Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 715834
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases generals i el barem de mèrits que han de regir les convocatòries dels processos de selecció per mitjà de la modalitat de concurs oposició derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022 del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

1. Aquestes bases generals dels processos de selecció són el resultat de l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública  addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, que preveu convocar —per mitjà de les modalitats de concurs oposició i/o concurs extraordinari— una oferta de 4.115 places per a les diferents categories professionals, distribuïdes de la manera següent:

Oferta d'ocupació pública

Acord Consell de Govern

Núm. BOIB

Nombre de places

Estabilitat

23 de maig de 2022

067

4.114

Rectificació d'errades

31 d'octubre de 2022

141

4.115

 

Modalitat

Nombre de places

Concurs oposició

2.496

Concurs extraordinari

1.619

2. D'acord amb l'article 59.1 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, en les ofertes d'ocupació pública cal reservar una quota no inferior al 7 % de les vacants perquè les cobreixin persones amb discapacitat, sempre que superin els processos de selecció i acreditin la discapacitat i la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques. Es consideren persones amb discapacitat les que defineix l'article 4.2 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

3. L'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, regula l'ampliació dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal autoritzats en les lleis de pressuposts generals de l'Estat per als anys 2017 i 2018.

Aquesta Llei autoritza, com a mesura complementària immediata per pal·liar la situació de temporalitat actual, un nou procés d'estabilització de l'ocupació pública que ha d'afectar les places de naturalesa estructural que —estiguin o no dins les relacions de llocs de feina, plantilles o una altra mode d'organització dels recursos humans que estiguin previstes en les diferents administracions públiques—, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

4. L'article 2 i les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre de 2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

5. Pel que fa a les exigències de coneixements de català, es regeixen pel que estableixen la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, i pel Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

6. El punt 2.a) de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears.

7. Els articles 29-32 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari, relatius a la selecció de personal estatutari i la provisió de places bàsiques i llocs de feina en els òrgans de prestació de serveis sanitaris dels serveis de salut.

8. Els articles 2-7, 11-15 i 30-34 del Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

9. Ha finalitzat la negociació en la Mesa Sectorial de Sanitat entre representants de l'Administració i de les organitzacions sindicals.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Aprovar les bases generals i els barems de mèrits que han de regir les convocatòries de processos de selecció, per mitjà de la modalitat de concurs oposició, d'un total de 2.496 places de diferents categories professionals de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, que figuren en els annexos 1 i 2, respectivament, d'aquesta resolució.

2. Fer pública en l'annex 3 la relació de categories professionals i especialitats que cal cobrir, tot especificant la titulació i l'especialitat requerides (si escau), el nivell de coneixements de català requerit i el nombre places de cada categoria.

3. Fer públiques en l'annex 4 la informació relativa als requisits generals i específics i el mode d'acreditar-los.

4. Fer pública en l'annex 5 la informació relativa a la protecció de dades personals.

5. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 1 de desembre de 2022)

El subdirector de Relacions Laborals del Servei de Salut Pedro Jesús Jiménez Ramírez Per suplència del director de l'àrea de Professionals i Relacions Laborals (BOIB núm. 107, de 3/08/2019)

 

 

ANNEX 1 Bases generals de les convocatòries

I

Normes generals per al concurs oposició

1. Introducció

Aquestes bases regulen els aspectes comuns que han de regir els processos de selecció per cobrir —per mitjà de la modalitat de concurs oposició—places vacants de les categories professionals i especialitats de personal estatutari dependents del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents a les ofertes d'ocupació pública següents:

Oferta d'ocupació pública

Acord Consell de Govern

Núm. BOIB

Nombre de places

Estabilitat

23 de maig de 2022

067

2.509

Rectificació d'errades

31 d'octubre de 2022

141

2.496

2. Aspectes comuns en les diferents modalitats de processos de selecció

2.1. Tipus de modalitats

Atès que l'oferta d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització, per a l'any 2022, d'accés a la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut permet dues modalitats de procés de selecció (concurs extraordinari i concurs oposició), els aspirants poden presentar sol·licitud en una de les modalitats o a totes dues sempre que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

S'entén per concurs oposició la modalitat de procés de selecció dividit bàsicament en dues fases: la primera, un examen escrit; la segona, la valoració dels mèrits professionals, acadèmics i d'una altre índole.

Les places convocades són les que estableix l'article 2 de la Llei 20/2021 (processos d'estabilització 2022-2024) i el nombre de places és el que es determina en l'Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 —i la rectificació publicada en l'Acord del Consell de Govern de 31 d'octubre de 2022— pel qual es van aprovar les ofertes d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022, del personal estatutari dependent del Servei de Salut.

S'entén per concurs extraordinari la modalitat de procés de selecció en la qual no hi ha cap examen, de manera que únicament es valoren els mèrits professionals, acadèmics i d'una altra índole.

Les places convocades són les que estableixen les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021 (processos d'estabilització 2022-2024) i el nombre de places és el que es determina en l'esmentat Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 i la rectificació publicada en l'Acord del Consell de Govern de 31 d'octubre de 2022.

2.2. Presentació única de mèrits

Els mèrits que s'al·leguin —en els casos dels aspirants que s'hagin presentat a les dues modalitats, si és en la mateixa categoria— s'han d'acreditar una sola vegada per mitjà de la pàgina «Oposicions» del web www.ibsalut.es segons els termes establerts en la base 16 i en l'annex 2.

2.3. Convocatòries específiques

En les bases específiques de cada convocatòria, que es publicaran posteriorment, es determinaran les particularitats respecte d'aquestes bases generals i es publicaran annexos específics, havent-ho negociat en el si de la Mesa Sectorial. Cada convocatòria indicarà el nombre de places convocades per a cada torn, el temari —si escau— i els membres del tribunal de selecció.

3. Reducció dels terminis a la meitat

Aquesta convocatòria fa referència a l'oferta d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització que dimana de la Llei 20/2021. Per això, a l'empara de l'article 2 i tal com disposa la disposició addicional quarta, cal tenir en compte que afecta a una gran quantitat de categories professionals, que —de conformitat amb les disposicions addicionals sisena i vuitena— també es convocarà un procés de concurs extraordinari i que per a tots dos processos hi ha una termini de finalització (31 de desembre de 2024), de manera que cal adoptar com a mesura d'agilització procedimental la reducció general dels terminis, a fi de no limitar drets constitucionals com ara l'accés lliure a l'ocupació pública i la defensa. Per tant, a l'empara de l'article 33 de la Llei 39/2015 i la disposició addicional quarta de la Llei 20/2021, els terminis de les diferents convocatòries es reduiran a la meitat, a excepció dels relatius a la presentació de sol·licitud i la interposició de recursos.

4. Fases del procés de selecció en el concurs oposició

Els processos de selecció en aquesta modalitat de concurs oposició estan estructurats d'aquesta manera:

Òrgan gestor: Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

Fase

Procediment

Prèvia

1. Àmbit de negociació amb la part social

2. Publicació de l'oferta d'ocupació pública

3. Modificació l'oferta d'ocupació pública

4. Publicació de les bases generals

 

Fase

Procediments

Oposició

1. Publicació de la convocatòria específica. Apertura del procés d'inscripció

2. Publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos

3. Termini per presentar al·legacions a les llistes provisionals

4. Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos

5. Publicació de la distribució d'aules d'examen

6. Examen

7. Publicació de la llista provisional de qualificacions de l'examen

8. Termini d'al·legacions/impugnacions a les llistes provisionals

9. Publicació de la llista definitiva de qualificacions de l'examen

 

Òrgan gestor: Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció

Fase

Procediments

Concurs

1. Publicació de l'autovaloració i obertura del termini per presentar mèrits

2. Publicació de la llista provisional de puntuació dels mèrits

3. Termini per presentar al·legacions a la llista provisional

4. Publicació de la llista definitiva de puntuació dels mèrits

5. Publicació de la llista de persones que han superat el procés de selecció

6. Procés de tria de places

7. Publicació de la relació de places adjudicades

 

Òrgans gestors: Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari i Servei de Personal Estatutari, juntament amb les gerències

Fase

Procediments

Adjudicació

1. Comprovació de la documentació acreditativa

2. Adjudicació de les places

3. Nomenament de personal estatutari fix

4. Presa de possessió

 

5. Característiques dels processos de selecció pel sistema de concurs oposició

5.1. Torns

Els aspirants només poden participar en el torn lliure o bé en el torn lliure per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, si n'hi ha, atès que no s'han previst places per al torn de promoció interna.

5.2. Termini per convocar els processos de selecció

Una vegada publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) aquestes bases generals, a continuació es publicaran les convocatòries específiques, agrupades en diverses categories professionals.

Les convocatòries específiques tenen com a termini de publicació en el BOIB el 31 de desembre de 2022, i tots els processos de selecció s'han de dur a terme abans del 31 de desembre de 2024.

Tota la informació específica sobre una categoria determinada, com ara la configuració del tribunal de selecció i el temaris -si n'hi ha-, constarà en la convocatòria específica corresponent.

6. Participació en més d'un procés de selecció

6.1. Participació

Els aspirants poden participar —sigui quina sigui la modalitat— en més d'un procés de selecció sempre que compleixin els requisits establerts en les bases generals i en la convocatòria específica i que no concorrin a la categoria professional en la qual ja tenen un nomenament com a personal estatutari fix.

6.2. Criteri de priorització en el desenvolupament i l'execució dels processos de selecció

Una vegada vençut el termini d'inscripció en cada procés de selecció, es podrà donar prioritat a la gestió dels processos de selecció de la modalitat de concurs extraordinari, sense detriment que paral·lelament es fixi una data per a l'examen de la modalitat de concurs oposició.

7. Fonaments de dret dels processos de selecció

7.1. Normativa

Les convocatòries dels processos de selecció derivats de l'actual oferta d'ocupació pública es regiran per aquestes bases i per la normativa següent:

a. La Constitució espanyola de 1978.

b. La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

c. La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

d. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

e. La Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència.

f. La Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'administració pública.

g. La Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

h. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

a. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, i la normativa que la desplega.

j. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

k. La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.

l. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

m. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

n. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

o. El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

p. La Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

q. La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

r. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

s. La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

t. La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.

u. La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat.

v. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

w. El Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears.

x. El Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per a pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna.

y. El Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

z. El Reial decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l'accés a l'ocupació pública i la provisió de llocs de feina de les persones amb discapacitat.

aa. El Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al coneixement de qualificacions professionals, així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

bb. La disposició addicional quarta del Reial decret 459/2010, de 16 d'abril, pel que es regulen les condicions per al reconeixement d'efectes professionals a títols estrangers d'especialista en Ciències de la Salut obtinguts en estats no membres de la Unió Europea.

cc. El Reial decret 103/2014, de 21 de febrer, pel qual s'adapten determinades normes dins l'àmbit del dret d'establiment i lliure prestació de servei, amb motiu de l'adhesió de la República de Croàcia, i pel qual es modifiquen determinades normes relatives al reconeixement de qualificacions professionals.

dd. El Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

ee. El Reial decret 184/2015, de 13 de març, pel qual es regula el catàleg homogeni d'equivalències de les categories professionals del personal estatutari dels serveis de salut i el procediment de la seva actualització.

ff. El Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

gg. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

hh. L'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s'estableixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos de selecció per a l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat.

ii. L'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de 22 de maig de 2018 pel qual es regulen els criteris generals que regeixen l'ordre de cessaments del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

jj. La Instrucció 2/2020 del director general de Modernització i Administració Digital per la qual s'estableixen pautes per adaptar les convocatòries a la Llei 39/2015.

kk. Les sentències del Tribunal Suprem núm. 992/2018 i 993/2018, de 29 de novembre, i la núm. 302/2020, de 12 de maig, relatives a la no equiparació de les incapacitats permanents a les discapacitats.

ll. L'Acord de recomanacions comunes per a l'aplicació del procés d'estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'àmbit dels serveis de salut.

7.2. Règim aplicable

A les persones que superin el procés de selecció els serà aplicable l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, la normativa declarada vigent per aquest estatut i la que s'aprovi per desplegar-lo, a més del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic en les disposicions que les afectin.

7.3. Resolució d'incidències

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears ha de resoldre les incidències que sorgeixin en el desenvolupament de les diferents convocatòries específiques, sens perjudici de les que pertoquin al tribunal de selecció segons el que disposen aquestes normes generals.

8. Requisits dels aspirants

8.1. Caràcter dels processos de selecció

Els processos de selecció tindran caràcter obert i han de garantir la concurrència lliure, sens perjudici del que estableixen les mesures de discriminació positiva previstes en la normativa vigent i els requisits específics.

