Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució de la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, de 12 de setembre de 2022, por la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

    Número de registre 7957 - Pàgina 38665

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 7999 - Pàgina 38666

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 8000 - Pàgina 38667

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 8001 - Pàgina 38668

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 8002 - Pàgina 38669

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació per al projecte «Avaluació d’un nou autoanalitzador per a la mesura d’hemoglobina glicada, desenvolupament de tècniques d’anàlisi farmacogenètica i interpretació d’estudis moleculars metabòlics (SERSD/ANC)»

    Número de registre 7997 - Pàgines 38670-38675

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 25 d’agost 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria tècnic/a de salut en atenció primària (tècnic/a de salut pública) de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 4/2022)

    Número de registre 7966 - Pàgines 38676-38684

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de Mestres d’Educació Infantil, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 7971 - Pàgines 38685-38691

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS 130/2022 de director/a de la Residència Huialfàs de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària l’IMAS

    Número de registre 7946 - Pàgines 38692-38696

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació llista definitiva dels aspirants declarats aptes i nomenament funcionari carrera policia local

    Número de registre 7981 - Pàgina 38697

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació bases i convocatòria borsa programa tècnic administració general A1

    Número de registre 7992 - Pàgines 38698-38705

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Resolució d'Alcaldia de 15/09/2022 de l'Ajuntament de Ses Salines per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació per cobrir les possibles vacants en els llocs de treball de TAG

    Número de registre 8010 - Pàgines 38706-38710