Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 83445
Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 27 de gener de 2023 per la qual es fa pública la composició definitiva del tribunal del cos d’inspectors d’educació que ha d’actuar en les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears convocades per Resolució de 5 de desembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 de gener de 2022 va fer pública a la pàgina web d'aquesta Direcció General la composició provisional del tribunal del cos d'inspectors d'educació que ha d'actuar en les proves selectives d'accés al cos d'inspectors d'educació a les Illes Balears convocades per Resolució de 5 de desembre de 2022 (BOIB núm. 162, de 13 de desembre) i atorgà un termini de 3 dies hàbils per al·legar qualsevol de les circumstàncies establertes en els punts 5.5 o 5.6 de la convocatòria.

Una vegada finalitzat aquest termini s'han resolt totes les al·legacions de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, sobre les causes d'abstenció i de recusació, i amb l'article 8 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d'inspectors d'educació, aprovat per Reial decret  276/2007, de 23 de febrer.

D'altra banda, s'ha fet la substitució, en compliment del punt 5.3.2 de la convocatòria, d'aquelles persones que han perdut la condició de membres dels tribunals per concórrer en alguna de les causes assenyalades en els articles esmentats al paràgraf anterior.

La directora general de Personal Docent d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març de 2021), és competent per dictar la present Resolució.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Primer. Publicar a l'annex d'aquesta Resolució la llista definitiva dels membres del tribunal que ha d'actuar en les proves selectives d'accés al cos d'inspectors d'educació a les Illes Balears convocades per Resolució de 5 de desembre de 2022.

Segon. Publicar  aquesta Resolució i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 30 de gener de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez

 

ANNEX  COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL

Cos: 0510 - COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ

Illa seu: MALLORCA

Tribunal únic. Àmbit territorial: Illes Balears

Titulars

PRESIDENTA:***0423**- TUDURÍ VILA, CAMILA

VOCAL 1:  ***1280**- COLL AMENGUAL, JOSEP

VOCAL 2:  ***3339**- GOMILA BENEJAM, JOSEP

VOCAL 3:  ***6384**- GARCIA MACHANCOSES, CAROLINA

VOCAL 4:  ***8322**- LLADÓ BALLESTER, JOANA

Suplents

PRESIDENT:***4651**- GONZÁLEZ NAVARRO, ANTONIO

VOCAL 1: ***4053**- PONS BOSCH, JORDI

VOCAL 2: ***9499**- MASCARÓ MOLL, JAUME

VOCAL 3: ***9160**- MARTORELL GELABERT, M. DEL CARME

VOCAL 4: ***0302**- MAS HOMAR, CATALINA