8.2. Requisits d'admissió en el procés de selecció

a. Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Unió Europea o la d'algun estat al qual sigui aplicable la circulació lliure de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar (qualsevol que en sigui la nacionalitat) els cònjuges d'espanyols i de ciutadans d'altres estats de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, a més dels seus descendents que tenguin menys de vint-i-un anys o que tenguin la condició de dependents i superin aquesta edat.

b. Tenir complerts setze anys i no sobrepassar l'edat màxima de jubilació forçosa.

c. Tenir la titulació oficial mínima exigida per a cada categoria professional a la qual es refereix l'annex 3 o estar en condicions d'obtenir-la dins el termini per presentar sol·licituds.

d. Acreditar el nivell de coneixements de català exigit segons el grup professional i d'acord amb la normativa vigent.

e. Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament corresponent, que s'ha d'acreditar una vegada superat el procés de selecció per mitjà d'un reconeixement mèdic al centre o servei que es determini.

f. No haver estat separat del servei, per mitjà d'un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública, organisme públic o entitat de dret públic dependent o vinculat a aquells, ni de les entitats públiques subjectes a dret privat i les fundacions sanitàries en els sis anys anteriors a la convocatòria específica, ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per acomplir funcions públiques ni per a la professió corresponent.

g. En els casos de les persones d'altres estats esmentats en el paràgraf a), l'aspirant no ha d'estar inhabilitat per una sanció o pena per a l'exercici professional o per accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea, ni ha d'haver estat separat, per mitjà d'una sanció disciplinària, d'alguna de les seves administracions o dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria específica.

h. No haver estat condemnat de manera que li impedeixi exercir la professió amb menors d'edat, de conformitat amb l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021. És a dir, no haver estat condemnat per una sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual tipificat en el títol VIII del Codi penal i per tràfic d'éssers humans, tipificats en el títol VII bis del Codi penal.

i. Haver pagat la taxa dels drets de participació en el procés de selecció, llevat dels casos d'exempció prevists en aquestes bases.

j. No tenir la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria i especialitat a la qual s'opta, qualsevol que en sigui la situació administrativa.

k. No estar implicat en cap causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la normativa vigent en el moment de la incorporació efectiva a la plaça adjudicada, mantenint el dret d'opció permès legalment.

8.3. Torn de reserva per a persones amb discapacitat

Les persones que concorrin en aquest torn han de tenir reconeguda la condició legal de discapacitat en un grau igual o superior al 33 % i han de complir igualment els requisits establerts en la base 8.2. No obstant això, no cal acreditar-la si ha estat reconeguda per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tal com estableix l'article 59.1 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, com a criteri general, cal reservar una quota mínima del 7 % de les vacants per cobrir-les amb persones amb discapacitat.

Encara que durant el procés de selecció es perdi la condició legal de discapacitat, es permetrà a l'aspirant presentar-se en aquest torn, però no es podrà presentar en aquest torn un aspirant que adquireixi aquesta condició durant el procés de selecció.

Els aspirants d'aquest torn que tenguin dificultats especials per fer l'examen poden sol·licitar adaptacions i ajustaments de temps i de mitjans en l'examen, sempre que siguin raonables. Amb la finalitat que el tribunal pugui valorar si és procedent concedir l'adaptació sol·licitada, l'aspirant li ha d'adreçar un escrit —com a mínim un mes abans de l'examen— en el qual indiqui les adaptacions de temps i/o mitjans requerides, acompanyat d'una còpia del dictamen tècnic facultatiu emès per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de discapacitat en el qual quedi acreditada de manera fefaent la deficiència (o deficiències) permanent que hagi originat el grau de discapacitat reconegut; a aquest efecte no serà vàlid cap altre document.

El tribunal aplicarà la normativa vigent en matèria d'adaptació per a l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat.

La participació en el procés de selecció quedarà condicionada al fet que l'informe relatiu a les condicions personals per acomplir les funcions pròpies de la plaça sigui favorable.

No s'equipararan de manera automàtica i a tots els efectes els casos de les persones que tenguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau total, absoluta o gran invalidesa amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Per tant, per determinar quines persones amb discapacitat tenen dret a accedir al torn de reserva per discapacitat només serà vàlid el grau de discapacitat que tenguin declarat, que sempre ha de ser igual o superior al 33 %; a més, han de tenir el certificat emès per l'organisme competent després que aquest n'hagi fet la valoració oportuna, que és independent i es regeix per una normativa distinta a la que regula la incapacitat laboral, que correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

El tipus i el contingut de l'examen han de coincidir amb el del torn lliure.

8.4. Compliment dels requisits

Els requisits per participar en les convocatòries s'han de complir el darrer dia del termini per presentar sol·licituds i s'han de mantenir al llarg de tot el procés de selecció fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria específica.

Per una altra banda, en el tràmit electrònic d'inscripció cal declarar que es compleixen els requisits, que les dades consignades són certes i que els documents que es presentaran són veraços, de manera que qualsevol inexactitud, falsedat o omissió en qualsevol dada pot produir els efectes prevists per l'article 69 de la Llei 39/2015.

9. Acreditació documental dels requisits

9.1. Norma general

En el moment de la inscripció no caldrà presentar la documentació acreditativa dels requisits fins al moment en què s'adjudiqui la plaça, llevat que l'aspirant s'hi oposi de manera explícita en el formulari de sol·licitud.

9.2. Normes específiques

a. Acreditacions de les titulacions acadèmiques i/o especialitats:

 • L'aspirant ha de justificar les equivalències de les titulacions homologades o equivalents a les exigides: ha de citar la disposició legal en què es reconegui l'homologació o equivalència o bé ha d'aportar un certificat expedit en aquest sentit pel ministeri competent en matèria d'educació o qualsevol altre òrgan de l'administració competent. En els casos dels títols d'especialitats en Ciències de la Salut, des del dia 1r de gener de 2022 les titulacions són expedides pel Ministeri de Sanitat, de conformitat amb l'article 17.1 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • En els casos de les titulacions obtingudes a l'estranger, dins el termini per presentar sol·licituds, cal tenir la credencial que acredita que estan homologades pel ministeri competent en la matèria o que s'està en condicions d'obtenir-la. En qualsevol cas, aquestes titulacions han de ser reconegudes prèviament pel ministeri competent en la matèria, de conformitat amb el Reial decret 967/2014, o bé s'ha d'aportar el reconeixement del títol a efectes professionals, de conformitat amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre —modificat pel Reial decret 103/2014, de 21 de febrer— quan sigui aplicable.

b. Certificació del nivell de coneixements de llengua catalana

 • L'acreditació s'ha de presentar per mitjà d'un certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o qualsevol dels expedits o reconeguts com a equivalents o homologats per la Direcció General de Política Lingüística.
 • Si l'aspirant acredita aquest requisit o mèrit amb algun títol, diploma o certificat que requereixi ser homologat, s'entendrà que compleix el requisit malgrat que l'homologació s'obtengui després que hagi vençut el termini per presentar sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i que els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit abans que hagi vençut aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació s'haurà d'aportar abans del nomenament.
 • També s'entén acreditat el requisit o el mèrit si l'aspirant consta en la llista provisional d'aprovats dels darrers exàmens de català i ho al·lega, sempre que finalment s'elevi a definitiva, encara que sigui després que hagi vençut el termini per presentar sol·licituds.

10. Publicacions

10.1. Publicació en el BOIB

Només es publicaran en el BOIB aquesta resolució, les resolucions d'inici de les convocatòries específiques i la resolució definitiva d'adjudicació de places de cada un dels processos de selecció.

Pel que fa als actes administratius d'aquests procediments —regulats per l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015—, en lloc de notificar-se es publicaran en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de la CAIB, sens perjudici que es publiquin també en el BOIB els actes que s'hagin de publicar d'acord amb el que determinin expressament les bases de la convocatòria.

En tot cas, només tenen efectes jurídics les comunicacions trameses pels mitjans de publicació prevists en aquesta convocatòria.

10.2. Publicació en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de la CAIB

Tant les resolucions esmentades en la base 10.1 com les llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos, la distribució dels examinands a les aules d'examen, les llistes provisionals i definitives de les qualificacions obtingudes de l'examen i qualsevol altra actuació del Servei de Salut que es produeixi durant el procediment i que, havent de ser publicada, no s'hagi especificat en la base anterior, es publicaran únicament en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de la CAIB.

11. Presentació de sol·licituds

11.1. Tràmit de presentació

Les sol·licituds de participació en els diferents processos de selecció i el pagament de les taxes d'inscripció s'han de cursar electrònicament, sens perjudici del que disposa l'article 14.3 de la Llei 39/2015. L'accés al tràmit electrònic de sol·licitud estarà disponible en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de la CAIB.

Cal presentar tantes sol·licituds com processos de selecció als quals es concorri, siguin de la modalitat que siguin, sempre que no es tracti de places de la categoria en la qual ja hom té un nomenament com a personal estatutari fix.

L'enllaç al tràmit de sol·licitud estarà disponible en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de la CAIB.

11.2. Instruccions per emplenar la sol·licitud

Les instruccions per emplenar i presentar correctament les sol·licituds, a més de la informació complementària relacionada amb aquest tràmit, estaran disponibles en el web del Servei de Salut.

Com a requisit previ a la inscripció, cal disposar d'un certificat digital vàlid de persona física dels inclosos en l'anomenada «llista de confiança de prestadors qualificats de serveis electrònics de confiança» (sedediatid.mineco.gob.es/Prestadores). Així mateix, es pot cursar el tràmit utilitzant algun dels sistemes d'identificació basats en les claus concertades, és a dir, per mitjà de Cl@ve Permanent, DNIe o un certificat digital.

En qualsevol cas, la inscripció electrònica permetrà l'autenticació i la inscripció en línia del model oficial, el pagament electrònic de les taxes, el registre electrònic de la sol·licitud, l'obtenció del justificant d'haver-se presentat al procés de selecció i la consulta del tràmit a la Carpeta Ciutadana.

11.3. Comprovació dels requisits del procés de selecció

En termes generals i sens perjudici del que es descriu a continuació, el Servei de Salut podrà comprovar d'ofici en qualsevol moment del procés de selecció tota la documentació relacionada amb l'acreditació dels requisits d'aquests processos de selecció, amb l'autorització prèvia i expressa de l'aspirant, per mitjà de la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL) o altres mecanismes disponibles.

En el moment d'inscriure's en el procés de selecció serà suficient acreditar que es compleixen els requisits per mitjà d'una declaració responsable, que s'inclou en el tràmit electrònic, sempre sota la pena d'incórrer en un delicte de falsedat en document públic i d'aplicar-hi les infraccions disciplinàries corresponents. L'acreditació documental dels requisits s'haurà de fer a partir de la llista de candidats que hagin obtingut plaça en el procés de selecció.

11.4. Pagament de la taxa d'inscripció

La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual s'estableix l'actualització de les bases, el tipus de gravamen i les quotes de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 4, de 6 de gener de 2022) estableix que les taxes dels drets per participar en processos de selecció del Servei de Salut són les següents, depenent de la titulació acadèmica i del torn d'accés:

Tipus de convocatòria

Codi

Import

Accés pel torn lliure a llocs de feina de personal estatutari per als quals s'exigeix titulació universitària de grau (oposicions)

OPGN

28,89 €

Accés pel torn lliure a llocs de feina de personal estatutari per als quals s'exigeixen altres titulacions de nivell inferior al títol universitari de grau (oposicions)

OPNN

14,42 €

Persones que acreditin un grau de discapacitat mínim del 33 %

Gratuït

La taxa corresponent es paga durant el tràmit electrònic d'emplenament de la sol·licitud.

A cada convocatòria a la qual es concorri s'ha de pagar la taxa corresponent per poder participar-hi.

El fet de no pagar la taxa —excepte en els casos en què s'eximeixi— suposarà la impossibilitat de completar el procés d'inscripció electrònica, de manera que l'aspirant no serà inclòs en el procés de selecció. Només es pot esmenar un eventual error en l'import ingressat.

En cap cas el pagament de la taxa de participació o la justificació de l'exempció suposaran la substitució del tràmit de presentació de la sol·licitud en el termini establert i en la forma oportuna.

Si l'aspirant és exclòs del procés de selecció, hom li tornarà la taxa d'inscripció sempre que l'exclusió sigui per alguna de les causes següents:

 • Per duplicitat de l'ingrés.
 • Per ser beneficiari de l'exempció per discapacitat.
 • Per ingrés erroni en un procés diferent al que es pretenia participar i en el qual no s'hagi arribat a presentar la sol·licitud.
 • Si s'escau l'anul·lació o una modificació substancial de les bases de la convocatòria.
 • Per alguna causa imputable a l'Administració.

En aquests casos, l'aspirant ha de presentar una sol·licitud de devolució en el Registre General del Servei de Salut dins el termini de deu dies naturals comptadors des de l'endemà de la data en què s'hagi publicat en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de la CAIB la llista definitiva d'exclosos, d'acord amb l'article 388 undecies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre.

11.5. Termini per presentar sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de la convocatòria específica en el BOIB. Si el darrer del termini és inhàbil, s'ha d'entendre que es prorroga fins al primer dia hàbil següent.

11.6. Illa on es farà l'examen

Atès que els exàmens es faran de manera descentralitzada a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, en la sol·licitud caldrà assenyalar l'illa on es vol fer l'examen. Si l'aspirant no ho indica, per defecte s'assignarà Mallorca.

