Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomenen les notàries i el notari adjudicataris d’una notaria a Inca, Formentera i Petra en l’àmbit de les Illes Balears

    Número de registre 10515 - Pàgines 50411-50412

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Nomenament funcionari de carrera (Policia Local)

    Número de registre 10582 - Pàgina 50413

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Nomenament de Treballador/a Social, com a funcionaris i funcionaries de carrera de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 10495 - Pàgines 50414-50416

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la presidència de l’AETIB per la qual es dona compliment a l’Acord del Consell de Direcció de dia 3 de novembre de 2022 pel qual s’aproven els criteris comuns i les convocatòries específiques sota la modalitat de concurs de mèrits d’acord amb l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de l’AETIB aprovada pel Consell de Direcció de 24 de maig de 2022, d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació

    Número de registre 10464 - Pàgines 50417-50437

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual es convoca el procediment de proveïment per concurs de mèrits dels llocs de treball Auxiliar administratiu/iva L02570003 adscrit a l’Àrea d’Informàtica i Registres i Auxiliar d’atenció al públic L0257000D adscrit a la Delegació comarcal de Palma del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

    Número de registre 10518 - Pàgines 50438-50444

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un infermer o una infermera per a la Plataforma d'Assajos Clínics (PSSE/OVERHEADSEECC)

    Número de registre 10506 - Pàgines 50445-50450

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Activitat bactericida dels antibiòtics betalactàmics i les seves combinacions contra les infeccions per Pseudomonas aeruginosa amb alta càrrega bacteriana: impacte en la formació de biofilms i cèl·lules persistents» (INSD/OLIVER)

    Número de registre 10552 - Pàgines 50451-50456

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un infermer o una infermera per a la Plataforma d'Assajos Clínics (PSSE/OVERHEADSEECC)

    Número de registre 10588 - Pàgines 50457-50462

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’una persona graduada en Medicina per al projecte «Gestió del projecte de gestió clínica i atenció sanitària basada en valor» (PSSE/OVERHEADSEECC)

    Número de registre 10553 - Pàgines 50463-50468

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala arquitectura tècnica, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 10456 - Pàgines 50469-50472

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’ errors de la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 4 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 1 plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases per a Admissió de Hospital Psiquiàtric

    Número de registre 10533 - Pàgines 50473-50475

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d’Àrea de Recursos Materials.

    Número de registre 10535 - Pàgines 50476-50477

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d’Àrea de Gestió Procés Infermer

    Número de registre 10536 - Pàgines 50478-50479

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases generals i el barem de mèrits que han de regir les convocatòries dels processos de selecció per mitjà de la modalitat de concurs oposició derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022 del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10589 - Pàgines 50480-50512

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases generals i el barem de mèrits que han de regir les convocatòries dels processos de selecció per mitjà de la modalitat de concurs extraordinari derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022 del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10590 - Pàgines 50513-50540

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups C1, C2 i del grup E/AP derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 10460 - Pàgines 50541-50566

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups C1, C2 i grup E/AP derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 10458 - Pàgines 50567-50598

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal laboral fix de les categories o especialitats del subgrup C1 i C2 derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 10459 - Pàgines 50599-50622

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix de les categories (o especialitats) dels subgrups C1, C2 i grup E/AP derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 10461 - Pàgines 50623-50651

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups C, D i E de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia de Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 10477 - Pàgines 50652-50673

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups C1, C2 i AP de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022

    Número de registre 10481 - Pàgines 50674-50700

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups C1, C2 i AP de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022

    Número de registre 10484 - Pàgines 50701-50730

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups D i E de les places de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 10476 - Pàgines 50731-50756

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups 3, 4, 5 i 6 de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 10478 - Pàgines 50757-50779

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites al grup 7 de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 10479 - Pàgines 50780-50803

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització de l’ocupació pública de llarga durada, per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir dues places d’auditor del personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número de registre 10525 - Pàgines 50804-50819

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització de l’ocupació pública de llarga durada, per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir una plaça de subaltern del personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número de registre 10526 - Pàgines 50820-50833

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Correcció d’errors materials de la Resolució del tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures (BOIB núm.152, de 22 de novembre de 2022) per la qual s'aproven les bases que regiran les convocatòries corresponents al procés d'estabilització de l'ocupació temporal corresponent a l'any 2022 de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 10521 - Pàgines 50834-50835

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Declaració de convocatòria deserta en el procés selectiu per a cobrir interinament, mitjançant el sistema d'oposició, una plaça de personal funcionari tècnic mitjà d'administració especial de sistemes informàtics i creació de borsí d'aquesta categoria

    Número de registre 10574 - Pàgina 50836

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Aprovació de la convocatòria dels processos d’estabilització d’ocupació temporal del personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament de Fornalutx

    Número de registre 10539 - Pàgines 50837-50858

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d'auxiliar de biblioteca, personal laboral, de l'Ajuntament de Llubí, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública 2022 per l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 10511 - Pàgines 50859-50865

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Data del primer exercici de la convocatòria d'oficial de la construcció funcionari de carrera

    Número de registre 10576 - Pàgina 50866

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Data del primer exercici de la convocatòria d'oficial de jardineria funcionari de carrera

    Número de registre 10581 - Pàgina 50867

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Aprovació de la convocatòria i les bases específiques del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari corresponent a la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021

    Número de registre 10214 - Pàgines 50868-50967

  • AJUNTAMENT DE SÓLLERENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010

   • Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu mitjançant concurs de mèrits per a la provisió com a personal laboral fix de dues places de xofer del servei de recollida de residus i neteja viària de Sóller, derivat del procés d’estabilització d’ocupació temporal previst a la Llei 20/2021

    Número de registre 10497 - Pàgines 50968-50974

  • AJUNTAMENT DE SÓLLERENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010

   • Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu mitjançant concurs de mèrits per a la provisió com a personal laboral fix de dues places de controlador del servei d’estacionament regulat de Sóller, derivat del procés d’estabilització d’ocupació temporal previst a la Llei 20/2021

    Número de registre 10499 - Pàgines 50975-50981

  • AJUNTAMENT DE SÓLLERENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010

   • Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu mitjançant concurs de mèrits per a la provisió com a personal laboral fix de dotze places d’operari del servei de recollida de residus i neteja viària de Sóller derivada del procés d’estabilització d’ocupació temporal previst a la Llei 20/2021

    Número de registre 10501 - Pàgines 50982-50989

  • AJUNTAMENT DE SÓLLERENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010

   • Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu mitjançant concurs de mèrits per a la provisió com a personal laboral fix d’una plaça d’auxiliar del servei d’estacionament regulat de Sóller, derivat del procés d’estabilització d’ocupació temporal previst a la Llei 20/2021

    Número de registre 10503 - Pàgines 50990-50996

  • AJUNTAMENT DE SÓLLERENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010

   • Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu mitjançant concurs de mèrits per a la provisió com a personal laboral fix d’una plaça d’administratiu, derivat del procés d’estabilització d’ocupació temporal previst a la Llei 20/2021

    Número de registre 10504 - Pàgines 50997-51003