicar a la Base general de dades de subvencions i ajuts públics de l'Administració General de l'Estat la informació requerida per aquesta, especialment el referent a la relació de beneficiaris, de les concessions realitzades, dels pagaments efectuats i, si escau, dels reintegraments i de les sancions que se'n puguin derivar, d'acord amb el programa. A aquests efectes, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica sol·licitarà formalment a la Intervenció General l'alta de l'usuari que inclogui la Cambra de Comerç de Mallorca en el sistema d'informació estatal corresponent amb els permisos d'edició necessaris. Aquesta alta de l'usuari de la Cambra estarà en vigor, com a màxim, fins dia 31 de maig de 2024. La Cambra es compromet a no introduir ni modificar cap informació més que la relacionada amb aquesta convocatòria de subvencions.

2. A més dels compromisos i les obligacions indicats en les clàusules anteriors, la Cambra de Comerç de Mallorca assumeix les obligacions següents:

a) Totes les obligacions indicades en l'article 15 de la Llei general de subvencions, així com acceptar totes les comprovacions que estimi oportunes la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en relació amb el desenvolupament i l'execució de les actuacions.

b) Fer publicitat adequada del caràcter públic del finançament i del fet que aquest és a càrrec de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, amb inclusió dels anagrames i logotips de la imatge corporativa i dels específics del programa, en la forma més idònia per a cada format. Ha de difondre el programa i informar sobre el desenvolupament a través del portal o pàgina web respectius.

3. En l'execució d'aquestes actuacions caldrà observar els deures de confidencialitat i sigil pel que fa a les dades de negoci i de persones.

4. Està absolutament prohibida qualsevol discriminació o tracte desigual als comerços, especialment el basat en el fet de ser o no establiment associat i de l'associació a la qual pertanyi el comerç.

Dotzè

Vigència del programa

1. Aquest programa, que es durà a terme en dues campanyes, la primera, des del 21 de març fins al 15 d'abril de 2023, i la segona, des del 2 d'octubre fins al 31 de desembre de 2023, iniciarà la vigència des de la publicació d'aquesta Resolució, finalitzarà el 31 de desembre de 2023, i serà prorrogable per un termini màxim de dos mesos més, d'acord amb els terminis següents:

a) Pel que fa a la primera campanya, el termini perquè els establiments comercials es puguin adherir al programa serà de 15 dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quant a la segona campanya, el període d'adhesió dels comerciants es realitzarà de l'1 al 15 de setembre de 2023.

b) Les persones podran aconseguir l'aplicació dels bons de descompte en el mateix establiment per a les compres fetes durant el període de vigència de les campanyes.

2. Després de la data de finalització del programa, els bons de descompte perdran la validesa com a mitjà de descompte, excepte en el cas de pròrroga.

3. En el supòsit de produir-se en alguna de les campanyes l'exhauriment dels fons públics vinculats a aquest programa amb anterioritat a la data assenyalada en el paràgraf primer, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica haurà de donar publicitat d'aquesta circumstància.

4. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica podrà modificar les dates de vigència del programa si les circumstàncies o altres raons organitzatives així ho aconsellen. De tot això, en farà la publicitat oportuna a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tretzè

Inspecció i incompliments

La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, com a responsable del programa, es reserva el dret de dur a terme les comprovacions, les inspeccions i altres mesures de control que estimi oportunes per vetlar per l'aplicació correcta dels recursos públics i per verificar el desenvolupament i l'aplicació correctes del programa.

En cas d'incompliment per part dels establiments adherits, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica podrà cancel·lar l'adhesió al programa i comunicar aquesta circumstància a l'entitat col·laboradora, a fi d'impedir el bescanvi de bons de descompte.

Els establiments adherits estan obligats a facilitar la informació que requereixi la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i les actuacions de control financer que duguin a terme la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, la Sindicatura de Comptes i altres autoritats de control.

 

Catorzè

Compatibilitat amb altres ajuts

La subvenció obtinguda a l'empara d'aquesta convocatòria serà compatible amb qualsevol altra subvenció, ajut, ingrés o recurs procedent d'altres administracions públiques i/o per entitats privades, locals, nacionals o internacionals.

Quinzè

Règim de minimis

Els ajuts concedits en el marc d'aquesta convocatòria constitueixen ajuts d'Estat sotmesos a la norma dels ajuts de minimis, pel que als beneficiaris d'aquesta convocatòria se'ls haurà d'aplicar la norma de les ajudes de minimis que determina que l'import total dels ajuts de minimis a una única empresa no pot ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals (article 3 del Reglament [CE] núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre).

Setzè

Dades de caràcter personal

El tractament de les dades personals s'ha de dur a terme segons el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

La recollida de les dades personals s'encomana a l'entitat col·laboradora. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és la responsable del tractament, i les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme la tramitació administrativa que es derivi de la gestió dels bons de descompte.

Per al lliurament del material amb la imatge corporativa del programa als establiments adherits, la informació relativa al nom comercial, l'adreça postal del comerç detallista, el nom de la persona representant i el telèfon mòbil poden ser comunicats a tercers col·laboradors.