No obstant això, si el dia de l'examen un candidat s'ha de trobar per una causa justificada en una illa diferent de la que hagi triat i pot fer l'examen en aquesta illa, ho ha de comunicar al tribunal amb una anticipació mínima de deu dies hàbils respecte de la data de l'examen, o bé amb tanta anticipació com sigui possible quan motivi una causa sobrevinguda que impossibiliti comunicar-la amb l'antelació indicada. Si no ho fa, el tribunal de selecció decidirà sobre l'admissió o la inadmissió i les mesures que caldrà adoptar.

11.7. Vinculació a les dades consignades en la sol·licitud i dret de modificació

Els aspirants queden vinculats a les dades que hagin consignat en la sol·licitud, de manera que només poden demanar que es modifiquin presentant una petició motivada dins el termini per presentar sol·licituds.

11.8. Notificacions

A l'efecte de rebre notificacions els aspirants han de tenir actualitzades totes les dades de contacte (correu electrònic, telèfons i adreça postal). Els errors comesos en consignar aquestes dades i el fet de no comunicar-ho seran responsabilitat exclusivament de l'aspirant.

11.9. Declaració responsable

Com ja s'ha establert en la base 11.3, en la sol·licitud els aspirants han de declarar que compleixen tots els requisits exigits en aquestes bases generals i en les bases de la convocatòria específica, que són certes les dades consignades, que els documents que s'aportaran són veraços i que saben que la inexactitud, la falsedat o l'omissió en qualsevol dada o document poden produir els efectes prevists en l'article 69.4 de la Llei 39/2015.

Consignar dades falses en la sol·licitud o en la documentació que s'aporti o dur a terme qualsevol actuació improcedent que invalidi l'examen de la fase d'oposició o la valoració de mèrits de la fase de concurs se sancionaran —amb l'expedient contradictori previ— amb l'exclusió de l'aspirant del procés de selecció en què hagi sol·licitat participar en aquesta convocatòria específica, i també amb la invalidesa dels resultats que hagi obtingut en qualsevol de les fases en què hagi participat i amb l'exclusió de les llistes de contractació temporal que es derivin d'aquest procés de selecció, sense perjudici de les mesures legals que pertoqui aplicar-hi. Així mateix, es considerarà com a supòsit d'exclusió sobrevinguda la falsedat en la informació que l'aspirant manifesti o aporti durant el reconeixement mèdic d'ingrés sobre el seu estat de salut i que pugui condicionar la certificació final de la seva aptitud.

 

12. Admissió dels aspirants

12.1. Publicació de les llistes provisionals d'admesos i d'exclosos del procés de selecció i reclamacions

Una vegada vençut el termini per presentar sol·licituds i abans que passi un període màxim de dos mesos, comptadors des del venciment d'aquell termini, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per la qual s'aprovaran les llistes provisionals d'admesos i d'exclosos del procés de selecció, que es publicarà en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de la CAIB.

En la llista provisional d'admesos hi figuraran el nom i els llinatges i quatre xifres numèriques del document d'identitat; en la llista provisional d'exclosos hi figurarà també el motiu de l'exclusió. A fi d'evitar errors i, si se'n produeixen, fer possible que s'esmenin en el termini establert i de manera oportuna, els aspirants han de comprovar no només que no figuren en la llista d'exclosos sinó que, a més, figuren en la d'admesos.

A partir de l'endemà de la data en què s'hagi publicat la resolució esmentada en el paràgraf anterior, els aspirants tindran un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions —que no tindran caràcter de recurs— o per esmenar, si escau, el defecte que n'hagi motivat l'exclusió. Tota reclamació presentada s'ha d'entendre rebutjada si l'aspirant no figura com a admès en la resolució en què es publiqui la llista definitiva d'admesos. Els aspirants que no esmenin els defectes en el termini establert i en la forma oportuna seran exclosos del procés de selecció. D'altra banda, els aspirants que detectin errors en la consignació de les seves dades personals poden manifestar-ho dins aquest mateix termini. Els errors de fet es poden esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a petició de l'aspirant.

12.2. Publicació de les llistes definitives d'admesos i d'exclosos del procés de selecció

Una vegada resoltes les al·legacions presentades, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per la qual s'aprovaran les llistes definitives d'admesos i d'exclosos, que es publicaran de la mateixa manera que les llistes provisionals.

No obstant això, en el cas que —una vegada vençut el termini per presentar sol·licituds i revisades aquestes— tots els aspirants resultin admesos en el procés de selecció sense cap situació d'exclusió es podrà directament aprovar i publicar la resolució que contindrà la llista definitiva d'admesos. En la mateixa resolució s'obrirà el termini per presentar els mèrits que s'hagin de valorar.

El fet de figurar en la llista d'admesos no suposa que l'Administració reconegui que el candidat compleix els requisits per participar en el procés de selecció corresponent. Si abans de prendre possessió de la plaça obtinguda es verifica que un candidat no compleix algun dels requisits, perdrà tots els drets que es puguin derivar de participar en aquest procés.

Amb la publicació de les llistes definitives d'admesos i d'exclosos de la categoria corresponent acabarà la primera fase del procés de selecció i s'obrirà la fase de concurs.

12.3. Recursos

Es podrà interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data en què s'hagin publicat les llistes definitives d'admesos i d'exclosos.

També es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació.

13. Tribunal de selecció

El tribunal de selecció és l'òrgan encarregat de dur a terme el procés de selecció. Els membres que el formen són designats pel director general del Servei de Salut i depenen d'aquest; encara que el tribunal sigui un òrgan dependent de l'autoritat del director general, actua amb autonomia funcional. Els acords que adopti vinculen l'òrgan del qual depèn, sense perjudici de les facultats de revisió establertes legalment.

En els casos de les categories professionals afectades per les dues modalitats del procés de selecció, el tribunal estarà integrat pels mateixos membres.

La designació dels membres del tribunal es publicarà amb la Resolució de cada una de les convocatòries específiques al BOIB i en la seu electrònica de la CAIB.

13.1. Composició del tribunal i nombre de membres

El tribunal de selecció ha d'estar constituït per no menys de cinc membres (president o presidenta, secretari o secretària i tres vocals), tant titulars com suplents, d'acord amb la disponibilitat de personal en cada una de les categories professionals del Servei de Salut. Tots els membres del tribunal tenen veu i vot, a excepció de la secretaria, llevat que sigui titular d'una plaça o una categoria per a la qual s'exigeixi tenir un títol de nivell acadèmic igual o superior al que s'exigeix per a l'ingrés. Si la secretaria ha estat elegida entre els vocals titulars —sempre de la mateixa categoria i/o especialitat— sí que té veu i vot.

La participació en els tribunals de selecció és obligatòria per a totes les persones designades segons el procediment establert, a excepció de les que estiguin incurses en alguna de las causes d'abstenció establertes per la normativa vigent, sempre que aquesta circumstància sigui acreditada degudament.

Pel que fa a les convocatòries de les categories de personal facultatiu especialista d'àrea (FEA) i de personal facultatiu d'atenció primària, la composició dels tribunal s'ha de regir pels articles 31 i 34, respectivament, del Reial decret llei 1/1999. No obstant això, si es constata la impossibilitat de comptar amb prou facultatius especialistes d'àrea o d'atenció primària, estatutaris fixos a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en aquest cas el nombre de membres podrà ser de cinc, a l'empara de la disposició addicional quarta de la Llei 20/2021 i amb l'informe justificatiu previ del cap o la cap del Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari.

13.2. Requisits dels membres del tribunal

Tots els membres del tribunal hi pertanyen a títol individual i han de tenir la condició de personal funcionari de carrera o de personal estatutari fix de les administracions públiques o dels serveis de salut, o de personal laboral fix, amb una plaça o una categoria per a la qual s'exigeixi tenir un títol de nivell acadèmic igual o superior al que s'exigeix per a l'ingrés.

Tot i així, en els casos en que no sigui possible constituir el tribunal a causa de la insuficiència de membres amb una plaça o una categoria per a la qual s'exigeixi tenir un títol de nivell acadèmic igual o superior al que s'exigeix per a l'ingrés, excepcionalment es designaran com a membres professionals de categories professionals afins o fins i tot es pot reduir el nombre de membres, amb l'informe justificatiu previ del cap o la cap del Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari.

13.3. Exclusions

El personal d'elecció o de designació política, el que exerceix la representació sindical i dels col·legis professionals, a més del personal estatutari temporal, no poden formar part dels tribunals de selecció.

13.4. Règim jurídic del tribunal de selecció

El tribunal de selecció actua d'acord amb la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015, i altres disposicions vigents que hi siguin aplicables.

13.5. Principi d'igualtat i paritat de gènere

D'acord amb l'article 14 de la Constitució espanyola, sempre que sigui possible el tribunal ha d'estar constituït per una representació equilibrada entre dones i homes, amb capacitació, competència i preparació adequades, i s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat, objectivitat, agilitat, eficàcia i professionalitat dels membres, per tal de complir l'article 53 de la Llei orgànica 3/2007 i l'article 60.1 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Totes les convocatòries han de contenir l'informe d'impacte de gènere corresponent.

13.6. Designació d'assessors especialistes i col·laboradors

En els casos en què sigui aconsellable i estigui justificat, el director general del Servei de Salut pot designar els assessors especialistes necessaris per col·laborar en la confecció, la revisió i/o la correcció de les proves, però s'han de limitar a prestar col·laboració en les especialitats tècniques respectives. Aquests assessors, que tindran veu però no vot, han de tenir una titulació acadèmica de nivell igual o superior a l'exigida per a l'ingrés i han de ser designats per mitjà d'una resolució, que s'ha de publicar al BOIB i en la seu electrònica de la CAIB per informar-ne els aspirants.

Així mateix, el tribunal —amb l'acord intern previ— pot sol·licitar al Servei de Salut que es designin col·laboradors per a les tasques de suport administratiu ordinari, generades pel mateix tribunal o/i durant el dia de l'examen, com ara tasques de vigilància, de coordinació o d'altres de similars que siguin necessàries per desenvolupar el procés de selecció. Aquests col·laboradors no tindran ni veu ni vot.

13.7. Causes d'abstenció i recusació dels membres del tribunal

Els membres del tribunal i, si n'hi ha, els assessores especialistes s'han d'abstenir d'intervenir en el procés de selecció i ho han de notificar a l'autoritat convocant per escrit i per mitjà d'un registre oficial si concorren les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015. La presidència pot demanar als altres membres del tribunal una declaració expressa de no incórrer en cap d'aquestes circumstàncies.

Així mateix, els aspirants poden recusar els membres del tribunal i els assessors especialistes si, segons el seu parer, hi concorre alguna d'aquestes circumstàncies. L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal es regulen en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 i en els articles 22 i 23 de la Llei 3/2003.

13.8. Funcionament del tribunal

L'actuació del tribunal s'ha d'ajustar a la Llei 40/2015 amb relació al funcionament dels òrgans col·legiats. Per constituir-se de manera vàlida amb la finalitat de fer sessions i deliberacions i adoptar acords cal l'assistència de la presidència i de la secretaria —o de qui els substitueixin— i, com a mínim, la meitat dels membres, titulars o suplents indistintament. Els acords s'han d'adoptar per majoria de vots dels membres del tribunal presents en cada sessió.

De conformitat amb la disposició addicional quarta de la Llei 20/2021, en la sessió de constitució del tribunal es pot acordar que els suplents col·laborin en les diferents tasques per assolir més agilitat i celeritat en el procés de selecció. En aquest cas, els suplents tindran veu peròno vot.

Les sessions es poden fer tant de manera presencial com a distància, tal com preveu l'article 17 de la Llei 40/2015. En el segon cas, es poden utilitzar mitjans electrònics (correu electrònic, audioconferència o videoconferència).

Les actuacions del tribunal s'han d'ajustar en tot moment al que disposa la Llei 19/2013. En aquest sentit, en les actes de les sessions i dels exàmens que s'hagin fet cal fer constar tot acord que afecti la determinació de les qualificacions de cada prova i el tribunal ha d'actuar d'acord amb la normativa vigent. Si acorda paràmetres per a la qualificació de la prova desenvolupant els criteris de valoració prevists en les diferents convocatòries específiques, els ha de difondre abans de l'examen. Igualment ha de quedar-hi constància del desglossament de les puntuacions atorgades i del càlcul d'aquestes d'acord amb el barem establert per a cada un dels exàmens.

Els membres del tribunal i, si n'hi ha, els assessors especialistes i els col·laboradors han de mantenir la confidencialitat i el secret professional en tot allò que faci referència a les qüestions tractades en les sessions, de manera que no poden utilitzar fora d'aquestes la informació de què disposin referida al procés de selecció per al qual han estat designats.

