Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 30 de gener de 2023 pel qual es dona per assabentat del cessament de la directora gerent i del nomenament del director gerent de Ports de les Illes Balears

    Número de registre 738 - Pàgina 4203

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Rectificació errada material de la publicació del nomenament cap policia local

    Número de registre 780 - Pàgina 4204

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Resolució d'Alcaldia núm. 10/2023, de data 19 de gener de 2023, de l'Ajuntament de Costitx  per la qual s'efectua el nomenament com a personal laboral fix de l'Ajuntament de Costitx de l'Escala Administració General,  grup C, subgrup C2, auxiliar de biblioteca  (OEP Estabilització 2022)

    Número de registre 725 - Pàgina 4205

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera

    Número de registre 717 - Pàgina 4206

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 27 de gener de 2023 per la qual es fa pública la composició definitiva del tribunal del cos d’inspectors d’educació que ha d’actuar en les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears convocades per Resolució de 5 de desembre de 2022

    Número de registre 728 - Pàgines 4207-4208

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

   • Resolució del Gerent de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia de correcció d'errors de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits i per concurs oposició per a cobrir les places del personal laboral de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (BOIB núm. 169, de 29 de desembre)

    Número de registre 731 - Pàgines 4209-4211

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per proveir un lloc de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació

    Número de registre 763 - Pàgines 4212-4230

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es designen i/o modifiquen els membres de diferents tribunals de selecció del concurs extraordinari i/o concurs oposició per accedir a places vacants de personal estatutari fix de determinades categories professionals derivades de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, en el Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 759 - Pàgines 4231-4233

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat d’Hospitalització de Pediatria (UH1B)

    Número de registre 739 - Pàgina 4234

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa d’enginyers tècnics agrícoles/enginyeres tècniques agrícoles, grup A, subgrup A2, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 645 - Pàgines 4235-4247

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa de tècnics/iques superiors en Pesca i Recursos Marins, grup A, subgrup A1, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe superior, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 646 - Pàgines 4248-4259

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Bases i programa de la convocatòria per a la constitució d'un borsí específic per a la cobertura de necessitats de places de treballador familiar de l'ajuntament d'Andratx

    Número de registre 743 - Pàgines 4260-4268

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Bases específiques que regiran la convocatòria per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l'ajuntament d'Andratx

    Número de registre 744 - Pàgines 4269-4275

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Constitució borsa de feina de tècnic/a d'Esports

    Número de registre 784 - Pàgines 4276-4277

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació la llista definitiva d'admesos i exclosos del procediment selectiu d'una plaça de subinspector de policia local i realització de la primera prova

    Número de registre 718 - Pàgina 4278