Les persones interessades poden sol·licitar davant el responsable accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir altres drets, a través de la Seu Electrònica de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, o presencialment en els llocs i registres establerts en la normativa reguladora del procediment administratiu comú.

Dissetè

Normativa aplicable

1. La convocatòria es regeix pel que disposen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladors per a la concessió de subvencions en matèria de comerç i serveis.

2. En tot el que no estableixen aquesta Resolució ni l'Ordre esmentada, s'ha d'aplicar el Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005; les normes bàsiques de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, i, en matèria de procediment, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Divuitè

Interpretació i execució

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pot dictar les resolucions, les circulars i les instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

 

ANNEX 2 Sectors d'activitat susceptibles d'adhesió al programa

641

Comerç al detall de fruita, verdura, hortalisses i tubercles.

6421

Comerç al detall de carns i menuts; de productes i derivats carnis elaborats; d'ous, aviram, conills de granja, caça; i de productes que en deriven.

6422

Comerç al detall, en dependències de venda de carnisseries xarcuteries, de carn fresca i congelada, menuts i tota classe de productes i derivats carnis; d'ous, aviram, conills de granja, caça i de productes que en deriven.

6423

Comerç al detall, en dependències de venda de carnisseries xarcuteries, de carn fresca i congelada, menuts, productes procedents d'indústries càrnies i productes carnis frescs, crus, adobats, cansalada, embotits de sangs (botifarrons) i aquells altres tradicionals d'aquestes característiques per als quals estiguin autoritzats; així com d'ous, aviram, conills de granja, caça i de productes que en deriven.

6424

Comerç al detall, en carnisseries, de carn fresca i congelada, menuts i productes i derivats carnis elaborats; així com d'ous, aviram, conills de granja, caça i de productes que en deriven.

6425

Comerç al detall d'ous, aviram, conills de granja, caça; i de productes que en deriven.

6426

Comerç al detall, en triperies, de vísceres i menuts procedents d'animals d'abastament, frescs i congelats.

6431

Comerç al detall de peix i altres productes de la pesca i de l'aqüicultura i de caragols.

6432

Comerç al detall de bacallà i altres peixos en salaó.

6441

Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes lactis.

6442

Despatxos de pa, pans especials i brioixeria.

6443

Comerç al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria.

6444

Comerç al detall de gelats.

6445

Comerç al detall de bombons i caramels.

6446

Comerç al detall de masses fregides, amb cobertures o farcits o sense, patates fregides, productes d'aperitiu, fruita seca, llaminadures, preparats de xocolata i begudes refrescants.

645

Comerç al detall de vins i begudes de totes classes.

 

651

Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçats, pells i articles de cuir.

6511

Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la llar, catifes i similars i articles de tapisseria.

6512

Comerç al detall de peces per al vestit i el cabell.

6513

Comerç al detall de llenceria i cotilleria.

6514

Comerç al detall de merceria i paqueteria.

6515

Comerç al detall de peces especials.

6516

Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general.

6517

Comerç al detall de confeccions de pelleteria.

6522

Comerç al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració i de productes químics.

6523

Comerç al detall de productes de perfumeria i cosmètica, i d'articles per a la higiene i la neteja personal.

6524

Comerç al detall de plantes i herbes en herbolaris.

6531

Comerç al detall de mobles (excepte els d'oficina).

6532

Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic.

6533

Comerç al detall de productes de parament, ferreteria, adorn, regal o reclam (incloent bijuteria i petits electrodomèstics).

6534

Comerç al detall de materials de construcció i d'articles de mobiliari de sanejament.

 

​​​​​​​6535

Comerç al detall de portes, finestres i persianes, motllures i marcs, tarimes i parquet mosaic, cistelleria i articles de suro.

6536

Comerç al detall d'articles de bricolatge.

6539

Comerç al detall d'altres articles per a l'equipament de la llar NCAL.

6545

Comerç al detall de tota classe de maquinària (excepte aparells de la llar, d'oficina, mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics).

657

Comerç al detall d'instruments musicals en general, així com dels seus accessoris.

6591

Comerç al detall de segells, monedes, medalles commemoratives, bitllets per a col·leccionistes, obres d'art i antiguitats, minerals solts o en col·leccions, fòssils, insectes, petxines, plantes i animals dessecats.

6592

Comerç al detall de mobles d'oficina, de màquines i equips d'oficina.

6593

Comerç al detall d'aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics.

6594

Comerç al detall de llibres, diaris, articles de papereria i escriptori, i articles de dibuix i belles arts.

6595

Comerç al detall d'articles de joieria, rellotgeria, argenteria i bijuteria.

6596

Comerç al detall de joguines, articles d'esport, peces esportives de vestit, calçat i per al cap.

6597

Comerç al detall de llavors, adobs, flors i plantes i petits animals.

6598

Comerç al detall denominat «sex shop».

9721

Serveis de perruqueria.

9722

Salons i instituts de bellesa.

Documents adjunts