13.9. Funcions del tribunal del concurs oposició

a. Determinar de manera concreta el contingut i les qualificacions dels exàmens i resoldre les impugnacions i/o reclamacions al·legades per les persones candidates.

b. Valorar els mèrits al·legats pels aspirants d'acord amb el barem de mèrits que figura en l'annex 2, amb la col·laboració del Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció del Servei de Salut.

c. Resoldre els dubtes que sorgeixin en l'aplicació d'aquestes bases i en la manera d'actuar en els casos que no hi estiguin prevists.

d. Adoptar totes les mesures necessàries per garantir que el procés de selecció es desenvolupi correctament, especialment que la correcció de les proves es faci respectant l'anonimat dels aspirants.

e. Elevar al director general del Servei de Salut la llista de candidats amb les puntuacions definitives obtingudes de la valoració dels seus mèrits perquè ordeni publicar-les en la resolució corresponent.

f. El tribunal pot requerir als candidats qualsevol aclariment o acreditació que sigui pertinent, en qualsevol moment del procés de selecció. La falta de resposta d'aquell podrà ser motiu d'exclusió del procés de selecció si es tracta d'un requisit, o de renúncia tàcita a la valoració d'un mèrit si es tracta d'un mèrit.

13.10. Descentralització dels exàmens

Atès que els exàmens es faran de manera descentralitzada, a cada una de les àrees de salut (Mallorca, Menorca, i Eivissa i Formentera), el tribunal designarà un dels vocals —entre els titulars o, si escau, els suplents— per desplaçar-se a Menorca i a Eivissa amb l'objecte de supervisar que el procés es desenvolupi correctament, recollir les proves i entregar-les al tribunal o a l'empresa encarregada de la custòdia.

13.11. Seu del tribunal

El Servei de Salut ha de donar suport tècnic al tribunal. A l'efecte de comunicacions i incidències, tot i que la seu oficial del tribunal és a les dependències dels Serveis Centrals (carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma), per resoldre qualsevol dubte relatiu al procés de selecció la seu del servei competent està ubicada al carrer del Gremi de Sabaters, 21 (polígon de Son Castelló, de Palma); el telèfon de contacte és el 971 704 422 i l'adreça electrònica és oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es.

13.12. Interposició de recursos

Contra els actes que dicti el tribunal durant el desenvolupament del procés de selecció no es pot interposar cap recurs, excepte en els casos en què, atesa la naturalesa de l'acte, es pugui considerar definitiu o de tràmit qualificat, d'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015. En aquest cas, els aspirants afectats poden interposar un recurs d'alçada davant el director general del Servei de Salut en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació o de notificació de l'acte.

13.13. Paper de les organitzacions sindicals

Les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat poden exercir en qualsevol moment funcions de vigilància per vetlar que el procés de selecció es desenvolupi correctament. No obstant això, en cap cas poden participar en les sessions del tribunal de selecció.

13.14. Indemnitzacions dels membres dels tribunals

Totes els membres dels tribunals, els assessors i els col·laboradors han de percebre les dietes corresponents per assistir a les sessions, d'acord amb el que preveu la normativa vigent sobre indemnitzacions per raó del servei.

13.15. Garantia de confidencialitat del procés de selecció

El Tribunal, juntament amb el Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari, ha de posar tots els mitjans necessaris per garantir la confidencialitat del contingut de l'examen i de la resta del procés de selecció.

14. Sistema de selecció

Únicament en la modalitat de concurs oposició, el procediment selectiu consta d'una primera fase d'oposició, el valor de la qual és del 60 %, i d'una segona fase de concurs, el valor de la qual és del 40%. La qualificació final s'obté sumant les puntuacions obtingudes en ambdues fases.

14.1. Calendari dels exàmens

Els exàmens de les diferents convocatòries s'han d'haver duit a terme preferentment abans del 31 de desembre de 2023.

14.2. Tipus d'examen

En totes les convocatòries es farà un sol examen, de tipus test, de caràcter obligatori i eliminatori, sempre a partir de continguts específics de la categoria professional.

a. Categories de personal sanitari

 • Facultatius especialistes d'àrea (FEA) (subgrup A1):

Tipus d'examen

Test: tres (3) supòsits a triar entre set (7) derivats de la pràctica clínica diària

Format

Quatre opcions de resposta, de les quals només una és correcta

Nombre de preguntes

72 preguntes (60 preguntes més 12 de reserva)

Cada supòsit contindrà 24 preguntes, 4 de les quals seran de reserva

Valor de les respostes

Per cada resposta correcta, 1 punt

Per cada resposta incorrecta es descompten 0,25 punts

Per cada resposta en blanc o múltiple, 0 punts

Puntuació mínima per accedir a la fase de concurs

Accediran a la fase de concurs:

· En categories/especialitats fins a 25 places convocades, fins al 400 % de les places

· En categories/especialitats d'entre 26 i 100 places convocades, fins al 300 % de les places

· En categories/especialitats amb més de 100 places convocades, fins al 200 % de les places

Temari

No n'hi ha. Prova amb qüestions derivades de la pràctica clínica diària

Durada

120 minuts (s'hi inclou el temps per a les preguntes de reserva)

 • Facultatius d'atenció primària (subgrup A1):

Tipus d'examen

Test: tres (3) supòsits a triar entre set (7) derivats de la pràctica clínica diària

Format

Quatre opcions de resposta, de les quals només una és correcta

Nombre de preguntes

72 preguntes (60 preguntes més 12 de reserva)

Cada supòsit contindrà 24 preguntes, 4 de les quals seran de reserva

Valor de les respostes

Per cada resposta correcta, 1 punt

Per cada resposta incorrecta es descompten 0,25 punts

Per cada resposta en blanc o múltiple, 0 punts

Puntuació mínima per accedir a la fase de concurs

Accediran a la fase de concurs:

· En categories/especialitats fins a 25 places convocades, fins al 400 % de les places

· En categories/especialitats d'entre 26 i 100 places convocades, fins al 300 % de les places

· En categories/especialitats amb més de 100 places convocades, fins al 200 % de les places

Temari

Sí, relacionat amb la pràctica clínica diària. Es publicarà en la convocatòria específica

Durada

120 minuts (s'hi inclou el temps per a les preguntes de reserva)

 • Resta de categories professionals sanitàries (subgrups A1, A2, C1, C2):

Tipus d'examen

Test

Format

Quatre opcions de resposta, de les quals només una es correcta

Nombre de preguntes

72 preguntes (60 més 12 de reserva)

Valor de les respostes

Per cada resposta correcta, 1 punt

Per cada resposta incorrecta es descompten 0,25 punts

Per cada resposta en blanc o múltiple, 0 punts

Puntuació mínima per accedir a la fase de concurs

Accediran a la fase de concurs:

· En categories/especialitats fins a 25 places convocades, fins al 400 % de les places

· En categories/especialitats d'entre 26 i 100 places convocades, fins al 300 % de les places

· En categories/especialitats amb més de 100 places convocades, fins al 200 % de les places

Temari

Sí, relacionat amb la pràctica clínica diària. Es publicarà en la convocatòria específica

Durada

120 minuts (s'hi inclou el temps per a les preguntes de reserva)

b. Categories de gestió i serveis

 • Totes les categories professionals (subgrups A1, A2, C1, C2 i AP):

Tipus d'examen

Test

Format

Quatre opcions de resposta, de les quals només una és correcta

Nombre de preguntes

72 preguntes (60 més 12 de reserva)

Valor de les respostes

Per cada resposta correcta, 1 punt

Per cada resposta incorrecta es descompten 0,25 punts

Per cada resposta en blanc o múltiple, 0 punts

Puntuació mínima per accedir a la fase de concurs

Accediran a la fase de concurs:

· En categories/especialitats fins a 25 places convocades, fins al 400 % de les places

· En categories/especialitats d'entre 26 i 100 places convocades, fins al 300 % de les places.

· En categories/especialitats amb més de 100 places convocades, fins al 200 % de les places

Temari

Sí, relacionat amb la pràctica laboral diària. Es publicarà en la convocatòria específica

Durada

120 minuts (s'hi inclou el temps per a les preguntes de reserva)

c. Altres qüestions relatives a l'examen:

 • Té com a finalitat valorar les aptituds, les destreses i la capacitació professional en relació amb les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta i els coneixements dels fonaments teòrics aplicables al cas.
 • En previsió d'una possible segona convocatòria d'examen, el tribunal ha d'elaborar o tenir previst un banc de preguntes suficient amb el nivell de dificultat al més semblant possible.
 • Aquesta prova es pot fer en dos o més torns diferents per garantir les condicions de seguretat dels examinands pel que fa a la distància interpersonal necessària als llocs on es faci l'examen. En aquest cas, el tribunal n'informaria degudament.
 • Els examinands poden conservar el quadern de preguntes una vegada acabat l'examen.
 • No es poden realitzar fotos ni gravacions de vídeo del full de resposta.
 • La qualificació de la prova es farà de manera mecanitzada i sempre garantint l'anonimat dels candidats.
 • En els casos de persones amb discapacitat, l'examen tindrà contingut idèntic al del torn lliure, sense perjudici de les adaptacions previstes en aquestes bases.

14.3. Desenvolupament de la prova

a. Data, lloc i hora

Amb la resolució en què es publiqui la llista provisional d'admesos i d'exclosos es pot establir la data, l'hora i el lloc en què es farà l'examen.

b. Coordinació amb altres administracions

Sempre que l'òrgan convocant ho consideri adient, es poden articular mesures per a la coordinació amb altres administracions per tal d'aconseguir que es facin simultàniament els exàmens i en sintonia amb les normes i les directrius que dicti el Ministeri de Sanitat.

c. Distribució dels examinands a les aules

El Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari publicarà amb prou antelació en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de la CAIB la distribució dels examinands a cada una de les aules per fer l'examen.

d. Qualificacions provisionals i presentació de reclamacions i/o impugnacions contra l'examen:

 • Una vegada fet l'examen, dins el termini dels tres (3) dies hàbils posteriors el tribunal publicarà en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de la CAIB les respostes correctes i la llista amb les qualificacions provisionals obtingudes pels candidats, en la qual figuraran la puntuació, el nom i els llinatges, quatre xifres numèriques del document d'identitat, el torn al qual s'ha presentat i l'àrea de salut.
 • A partir de l'endemà de la data de publicació de la llista de qualificacions provisionals, els candidats tindran un termini de  cinc (5) dies hàbils per presentar reclamacions i/o impugnacions contra les preguntes formulades o les respostes, per mitjà del model que es posarà a disposició en el web del Servei de Salut. Les reclamacions i les impugnacions s'han d'adreçar al tribunal documentades degudament i s'han de formalitzar en el Registre General del Servei de Salut de les Illes Balears o per qualsevol de les vies previstes en la Llei 39/2015. Així mateix, els candidats que observin errors en la consignació de les seves dades o qualsevol altre error aritmètic o material ho poden comunicar al tribunal en el mateix termini.
 • Vençut aquest termini, el tribunal ha de resoldre les reclamacions i les impugnacions tan aviat com sigui possible, i en cap cas no pot excedir d'un mes comptador des de l'endemà que hagi vençut el termini per presentar reclamacions i impugnacions.
 • Tant les reclamacions com les impugnacions de preguntes s'han d'entendre resoltes amb la publicació de la llista de qualificacions definitives, que inclouran el nom i els llinatges, quatre xifres numèriques del document d'identitat i la puntuació obtinguda per cada candidat.

e. Garanties en el desenvolupament de l'examen i en la correcció de les proves

 • El tribunal ha de respectar els principis d'igualtat, d'objectivitat i de transparència durant tot el procés de selecció. Per aconseguir-ho ha de prendre les mesures oportunes per tal de garantir que totes les proves es corregeixin sense saber la identitat dels examinands. Si per fer la correcció s'empra un lector òptic, el full de respostes ha d'estar identificat amb el número del document d'identitat de l'examinand (sense la lletra) i no hi podran figurar noms, marques ni signes que permetin conèixer-ne la identitat.
 • Així mateix, el tribunal ha de prendre les mesures necessàries per evitar que s'utilitzi durant l'examen qualsevol mitjà que pugui desvirtuar l'aplicació dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, i per garantir la transparència del procés de selecció.

f. Idioma de l'examen

Els examinands poden triar respondre l'examen en qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears. Amb aquesta finalitat, en la sol·licitud per participar en el procés de selecció han d'indicar en quin idioma el volen fer.

g. Convocatòria de l'examen

 • Es farà una convocatòria única per fer l'examen, de manera que els candidats que no s'hi presentin en seran exclosos, excepte en els casos de força major justificats degudament i apreciats positivament pel tribunal, que haurà d'adoptar un acord motivat a aquest efecte:
 • A l'empara de la Llei orgànica 3/2007 es pot fer una excepció en la convocatòria única si una aspirant ha de ser hospitalitzada per donar a llum el mateix dia de l'examen.
 • També es pot fer una segona convocatòria si un aspirant no pot fer l'examen el dia assenyalat per una causa de força major acreditada degudament i valorada positivament pel tribunal. En aquest cas, si la causa es pot preveure (per exemple, un ingrés hospitalari programat), cal que el candidat enviï dins el termini dels cinc dies anteriors a l'examen un escrit al president del tribunal per comunicar-li la causa de força major al·legada, acompanyat de la documentació pertinent (informe mèdic, per exemple) que la demostri, a més de la voluntat expressa de fer l'examen i les dades de contacte.
 • En el supòsit d'impossibilitat de fer l'examen per una circumstància imprevista —sempre per causa major— que s'hagi esdevingut immediatament abans de l'examen, cal que el candidat ho comuniqui al tribunal abans que comenci l'examen i haurà d'acreditar aquestes circumstàncies dins el termini màxim de tres dies posteriors a la data de l'examen.
 • Els escrits dirigits al tribunal per al·legar una causa de força major que impossibiliti fer l'examen s'han de formalitzar en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o per qualsevol de les vies previstes per la normativa aplicable.
 • En els casos descrits en els paràgrafs precedents, l'examen es farà tan aviat com sigui possible, sempre dins el termini màxim de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de la primera convocatòria. La data de l'examen d'aquesta segona convocatòria es comunicarà telefònicament als aspirants afectats i es publicarà en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de la CAIB amb una antelació mínima de cinc dies hàbils. En tot cas, l'examen es desenvoluparà en les mateixes condicions descrites anteriorment, però per tal de garantir el principi d'igualtat d'oportunitats el contingut serà diferent a l'examen de la primera convocatòria.
 • No serà procedent fer una segona convocatòria en els casos de candidats que, malgrat que estiguin hospitalitzats, tenguin les condicions físiques i psíquiques apropiades per fer l'examen el mateix dia i a la mateixa hora que els altres examinands i que ho hagin sol·licitat per escrit amb prou antelació. En aquests casos, el tribunal ha d'habilitar els mitjans adients perquè aquests candidats puguin fer l'examen a l'hospital o en un lloc condicionat a aquest efecte de manera que es garanteixi la plena igualtat d'oportunitats amb els altres examinands. Això no serà aplicable si, per raó del nombre de candidats afectats, el Servei de Salut no disposa de prou mitjans personals i materials per garantir que tots els examinands facin l'examen en les condicions d'igualtat oportunes. En aquest cas es farà una segona convocatòria en les mateixes condicions descrites més amunt.

h. Acreditació de la identitat per fer l'examen

 • En el dia assenyalat per fer l'examen, en el moment de la crida per accedir a l'aula tots els examinands han de presentar un document d'identificació (DNI, NIE, passaport, permís de conduir...). Qui no el presenti podrà fer l'examen a condició que durant el temps per fer-lo una altra persona aporti el document requerit. També pot aportar-lo personalment l'examinand en les 24 hores següents (si és un dia hàbil) a la seu del Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari (carrer del Gremi de Sabaters, 21, del polígon de Son Castelló, a Palma) si en el moment d'accedir a l'aula signa una declaració responsable d'identificació per la qual es compromet a acreditar la seva identitat i autoritza a ser fotografiat per tal de comprovar-la posteriorment. En cas contrari, no podrà accedir a l'aula. Aquesta incidència s'ha de comunicar al tribunal.
 • En qualsevol moment de l'examen es pot requerir a un examinand que acrediti la seva identitat.

i. Invalidació de la prova de l'examen

 • Quedarà invalidada tota prova que presenti marques que hagi fet l'examinand que permetin identificar-lo, de manera que quedarà exclòs del procés de selecció i figurarà com a no presentat a l'examen.
 • Si en qualsevol moment del procés de selecció el tribunal s'assabenta o té dubtes fonamentats que un candidat no compleix algun dels requisits de la convocatòria li pot requerir els documents que acreditin que el compleix. Si no queda acreditat, el tribunal —amb l'audiència prèvia del candidat— elevarà al director general del Servei de Salut una proposta de resolució motivada per excloure'l del procés de selecció. Fins que el director general no hagi dictat la resolució corresponent, el candidat pot continuar participant de manera condicionada en el procés de selecció.
 • Contra una resolució d'exclusió del procés de selecció es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació.

15. Llista d'aspirants que accediran a la fase de concurs

Una vegada acabats tots els exàmens de la fase d'oposició i resoltes les al·legacions i/o impugnacions, el tribunal publicarà en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de la CAIB les llistes dels candidats que accediran a la fase de concurs referides a cada un dels torns, que inclouran el nom i els llinatges i el número parcial del document d'identitat i la puntuació obtinguda.

Accediran a la fase de concurs:

a. En categories/especialitats fins a 25 places convocades, fins al 400 % de les places.

b. En categories/especialitats d'entre 26 i 100 places convocades, fins al 300 % de les places.

c. En categories/especialitats amb més de 100 places convocades, fins al 200 % de les places.

 

II

Fase de concurs

16. Presentació de l'autovaloració i dels documents acreditatius dels mèrits al·legats

Una vegada publicades les llistes definitives de qualificacions s'obrirà el termini per fer constar els requisits i presentar l'autovaloració dels mèrits d'acord amb el barem que figura en l'annex 2, que serà de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de les llistes. Tant els requisits com els mèrits han de ser anteriors a la data de venciment del termini per presentar sol·licituds. No es valoraran els mèrits que no figurin en l'autovaloració ni els que s'hagin aportat fora del termini establert.

Els aspirants han d'introduir electrònicament en un formulari web en la pàgina «Oposicions» del web www.ibsalut.es els requisits i els mèrits valorables segons el barem, inclòs el nivell de català.

Posteriorment, han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits juntament amb la titulació requerida per a la categoria i el certificat del nivell de coneixements de català en qualsevol dels registres oficials establerts en la normativa vigent. Si un document ha estat emès amb el codi segur de verificació (CSV), es considera original (s'ha d'aportar imprès). Si un document conté signatura electrònica, per poder comprovar-ne la validesa s'ha d'aportar en un suport digital (CD, DVD, llapis de memòria...); en aquest cas, també se'n pot formalitzar el registre per mitjà del Registro Electrónico (rec.redsara.es).

No obstant això, els aspirants que hagin participat en algun procés de selecció de personal estatutari fix convocat pel Servei de Salut posterior a l'any 2017 en la mateixa categoria i que ja hagin acreditat mèrits en la fase de concurs corresponent —segons consti en la pàgina «Oposicions» del web www.ibsalut.es— no els han de tornar a acreditar, perquè seran incorporats i valorats d'ofici. De la mateixa manera, si un aspirant ha participat en el concurs extraordinari i ha presentat els mèrits per optar a la mateixa categoria i així consta en la pàgina «Oposicions» del web www.ibsalut.es, no els ha de tornar a acreditar.

Si l'aspirant ha sol·licitat l'acreditació d'algun mèrit i no l'ha rebuda a temps, ha d'aportar una còpia autèntica de la sol·licitud, en la qual ha de figurar llegible el segell de registre d'entrada, sens perjudici que posteriorment —una vegada emès el certificat requerit— l'hagi d'aportar per unir-lo a l'expedient (sempre abans de la publicació de les llistes definitives de la fase de concurs).

Pel que fa als documents acreditatius que estiguin redactats en un idioma que no sigui cap dels oficials de les Illes Balears, el tribunal pot requerir a l'aspirant una traducció jurada a algun d'aquests idiomes.

17. Llista provisional de puntuacions

Una vegada conclosa la valoració dels mèrits, el tribunal publicarà en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de la CAIB la llista provisional de puntuacions obtingudes en la fase de concurs referides a cada torn.

Els aspirants podran revisar electrònicament la valoració dels mèrits i disposaran d'un termini de quatre dies hàbils des de la data de publicació per presentar al·legacions contra la puntuació obtinguda. Tota al·legació s'ha d'entendre resolta amb la publicació de la llista definitiva de puntuacions.

18. Llista definitiva de puntuacions

Una vegada vençut el termini per presentar al·legacions i una vegada resoltes, el tribunal publicarà en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de la CAIB la llista definitiva de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs.

19. Resolució del processos de selecció

19.1. Llista d'aspirants seleccionats

Una vegada sumades les puntuacions obtingudes en la fase d'oposició i en la fase de concurs, el tribunal elaborarà la llista d'aspirants seleccionats que contindrà com a màxim tants d'aspirants com places s'hagin ofert en la categoria en qüestió, i l'elevarà al director general del Servei de Salut perquè es publiqui.

19.2. Desempat

Si es produeixen empats entre aspirants en la puntuació obtinguda, cal resoldre'ls atenent successivament els criteris següents:

a. La puntuació més alta en el mèrit de serveis prestats al Servei de Salut de les Illes Balears en la mateixa categoria o especialitat que aquella a la qual s'opta.

b. La puntuació més alta en el mèrit de serveis prestats al Servei de Salut de les Illes Balears en una categoria o especialitat diferent d'aquella a la qual s'opta.

c. La puntuació més alta en el mèrit de serveis prestats en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut i/o de la Unió Europea en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta.

d. Si l'empat continua, s'ha de resoldre a favor de l'aspirant que tengui la puntuació global més alta en l'apartat d'experiència professional.

e. Si així i tot l'empat es manté, en els casos en què hagi infrarepresentació d'un dels sexes en la categoria o especialitat en qüestió el desempat es determinarà a favor del candidat el sexe del qual hi estigui infrarepresentat.

f. Si l'empat persisteix, l'ordre serà determinat a favor de l'aspirant que sigui víctima de la violència de gènere.

g. Si finalment l'empat encara perdura, el tribunal el dirimirà per sorteig.

19.3. Oferiment de places als aspirants seleccionats

Una vegada rebuda la llista d'aspirants seleccionats, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per aprovar-la, que es publicarà en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de la CAIB. Aquesta resolució ha de presentar a tots els aspirants seleccionats la llista de places ofertes, que han de ser sempre places bàsiques de la categoria estatutària corresponent.

Com s'ha previst en la base 19.1, el tribunal no pot proposar com a aspirants seleccionats un nombre superior al de les places ofertes.

19.4. Llista complementària d'aspirants

Per si es dona el cas que algun dels aspirants seleccionats no compleixi els requisits per ser nomenat personal estatutari fix o que renunciï a prendre possessió de la plaça, o si quedassin places vacants per qualsevol motiu, i fins que acabi el procés selectiu, el tribunal publicarà una llista complementària dels aspirants que segueixen per puntuació els aspirants seleccionats amb la finalitat de poder cobrir totes les places ofertes.

 

III

Fase d'adjudicació, nomenament i presa de possessió

20. Oferiment i tria de places

Dins el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de les llistes, totes les persones que figuren en la llista d'aspirants seleccionats, i també aquelles que figurin en la llista complementària i que el tribunal hagi determinat, han de cursar electrònicament la tria de les places ofertes determinant per a totes i cadascuna d'aquestes un número d'ordre de major a menor interès.

 

21. Presentació i comprovació de la documentació

L'òrgan competent verificarà —d'ofici o comprovant la documentació presentada— si totes les persones seleccionades compleixen els requisits establerts en aquestes bases.

No obstant això, han d'acreditar els requisits següents:

a. Declaració jurada o promesa de no haver estat separades per un expedient disciplinari de l'exercici professional de qualsevol servei de salut, administració pública, organisme públic o entitat de dret públic dependent o vinculada a aquesta, ni de qualsevol entitat pública subjecta a dret privat o fundació sanitària durant els sis anys anteriors a la convocatòria específica, i de no estar inhabilitades amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni per a la professió corresponent.

b. Les persones seleccionades que no tenguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar que no estan inhabilitades per una sanció o pena per a accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea, i que no han estat separades per una sanció disciplinària de qualsevol de les seves administracions, dels seus serveis sanitaris públics, dels organismes públics, d'entitats de dret públic dependents o vinculades a aquelles ni de les entitats públiques subjectes a dret privat i ni de fundacions sanitàries en els sis anys anteriors a la convocatòria específica.

c. Certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que acrediti la capacitat funcional necessària per desenvolupar les funcions que es derivin del nomenament. La presa de possessió de la plaça obtinguda està supeditada a complir aquest requisit.

d. De conformitat amb l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021 i l'Acord de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut de 26 de maig de 2016, cal certificar no haver estat condemnat per una sentència ferma per algun delicte de naturalesa sexual comès amb menors. En aquest sentit, les persones seleccionades que hagin obtingut un plaça d'una categoria professional relacionada directament amb el tracte habitual amb menors d'edat han d'acreditar aquest requisit.

22. Efectes de no presentar o no acreditar els requisits

Si la documentació exigida en la base 21 no es presenta dins el termini establert i en la forma oportuna —excepte en els casos de força major, que l'Administració ha de constatar degudament i, si escau, apreciar per mitjà d'una resolució motivada— o si en comprovar la documentació s'observa que alguna de les persones seleccionades no compleix algun dels requisits, no podrà ser nomenada com a personal estatutari fix. En conseqüència, s'anul·laran les actuacions duites a terme, sense perjudici —si escau— de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud o en la documentació aportada. En aquest cas, es nomenarà la persona que figuri a continuació en la llista complementària, d'acord amb l'ordre de prelació establert.

23. Nomenament com a personal estatutari fix, adjudicació de places i presa de possessió. Criteris de cessament. Prohibició temporal de participar en concursos de provisió

23.1. Nomenament com a personal estatutari fix

Una vegada conclòs el procés de selecció i verificada la documentació requerida, les persones seleccionades obtindran un nomenament de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà d'una resolució del director general del Servei de Salut, que es publicarà en el BOIB, en el web del Servei de Salut i en la seu electrònica de la CAIB.

23.2. Adjudicació de places

En aquesta resolució també s'adjudicaran les places, que tindran caràcter definitiu, segons l'ordre final de prelació de les persones seleccionades, d'acord amb la petició de destinació i tenint en compte les places vacants que s'ofereixin.

23.3. Presa de possessió

La presa de possessió s'ha d'efectuar dins el termini d'un mes comptador des de la data de publicació en el BOIB de la resolució d'adjudicació de places. Perdrà el dret a prendre'n possessió qui no s'incorpori a la destinació assignada dins aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada (i apreciada per l'òrgan convocant).

Abans de prendre possessió de la seva plaça, les persones seleccionades han de fer constar que no ocupen cap lloc de feina ni que desenvolupen cap activitat en el sector públic que sigui incompatible amb les funcions pròpies de la plaça adjudicada. Si es tracta de llocs de feina susceptibles de compatibilitat, l'han d'instar amb autorització prèvia en els deu primers dies del termini de la presa de possessió, que s'entendrà prorrogat fins que es dicti la resolució de compatibilitat.

Les persones adjudicatàries d'una plaça que, en el moment del nomenament, tenguin formalitzat un altre en la mateixa categoria professional o una d'homòloga —o, si escau, especialitat— en un altre servei de salut no podran formalitzar el nou nomenament pel fet de no complir el requisit de no ser personal estatutari fix en la mateixa categoria professional o homòloga (o, si escau, especialitat).

23.4. Places sense cobrir i llista complementària

Una vegada vençut el termini per prendre possessió de les places, si en queden sense cobrir per qualsevol motiu, els titulars de les gerències territorials han d'informar d'aquesta circumstància el director general del Servei de Salut. En aquest cas, per mitjà d'un acte públic es convocarà el nombre suficient de persones de la llista complementària per cobrir les places vacants. Una vegada que hagin triat les places i acreditat els requisits, es publicarà la resolució d'adjudicació.

23.5. Cessament

Pel que fa als criteris generals pels quals es regiran els cessaments del personal interí subjecte a l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, i les disposicions que la despleguen, els aspirants que no obtenguin una plaça en aquest procés d'estabilització cessaran, en virtut de l'Acord de la Mesa Sectorial de 22 de maig de 2018 per la qual es regulen els criteris generals que regeixen l'ordre de cessaments del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018.

24. Permanència en la nova destinació

D'acord amb l'article 17.2.a) del Reial decret llei 1/1999, les persones adjudicatàries d'una plaça no podran participar en els concursos de provisió de places ni en promocions internes temporals durant un termini mínim de dos anys comptadors des del dia en què hagin pres possessió de la plaça.

Tampoc podran participar durant el mateix període de dos anys en convocatòries de comissió de serveis, excepte que en una primera convocatòria hagi quedat deserta.

25. Efectes de no obtenir cap plaça en el procés d'estabilització

Pel que fa als treballadors que ocupin una plaça oferta en aquesta convocatòria extraordinària d'estabilització i no s'hi hagin presentat o bé no hagin pres possessió de la plaça que hagin obtingut i continuïn en servei actiu amb algun tipus de nomenament temporal, no serà procedent indemnitzar-los quan cessin d'aquest nomenament, ni tampoc els que mantenguin un nomenament temporal fins al cessament i els que, havent obtingut o podent obtenir una plaça en aquest procés extraordinari, n'hagin de prendre possessió.

La indemnització pressuposa el cessament efectiu de la prestació de serveis decretat per la institució i s'estableix per penalitzar l'entitat si, en el desenvolupament normal del procés d'estabilització i només completament finalitzat aquest, provoca l'extinció forçosa de la relació estatutària del treballador que ocupava alguna de les places convocades de manera temporalment excessiva.

Fins que no es produeixi el cessament no és procedent abonar la indemnització prevista si el cessament no es produeix per voluntat de la institució o si es garanteix la continuïtat del treballador, a fi que no se'n beneficiïn indegudament els treballadors que no hagin participat en la convocatòria, els que hagin preferit optar per no accedir a la plaça obtinguda en el procés d'estabilització o els que es mantenguin com a personal interí, en detriment dels treballadors que realment obtenen una plaça fixa per mitjà del procés d'estabilització.

Es podrà establir un període transitori per establir en quins casos els treballadors que han cessat tenen dret a percebre una indemnització, una vegada que hagin estat resolts tots els processos derivats de la Llei 20/2021 i es pugui comprovar que no han consolidat plaça en cap cas.

26. Creació de llistes preferents de personal temporal

Pel que fa a les persones que hagin participat en aquest procés de concurs oposició optant a una categoria determinada i no hagin obtingut plaça, es podran crear llistes preferents de personal interí de la categoria corresponent.

L'òrgan convocant, una vegada comprovats els seus mèrits, podrà declarar quines persones integraran aquestes llistes preferents a partir de l'obtenció d'una puntuació mínima.

ANNEX 2  Barems de mèrits

A) Personal sanitari

1. Experiència professional (puntuació màxima: 24 punts)

1.1. Es computa, segons el barem següent, el temps de serveis prestats que els aspirants tenguin reconeguts fins al terme del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés de selecció:

a. Per cada mes de servei prestat en el Servei de Salut de les Illes Balears com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,08 punts.

b. Per cada mes de servei prestat en el Servei de Salut de les Illes Balears com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent d'aquella a la qual s'opta: 0,032 punts. En aquest apartat s'inclouen els períodes de residència.

c. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut diferents del Servei de Salut de les Illes Balears, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Econòmic Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,032 punts.

d. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut diferents del Servei de Salut de les Illes Balears, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Econòmic Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent d'aquella a la qual s'opta: 0,012 punts. En aquest apartat s'inclouen els períodes de residència.

e. Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària, d'acord amb la legislació vigent, acomplint les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta: 0,08 punts.

f. Per cada mes de servei prestat a centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,012 punts.

g. Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en el Servei de Salut de les Illes Balears: 0,08 punts. Es valoraran aquests serveis sempre que es tengui la titulació requerida per accedir a la categoria durant el temps en què s'hagi ocupat el càrrec directiu.

1.2. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

a. La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l'integren és de 24 punts.

b. Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats que l'integren.

c. Els serveis prestats sota la modalitat de reducció de jornada o a temps parcial es computaran com si fossin a jornada completa.

d. Si s'han prestat serveis simultàniament en dos o més centres, es computaran els serveis prestats només en un, el que l'aspirant triï.

e. El còmput de serveis prestats es calcula aplicant aquesta fórmula: se sumen tots els dies de serveis prestats en cadascun dels subapartats anteriors, el resultat es divideix entre 365 i el quocient resultant es multiplica per 12.

f. Tenen la consideració d'institucions sanitàries públiques els serveis centrals o perifèrics dels serveis autonòmics de salut, els de l'INGESA, els de l'extint INSALUD i els de els organismes equivalents de la Unió Europea; la gestió també ha de ser pública.

g. Es consideren institucions sanitàries públiques les que figurin com a tal en el catàleg de centres hospitalaris publicats pel Ministeri de Sanitat.

h. Es consideren places amb el mateix contingut funcional aquelles en les quals s'hagin acomplit funcions corresponents a una categoria encara no creada en el Servei de Salut de les Illes Balears. També es consideren amb el mateix contingut funcional les categories que no existeixin a l'entitat d'origen però tenguin equivalència en una categoria amb una denominació diferent al Servei de salut. S'ha d'aportar un certificat de les funcions d'aquesta categoria perquè es pugui determinar si es considera equivalent a la categoria a la qual s'opta.

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement (puntuació màxima: 10 o 12 punts en cas que no s'hagin convocat i resolt processos de selecció després del dia 1r de gener de 2017 per a personal estatutari fix en la mateixa categoria professional a la qual s'opta en el Servei de Salut de les Illes Balears)

Només es valoren els mèrits corresponents a la formació continuada, la docència i les activitats científiques i de difusió del coneixement iniciades després d'haver obtingut la titulació requerida per a la categoria a la qual s'opta.

2.1. Formació continuada:

a. Només es valora la formació continuada posterior al dia 1r de gener de 2004.

b. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta.

c. Les activitats formatives sobre ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut pública, recerca, pràctica clínica, gestió sanitària, qualitat i docència. Es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents:

 • Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa hi han de constar conjuntament el logotip, el text i el nombre de crèdits.
 • Han d'haver estat impartides, organitzades o acreditades per alguna universitat, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

d. Els diplomes o certificats que es refereixin a aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,066 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària) i a raó de 0,0165 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0066 punts per cada hora de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'hi especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. No es valora en aquest apartat haver superat assignatures d'un estudi acadèmic.

2.2. Altres activitats formatives:

Activitats formatives no relacionades directament amb la categoria a la qual s'opta ni sobre ciència de la salut i que estiguin relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs laborals (nivell bàsic, màxim de 150 hores); juridicoadministrativa; sistemes d'informació; informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i d'aplicacions informàtiques emprades en el Servei de Salut de les Illes Balears (SAP, Targeta Sanitària, AIDA, Civitas, etc.); violència de gènere; igualtat entre homes i dones; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol o orientació psicològica. No es valoren en aquest apartat haver superat assignatures d'un estudi acadèmic ni els certificats de professionalitat.

Es valoren a raó de 0,0066 punts per cada hora, sempre que compleixin alguna de les característiques següents:

a. Han d'haver estat impartides, organitzades, subvencionades acreditades o homologades per una administració pública, un col·legi professional o una entitat del sector públic institucional (d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

b. Han d'haver estat impartides, organitzades o acreditades per una universitat, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

c. Han d'haver estat promogudes per una organització sindical o entitat sense ànim de lucre i impartides en virtut d'un conveni subscrit amb una administració pública o una universitat, o bé han d'haver estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

d. Han d'haver estat duites a terme en virtut dels acords de formació continuada amb les administracions públiques i organitzades i/o impartides per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

e. Han d'estar reconegudes com d'interès sanitari per l'òrgan de l'administració pública competent, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

No es valoren en aquest apartat haver superat assignatures d'un estudi acadèmic ni els certificats de professionalitat.

2.3. Formació postgraduada (només per a les categories dels subgrups A1 i A2):

a. Els títols de màster oficial universitari que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta es valoren així:

 • Per cada crèdit ECTS: 0,2 punts.
 • Per cada crèdit LRU: 0,08 punts.

Si en el títol no s'especifica el tipus de crèdit, es computa com a crèdit LRU.

b. Els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta es valoren així:

 • Per cada crèdit ECTS: 0,165 punts.
 • Per cada crèdit LRU: 0,066 punts.

Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0066 punts per cada hora de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'hi especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Si no s'hi especifica el tipus de crèdit, es valora com a crèdit LRU. Si en un mateix document figuren crèdits LRU i ECTS, es té en compte la puntuació més favorable a l'aspirant.

c. Doctorat: 4,8 punts.

d. Diploma d'estudis avançats (DEA) o de suficiència investigadora en el supòsit de no haver obtingut el títol de doctorat: 1,8 punts.

2.4. Docència:

a. Per cada hora acreditada de docència impartida en qualsevol de les activitats formatives sobre ciències de la salut (salut pública, recerca, pràctica clínica, gestió sanitària, qualitat i docència), incloses les ponències impartides en activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta: 0,015 punts.

Aquestes activitats formatives han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries o per una unitat docent acreditada per algun servei públic del Sistema Nacional de Salut.

b. Per cada curs acadèmic d'estudis reglats o d'àmbit universitari ocupant una plaça de docent en ciències de la salut a temps complet: 1,596 punts.

c. Per cada hora com a docent d'estudis reglats o d'àmbit universitari en ciències de la salut que no sigui a temps complet: 0,005 punts, amb un màxim d'1,596 punts per curs acadèmic.

d. Per tutoritzar pràctiques de la categoria a la qual s'opta: 0,0025 punts per cada hora.

e. Per treballs com a col·laborador docent de residents: 0,2 punts per cada any.

f. Per treballs com a coordinador docent de residents: 0,3 punts per cada any.

g. Per treballs com a tutor acreditat de residents: 0,42 punts per cada any.

2.5. Activitats científiques i de difusió del coneixement:

a. Articles publicats a partir de 2001 en alguna revista de caràcter científic, inclosa en JCR o en SJR, relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta: 0,5 punts.

Només es valoren articles originals i revisions publicats a partir de l'any 2001. En queden exclosos cartes, editorials, imatges, casos clínics, correccions, meeting abstracts, etc.

Articles publicats exclusivament en paper en una revista inclosa en JCR o en SJR: s'ha d'acreditar amb una còpia de l'article complet i l'ISSN de la revista.

Articles publicats en una revista electrònica inclosa en JCR o en SJR: s'ha d'acreditar amb un DOI (digital object identifier) i l'ISSN de la revista. Si no té DOI, cal incloure-hi la URL.

b. Ponències presentades en congressos o reunions científiques i que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

 • Per cada ponència en congressos o reunions científiques d'àmbit internacional o estatal: 0,2 punts.
 • Per cada ponència en congressos o reunions científiques d'àmbit autonòmic: 0,133 punts.

c. Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions científiques i que estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

 • Per cada comunicació o pòster en congressos o reunions científiques d'àmbit internacional o estatal: 0,05 punts.
 • Per cada comunicació o pòster en congressos o reunions científiques d'àmbit autonòmic: 0,025 punts.

d. Per haver participat en projectes de recerca finançats o acreditats per entitats del sector públic institucional definides en l'article 2 de la Llei 40/2015, cosa que ha de constar en el certificat corresponent:

 • Com a investigador principal: 1,6 punts.
 • Com a investigador col·laborador: 0,8 punts.
 • Com a investigador de camp no remunerat (sense ser membre de l'equip): 0,16 punts.

3. Per haver superat la fase d'oposició en processos de selecció per a personal estatutari fix en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta i que s'hagin convocat després del dia 1r de gener de 2017 en el Servei de Salut de les Illes Balears (puntuació: 2 punts)

3.1. Per haver superat la fase d'oposició en processos de selecció de personal estatutari fix en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta i que s'hagin convocat després del dia 1r de gener de 2017 en el Servei de Salut de les Illes Balears: 2 punts.

3.2. Només es valora una vegada en els casos en què s'hagi superat la fase d'oposició en més d'una convocatòria.

3.3. Aquest mèrit no s'ha d'acreditar documentalment, perquè serà incorporat i valorat d'ofici pel Servei de Salut de les Illes Balears.

4. Coneixements orals i escrits de català (puntuació màxima: 4 punts)

4.1. Els certificats emesos per la Direcció General de Política Lingüística i els reconeguts en l'Ordre del conseller de Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12/03/2013) es valoren així:

a. Certificat del nivell A2: 0,4 punts.

b. Certificat del nivell B1: 1,2 punts.

c. Certificat del nivell B2: 2 punts.

d. Certificat del nivell C1: 2,8 punts.

e. Certificat del nivell C2: 3,2 punts.

f. Certificat de llenguatge administratiu (LA): 0,8 punts.

4.2. Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat LA, en què la puntuació s'acumula a la de l'altre certificat que s'aporti. Si es presenta només el certificat LA, es valora igualment amb 0,8 punts.

4.3. Només es valoren els nivells superiors a l'exigit per a la categoria a la qual s'opta (llevat dels casos d'exempció, en els quals es computarà com a mèrit).

B) Personal de gestió i serveis

1. Experiència professional (puntuació màxima: 24 punts)

1.1. Es computa, segons el barem següent, el temps de serveis prestats que els aspirants tenguin reconeguts fins al final del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés de selecció:

a. Per cada mes de servei prestat en el Servei de Salut de les Illes Balears com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,08 punts.

b. Per cada mes de servei prestat en el Servei de Salut de les Illes Balears com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent d'aquella a la qual s'opta: 0,032 punts. En aquest apartat s'inclouen els períodes de residència.

c. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut diferents del Servei de Salut de les Illes Balears, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Econòmic Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,032 punts.

d. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut diferents del Servei de Salut de les Illes Balears, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Econòmic Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent d'aquella a la qual s'opta: 0,012 punts. En aquest apartat s'inclouen els períodes de residència.

e. Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària, d'acord amb la legislació vigent, acomplint les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta: 0,08 punts.

f. Per cada mes de servei prestat en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,012 punts.

g. Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en el Servei de Salut de les Illes Balears: 0,08 punts. Es valoraran aquests serveis sempre que es tengui la titulació requerida per accedir a la categoria durant el temps en què s'hagi ocupat el càrrec directiu.

1.2. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

a. La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l'integren és de 24 punts.

b. Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats que l'integren.

c. Els serveis prestats sota la modalitat de reducció de jornada o a temps parcial es computaran com si fossin a jornada completa.

d. Si s'han prestat serveis simultàniament en dos o més centres, es computaran els serveis prestats només en un, el que l'aspirant triï.

e. El còmput de serveis prestats es calcula aplicant aquesta fórmula: se sumen tots els dies de serveis prestats en cadascun dels subapartats anteriors, el resultat es divideix entre 365 i el quocient resultant es multiplica per 12.

f. Tenen la consideració d'institucions sanitàries públiques els serveis centrals o perifèrics dels serveis autonòmics de salut, els de l'INGESA, els de l'extint INSALUD i els de els organismes equivalents de la Unió Europea; la gestió també ha de ser pública.

g. Es consideren institucions sanitàries públiques les que figurin com a tal en el catàleg de centres hospitalaris publicats pel Ministeri de Sanitat.

h. Es consideren places amb el mateix contingut funcional aquelles en les quals s'hagin acomplint funcions corresponents a una categoria encara no creada en el Servei de Salut de les Illes Balears. També es consideren amb el mateix contingut funcional les categories que no existeixin a l'entitat d'origen però tenguin equivalència en una categoria amb una denominació diferent al Servei de Salut. S'ha d'aportar un certificat de les funcions d'aquesta categoria perquè es pugui determinar si es considera equivalent a la categoria a la qual s'opta.

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement (puntuació màxima: 10 o 12 punts en cas que no s'hagin convocat i resolt processos de selecció després del dia 1r de gener de 2017 per a personal estatutari fix en la mateixa categoria professional a la qual s'opta en el Servei de Salut de les Illes Balears)

Només es valoren els mèrits corresponents a la formació continuada, la docència i les activitats científiques i de difusió del coneixement iniciades després d'haver obtingut la titulació requerida per a la categoria a la qual s'opta.

2.1. Formació continuada:

a. Només es valora la formació continuada posterior al dia 1r de gener de 2004.

b. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta.

c. Es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents:

 • Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa hi han de constar conjuntament el logotip, el text i el nombre de crèdits.
 • Han d'haver estat impartides, organitzades, subvencionades acreditades o homologades per una administració pública, un col·legi professional o una entitat del sector públic institucional (d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), cosa que ha de constar en el certificat corresponent.
 • Han d'haver estat impartides, organitzades o acreditades per alguna universitat, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.
 • Han d'haver estat promogudes per una organització sindical o entitat sense ànim de lucre i impartides en virtut d'un conveni subscrit amb una administració pública o una universitat, o bé han d'haver estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.
 • Han d'haver estat duites a terme en virtut dels acords de formació continuada amb les administracions públiques i organitzades i/o impartides per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.
 • Han d'estar reconegudes com d'interès sanitari per l'òrgan de l'administració pública competent, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

d. Els diplomes o certificats que es refereixin a aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,2 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària) i a raó de 0,5 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,02 punts per cada hora de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'hi especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. No es valora en aquest apartat haver superat assignatures d'un estudi acadèmic.

2.2. Altres activitats formatives:

Activitats formatives no relacionades directament amb la categoria a la qual s'opta ni sobre ciència de la salut i que estiguin relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs laborals (nivell bàsic, màxim de 150 hores); juridicoadministrativa; sistemes d'informació; informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i d'aplicacions informàtiques emprades en el Servei de Salut de les Illes Balears (SAP, Targeta Sanitària, AIDA, Civitas, etc.); violència de gènere; igualtat entre homes i dones; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol o orientació psicològica. No es valoren en aquest apartat haver superat assignatures d'un estudi acadèmic ni els certificats de professionalitat.

Es valoren a raó de 0,002 punts per cada hora, sempre que compleixin alguna de les característiques previstes en el punt 2.1.c.

2.3. Formació postgraduada (només per a les categories dels subgrups A1 i A2):

a. Els títols de màster oficial universitari que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta es valoren així:

 • Per cada crèdit ECTS: 0,54 punts.
 • Per cada crèdit LRU: 0,216 punts.

Si en el títol no s'especifica el tipus de crèdit, es computa com a crèdit LRU.

b. Els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta es valoren així:

 • Per cada crèdit ECTS: 0,5 punts.
 • Per cada crèdit LRU: 0,2 punts.

Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,02 punts per cada hora de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'hi especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Si no s'hi especifica el tipus de crèdit, es valora com a crèdit LRU. Si en un mateix document figuren crèdits LRU i ECTS, es té en compte la puntuació més favorable a l'aspirant.

c. Doctorat: 4,8 punts.

d. Diploma d'estudis avançats (DEA) o de suficiència investigadora en el supòsit de no haver obtingut el títol de doctorat: 1,8 punts.

2.4. Docència:

a. Per cada hora acreditada de docència impartida en qualsevol de les activitats formatives, incloses les ponències impartides en activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta: 0,015 punts.

Aquestes activitats formatives han de complir alguna de les característiques previstes en el punt 2.1.c

b. Per cada curs acadèmic d'estudis reglats o d'àmbit universitari ocupant una plaça de docent a temps complet: 1,596 punts.

c. Per cada hora com a docent d'estudis reglats o d'àmbit universitari que no sigui a temps complet: 0,005 punts, amb un màxim d'1,596 punts per curs acadèmic.

d. Per tutoritzar pràctiques de la categoria a la qual s'opta: 0,0025 punts per cada hora.

2.5. Activitats de difusió del coneixement:

a. Ponències presentades en congressos o reunions científiques i que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

 • Per cada ponència en congressos o reunions científiques d'àmbit internacional o estatal: 0,2 punts.
 • Per cada ponència en congressos o reunions científiques d'àmbit autonòmic: 0,133 punts.

b. Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions científiques i que estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

 • Per cada comunicació o pòster en congressos o reunions científiques d'àmbit internacional o estatal: 0,05 punts.
 • Per cada comunicació o pòster en congressos o reunions científiques d'àmbit autonòmic: 0,025 punts.

c. Per haver participat en projectes de recerca finançats o acreditats per entitats del sector públic institucional definides en l'article 2 de la Llei 40/2015, cosa que ha de constar en el certificat corresponent:

 • Com a investigador principal: 1,6 punts.
 • Com a investigador col·laborador: 0,8 punts.
 • Com a investigador de camp no remunerat (sense ser membre de l'equip): 0,16 punts.

3. Per haver superat la fase d'oposició en processos de selecció per a personal estatutari fix en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta i que s'hagin convocat després del dia 1r de gener de 2017 en el Servei de Salut de les Illes Balears (puntuació: 2 punts)

3.1. Per haver superat la fase d'oposició en processos de selecció de personal estatutari fix en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta i que s'hagin convocat després del dia 1r de gener de 2017 en el Servei de Salut de les Illes Balears: 2 punts.

3.2. Només es valora una vegada en els casos en què s'hagi superat la fase d'oposició en més d'una convocatòria.

3.3. Aquest mèrit no s'ha d'acreditar documentalment, perquè serà incorporat i valorat d'ofici pel Servei de Salut de les Illes Balears.

 

​​​​​​​4. Coneixements orals i escrits de català (puntuació màxima: 4 punts)

4.1. Els certificats emesos per la Direcció General de Política Lingüística i els reconeguts en l'Ordre del conseller de Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció general de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12/03/2013) es valoren així:

a. Certificat del nivell A2: 0,4 punts.

b. Certificat del nivell B1: 1,2 punts.

c. Certificat del nivell B2: 2 punts.

d. Certificat del nivell C1: 2,8 punts.

e. Certificat del nivell C2: 3,2 punts.

f. Certificat de llenguatge administratiu (LA): 0,8 punts.

4.2. Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat LA, en què la puntuació s'acumula a la de l'altre certificat que s'aporti. Si es presenta només el certificat LA, es valora igualment amb 0,8 punts.

4.3. Només es valoren els nivells superiors a l'exigit per a la categoria a la qual s'opta (llevat dels casos d'exempció, en els quals es computarà com a mèrit).

 

ANNEX 3 Relació de places a cada categoria professional, amb la titulació i el nivell de coneixement de català requerits

Grup professional: sanitari A1

Categoria professional

Titulació mínima

Especialitat

Nivell de català

Total de places

Torn lliure

Torn discap.

Facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea d'equip d'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

 

 

 

​​​​​​​

60

56

4

Farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària

Llicenciatura o grau en Farmàcia

No

2

2

0

FEA d'anàlisis clíniques

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia / Bioquímica / Farmàcia / Química

8

7

1

FEA d'anatomia patològica

Llicenciatura o grau en Medicina

6

6

0

FEA d'anestesiologia i reanimació

Llicenciatura o grau en Medicina

43

40

3

FEA d'angiologia i cirurgia vascular

Llicenciatura o grau en Medicina

2

2

0

FEA d'aparell digestiu

Llicenciatura o grau en Medicina

5

5

0

FEA d'endocrinologia i nutrició

Llicenciatura o grau en Medicina

4

4

0

FEA d'immunologia

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia / Bioquímica / Farmàcia / Química

2

2

0

FEA d'obstetrícia i ginecologia

Llicenciatura o grau en Medicina

10

9

1

FEA d'oftalmologia

Llicenciatura o grau en Medicina

4

4

0

FEA d'oncologia mèdica

Llicenciatura o grau en Medicina

10

9

1

FEA d'oncologia radioteràpica

Llicenciatura o grau en Medicina

2

2

0

FEA d'urologia

Llicenciatura o grau en Medicina

4

4

0

FEA de bioquímica clínica

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia / Bioquímica / Farmàcia / Química

1

1

0

FEA de cardiologia

Llicenciatura o grau en Medicina

6

6

0

FEA de cirurgia cardiovascular

Llicenciatura o grau en Medicina

1

1

0

FEA de cirurgia general i de l'aparell digestiu

Llicenciatura o grau en Medicina

12

11

1

FEA de cirurgia maxil·lofacial

Llicenciatura o grau en Medicina

2

2

0

FEA de dermatologia medicoquirúrgica i venereologia

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

3

3

0

FEA de farmàcia hospitalària

Llicenciatura o grau en Medicina

9

8

1

FEA de medicina del treball

Llicenciatura o grau en Medicina

2

2

0

FEA de medicina intensiva

Llicenciatura o grau en Medicina

15

14

1

FEA de medicina interna

Llicenciatura o grau en Medicina

24

22

2

FEA de medicina preventiva i salut pública

Llicenciatura o grau en Medicina

4

4

0

FEA de microbiologia i parasitologia

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia / Bioquímica / Farmàcia / Química

7

6

1

FEA de neurologia

Llicenciatura o grau en Medicina

9

8

1

FEA de pediatria

Llicenciatura o grau en Medicina

30

28

2

FEA de pneumologia

Llicenciatura o grau en Medicina

6

6

0

FEA de psiquiatria

Llicenciatura o grau en Medicina

10

9

1

FEA de radiodiagnòstic

Llicenciatura o grau en Medicina

22

20

2

FEA de traumatologia i cirurgia ortopèdica

Llicenciatura o grau en Medicina

10

9

1

Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica

Llicenciatura o grau en Medicina

No

7

6

1

Metge/metgessa d'urgència hospitalària

Llicenciatura o grau en Medicina

Qualsevol especialitat

54

50

4

Metge/metgessa d'urgències a l'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

Medicina Familiar i Comunitària

57

53

4

Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

162

151

11

Odontoestomatòleg/odontoestomatòloga

Llicenciatura o grau en Odontologia/Medicina

Medicina: estomatologia

3

3

0

Psicòleg clínic / psicòloga clínica

Llicenciatura o grau en Psicologia

10

9

1

Grup professional: sanitari A2

Categoria professional

Titulació mínima

Especialitat

Nivell de català

Total de places

Torn lliure

Torn discap.

Dietista-nutricionista

Diplomatura o grau en Nutrició Humana i Dietètica

No

B2

4

4

0

Fisioterapeuta

Diplomatura o grau en Fisioteràpia i equivalents, anteriors a la creació de la diplomatura o grau

No

B2

25

23

2

Infermer/infermera

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

No

EXEMPCIÓ

807

750

57

Infermer/infermera de salut mental

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

Salut mental

27

25

2

Infermer/infermera d'urgències a l'atenció primària

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

No

25

23

2

Infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

Ginecologia

33

31

2

Logopeda

Diplomatura o grau en Logopèdia

No

B2

2

2

0

Òptic/òptica optometrista

Diplomatura o grau en Òptica i Optometria

No

B2

6

6

0

Terapeuta ocupacional

Diplomatura o grau en Teràpia Ocupacional

No

B2

9

8

1

 

​​​​​​​Grup professional: sanitari C1

Categoria professional

Titulació mínima

Especialitat

Nivell de català

Total de places

Torn lliure

Torn discap.

Higienista dental d'àrea a l'atenció primària

Cicle formatiu de formació professional de grau superior (família professional de sanitat)

Tècnic superior en Higiene Bucodental

Tècnic especialista en Higiene Dental

Higienista bucodental

Certificat d'habilitació

No

B2

4

4

0

Tècnic/tècnica superior especialista en documentació sanitària

Cicle formatiu de formació professional de grau superior (família professional de sanitat)

Tècnic superior en Documentació i Administració Sanitària

Tècnic superior en Documentació Sanitària

No

B2

4

4

0

Tècnic/tècnica superior especialista en laboratori

Cicle formatiu de formació professional de grau superior (família professional de sanitat)

Tècnic superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

No

B2

34

32

2

Tècnic/tècnica superior especialista en radiodiagnòstic

Cicle formatiu de formació professional de grau superior (família professional de sanitat)

Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic

No

B2

15

14

1

Grup professional: sanitari C2

Categoria professional

Titulació mínima

Especialitat

Nivell de català

Total de places

Torn lliure

Torn discap.

Tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria

Cicle formatiu de formació professional de grau mitjà (família professional de sanitat)

Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

No

B1

350

325

25

Grup professional: gestió i serveis A1

Categoria professional

Titulació mínima

Nivell de català

Total de places

Torn lliure

Torn discap.

Grup tècnic de la funció administrativa

Grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o titulació equivalent

B2

8

7

1

Personal tècnic superior titulat en biologia

Llicenciatura o grau en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia i altres titulacions homologables

B2

6

6

0

Tècnic/tècnica superior en sistemes i tecnologies de la informació

Grau d'enginyeria en Informàtica o en Telecomunicacions, o la titulació que s'estableixi reglamentàriament en consideració a la naturalesa anàloga de les funcions

B2

10

9

1

Grup professional: gestió i serveis A2

Categoria professional

Titulació mínima

Nivell de català

Total de places

Torn lliure

Torn discap.

Enginyer tècnic / enginyera tècnica industrial

Diplomatura o grau d'Enginyeria Industrial o de la rama del coneixement de l'enginyeria en titulacions del camp específic d'enginyeria i professions afins amb títol universitari oficial de màster que habiliti per a l'exercici de la professió d'enginyer/enginyera industrial

B2

3

3

0

Grup de gestió de la funció administrativa

Grau, diplomatura arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent

Superació de tres cursos complets o el primer cicle d'una llicenciatura

B2

19

18

1

Personal tècnic de grau mitjà

Títol universitari oficial de grau i el títol que habiliti per exercir funcions de nivell superior en matèria de prevenció de riscs laborals, amb les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada

B2

7

6

1

Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació

Grau d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de gestió o en Informàtica de Sistemes o en Telecomunicacions, o la titulació que s'estableixi reglamentàriament en consideració a la naturalesa anàloga de les funcions

B2

17

16

1

Treballador/treballadora social

Diplomatura o grau en Treball Social

B2

11

10

1

Grup professional: gestió i serveis C1

Categoria professional

Titulació mínima

Nivell de català

Total de places

Torn lliure

Torn discap.

Grup administratiu de la funció administrativa

Batxillerat o equivalent

Cicle formatiu de formació professional de grau superior (família professional d'administració i gestió)

Tècnic superior en Administració i Finances

B2

89

83

6

Grup professional: gestió i serveis C2

Categoria professional

Titulació mínima

Nivell de català

Total de places

Torn lliure

Torn discap.

Electricista

Educació secundària obligatòria o equivalent

B1

3

3

0

Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa

Educació secundària obligatòria o equivalent

Cicle formatiu de formació professional de grau mitjà o equivalent (família professional d'administració i gestió)

Tècnic en Gestió Administrativa

B1

187

174

13

Telefonista

Educació secundària obligatòria o equivalent

B1

12

11

1

Grup professional: gestió i serveis AP

Categoria professional

Titulació mínima

Nivell de català

Total de places

Torn lliure

Torn discap.

Auxiliar de cuina

Certificat d'escolaritat

B1

11

10

1

Zelador/zeladora

Certificat d'escolaritat

B1

140

130

10

 

ANNEX 4 Informació relativa a la forma d'acreditació dels requisits generals i específics de la convocatòria

Base

Requisit

Mode d'acreditació

Fase inicial

Fase de concurs

Fase d'adjudicació

8.2.a)

Nacionalitat

Declaració responsable en el formulari de sol·licitud

PINBAL

8.2.b)

Edat

PINBAL

8.2.c)

Titulació i especialitat (si escau)

PINBAL o requeriment

8.2.d)

Nivell de català

Acreditació documental

8.2.e)

Capacitat funcional

Certificat de l'SPRL

8.2.f)

No haver estat separat del servei

Servei de Salut: SAP

Altres: requeriment

8.2.g)

No haver estat inhabilitat

Servei de Salut: SAP

Altres: requeriment

8.2.h)

No tenir causes que impedeixin l'exercici de la professió

Servei de Salut: SAP

Altres: requeriment

8.2.i)

Pagament de la taxa

Inclòs en el tràmit de sol·licitud

8.2.j)

No tenir la condició de personal estatutari

Declaració responsable en el formulari de sol·licitud

SAP o declaració responsable

8.2.k)

No tenir cap incompatibilitat o incapacitació

Declaració responsable

21.d)

No haver-hi registres de delictes sexuals

PINBAL / requeriment

 

ANNEX 5 Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'informa del tractament de dades personals consignades en la sol·licitud per participar en aquest procés de selecció.

El tractament de les dades de caràcter personal és necessari per complir una obligació d'interès públic, que consisteix en la selecció del personal al servei de les administracions públiques —en aquest cas el Servei de Salut de les Illes Balears— d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

Les persones que estiguin interessades a participar en aquest procés de selecció, independentment del deure d'aportar la documentació requerida, han d'estar informades que el Servei de Salut pot fer les verificacions necessàries per comprovar l'exactitud de les dades personals consignades en la sol·licitud a fi de determinar si l'aspirant compleix els requisits per participar en aquesta convocatòria específica, de conformitat amb la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 3/2018.

Signant la sol·licitud, l'aspirant autoritza que es publiquin en el BOIB, en la seu electrònica de la CAIB, en el web del Servei de Salut i, en general, en qualsevol altre mitjà establert a aquest efecte les dades de caràcter personal necessàries per als actes de tràmit i resolució que es derivin del procés de selecció.

Responsable del tractament de les dades

Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, amb seu al carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma, l'adreça electrònica de contacte del qual és oposicions.rrhh_sscc@ssib.es.

Finalitat del tractament de les dades

Gestió, tramitació i resolució de processos de selecció per proveir llocs de feina del Servei de Salut de les Illes Balears.

Categories de les dades

 • Dades de caràcter identificatiu: nom, número del document d'identitat, domicili, data de naixement, telèfon i adreça electrònica.
 • Dades acadèmiques i professionals: requisits i mèrits, qualificacions (notes d'exàmens), formació i experiència professional.
 • Dades relatives a la salut: percentatge i tipus de discapacitat, mesures d'adaptació per a l'examen.

Cessió de dades personals a altres entitats o organismes

 • Conselleria o organisme públic al qual està adscrit el lloc de feina, per valorar els mèrits al·legats i acreditats en el procés de selecció. Contacte: carrer del Gremi de Sabaters, 21 (polígon de Son Castelló, de Palma); tel. 971 70 44 22; a/e: oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es.
 • Conselleria o organisme públic competent en matèria de funció pública per al nomenament com a personal estatutari.
 • Butlletí Oficial de les Illes Balears, per complir les obligacions previstes en la normativa per a la provisió de llocs de feina per al personal del Servei de Salut de les Illes Balears.
 • Altres participants en els processos de selecció: en virtut del principi de transparència que regeix els procediments de provisió, els aspirants poden sol·licitar consultar els mèrits al·legats per altres participants per tal de comprovar si el procés de selecció es desenvolupa correctament. En cap cas podran obtenir les dades de contacte d'altres aspirants, com ara la direcció postal, el número de telèfon o l'adreça electrònica.
 • Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal requereixi l'expedient del procediment.

Conservació de dades

Els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Publicació de dades personals

El nom complet dels participants i un mínim de quatre dígits del document d'identitat es publicaran en el BOIB, de conformitat amb la normativa que regula aquest procés de selecció.

Exercici de drets i reclamacions

Les persones afectades pel tractament de dades personals tenen dret a sol·licitar al Servei de Salut de les Illes Balears que confirmi si les seves dades són objecte de tractament, a més dels drets d'accedir a les dades personals, de rectificar-les o suprimir-les, de limitar-ne el tractament o d'oposar-s'hi i de sol·licitar que no s'incloguin dades en tractaments automatitzats (i fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes establerts en l'RGPD). També tenen dret a la portabilitat de les dades en els termes que l'exercici d'aquest dret pugui afectar el procés de selecció.

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant el responsable del tractament per mitjà del procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

Conseqüències de no facilitar dades

No presentar les dades necessàries implicarà que l'aspirant no pugui formar part del procés de selecció.

Decisions automatitzades

No es duran a terme decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants.

Transferència a altres estats

Les dades no es transferiran a altres estats.

Delegació de Protecció de Dades

Servei de Salut de les Illes Balears, carrer de la Reina Esclarmunda, 3 (Palma); oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es.

Reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Les persones que considerin que el tractament de les dades personals no s'ajusta a allò que preveu la normativa aplicable o que les peticions presentades davant el Servei de Salut de les Illes Balears o la Delegació de Protecció de Dades no han estat ateses degudament en el termini d'un mes, o si consideren que la resposta obtinguda no ha estat satisfactòria, poden presentar una reclamació de tutela de drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.apd.es).